तडका - वाहन अवाहन

Submitted by vishal maske on 21 March, 2016 - 22:53

वाहन अवाहन

हल्ली वाहन म्हटलं की
गरजेची गोष्ट झाली आहे
कित्तेक कामांची जबाबदारी
वाहनांवरती आली आहे

प्रवासासह इतरही कामे
वाहन बिगीनं करू शकते
पण त्याची काळजी न घेणं
हे जीव घेणंही ठरू शकते

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users