झिंगलो आहे जरी मी.......... आजही

Submitted by जयदीप. on 16 June, 2014 - 23:18

आपला माणूस त्यांना वाटतो
मी जसा भाषेत त्यांच्या बोलतो

झिंगलो आहे जरी मी.......... आजही
बोलतो आहे तसा मी चालतो

मी जुना कप्पा जरासा उघडतो
अन् मनामधला पसारा सांडतो

हरवली आहेत माझी माणसे
आरशामध्ये स्वतःला शोधतो

तू मला कळशील जन्मा शेवटी
मी मनापासून आहे वाचतो

जयदीप

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

छान