वात्रटिका

Submitted by kabhayk on 24 June, 2013 - 11:45

शूर शिवाजी नाटक होते
वीर रसाने भरले होते
नाटक अन ते खूप रंगले
रसिक सारे धन्य जाहले ......

उत्साही वीर पुढे धावला
पडदा सारून आत ही गेला
प्रसंग आतील बाका होता
अफजलखानासवे शिवाजी चहा पीत होता .........

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users