मनास वाटे -

Submitted by विदेश on 31 October, 2012 - 03:57


. .
मनास वाटे
उगाच वाटे
उदास वाटे
भकास वाटे

मनात वारे
उगाच सारे
भलते सारे
गोळा सारे

मनात काय
उगाच काय
भलते काय
वाटते काय

मनास नाही
उमगत काही
भलते प्रवाही
वहातच राही !

.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users