शब्द

Submitted by पाषाणभेद on 14 November, 2011 - 17:21

शब्द

शब्द ऐकतो शब्द बोलतो
शब्दांचे वार झेलूनी
शब्दांचेच प्रहार करतो

शब्द कधी गळ्यात पडती
हार होवूनी खोटे सुखवती
स्मॄतीमध्ये राहूनी हॄदयी वसती

नफा नुकसान व्यवहार जेव्हा
नजरेसमोर जाणवतो केव्हा
शब्द गिळतो शब्द फिरवीतो

शब्द जोडतो शब्द पेरतो
रूजवूनी त्यांना कागदावर
शब्दांचीच शेती करतो

शब्दांचा आधार बोलण्याला
शब्दच साह्य करी भावनांना
शब्द नसता बोलतो निशब्दांना

- पाषाणभेद
१४/११/२०११

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

अजूनही शब्दाना सजऊ शकला असता,अपुरी वाटते.

कविकुळाचे मानव आपण
शब्द आपले बळ आहे,
योग्य वेळ योग्य शब्द
पाठीवरचा वळ आहे.