Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
गेले ते दिवस

Hitguj » My Experience » Closed BBs » गेले ते दिवस « Previous Next »

  Thread Posts Last Post
Archive through September 28, 200526 09-28-05  4:08 pm

Atul
Wednesday, September 28, 2005 - 4:33 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

XaaLot Asatanaa vagaa-t baDbaD kolaI kI baÜlaNaI iknvaa maar Kavaa laagao %yaavar ek ]paya inaGaalaaÊ vaihcyaa XaovaT\cyaa kahI panaaMvar hI cacaa- laoKI ³²´ hÜvaU laagalaI. kahI saraMnaa yaacaI kuNakuNa lagalaI hÜtI Ê karNa jaÜtÜ Aaplaa KalaI maana Galauna kahI trI ilaiht Asao. eko idvaXaI maa~ ibanga fuTlao. dÜGaa ivaVaqyaa-ncaI cacaa-³²´ rngaat AalaolaI Asatanaa saraMnaI %yaanaa rMgao haqa pkDlao AaiNa %yaainca cacaa- vagaa- samaÜr vacauna daKvalaI. dudO-vaanao cacao-t pÜranaI maastrncaa pNa ]Qdar kolaa hÜta. maga kayaÆ do dNaadNa :-)

Champak
Thursday, September 29, 2005 - 12:45 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maI jao kahI ilaKaNa krtÜ %yaa caI tarIK Ana vaoL itqao ca kÜpáyaat ilahuNa zovaayacaI malaa savaya Aaho. AgadI lahaNpNaapasauna ca. XaaLot Asatanaa maI gaRhpaz kolaa trI %yaacaI kaL Ana vaoL ilahuna AsaayacaI. maga eKado idvaXaI gaRhpaz krayalaa ivasarlaÜ Ana vagaa-t sar laa jar qaap maarlaI ik sar gaRhpaz kolaa ho pNa vahI Garo ivasarlaÜya Ê Ana dusaáyaa idvaXaI gaRhpaz kÉNa AaNaayacaÜ pNa kalacyaa ca tarKo cao var kÜpáyaat ilaihlaolao Asaayacao........ sar laa maaJaI hI savaya jar maahItI Asaola t maaJaI caÜrI pkDlaI jaayacaI Ana lagaoca duPpT CD\yaa imaLayacyaa:-(

Arch
Monday, October 03, 2005 - 4:10 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maaJyaa maO~INaIca [ithasaaca pustk used hÜt. %yaat pihlyaa user nao sagaL\yaa Greek putL\yaaMnaa kpDo Gaatlao hÜto. Aata greek putLo ksao Asatat %yaava$na Kr tr kpDo Gaatlao AsalyaamauLo phatanaa laaja trI vaaTt nhvatI. tasa caalaU Asatanaa itnao malaa %yaatla ek ica~ daKvala AaiNa malaa hsaU Aavaronaa. lagaoca baaš AÜrDlyaa " maI vaacato to kaya ivanaÜdaca pustk AahoÆ hsaayalaa kaya JaalaÆ "

maI mhTla " ihnao pustk daKvala nhNaUna hsalao "

baaš " baGaU yaovaZ kaya Aaho itcyaa [ithasaacyaa pustkat AamhIhI sagaLo hsatÜ "

puYkL AaZovaoZo Gao}na to pus%k %yaaMnaa daKvaayalaaca laagala. %yaaMnaa vaaTla maaJyaa maO~INaIca rMgarMgaÜTI kolaI Aaho. maga kaya Gaotla itcyaavar tÜMD\sauK. naMtr tÜ ikssaa %yaaMnaI hsat hsat teachers'room maQyao saaMigatlaa to vaogaL.


Arch
Monday, October 03, 2005 - 8:29 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ha maaJyaa maavasabaihNyaacyaa M.A. cyaa vagaa-tlaa ikssaa. Pune University maQyao GaDlaolaa.

kaihtrI Jaala mhNaUna economics cyaa vagaa-t mauilaMcyaat hsaahXaI sauÉ JaalaI AaiNa XaovaTI hsaNyaacaa Aavaaja maÜ{a hÜt gaolaa. AaiQaca ragavalaolao professor AjaUnaca ragaavalao AaiNa XaovaTI mauilaMnaa mhNaalao.
" kovaZ\yaaMda hsataya. vaoLovaarI lagna JaalaI AsatI tr Aatapya-Mt dÜna dÜna maulaaMcyaa Aayaa Jaalaa Asatat. "

Aata (a vaa@yaanao tr mauilaMbarÜbar vagaa-t AsalaolaI hatacyaa baÜTavar maÜjaNyaa[tkI maulapNa jaÜrat hsaayalaa laagalaI. maga kaya class AQyaa-var saÜDUna to professor vagaa-tUna inaGaUna gaolao.


Moderator_7
Wednesday, April 05, 2006 - 3:17 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

यापुढील लिखाण खालील बीबी वर करावे. विषय सारखाच असल्याने हा बीबी आता बंद करण्यात येत आहे.

/hitguj/messages/644/90333.html?1140939972

चोखंदळ ग्राहक
महाराष्ट्र धर्म वाढवावा
व्यक्तिपासून वल्लीपर्यंत
पांढर्‍यावरचे काळे
गावातल्या गावात
तंत्रलेल्या मंत्रबनात
आरोह अवरोह
शुभंकरोती कल्याणम्
विखुरलेले मोती


.
हितगुज दिवाळी अंक २००७


 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators