Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
Archive through September 21, 2005

Hitguj » My Experience » मी अनुभवलेले » माझ्या शिक्षकांच्या लकबी » Archive through September 21, 2005 « Previous Next »

Robeenhood
Sunday, September 18, 2005 - 6:04 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ima~hÜ...
XaaLa ka^laojaatIla idvasa mhNajao Aaplyaa BaavaivaXvaatIla AnamaÜla zovaa yaat XaMkaca naahI. yaa jaIvanaat ima~aMbarÜbar baro vaašT Ê táhovaašk ÊKÜla zsaa ]maTvaNaaro Ê AayauYya badlaNaaro iXaxak hahI %yaa ivaXvaacaa p`mauK GaTk²
baáyaaca iXaxakanaa ivaiXaYT táhocaa hola Ê AavaDta Xabd ikMvaa ÍojaÊ vaa@ya punha punha sakarNa Aqavaa AkarNa vaaprayacaI Ê rIpIT krayacaI savaya laagalaolaI Asato . tI %yaaMcyaa vya>Ima%vaacaa Baaga banaUna jaato va baáyaacada caoYTocaa ivaYayahI hÜ}na jaato .kahI jaNa tr vya>I AaNaI vallaI yaatca samaaivaYT hÜtat Ê AaiNa Aaplyaa dRYTInao Aaplyaa naÜsTailjayaacaa Baaga banaUna jaatat .

(a gauÉjanaaba_la pUNa-pNao Aadr raKUna AapNa Aaplyaa AnauBavaatIla iXaxakaMcao ho ‘tikyaa klaama’ Ê lakbaI pÜsT kravyaat AXaI Apoxaa Aaho...

]da. Aamacao samaajaXaas~acao TIcar naohmaI navaIna mau_a sau$ krtanaa ‘tr’ Aqavaa‘ tovha’ (a XabdanaI krayacao . tasaalaa AamhI to tr ikMvaa tovha mhTlao kI ek roGa AÜZayacaÜ va nantr T^laI krt basaayacaÜ.... Asao

eka [ithasaacyaa p`aQyaapkaMcao lao@car..

‘ ek p`karcaa vaara sauTlaa hÜta. maharaja ek p`karcyaa GaÜD\yaavar basaUna gaDava$na inaGaalaolao Aahot . [kDo %yaaMcyaa maagao Kvaasa KanaacaI ek p`karcaI saonaa pazlaaga krIt hÜtI... vagaOro vagaOro.

tr ]GaDa Aaplyaa pÜtD\yaa AaiNa yaa ivaYayaaba_la Va malaa ek p`karcaI XaabaasakI....


Abhishruti
Monday, September 19, 2005 - 4:02 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ha ivaYaya vaacauna baáyaaca AazvaNaI samaÜr ]Byaa raihlyaa.
XaaLot Asatanaa Aamacyaa ihndIcyaa ³AaiNa [ithasa dÜnhI toca iXakvaayacao´ saranaa p`%yaok gaÜYT saaingatlyaavar³saaQaarNa p`%yaok caarpaca vaa@yaanantr´ ‘mhNajao tumhalaa laxaat yaotya naa maI kaya mhNatÜ toƒ Asa ivacaarayacaI savaya hÜtI. rsaayana Xaas~acao sar kÜlhapurcao hÜto ³KUp Cana iXakvaayacao´ %yaanaa DÜLo maÜ{o kÉna ‘vhya ka naaya’ Asa ivacaaraAyacaI savaya hÜtI.
ka^laojaat Aa^rga^inak koimasT/I iXakvaNaaáyaa saranaa vaa@yaagaiNak
'sort of' mhNaayacaI savaya hÜtI. AamhI maÜjatÜya hohI %yaanaa maaihtI Asaayaca AaiNa lao@car samplyaavar to ivacaaryacao doKIla² Aa^iPT@sacao sar Xaas~& hÜtoÊ qaÜDo vayaskr² %yaanaa kÜNatIhI iDiÔklTI ivacaarayalaa gaola kI to ]<aracaI sauÉvaat ‘%yaat AXaI gammat Aaho... ’ yaa vaa@yaanao krayacao. AamhI mhNaayacaÜ yaanaa p`%yaok gaÜYTIna gammat kXaI idsato.

Dakshina
Monday, September 19, 2005 - 6:33 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Aamhalaa 9vaI AaiNa 10vaI laa gaiNat iXakvaayalaa vyaaGa`aMbarI sar hÜto. to Xauw marazIt baÜlat.

mhNajao... AsaM.. ‘gaiNat k$na saMplao Aaho Aata roYaa maara.
ikMvaa kuzo Underline ha Xabd vaaprayacaa Asaola tr to ’AQaÜroiKt‘ AsaMca mhNaayacao.

ikMvaa tasa saaMplyaacaa ’gajar‘ Jaalaa tirhI saavaa-MnaI ho gaiNat puNa-M saÜDvaUnaca baahor jaavayaacao Aaho.


Milindaa
Monday, September 19, 2005 - 8:11 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

baIÊ Aro ivaYaya kayaÊ tU ilaihtÜsa kaya Æ tula jar AazvaNaIca ilahayacyaa Aahot tr yaÜgya tÜ BB XaÜQa AaiNa ilahI. tsaa BB nasaola tr navaa BB ksaa caalaU krayacaa to tulaa saaMgaayalaa nakÜca.

Bee
Monday, September 19, 2005 - 9:19 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

imailaMdaÊ hÜ baIbaI ]GaDayacao kama maI KUp Cana krtÜ. ha baIbaI nauktaca sau$ kolyaamauLo maI %yaat ek Ô> CÜTIXaI addition kolaI kI lakbaI vyatIir> AapNa iXaxakaMivaYayaI doKIla ilahU XaktÜ jaoNaok$na AaNaKI ek baIbaI ]GaDayacao kama pDNaar naahI. baáyaacada baIbaIcao naava vaogavaogaLo pÜYT pahUna badlalyaa gaolao Aaho. mhNaUna maI baIbaI naivana AsalyaamauLo tsao suggest kolao AahoÊ maayabaÜilakraMnaI naivana naavao saucaivalaI doKIla Aahot. (a baIbaIvar lakbaI vaacata vaacata naMtr marazI laÜkaMcao ihMdI saarKo ha baIbaI rTaLvaaNaa hÜ}na jaašla.

Moodi
Monday, September 19, 2005 - 9:32 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Kro tr p`%yaok maaNasaacaI ek ivaiXaYT lakba mhnajao savaya Asato. pNa iXaxak iknvaa p`Üfosar yaaMcyaavar jaast ivanaÜd hÜtatÊkarNa Garabaahor yaaca laÜkaMXaI jaast saMbaMQa yaotÜÊ AsaÜ.
Aamhalaa
Aqa-Xaas~asaazI jao sar hÜto %yaanaa kayama vaaGa pazImaagao laagalyaasaarKo baÜlaayacaI savaya hÜtI. mhNajao BausaavaLhUna igataMjalaI e@sap`osa ekda BarQaava sauTlaI kI kXaI ekdma naasaIkrÜDlaaca qaaMbato tsao ho ivaVaqyaa-MkDo na baGata BarQaava baÜlat sauTayacao. Aamhalaa Kup kMTaLa yaayacaa karNa yaaMcaa naomaka XaovaTcaaca tasa Asaayacaa. pNa iXakvaNao caaMgalao hÜtoÊ tsao samajaayacaodoKIla.

maaJyaa maO~INaIcyaa Baavacao Aka]MTcao jao sar hÜto %yaanaa maaMjarasaarKo " ifssa " Asaa ]d\gaar kaZuna baÜlaayacaI savaya hÜtI.
ekda tasa caalaU Asatanaa maO~INaIcyaa BaavaaXaojaarcaa %yaacaa ima~ %yaalaa mhNaalaa baÜka baGa ksaa ifskartÜya. ho eokuna %yaa XaaMt vagaa-t ha ekTaca na rahvauna maÜz\yaaMda hsalaa Ana maga %yaacao ho sar Kup BaDklaoÊ Ana %yaalaa caaMgalaIca baÜlaNaI basalaI.

Aamacyaa šMiglaXacyaa taimaL saranaa tr Asaaca Aavaaja kaZuna baÜlaayacaI savaya hÜtI. ekda to kosaanaa Daya kÉna AalaoÊ tovha maaJyaa maO~INaInao ponacyaa TÜpNaat fuMkr maaÉna iXa+I maarlaI. saranaa kahIca kLlao naahI pNa maI Ana maaJyaa maagacyaa maulaI baoMcacyaa KalaIca basauna hsat sauTlaÜ. yaa saranaa maaiht hÜto kI sagaLo %yaaMcaI iTMgala krtat pNa to ibacaaro kQaIca ragavalao naahI.

XaaLot tr Aamacao gaiNatacao sar vartI CprakDo mhNajao AaZ\yaakDo baGauna vagaa-XaI baÜlaayacao.

Aamacyaa šMiglaXacyaa dusaáyaa saranaa ³ timaL sar isainayarlaa tr ho sar jyaunaIArlaa Asatanaa hÜto´ satt 56 Ana 35 Asao mhNaayacaI savaya hÜtI. malaa yaacaa Aqa- AjahI kLt naahI Ana maI kunaalaa ivacaarlao trI kuNaI saaMgat naahI.


Limbutimbu
Monday, September 19, 2005 - 10:15 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

imailandaÊ iXaxakancyaa lakbaInmaQyao %yaanaI kolaolyaa kovaL ivanaÜdI iknvaa ivasangat ÌtIca Asaavyaat Asaa tr tuJaa h+ naahI ho naaÆ
XabdcClaca krayacaa tr lakbaI mhNajao savašÊ var baI nao saaingatlaolyaa gaÜYTI %yaa %yaa iXaxakancyaa caangalyaa vaR<aIlaa p`diXa-t krNaaáyaa ÌtI hot AaiNa AXaa ÌtI savašt AsalyaaKorIja iknvaa AXaa ÌtIncaI lakba AsalyaaKorIja kÜNaacyaaca hatuna hÜt naahIt yaavar dumat nasaavao²
AaiNa lakbaI ha Xabd kovaL XaairrIk halacaala iknvaa p`gaTIkrNa iknvaa dohbaÜlaItIla savaya yaa mayaa-idt Aqaa-nao Gaovauna marazI BaaYaocyaa Xabdancao vaOBava kmaI krNyaacaI maaJaI trI [cCa naahI²
trIhI baIÊ tu ek kama krÊ iXaxakancyaa iknvaa XaaLocyaa AazvaNaI Asaa baIbaI XaÜQa iknvaa ]GaD Ana itqao tuJao ho AnauBava ilahI² to ilahI karNa yaa jagaat caangala GaDt Aala ho Ana %yaavarca ho jaga caalat ho pna maaJyaa caÝkTIbaahor caangala kahI Asau Xakola ha ivaXvaasaca ijaqao AamhI gamaavauna basau laagalaÜt AaNaI jaastIt jaast Aa%makoind`t ( svaaqaI- yaa Aqaa-nao ) hÜvau laagalaÜ AahÜt tovha varIla ]dahrNaancaI AavaXyakta Baasato² tI ilaihlaI jaaivat² [qao nakÜ tr dusarIkD kuz²
Ana %vaa kQaI pntÜjaIncyaa saaLt gaolaasa tr iqat saangaayalaa [saÉ nagasa kI ihkD baI yaok CDIBaa_r AsatÜÊ tÜ CDI naustI ]gaartÜÊ maarIt kiQaca naahI
} DDD

Moodi
Monday, September 19, 2005 - 12:18 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ilambyaa [qao kuNaI bee cyaa AazvaNaIMnaa naavao zovalaolaI naahIt. bee kdacaIt ha baIbaI cauklaa Asaola iknvaa nasaolahI. [qao kuNaI iXaxakaMcyaa lakbaIMvar baÜlatya mhNajao %yaaMcaI TIMgalaca krtya Asaa saÜyaIskr Aqa- kuNaI kaZU pNa nayao.
baI cao AnauBava ho caaMgalyaa AazvaNaIMsaMdBaa-t Aahot lakbaIMivaYayaI naahIt.
yaa [qao Aata experience kmaI Ana v&c jaast hÜtÜya. tovha p`%yaok gaÜYT puNaokracyaa zama matap`maaNao Taku nakÜsa.
tuJyaa mhNaNyaacaa Aqa- caaMgalaa AahoÊ pNa ha baIbaI pNa vaogaL\yaaca AnauBavaacaa AahoÊ Aqaa-t bee nao [qao ilaihlao trI hrkt naahI. caaMgalyaa AnauBavaaMcaI Ana gamatIXaIr AnauBavaaMcaI sarimasaL AavaDola.


Milindaa
Monday, September 19, 2005 - 1:07 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

LT Ê var baI cyaa pÜsT maQyao tulaa kaya lakbaI AaZLlyaa to saaMgaU XakXaIla ka Æ baI nao %yaacyaa baašMnaa kÜraMTIcaI fulao idlaI hI %yaacaoA lakba hÜtI AaiNa %yaa baašMnaI %yaaMcaa gajara maaLlaa hI %yaaMcaI lakba hÜtI Asa tulaa mhNaayacaM Aaho ka Æ

tuJaI [cCa Aaho Aqavaa naahI yaacaa kaya saMbaMQa Aaho yaoqao Æ lakba Xabdacaa ]pyaÜga f> ivasaMgatI daKivaNyaasaazIca kolaa jaavaa Asao malaa mauLIca mhNaayacao naahIyao pNa ikmaana BB cyaa ivaYayaalaa QaÉna ilahavao AXaI maaJaI maafk Apoxaa maI vya> kolaI Aaho.

Aqaa-tÊ jyaalaa jao hvao Asaola to ilaha. malaa kaya...


Chafa
Monday, September 19, 2005 - 1:33 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

tuJao pÜsT vaacaUna HHPV JaalaI maUDIÊ AamhalaahI SP maQao gaiNat iXakvaayalaa ek rNaipsao ma^Dma hÜ%yaa %yaahI AXaaca BarQaava sauTlaolyaa Asaayacyaa ³AaiNa naavahI rNaipsao² :-O ´ mhNajao drvaajyaatUna vagaa-t iXartaca %yaa AxarXaÁ Qaavat fL\yaakDo jaayacyaa AaiNa jyaa vaogaanao baÜD- saaf krayacyaa.. gaiNatM saÜDvatanaaÊ attendance Gaotanaa vagaOro sagaLIkDoca %yaa BarQaava Asaayacyaa²

AjaUna ek² Physics laa ek ma^Dma hÜ%yaa ³naava Aazvat naahI Aata´ %yaa kÜNa%yaahI Xabdacyaa XaovaTI jar ‘ r ’ yaoNaar Asaola tr %yaacaa rr- krayacyaa mhNajao scalar caM skolaa-r-Ê vector caM vho@T-r-. AamacaI hsata purovaaT vhayacaI..

baIÊ malaahI AsaM vaaTlaM kI tuJaM pÜsT ra^ibanahUDnao jyaa ]_oXaanao BB sauÉ kolaa %yaat basat naahIÊ tuJao AnauBava jarI Cana Asalao trI. to idnaoXa naI sauÉ kolaolyaa iXaxakidnaacyaa BB var ilahIÊ itqao Aaca-naohI ilahIlao hÜto... CBDG


Asami
Monday, September 19, 2005 - 1:43 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Agree with Milindaa. ]gaaca (a BB caa Aata recipees caa BB naka k$ ro.
naagapurI zocyaavar imasaL

Prasadp77
Monday, September 19, 2005 - 1:51 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

I have done my schooling in marathi medium and so used to be quite tense during labs and lectures in 11th b'coz of low confidence with english.
We had one lecturer for Physics, Waghulde. His english was absolutely stunning. We were doing labs once and as usual there was quite a lot of talking going on (imagine class of 112 students doing labs). He wanted to shut everybody up as Principal was supposed to visit the lab with some guests. He made an announcement - "Everybody, shut your mouth, Principal is rotating around the lab with the guests and will enter anytime" For a moment, I didn't understand how can Principal rotate around the lab but many burst into laughter then I realised that my english is NOT too bad.
His other phrases:
When he used to explain Newton's law of cooling, his most expected statement - Take a copper ball of any metal. (you use copper ball for the experiment)
When its too warm inside the lab - Open the doors of the window and let the atmosphere come in (!!)
Once a friend of mine went to him as soon as lab started to sign his journal and he had lot of mistake in results, his reaction was - "Go and correct all mistakes and henceforth don't rotate my head in the morning morning"
I guess he used to like 'rotating :-))

Similarly we had one english teacher, her surname of Philips, even she used to do 'phsss' while talking so her nick name was zankaar beats.

One of our social studies teacher during school, Phadke madam (quite nice teacher) had habit of saying 'karanmimansa' and of course, we used to count it as achievement of the day.

Prajaktad
Monday, September 19, 2005 - 2:06 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Aamacyaa saMsËutcyaa baašnaa psa- KaMVavar ADkvauna iXakvaayaica savaya hÜit...%yaa XaaLot Aalyaapasauna 1 imainaT doiKla psa- baajaulaa zovaayaacyaa naaih..

tsaca drawing cao sar spQaa- pir@Xaa (elimetary,itermediate) ica iÔ tasaalaa gaÜLa krayacao
p`%yaok iXa@Xakalaa " sar 5 imainaT ikvaa madam 5 imainaT mhnauna disturb krayacao..
...ÔL\yaavar maÜz ivaYayaÄ ica~klaa kaZuna jao to XaaLaBar ihnDayalaa jaayacao to tasa sauTlyaavarca yaayacao
collage maQao Aamacao physics cao sar
dr va@yaacaa " Xaovat you got it? nao krayacao...
there will be surprise test on monday! AaiNa take a copper wire of any metal Asalyaa vaa@yaanaa tr AamhI tÜMD lapvauna Kup hsaayacaÜ..
botany cao sar p ca ]ccaar f Asaa krayacao...%yaamaulao PlaanT\slaa FlaanT\sa.


Arch
Monday, September 19, 2005 - 2:54 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

baIÊ jara ranaDo saraMca naava naIT ilahI. vaogaLaca Aqa- hÜtÜya vaacatanaa.

Badbadi
Tuesday, September 20, 2005 - 2:06 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

p`aja>aÊ tuJao physics cao sar mhNajao naU.ma.iva. cao jaayado ka gaÆ to pNa got it mhNaayacao naohmaI... ekda gaMmat mhNaUna maI to maÜjalao tr 40 imainaTat to 29 vaoLa got it mhNaalao hÜto :-)

Bee
Tuesday, September 20, 2005 - 5:22 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maI Feedback to Admin maQao naomastkaMnaa inarÜp ilaihlaa Aaho. to saaMigatlaca kaya krayacao. maI kaya mhNatÜ Aaho ho [qao kuNaalaahI kLlao naahI.

Aca-Ê Qanyavaad. Aata caukIcaI duÉstI krNao Xa@ya naahI karNa vaoL koMvhaca inaGaUna gaolaI. puZo ilaihtanaa maa~ laxaat zovaIna.


Deepanjali
Tuesday, September 20, 2005 - 1:48 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Aamacyaa almost sagaL\yaa saraMnaa maulaIMkDo pahUna iXakvaNyaacaI savaya hÜtI
Aamacyaa eka saranaa hatacaM ek naK vaaZvaUna %yaalaa BaDk nail paint laavaayacaI savaya hÜtI.
Aamcyaa PT cyaa saraMnaa ³Ô> maulaaMnaa´ saMbaÜQatanaaÊ ‘naalaayakaMnaܒ mhNaayacaI savaya hÜtI


Arch
Tuesday, September 20, 2005 - 2:24 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Aamacyaa XaaLotlyaa eka baašMnaa KucaI-var basaUna Tobalaavar paya zo}na iXakvaayacaI savaya hÜtI. toMvhaca %yaa pu{\yaacyaa kÜpáyaanao dathI kÜrayacyaa. iXakvaayacyaa caaMgalyaa pNa %yaaMca lagna ]XaIra ka Jaala Asaava (acaa AMdaja Aalaa.

Mpt
Tuesday, September 20, 2005 - 2:45 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Shikshakanche naav public BB war na lihine yogya hoil

Saanjya
Tuesday, September 20, 2005 - 6:37 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Note:
anilbhai (moderator) chya muk-sammatine (mi tyala kal mail takali hoti pan tyacha reply nahi aala..) he posting takato aahe..
--------------------------------------

Aamhala eeyatta aathavit Malak***war nawache ek navin kanadi sir aale
hote. Te aamha mulana nehami 'Bhadawyano' mhanayache.. (majhe gaw miraj
jithe hya shabdala shiwi mhanun farashi kimmat nahi..) Wargatalya
mula-mulina pan tyache kahi vishesha watayache nahi.. pan nantar nantar
tyanchi hi saway wadhatacha geli.. mhanaje... BhaXXXXXno aabhyas kela nahi
ka? BhaXXXXXno danga karu naka.. vaigere.. vaigere.. shewati eka mulane
yekada bhar wargat saraana wicharale.. "Sir, tumhi wargat shivya ka
detay?" Sir mhanale "Mi? Mi kadhi deto shivya?". To mulaga mhanala ki
"Sir, tumhi sarakhe BhaXXXXXno mhanat asata". Tyawar Sir tyalacha mhanale
ki 'Are Bhadawya', BhaXXXXXno hi kay shiwi aahe ka?"
.. Saraanche he wakya sampate na sampate tocha Shewatachya baka warun
aawaj aala.. "BhaXXXXXno hi shiwi nahi tar kay dewache naw aahe????..."

Tya nantar Saraani kadhi wargat 'bha'kar kadhala nahi..Manuswini
Tuesday, September 20, 2005 - 7:43 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

wow! What a fav subject of our friend circle at one time

Aamhalaa ek chemistry sir hÜtoÊ he was marathi , though he was Phd and talented in his subject , he was from internal village of latur Ê saaMgaayacaa mau_a ha kIÊ to ekdma Bayaanak english maQao explain krayacao.

for eg: "my head is reeling" maaJao dÜkM gargartya
if you dont listen,I am ver dirty man maI KUp vaa[T maaNausa Aaho. ( I remember we guys holding our nostrils wheneve rhe said I am dirty man
he would say these two lines very frequently

eg: the action of pha(o)sphorus(in his language) and if he happen to see someone making fun , he would say, my head is reeling and if you dont listen, I am very dirty man) .


Manuswini
Tuesday, September 20, 2005 - 7:48 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

one more professor I remember she would teach us physics, she was very plump(fat) and she was again sindhi, would do so much makeup and kind of loud colors of saree etc.

she was agian from sindhi medium and would speak english horrible.

she would also say something like this frequently thinking that she is very beautiful,

her dialogue,
Look, dont go on my external looks ,I may be pretty, you dont know me internally how bad I am. you have to see me once.

It was laways laughing stock for those "targat guys" sitting on back benches.

maI maa~ pihlyaa baakavar basaayacao :-)

Manuswini
Tuesday, September 20, 2005 - 8:03 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

And one gujrati teacher she used to teach us biology,
my god her some biological pronounciation was so horirble.
besides common words like rape for wrap, snake for snack,
she would always say mating for meeting. eg: I was in mating.maoiTMga <pronounce> krayacaI

and ending every sentence as barÜbar naoÊ pCI <flower > naa <taxonomy etc etc>
<college was run by mostly sindhi organisation so mostly sindhi,guju, marathi teachers would be there>

Ksha
Tuesday, September 20, 2005 - 8:30 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

her some biological pronounciation ...(!!!)
would speak english horrible...

barÜbar Aaho ! AamhI samajaU XaktÜ

~)


Saanjya
Wednesday, September 21, 2005 - 3:22 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Ksha chya "aamhi" madhe mi pan.. ((:

Limbutimbu
Wednesday, September 21, 2005 - 3:37 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

idpanjalaIÊ tU XaaLot Asatanaa r%naaingarIlaa hÜtIsa kaÆ :-)
karNa maaJyaa naa%yaatlao ek sad\ga`uhsqa itkDo iXaxak hÜto AaiNa %yaancyaa eka vaaZvalaolyaa naKalaa naolaponT fasalaolaa Asaayacaa²


Robeenhood
Wednesday, September 21, 2005 - 8:48 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Aamacyaa eka ima~acao iXa@Xak maana vaakDI k$na Ê Aaplao DÜko svatacyaa KaMVavar TokvaUna Ê ijavaNaIcaa ek kÜpra naa^ma-la va dusara AgadI vaoMgaaDUna vaoLÜvaoLI ‘saahijakca sssss ’ha Xabd AgadI pÜTat kL AalyaasaarKo va caoháyaacaI ek baajaU AaËsaUna AgadI kLvaLUna XaovaTcao ‘ca’ Axar kccakna ba`ok dabalyaasaarKo ]ccaarIt ¤ho maI %yaaMcaI jaI na@kla k$na daKvaNyaat AalaI hÜto %yaava$na vaNa-na krIt Aaho¥
ma^qsa Aamacao kosarI sar maQaUnaca do you follow what am i saying ? Asao garkna maagao vaLUna va vaaGaasaarKo DÜLo maÜ{o k$na drDavaUnaca ivacaarot va Aamacyaa ]<aracaI vaaT na pahta puZo iXakvaayalaa sauÉvaat krIt....
Aamacyaa Ahmadnagar ka^laoja maQyao sauvaNa-kar naavaacao ma^qacao p`Üfosar hÜto to AgadI ijainaAsa pNa saa}qa [inDyana Asalyaanao %yaaMcao [nga`jaI KUp ]cca djaa-cao AaiNa fasT Asao.iXavaaya %yaanaa laamblacak AgadI p^roga`afevaZo ekok vaa@ya salaga baÜlaUna pUNa-ivaramacao izkaNaI DÜLo maÜ{o k$na qaambaNyaacaI savaya hÜtI. %yaaMcao DÜLo tovha pUNa-ivaramaasaarKoca vaaTt.Kro tr %yaaMcaa tasa ha ek ekpa~I prfa^rimanga AaT- ca Asao. caalatanaa to Dulat Dulat caalat.%yaaMcao vaOiXaYT\ya mhNajao %yaaMcyaa caoháyaavar sadOva hsaU mhNajao ismat Asao. pahNaaáyaa p`%yaokalaa vaaTo to AaplyaakDo pahUna ismat krtahot . maÜnaailasaacyaa ica~ap`maaNao ² bahuQaa JaÜplyaavarhI to Aaplao ismat imaTvaIt nasaavaot .gaolao ibacaaro maagaoca to .malaa vaaTto %yaaMcyaa maR%yaunantrhI %yaaMcyaa caoháyaavar to dOvaI ismat Asalao paihjao ²AajahI %yaaMcaI AazvaNa JaalaI kI %yaaMcaI hsarI maUtI- DÜL\yaasamaÜr ]BaI rahto


Robeenhood
Wednesday, September 21, 2005 - 9:03 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Aamacao hayaskUlaatlao ek sar ¤f> maulaanaaca¥ ‘Aro mhXaIcyaa p`aNanaaqaa ’ Asao Xaolako sambaÜQana vaaprIt ­:-)

Robeenhood
Wednesday, September 21, 2005 - 9:26 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Aamacao [nga`jaIcao sar jaovha ivaVaqaI- mhNaUna ka^laojamaQyao hÜto tovhacaa ikssaa Aaho. %yaaMcao [nga`jaIcao vyaasangaI va ijainaAsa p`aQyaapk. naohmaI p`maaNao táhovaašk gamatIdar . %yaanaa iXakivatanaa pÜeT/Icyaa laamba lacak AÜLI layabaw rItInao pNa DÜLo imaTUna svatacyaa tnd`It hatanao laya dXa-vaIt ¤BaImasaona jasao DÜLo imaTUna tana Gaotat tsao¥]wRt krayacaI savaya hÜtI . pazantr jabarI .
%yaanaI DÜLo imaTUna AÜL sau$ kolaI kI vagaa-tIla DavaIkDcyaa baakavarIla maulao %yaanaI DÜLo ]GaDopya-nt ]javaIkDcyaa baakavar hLUca jaa}na basat and vice versa baáyaacada nantr to sar gaÜnQaLUna jaat pNa na@kI kaya Jaalaoya %yaaMcyaahI la@Xaat yaayacao naahI ­:-)


Robeenhood
Wednesday, September 21, 2005 - 9:50 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Aaca-Ê
tumacyaa ‘%yaa’baašnaa KucaI-var basaUna Tobalavar paya zo}na iXakvaayacaI savaya hÜtI mhNatosaÆ mhNajao dIvaarmaQaIla AimataBa baccanasaarKoÆ farca AsaBya pÜXcar Asalao paihjao to ²²


Champak
Wednesday, September 21, 2005 - 11:39 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

malaa dhavaIlaa marazIlaa saÜnakaMbaLo naavaacao ek sar hÜto. AaZ\yaakDo pahuNa iXakvaNao hI %yaaMcaI pwt. pNa %yaaMcao sava- laxa puZo pÜraMkdo AsaoÊ [tko baarIk kI eKaVa maulaanao jara cauL\bauL kolaI ik lagaoca mhNat...... imasTr ... tumhI baahor jaa] Xakta²

Champak
Wednesday, September 21, 2005 - 2:22 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

malaa 9 vaI 10 vaI laa iva&anaacao ek EaI caaMdokr sar hÜto. %yaaMnaa puNa- vaa@yaat baÜlaa yacaI Kup savaya hÜtI. to [traMkDunahI tXaI ca Apoxaa krt.
eKado idvaXaI jar caMpk vagaa-t Aalaa naahI Ana hjaorI cyaa vaoLosa [tr kuNaI AÜrDuna saaMigatlao ik gaOrhjar... tr to sar %yaa maulaalaa punha ]zvat Ana mhNat puNa- vaa@yaat baÜlaa........ sarÊAaja caMpk gaOrhjar Aaho² :-) Asao.


Atul
Wednesday, September 21, 2005 - 4:27 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ka^laoja maQao maths cyaa madam naa vagaa-t Aalyaa Aalyaa attendance GyaayacaI savaya hÜtI AaiNa nantr %yaa fL\yaavar ilahayalaa saurvaat krayacyaa. ekda ka %yaa fL\yaavar ilahayalaa laagalyaa kI tasa sampo pya-nt maagao vaLuna baGat nasat. %yaacaa pirNaama Asaa vhayacaa kI %yaa vagaa-t yaayacyaa tonvha vaga- tuDumba Barlaolaa Asaayacaa AaiNa tasa saMpvaUna baahor pDayacyaa tÜ pya-nt f> 2 iknvaa 3 maulao ³barocada maulaI´ vagaa-t iXallak³²´ Asaayacyaa :-)

Shankasoor
Wednesday, September 21, 2005 - 4:47 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Aata (alaa lakba mhNaavao kI kaya ho malaa maaiht naaih.
pNa tI vya>I malaa A%yaMt AadrNaIya Aaho.
naava hÜXaaMga maugaT. vaaDIyaa mahaivaValayaacao maajaI p`acaaya-.
maI 12 vaI maQyao Asatnaa %yaaMcyaakDo ³tovha to inavaR<a Jaalao hÜto´ gaiNatacyaa iXakvaNaIlaa jaat hÜtÜ.
tovha %yaaMcao vaya 65 cyaa Aasapasa Asaavao.
%yaaMcyaakDo iXakvaNaI imaLvaNyaasaazI
Entrance exam Asao
AaiNa %yaa pirxaot pihlyaa Aalaolyaa 10 maulaaMnaaÊ hÜ Ô> maulaaMnaaÊ maulaIMnaa naahI ³ka to malaa maaiht naahI´ to ÔukT iXakvat
iXakvaNaI rÜja maÜjauna 1 tasa AsaoÊ sava- ivaVaqaI- tasaBar ]Bao rahuna gaiNat iXakt ³karNa iXaxak jar ]Bao rahUna iXakvatat tr ivaVqyaa-MnaIhI ]BaM rahuna iXakla pihjao Asa %yaancaa Aaga`h hÜta´
Here he just used to teach the concept, problem solving practice used to be a homework.

sagaL\yaat mah%vaacaI gaÜYT mhNajao (a maaNasaanao gaiNat iXakvatanaa kQaIhI KDU AaiNa fLa vaaprlaa naahI
f> AMgaivaxaop k$na iXakvaayacao

He taught us to think in a logical way.
He used to say - first think logically, mathematics is realization of logic.

Robeenhood
Wednesday, September 21, 2005 - 5:21 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Xa.kasaUr Ê

ga`oTca hM Ê maaJao %yaa saranaa AiBavaadna...


चोखंदळ ग्राहक
महाराष्ट्र धर्म वाढवावा
व्यक्तिपासून वल्लीपर्यंत
पांढर्‍यावरचे काळे
गावातल्या गावात
तंत्रलेल्या मंत्रबनात
आरोह अवरोह
शुभंकरोती कल्याणम्
विखुरलेले मोती


.
हितगुज दिवाळी अंक २००७


 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators