Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
स्वेcछेने स्वदेश ...

Hitguj » My Experience » Closed BBs » स्वेcछेने स्वदेश « Previous Next »

  Thread Posts Last Post
Archive through March 23, 200535 03-23-05  2:11 pm
Archive through March 26, 200535 03-26-05  12:55 pm

Ajjuka
Monday, March 28, 2005 - 8:14 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

saayaÜ AaiNa AaidtIÊ tumhI ho ga`uiht Qa$na caalalaa Aahat ka kI BaartatUna US laa jaaNaara maaNaUsa ha f> šT ikMvaa t%sama highly paid job vaalaaca AsatÜÆ maanya Aaho ik 90 yaaca p`karat Aahot trIhI %yaMnaahI kovaL Baartat Aata pOsaa caaMgalaa imaLtÜ mhNaUna to jaatat Asao sarsakt mhNaNao KTkto. AsaÜ...
rahulaÊ ho pÜsT pDola tovha tU ivamaanaat basalaa AsaXaIla. tuJao svaagat krNyaasaazI mhNaUna ho pÜsT...
[qalyaa AnaokaMnaa maaiht Aahoca kI maI 3 vaXao- iXakayalaa US maQao hÜto AaiNa iXaxaNa va 2 - 3 maihnao summer theatre maQao job kolyaavar maI prt yaoNyaacaa inaNa-ya Gaotlaa. EAD Jaalaolao AsaUnahIÊ Washington Opera maQao caaMgalaa job imaLlaolaa AsaUnahI.
iXakUna Jaalao kI prt jaayacao ho zrvalao hÜtoca f> to lagaoca ik EAD var 1 vaXa- pUNa- k$na evaZaca p`Xna hÜta. maI EAD maQalao 3 ca maihnao vaaprlao.
kuzlyaahI ]da<atocyaa saÜsaapyaI prt yaayacao zrvalao navhto ho jair Kro Aaho tir maaJyaasaazI la{ pgaarcao jobs pNa vaaZUna zovalao navhto. far kaya maI jao kama krto %yaa kamaacya saMdBaa-nao US maQao jaXaI Cana system AaiNa positive aatitude AsatÜ tsaohI kahI [qao Aist%vaat naahIyao. AaiNa hI gaÜYT malaa pihlyaapasaUnaca maaiht hÜtI. trIhI maI prt Aalao. jao iXa@XaNa malaa [qao imaLalao naahI to [trMnaa available k$na doNaoÊ maaJyaaprInao maaJyaa vyavasaayaat system AaNaNao ih va AXaI Anaok karNao hÜtI pna sagaL\yaat mah%vaacao hÜto to mhNajao 'sense of belonging'. I never thought I belong in US, no matter how great opportunities I get, no matter how much my work is respected. gaolyaa kahI maihnyaat kamaainaima<a US vaarI JaalaI prt. JFK laa ]trlyaavar ca pihlaa ivacaar Aalaa tÜ ha kI Aaplaa decision AitXaya yaÜgya hÜta.
malaa vaaTto p`%yaokalaaca kQaInaakQaItrI ho jaaNavat Asato pNa opportunities Ê sama`uwI AaiNa [tr Anaok gaÜYTIMcyaamaQao ho kuzotrI laplao jaatoÊ baajaulaa Taklao jaato. maaJyaamato (a jaaNaIvaolaa manaapasaUna saamaÜro jaaNao yaat ek p`karcaa p`caMD KropNaa Aaho AaiNa jao kaya qaÜDofar kÜ]tuk Asaola to (aca KropNaacao Asaavao.
Aro haÊ AjaUna ek maaJaI maOi~Na jaI saQaarNa 2 - 3 maihnyaacaI AsalyaapasaUna Highschool Graduation pya-Mt US maQaoca vaaZlaI. %yaanaMtr maa~ zrvaUna ekTIca gaaNaM AaiNa ina`%ya iXakayalaa mhNaUna Baartat AalaI. gaaNaabarÜbarca BMCC maQaUna graduation hI puna- kolao. Aata tI [qao itcaa navara AaiNa 2 AitXaya gaÜd maulaIMcyaa barÜbar sauKat Aaho. itcao vaDIla AjaÜnahI US maQaoca Asatat. AQaUna maQaUna maulaIMnaa Gao}na tI jaa}na yaoto. gaolyaavar 1 maihnyaatca itlaa kQaI ekda prt yaotÜya Asao hÜto.
tr AXaI kahI 1 - 2 ]dhrNao.
sausvagatma rahUla²


Ajjuka
Tuesday, March 29, 2005 - 3:34 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

konitari please shuddhalekhanachya chuka sudharun dya ho..

Sayonara
Tuesday, March 29, 2005 - 3:49 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

AjjaukaÊ tuJao mhNaNao AgadI Kro Aaho. maaJyaa mhNaNyaacaa ]_oXa ha navhta kI sagaLoca highly paid Aahot pNa maaJyaa baGaNyaatlaI barIca maMDLI %yaa category maQyao Aahot. mhNaUna ilaihNyaat tsaa ]llaoK Jaalaa.

Yog
Tuesday, March 29, 2005 - 4:02 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Ajjuka,
ekdma perfect !!
ekaca naaNyaacyaa dÜna baajaU Asatat ho laÜk ivasartat Ana AnauBava saaMgaNaaáyaalaa kaya naomak saaMgaayacaya ha mau_a rhatÜ baajaUlaa.. dama krI kama ho sa<ya Asala tirhI GarI qakUna yaoNaaáyaalaa p`omaacaa spXa-ca purosaa AsatÜ Ana %yaa spXaa- barÜbarca ek saMsËuitk ikvvaa saamaaijak baaMiQalakI inagaDIt Asaola tr manauYya svadoXaIca AiQak rmat Asaola yaat XaMkaca naahI. Kr tr 1st generation immigtrants cyaa tÜnDUna ik<aI vaoLa ho eokla kI software and globalisation mauLo Aata %yaannaahI maayadoXaI prt jaaNa Xa@ya Aaho AaiNa they were just waiting for it... yaatca naaNyaacyaa dÜnhI baajaU Aalyaa Asa malaa vaaTtM .


Aditi_r
Tuesday, March 29, 2005 - 7:04 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

I never said kI jao laÜk jaatat to Ô> pOXaacyaa AÜZInao. maJaa Axaop Ô> ekaca gaÜYTIlaa hÜta. maayadoXaI prt jaaNyaacaa inaNa-ya ha p`%yaokacaa personal AsatÜ. %yaalaa ]gaIcacyaa ]gaIca vaogavaogaLo valaya inamaa-Na hÜto. rahUla has just shared his experience with us. and I am happy for rahul not because he is going to swades but because he is happy for whatever decision he took ...
(apuZo maI [qao ilaihNaar naahI.
kahI cauklao Asalyaasa xamasva.
vaoladÜDaÊ Aaplyaa mhNaNyaacaa ]_oXa malaa kLlaa naahI. AaiNa hÜ kaya personally Gao} nakÜ mhNaalaat ho doiKla. baakI hI maaJaIca cauk Aaho kI maaJaa mau_a malaa inaT maaMDta Aalaa naahI.


Sayonara
Tuesday, March 29, 2005 - 8:13 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

yaÜgaÊ tuJaM mhNaNaM caukIcaM Aaho AsaM naahI. pNa software and globalisation mauLo Aata prt jaaNaM Xa@ya AahoÊ mhNajao na@kI kaya to naahI kLlaM²²²
AaidtIÊ [kDo jao ilaihXaIla to ilahUna ivasaÉna jaa. %yaavar far ivacaar kÉna DÜ@yaalaa tap doNyaat ka ssss hI Aqa- naahI.


Nvgole
Tuesday, March 29, 2005 - 11:52 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

AjjaukaÊ pihlyaaMdaca malaa tuJao mhNaNao Xat p`itXat pTlao Aaho.

Aaplyaalaa ‘Amaoirkna’ AahÜt Asao kQaIca vaaTU XakNaar naahI. Aqaa-t itqao gaolaolyaa pihlyaa ipiZpurtoca. pNa (a icarMtna sa%yaalaa ]jaagar krNyaacao QaOya- far qaÜDo daKvatat.

tU to k$ XaklaIsa. kolaosa. malaa tuJaa AiBamaana vaaTtÜ.


Prajaktad
Tuesday, March 29, 2005 - 4:24 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

well said Ajjauka.
Aidit matomataMtro AsaNaarca² saayaÜ mhNato tsao lightly Gao..


Nagari
Saturday, April 09, 2005 - 4:33 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Hello All, first i am sorry that i dont have marathi font with me..
good thoughts by u people..I am currently in USA and its true that everybody feels the same way most of the time..forgetting about the exceptions here is what i think..
if u ask anybody that if u get same amont of money, same type of work in india, what will u prefer and the answer will be "obviously india". so the question remains how we can get that? well those who believe they can get or create what they want in india they prefer to go back, others wont...we are aware that its little bit tough to get but to creat, its upto us. basically i think its all about self satisfaction..


चोखंदळ ग्राहक
महाराष्ट्र धर्म वाढवावा
व्यक्तिपासून वल्लीपर्यंत
पांढर्‍यावरचे काळे
गावातल्या गावात
तंत्रलेल्या मंत्रबनात
आरोह अवरोह
शुभंकरोती कल्याणम्
विखुरलेले मोती


.
हितगुज दिवाळी अंक २००७


 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators