Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
Loneline"us"

Hitguj » My Experience » Closed BBs » Loneline"us" « Previous Next »

Gulabjam
Monday, May 10, 2004 - 4:20 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Manoos kadhihi ekta nasto ...tyane tase asoohi naye . - Pu. La. Deshpande.

Mandali,
Swargasukha sagli ethe haat jodoon ubhi astaat,
Bhooral padtaat mala ani mag maryade la hasat bastat !

Pune te US asa 30,000 miles cha pravas mala varchya 2 oleenmadhye khoop kahi sangoon jaato aahe ..

I joined Maayboli in March'04 and visit the site regularly .

I had a quick glance through many BBs and then decided to try my luck with my own BB..

software madhlya galelaththa pagar ani status barobar package deal mhanoon milnaare he "EKTEPAN" matra mala phukat milale tari nako aahe ..

Most of you must have gone or going through such a phase ...So..

Expecting your posts on this BB as to How to fight the loneliness in the US !!

- US madhla ek EKTA Punekar .

Hemantp
Monday, May 10, 2004 - 5:44 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

There are many ways to fight loneliness in the US. You can improve on your technical skills, cooking skills ( if you are inclined to cook at home and want to improve on this skill ), you can also spend quality time in reading ( go to county library, take a membership and read ... read.. read .. ), develop a hobby etc.

Milindaa
Monday, May 10, 2004 - 9:17 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ikMvaa lavakr dukTa hÜ :-)

Savyasachi
Monday, May 10, 2004 - 11:35 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

mhNajao lavakrca dupTI QauNyaat caaMgalaa vaoL jaašla... :-)

Nandya
Monday, May 10, 2004 - 1:32 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

iËkoT KoLÊ pÜhayalaa jaaÊ gaaD\yaa caalavaÊ ica~M kaZÊ gaPpa maarÊ GarkamaM krÊ baahor KaÊ GarI pIÊ sagaL\yaat javaLcao hUTsa-cao izkaNa XaÜQaUna kaZÊ XaokDÜ maOla p`vaasa kr ( Xa@yatÜ gaaDItUna ) Ê AmaoirkotlaI jaMgala JauDupoÊ naVanaalaoÊ vaaLvaMTÊ samaud`Ê snow baGaÊ qaoTrat jaa}na isanaomao baGaÊ AajaUbaajaUlaa eKado marazI maMDL Asaola to join krÊ %yaaMcyaa kmaITIt kaihtrI jabaabadarI GaoÊ Amaoirkna ima~ banavaÊ %yaaMcyaa GarI jaaÊ %yaaMnaa GarI baÜlaavaÊ blaa^kbasTrcaa saBaasad hÜÊ skoiTMga XaIkÊ rÜvaIMga krayalaa nadIt Anyaqaa tL\yaat jaaÊ T/okIMgacaa eKada ga`Up join krÊ rÜja vyaayaama krÊ ÔUTbaa^la baaskoTbaa^la baosabaa^la baGaayalaa iXakÊ KoLayalaa iXaklaasa tr %yaahUna ]<amaÊ laasa vaogaasalaa jaa}na qaÜDo pOsao ]DvaÊ pacaXao hjaar maOla dUr Asalaasa trIhI iXakagaÜ Aqavaa nyau jasaI-tlyaa doXaI gallyaaMmaQao kQaImaQaI BaTkayalaa jaaÊ ikXaÜr kumaarcaI gaaNaI eokÊ maayabaÜlaIvar ivacaarivanaImaya kr. rDU nakÜsa.

AjaUna saaMgaU kayaÆ

puvaI- puNyaat TprIvar ]BaM rahUna kiTMga caha maarayacao ikMvaa vaOXaalaIt jaa}na kaMda ]<aPyaavar AaQaI paMZrIXauBa` KÜbaáyaacaI caTNaI psarvaUna maga %yaavar camacamaIt ihrvyaa caTNaIcaa qar do}na baÜnalaosa saaMbaaramaQao tÜ ma} ]<apa bauDvaUna Kayacao idvasa ta%puto- kpaTt zova. puNyaat gaolaM kI ho sagaLM kQaIhI krta yaotM. pNa [kDo yao}na doKIla puNaM XaÜQaIt raihlaasa tr tsao hÜNao AvaGaD Aaho.


btw puNao to US ha p`vaasa saaDosaat - Aaz hja,ar maOlaaMcaa Aaho. AgadI tuJyaa GarapasaUna to sahar ivamaanatLapya-Mt savvaaXao maOla AMtr Qa$nadoKIla :-)
Gulabjam
Monday, May 10, 2004 - 4:26 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Mitranno,

bharoon pavlo.

Dhanyawaad !!

Gulabjam
Monday, May 10, 2004 - 4:27 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

moderator, ya BB cha Karyabhaag sampla aahe.

Band kelet tari chalel.

चोखंदळ ग्राहक
महाराष्ट्र धर्म वाढवावा
व्यक्तिपासून वल्लीपर्यंत
पांढर्‍यावरचे काळे
गावातल्या गावात
तंत्रलेल्या मंत्रबनात
आरोह अवरोह
शुभंकरोती कल्याणम्
विखुरलेले मोती


.
हितगुज दिवाळी अंक २००७


 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators