Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
Archive through July 23, 2003

Hitguj » My Experience » मायबोली » माझे मायबोलीवरचे अनुभव » Archive through July 23, 2003 « Previous Next »

Keya
Tuesday, July 15, 2003 - 2:33 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maI ‘navaI’ ka ‘jaunaI’ maahIt naahI. [qao yao]na dÜna vaYao- JaalaI. %yaa AaQaI 98 - 99 pasaUna hI yaotca hÜto pNa tovha rijasTr kolaolaa Aaya. DI. maQyao baroca AMtr pDlyaanao ]Dalaa. maaJao iXalpaÊ baoTIÊ AasaamaIÊ AaiXaYaÊ inarakar yaa laÜkaMbarÜbar 'views & comments' BB var Anaok ivaYayaaMvar vaad Jaalao Aahot. AamacaI mato naohmaIca ek hÜtI Asao naahI. pNa malaa trI 'groupism' caa AnauBava Aalaa naahI. itqao p`%yaokjaNa AapaplaI mato maaMDt hÜto [tkoca. kovaL mato iBaÙ hÜtI mhNaUna to ga`up kÉna malaa ivarÜQa krt hÜto Asao maI kQaIhI mhNaNaar naahI. ]laT itqao caalalaolaI cacaa- ‘holdI’ hÜtI Asao maI mhNaona. AaiNa ek xaNaBar samajaa to tsao krt hÜto trI malaa kaya frk pDtÜÆ malaa jao mhNaayacao hÜto to maI itqao ilahIlao AaiNa to savaa-Mnaaca pTlao pahIjao Asao naahI. XaovaTI tumhI jyaa rMgaacaa cYmaa laavaNaar %yaa rMgaacao jaga idsaNaar.

Sami
Tuesday, July 15, 2003 - 4:03 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maI hI sava- discussions vaacalyaavar relax yaaMcyaa mataMXaI puNa-pNao sahmat Aaho. karNa malaahI %yaanaI ilaihlaolaa AnauBava Aalaolaa Aaho. maI [qao yaoNao enjoy krto ho Asalao trI relax naI ilaihlaoila gaÜYT malaadoKIla jaaNavato. AaiNa %yaanaI ilaihlyaap`maaNao [qao navaIna maoMbasa- mhNajao Aa<aaca maayabaÜlaI varca naahI tr jagaat Aalaolao Aahot Asao vaaTNaaroih Aahot [qao.

ho nantr add kravaosao vaaTlao.
baoTIÊ tumhI mhNata tsaa ikMvaa kuzlyaahI p`karcaa Aagaa}pNaa ³tumacaI vyaa#yaa trI kaya Aaho kuNaasa za}k²´AamhI navaIna Asatanaa kolaolaa naahI tirhI ho AnauBava Aalaolao Aahot.


AaiNa hÜÊ jojo tumacao ih pÜsT ekdma pTlao.

saš tumhI mhNataya kI tumhalaa
groupism caa AnauBava Aalaolaa naahI. AhÜÊ [qao tumacyaasaar#yaaca kahInaI ca@k maanya kolaMya kI groupism hÜtÜya mhNaUna. sava- pÜsT vaacaa mhNajao kLola. AaiNa tumacao pÜsT vaacaUna AaXcaya- vaaTlao. hI ek cacao-caI public jaagaa Aaho. AaiNa itqao p`saMgaI gaÜD baÜlaUna AaiNa ZklaaZklaI k$na jaagaa imaLvaavaIÆÆÆÆ ho kahI pTlao naahI. tumhI A%yant kTu Xabdat relax cyaa pÜsT naa reply ilaihlaola Aaho AaiNa trIhI tumhalaa oppose krNaair jaast ³maI saÜDUna´ maMDLI naahIt %yaava$na idsalaca kI tumhI pNa tXaI jaagaa imaLvalaolaI idsatoya²
relax cyaa pÜsT p`maaNao ilaihNaaro AitXaya ivarLaca AsatIla karNa navaIna laÜkanaa [qao tumacyaasarKo gaÜD baÜlaUna jaagaa imaLvaayaica Aaho naa² %yaamauLo tumhI mhNaalaa Aahat kI ‘ekhI navaIna maombar %yaancyaabarÜbar naahIt’ yaat kahI navala naahI.

inaKL Aanand mhNaayacao Jaalao tr
V & C maQalaI barIcaXaI discussions vaacaUna baiGatilat mhNajao kLola ik inaKL Aanand Aaho ik manastap Aaho to² inaKL Aanand h GTP var AaiNa gaulamaÜhÜr maQao imaLu XaktÜ. pNa matmaaMDNaI maQao navho.

public discussions cyaa izkaNaI ha Asaa p`kar hÜtÜ yaacaoca vaašT vaaTto.

Sayonara
Tuesday, July 15, 2003 - 8:18 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

saš tumhaMlaa AsaM kaM vaaTtya kI Relax navyaa laÜkaMcao p`itinaiQa%va krtahot Æ to f> %yaaMcaI baajaU maaMDt Aahot.
navyaa maMDLIMnaa
gropism jaaNavatÜ Aaho karNa tÜ Aist%vaat Aahoca. AaiNa jaunyaa maMDLIMnaI pNa ‘T/onacaI ’ ]dahrNao do}na %yaalaa dujaÜraca idlaa Aaho. tr tumacyaa %yaa Dbyaat Gausaayalaa kÜNaI iktI laaLGaÜTopNaa krayacaa ha jyaacaa %yaacaa p`Xna Aaho.
var
sami nao mhT\lyaap`maaNao jar inaKL AanaMd hvaa Asaola tr gaulamaÜhr Ê GTP laaca f> BaoT doNaM yaÜgya ² V&C maiQala vaadatUna f> manastap imaLtÜ.

Arun
Tuesday, July 15, 2003 - 9:16 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

eKada user naivana Aaho kI jaunaa ho ksao AÜLKayacaoÆ jaunyaa users saazI kahI limit set kolao Aaho kaÆ

iva. saU. : maaJaI ho post kovaL maI naivana user kI jaunaa ho jaaNaUna GaoNyaasaazI Aaho. yaatUna kÜNaacaI manao duKavaNyaacaa maaJaa [rada naahI.


User
Tuesday, July 15, 2003 - 10:20 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

saÜpo Aaho ro AÉNaÊ tulaa jar eKada ‘kMpU’ jamavaUna dusaáyaa yaujasa-caI Kocaayalaa jamalaM tr tU ‘jaunaa’. naahI jamalaM tr tU ‘navaa’ AaiNa jaunyaaMcyaa naavaanao dMgaa krayalaa maÜkLa.... :-)

Beti
Wednesday, July 16, 2003 - 2:17 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

saaima.. ek maa~ pTla ... ik Aagaa}pNaacaI vyaaKyaa saapoxa Aaho :-)
relax yaanaa groupism jaaNavala. maanya. malaahI jaaNavala ho maI ilaihlaya. pNa tumhalaa maaJaa Aagaa}pNaacaa ]llaoK KTktÜ AaiNa relax caI BaaYaa naahI. AaXcaya- vaaTlao.

tumhI Aagaa}pNaa na krta tumhalaa vaašT AnauBava Aalao AsatIla tr %yaaba_la malaa ja$r Kod vaaTtÜ. maaJao mhNaNao yaabaabat [tkoca Aaho ik tumhalaa Aalaolao vaašT AnauBava tumhI spYTpNao AaiNa jara saÝmya BaaYaot share kra. %yaaba_la saUcanaa Va. yaabaabat maaJaa navaIna Asatnaacaa AnauBava caangalaa Aaho. tumhalaahI yao[la Asao vaaTto.

Aata tumhI mhNaala ik ho relax laa saaMgatanaa Aagaa}pNaa ha Xabd na vaaprta saaMgata Aalao Asato ik. tr hÜ Aalao Asato. pNa jaXaasa tsao ]<ar Vavao Asao vaaTlao tr %yaat kahI caUk naahI.

as of manastapÊ tr vaad ivavaadat tÜ kahI p`maaNaat hÜNaarca.

user.. ek addition .. naahI jamalaM tr tU navaa AaiNa jaunyaaMcyaa naavaanao dMgaa k$na kmpU krayalaa maÜkLa:-)


Bee
Wednesday, July 16, 2003 - 4:00 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Sayonara: ase kahi nahi kee V & C warach fakt wad hotat. Gulmohar aaNi GTP war dekheel kititaree wad jhalele aahet. bahuda aapaN nawin aahat mhaNun ithala itihas mahiti nahi.

Jojo : ur postings is superb! agadi manatale bolalis.

HG war kharech groupism zale aahe!!!

Sayonara
Wednesday, July 16, 2003 - 4:18 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maI gaulamaÜhr caI regular visitor Aaho.pNa GTP maQyao malaa far interest nasalyaamauLo jaat naahI.pNa itkDopNa ‘p`oma kivataM’cyaa BB var kaihtrI politics caalaU hÜtM AsaM vaacalyaacaM AazvatMya.

Sami
Wednesday, July 16, 2003 - 4:31 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


pNa tumhalaa maaJaa Aagaa}pNaacaa ]llaoK KTktÜ AaiNa
relax ica BaaYaa naahI yaacao AXcaya- vaaTlao. >>>>
beti, tumhI mhTlao Aaho %yaap`maaNao ekahI izkaNaI relax naI tumhalaa AXaI naavao zovalaoila idsat naaihyaot...tumhIca navaIna laÜk ‘Aagaa}’ Aahot Asao mhNataya ca@k.... %yaacabarÜbar tumacao ho Xabd baGaa "saasau iBa@kar svayampak krto " ho relax cyaa pÜsT maQao kuzohI indicate Jaalaolao naaihyao... tsaoca tumhI jaunyaanaa ³svatalaaca´ saDko mhNataya² what does that mean??? hI kahI caaMgalaI BaaYaa idsat naahI. AaiNa ho relaxcya pÜsT maQaoih idsat naaihyao...AaiNa tumhI ]laT relaxcaIca BaaYaa barÜbar naahI mhNatayaÆÆÆÆ

relax naI %yaaMcyaa pÜsT\cyaa var jarI disclaimer ilaihlaolao Asalao trI kÜNalaa harsh words vaaprlaolao idsat naaihyaot. %yaa words caa ]gama tumacyaa pÜsT maQao Jaalaaya²

[qao maI
relax naa support krt naaihyaoÊ tr ]gaIcaca maaJyaavar tumhI jaÜ AarÜp laavataya tÜ malaa sahna hÜt naahIyaot mhNaUna ilaihtoya.

BTW beti maI saima Aaho saaima naahIAthak
Wednesday, July 16, 2003 - 5:39 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

AhÜ jaunao AaiNa naivana laÜkhÜ Ê maI jaunaahI naahI AaiNa naivana pNa naahI :-)
yaa vaÉna Aazvala Ê AamhI hÜsTola laa AsataMnaa Asaaca jaunyaa AaiNa naivana laÜkaMcaa kahI trI raDa Jaalaa Ê tr eka naivana nao lagaoca ‘jaa ro Ê AamhI yaa Bautlaavar qaÜDo ]iXara AalaÜ tr Aamacaa kahI gaunha naahI Ê tumhI lavakr Avatrlaat tr far maÜzo idvao naahI laavalao .
kaya pNa ha jaunao navao caa vaad ... calaa Aamacyaa AagagaaDInao iXa+I idlaI Aaho Ê basaa ro pTapT Ê naahItr basaala rDt zosanaavar
:-)

Saee
Wednesday, July 16, 2003 - 6:07 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

saaima.. maaJaM pÜsT puNa-pNao relaxnaa ]_oXauna hÜtoÊ %yaaMcaa ekMdr AavaoXa phataÊ maI tsaM itKT ]<ar idlaMÊ pNa yaamauLo AnavaQaanaanao tumhI duKavalaa gaolaa Asaala tr maaJaa tÜ hotu navhtaÊ maI manaapasauna maafI maagato.
T/onacaM ]dahrNa jaunyaaMpOkI ekanao daKvalaMya pNa kovaL jaunyaaMnaI daKvalaM mhNauna to barÜbar Aaho AsaM naahI tr to KrÜKrca samap-k Aaho..
AaiNa ‘gaÜD baÜlaNao’ mhNajao laaL GaÜTNao AaiNa ‘ZklaaZklaI’ mhNajao XabdXaÁ Aqa- naahI mauLat [qao kÜNa%yaahI baÜgaIt p`vaoXa krtanaa p`qama fulaaMcaa gauC\C AaiNa sausvaagatma\ kolaM jaatM.. to jaunaoca krtat naa.. maga laaL GaÜTNao ikMvaa ZklaNao ha mau_aca yaot naahI..
³hI jaunyaaMcaI vaiklaI naahIÊ vastusqaItI²´

maaJaI kÜNatI pÜsT\sa\ vaacauna tumhI maIhI tXaIca jaagaa imaLvalaI Asaa inaYkXa- kaZlaat maaiht naahIÊ pNa malaa tsaM kravaM laagalaM naahIÊ maI [qao yaa sagaL\yaa laÜkaMcyaat Alagad saamaavalaI gaolaoÊ kQaI [qalaIca Jaalao kLlaMhI naahI...
³Eaoya dÜnhI baajauMnaaÊ jaunyaaMnaahI AaiNa malaahIÊ %yaaMnaI imasaLUna GaotlaM AaiNa maI imasaLlao´
AaiNa AgadI kuNaalaa vaašT AnauBava Aalaa Asaola trI p`vaasaat GaDNaaáyaa sahvaasaamauLoÊ hÜNaaáyaa svaBaavadXa-naaMmauLo pihlao gaOrsamaja dUr hÜtatÊ sauÉvaatIcaI ³jar inamaa-Na JaalaI Asaola tr´ kTUta far kaL iTkt naahI.. qaÜDa QaIr maa~ hvaa %yaasaazI.. ³saba` ka fla maIza´

punha ekda yaa pÜsTmaQauna kÜNaalaa duKvalaM Asaola tr AaQaIca xamaa maagatoya.. AaiNa maI t%vavao<aI naahI %yaamauLo prIp@va mataMcaa davaa krt naahIÊ tovha AaNaKI eKada caukIcaa Xabd vaaprlaa Asaola tr..
sorry...

btw, I rarely go on v&c bb & never visited gtp...
Beti
Wednesday, July 16, 2003 - 6:58 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

sami as I said.. I was just reacting.. disclaimer tr maIhI idlaaya..
maI tumacyaavar AarÜp kolaolao nahIt.. tumacyaa pÜsT\maQaUna inaGaalaolaa sarL Aqa- saaMigatlaa.

pNa ' kala janmalaolaI baaLo.. kmpUigarIÊ saasaUcao ]dahrNa AavaDlao.. cauklaÜ baro vaaTlaolao idsatoÊ 100 pÜsT\vaalaaÊ tumacaI Aamhlaa garja naahI ' hI saByaÊ saÝmya ivanaakarNa KÜcak nasalaolaI BaaYaa Asaola tr maga AaplaI mato dÜna TÜkacaI Aahot.
maga %yaaivaYayaI baÜlaNaoca KuMTlao naahI kaÆ
yaapuZo maI ho laxaat zovaIna AaiNa vaoL yaošla tovha tumhalaa AXaaca BaaYaot ]<aro do[na .. sašlaa naahI karNa itlaa tXaI BaaYaa AaËmak vaaTto:-)


Admin
Wednesday, July 16, 2003 - 8:09 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maMDLI [qao baro vaašT AnauBava ilahavaot AXaI Apo@Xaa Aaho. AnauBava bara ilaha vaašT ilaha pNa Aata kÜNaI kaya ilaihlao AahoÊ ka ilaihlao AahoÊ kÜNa%yaa naavaanao ilaihlao Aaho yaacao ivaXlaoYaNa kÉna my experience cao ÉpaMtr View and Comments maQao nakÜ.
jyaalaa jao vaaTto to %yaanao ilahavao. %yaanao to ka ilaihlao Aaho %yaacao spiYTkrNa %yaanao do} nayao [traina maagaU nayaoÊ inadana [qaotrI


Sami
Wednesday, July 16, 2003 - 1:28 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

admin ina ilaihlaya %yaamauLo yaa po@Xaa jaast ilaihNaar naahI.

pNa sašÊ
puYpgaucC jaunao navho dotÊ svaagat saimatI doto. AaiNa hÜÊ svataca gaÜD baÜlaUna jaagaa imaLvalaI tr kaya Jaalao Asa mhNataya AaiNa svataca naMtrcyaa pÜsT maQao mhNataya kI
"malaa tXaI imaLvaavaI naahI laagalaI "

beTi, ja$rÊ tumhI kuzlyaahI BaaYaot malaa ]<aro ilaha. i don't mind at all! AaiNa saš laa ksao ilaihNaar ho malaa kXaalaa saaMgatayaÆÆ maaJaa kaya saMbaMQa tumacyaa dÜGaIMcyaa samBaaYaNaaXaIÆ AaiNa hÜÊ AamhI ha public BB samajaUna AalaÜyaÊ tovha malaa vaaTto [qao dusayaa-naa ha XahaNapNaa tumhI iXakvaU nayao kI kuzlyaa BaaYaot navyaanaI ilahavao. tsao Asaola tr HG cyaa mauKp`uYzavar tXaI naÜT laavaayalaa saaMgaa. tsaoca maI baGatoya ikÊ svata spYT na baÜlata vyaa#yaa ‘Barlyaat’ zovataya AaiNa malaa mhNataya ik spYT AaiNa saÝmya ilaihlat tr baro hÜ[la.

anyway, tumhI dÜGaInaI malaa jao mhNaayacao hÜto to prt ekda isaw kolaot²

Aata maI [qao kahIhI ilaihNaar naahI.
nantr
add kolaolao : [qao mhNajao yaa BB var²Mona
Wednesday, July 16, 2003 - 1:57 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Hi Sami, I'm sure you are strong enough not to "feel bad" by HG people comments.... after all to tumacao kuNaIhI naahItÊ %yaaMcaa ]pdoXa (esp if not in respectful words) tumacyaa iKjagaNatIthI nakÜ .... I too have read all your posts, and know you are not the originator of the kucakTpNaa AaiNa TÜmaNaobaajaI .... I find your postings very decent and sober. So please don't get discouraged (I'm sure you will not) and do/write what you think is correct and true...

Sayonara
Wednesday, July 16, 2003 - 2:13 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

saimaÊ manaalaa laavaUna na Gaota maayabaÜlaIvar yaot jaa. XaovaTI ‘vyai> itt@yaa p`ÌtI ’.

Beti
Wednesday, July 16, 2003 - 8:15 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

saima tumacao barÜbar Aaho. [qao kahI navyaaMnaa trI kahIca iXakvaayacaI garja naahIyao.. inadana Aagaa}pNaacaI vyaa#yaa AaiNa kmpUigarI... :-O

now that Relax's some major objections like groupism exclusively by oldies, newcomers not supported by oldies, oldies agglutination.... are nullified.. nothing more needs to be said by me ... admin sorry.. maI Ô> Bartvaa@ya mhNaNyaapurto ho ilaihtoya :-)


Relax
Wednesday, July 16, 2003 - 8:55 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maI ha vaad sau$ krNyaalaa karNaIBaUt Asalyaanao qaÜDI closing comments! Beti you got there before I did! I wanted to say thanks to everyone who was supporting my opinion. pNa BaivaYyaat malaa tumcyaapOkIca kÜNaI trI maaJyaa mataMnaa oppose kola tr jaast AanaMd hÜ[la .

Thanks to Beti and Saee too.. because you taught us how to say things here without getting branded as "Aagaa} "..!

Dharmadhikari, I understand your concern.. I will make my posts small :-)

baakI sava- ima~aMnaÜÊ [qaunacao paNaI QavaLUna kaZlyaaba_la maaÔI AsaavaI :-) maaJyaa Ô> dÜna (AaNaI ho itsarM ) posts caa ha "AaTaipTa " - as Saee says - Aata baMd krtÜ . Over and out!

चोखंदळ ग्राहक
महाराष्ट्र धर्म वाढवावा
व्यक्तिपासून वल्लीपर्यंत
पांढर्‍यावरचे काळे
गावातल्या गावात
तंत्रलेल्या मंत्रबनात
आरोह अवरोह
शुभंकरोती कल्याणम्
विखुरलेले मोती


.
हितगुज दिवाळी अंक २००७


 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators