Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
Archive through July 15, 2003

Hitguj » My Experience » मायबोली » माझे मायबोलीवरचे अनुभव » Archive through July 15, 2003 « Previous Next »

Zakki
Sunday, July 13, 2003 - 10:12 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

baakI Aajakala maayabaÜlaIvar ho politically correct cao laÜNa maÜ{\yaa p`maaNaavar Aalaolao Aaho. ekmaokaMcaI caoYTa maskrI baMd. sava- kahI ksao pasaYT vaYaa-cyaa duZ\Zacaayaa-MsaarKo ekdma QaIrgaMBaIrÊ ivaYayaalaa Qa$naÊ kuNaacyaa Baavanaa duKavalyaa jaaNaar naahIt Asao baÜlaayacao²³ina %yaa Baavanaaih AataXaa [t@yaa hLvyaa Jaalyaa AahotÊ jaNaU pUNa- ipklaolao gaLU²´ toMvha Aata [qao yaotanaa japUnaca yaayalaa hvao. mhNajao ekokaLI sauMdr Asalaolyaa maOdanaat XaovaaLo ]gavaavao ina caalatanaa japUna caalaavao laagavao tsao Jaalao Aaho yaa maayabaÜlaIcao²

Zakki
Sunday, July 13, 2003 - 10:27 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maaf kraÊ kuNaa ‘pasaYz vaYaa-cyaa duZ\ZacaaáyaaMcao’ mana duKavalao Asaola² vastivak maaJao vaya javaL javaL tovhZoca Aaho ina malaa Anaok pasaYz vaYaa-cao puNaokr ima~ AahotÊ ina Aamacaa vaoL ekmaokaMcaI caoYTa maskrI krNyaat majaot jaatÜ. Aata [qalao laÜk mhNatIla maga tumhI itqaoca jaaÊ [qao kXaalaa yaotaÆ barÜbarca Aaho.

Beti
Sunday, July 13, 2003 - 11:03 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

cho chweet.. cool gal ... luv ya...

Samanjas
Monday, July 14, 2003 - 2:49 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Zakkik, tumache mhanane barobar ahe. Sabhyatechi ani sanskrutichi maryada/patali na olandata ekmekanchi cheshta-maskari karavi. Tevhdach virangula manala. Hasayala shikale pahije.
Me swataha geli don varshe hya sitevarchi postings niyamit vachat ahe. Nukatach register zalo. Shabdik chikhal-phek zali tari "personal" level var geli nahi.
Relax - navapramane ghya. Ek premal salla.
(sorry, navin ahe, shikshan purna zale tari ithe marathi lihayala kashta padtat, lavkarach savay karun ghein. tovar sambhalun ghya).

Bhaitad
Monday, July 14, 2003 - 5:22 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Hey, coolgal sarkhach maze pan barech ids aahet, maza anubhav:
jenva mi female id ne lihite tenva response ekadam jast asato jari maze mudde TUKAR asale tarihi.
Pan mi jenva Male id ne lihie/lihito tenva kitihi changala mudda asal tarihi response so so karan response denare fakt Subject varach bolat astat baki tynacha kahi uddesh nasato ;)

Ashishchaskar
Monday, July 14, 2003 - 6:20 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

The drainage is opened it seems!

BaOtaDÊ
tumacyaa ‘yaa’ p`yaÜgaacao inaYkXa- kRpyaa [qao saaMgaU naka. jao kahI AsatIla to tumacyaapaXaI zovaa. cyaayalaa Ê tumhalaa kaya vaaTtM tumha laÜkaMnaa pXcaatap Jaalaaya Asao Aamhalaa vaaTola kaÆ tumha laÜkaMcao inavvaL ZÜMga caalaU Aaho. tumha laÜkaMnaa kayama kahI trI sensational hvao Asato. maga tumhI %yaasaazI yaÜgya AaiNa AyaÜgya yaacaa ivacaarca saÜDUna dota.


And cool_gal, we all know that this 'cool_ gal' too, is not your real ID, you people are fake. No matter who u r, it shows your nature i.e. fake.

So guys, lets ignore such kind of hopeless mentality which is going to contribute nothing but distruction. These people are made for destruction only. But we have to keep going on....

Jayavi
Monday, July 14, 2003 - 7:41 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

malaa ivacaarala tr maI mhNaona kI malaa maayabaÜlaIvar yaayalaa Kup AavaDtM. maI yaa saa[T\ba_la laÜkaMnaa naohomaI saaMgato. kQaIkQaI tumhI pÜsTIMga kolao naahI trI nausatM vaacalaM trI Kup majaa yaoto. kahI kahI laÜkaMnaa Kup Cana ilaihta yaotM. %yaa laÜkaMnaa dad Vayalaa trI [qaM yaavaM AsaM maaJaM mat Aaho. [qalao Kup laÜk hjarjavaabaI Aahot. kQaIkQaI tr Qamaala yaoto.

Sayonara
Monday, July 14, 2003 - 11:15 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

saa^ilaDca Aahosa tU cool_gal. evaZo ids ‘tulaa maaJaM AnaumaÜdna’ AsaM mhNaayalaa banavalao hÜtosa kaMÆ AaiNa kÜNato fake ids AsatIla tr Aa<aaca saaMga.

Satyajit_m
Monday, July 14, 2003 - 3:31 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Aro vaah²²² ek naivana idea saucalaI kuzlao id baMd krayacao Asalao kI mhNaayacaÊ

Ek_rasik,
asami,
RaNA,
manya,
ashishchasakar,
yogibear,
yogi,
madhya,
weldoDa,
zakki


ho sagaLo maJaoca id Aahot bar ka admin ... mhNaajao ho sagaLo id gayaaba :-):-):-)


Saurabh
Monday, July 14, 2003 - 4:08 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ek janarla sajaoXanaÊ smaašlaIja ho yaÜgya itqaoca vaapravaot. %yaaMcaa vaapr ‘iDs@laomar’ mhNaUna k$ nayao hI ivanaMtI. smaašlaI vaaprayacaaca Asaola tr %yaaAaiQacao Aaplao vaa@ya doKIla KoLkr Asaavao (acaI KbardarI GyaavaI. kovaL samaÜrcaa smaašlaI pahUna tumacyaa vaa@yaacaI tIva`ta kmaI hÜt naahI²

Maitreyee
Monday, July 14, 2003 - 4:48 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

[qao baroca laÜk kahItrI gallat krtahot...[qalao baroca AnauBavaÊ ivaXaoYatÁ negative AnauBava Ôarca generic vaaTtahot. kuzlyaahI public place maQao GaDNaar ca kI Asao. pNa ilaihNaaro AXaa p`karo ilaihtayat kI jaNaU hI tendency Ô> maayabaÜlaIkraMmaQaoca Aaho²²

Bhaitad
Monday, July 14, 2003 - 4:51 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Saurabh: tuzya posting madhe smily rahila ase vatate. Karan tuze vakya tula apekshit nastanna pan "khelkar" zale aahe

Bhaitad
Monday, July 14, 2003 - 4:55 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Ashish, Mala pashtap mulich zalela nahi tar kahi kahi so called sabhya lokanche khare chehere kalale.
BTW: hyat distructive mentality kuthe aahe? maze manatale don veg vegale vicharanche dwand mi mandu shakat nahi ka?

Ani var koni tari mhatalya pramane ethe groupisum aahe ani mi te anubhavale aahe ofcourse thru' diff ids.


Bhaitad
Monday, July 14, 2003 - 5:01 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Ashish, anakhi ek, cool_gal kinva mi aamhi nidan openaly sangato tari, baki lok tya peksha dhokadayak aahet karan te tase sangat pan nahit(tyat tu suddha alas/aslis?)


Shrini
Monday, July 14, 2003 - 5:02 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

gaMgaaQar gaaDgaILaMcaa ek sauMdr laoK AahoÊ ‘saaih%yaatIla JabbaUXaahI ³ik kMpUXaahI Æ´’ yaa naavaacaa.

AaXaya haÊ kI to sauÉvaatIlaa kqaa ilahIt Asat %yaa kÜNaIca Capt nasao. sababa gaaDgaILaMcao dRZ mat Jaalao kI tovhacao ‘ÉZ’Ê ‘p`sqaaipt’ saaihi%yak AaiNa saMpadk yaaMcaI ‘kMpUXaahI’ Aaho AaiNa saMpadk f> %yaaMcyaaca kqaa Captat AaiNa navaÜdIt kqaakaraMnaa saap%na vaagaNaUk do]na %yaaMcao saaih%ya dDptat.

pNa naMtr hLUhLU gaaDgaILaMcyaahI kqaa Caplyaa jaa] laagalyaaÊ AaiNa Aata laÜk mhNatat kI yaa JabbaUXaahIt toÊ pu. la. [%yaadI maanyavar AsaUna to [tr navaÜdIt kqaakaraMcao saaih%ya dDpt Aahot²

maayabaÜlaIvar Aalaolyaa navaÜdIt ‘maoMbaraMnaa’ ha laoK ³qaÜDasaa badlalaa tr´ AgadI laagaU hÜtÜ.

ho navaÜdIt ]maodvaar qaÜDo Aa%maprIxaNa krtIla AaiNa gaaDgaILaMnaa kLlao to AMitma sa%ya yaaMnaahI kLola hIca %yaa jaggainayaM%yaacyaa carNaI iva&apnaa²


Bhaitad
Monday, July 14, 2003 - 5:29 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

hyat navodittani atmaparikhan karnyachi garaj mala tari vatat nahi, he asech asate " atale ani baherache", konachich chuk nahi.
Ethe lokkani fakt ek anubhav mhanun namud kele aahe.

Storvi
Monday, July 14, 2003 - 6:15 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Ja@kI tumacyaa saazI Kasa dovanaagarI maQyao ilaiht Aaho.

Aašlaa ro .. malaa maagao kuz\lyaaXyaa baIbaI var supernatural ba_la jao baÜlaNaM hÜt naa %yaacaI AzvaNa JaalaI.. itqao kÜNaItrI ilaihla hÜt.. ik jaI vastu AapNa XaÜQat AsatÜ tI sagaL\yaat XaovaTI ka saapDtoÆ AaiNa %yaalaa AaiXaYa nao AgadI sahI ]<ar idlaM hÜt ik tI vastu saapD\lyaavar puZo XaÜQaaXaÜQa AapNa krt naahI mhNaUna:-)
tsaoca kaihsao navyaa­jaunyaa kMpu ba_la Aaho Asa malaa vaaTt... naIT phalaÊ tr ³inadana maaJyaa baabaitt´ mat pTlaI tr samaqa-na naahI tr ivarÜQa Asaa sarL ihXaÜba AsatÜ. pNa Aata jaovha Aaplaa ivarÜQa eka poxaa jaast vaoLa hÜtaMnaa idsatÜ tovha tÜ Aaplyaavar Anyaaya vaaTatÜ.. pNa Aaplyaalaa Jaalaolaa ivarÜQa ha naohmaIca Aaplyaalaa idsatÜ.. [traMcao idsalao tr Kr... malaa Aqak ca mhNaNaM ekdma pTla...

Kr phata sava-ca jaunyaa members ca Apsaat jamat Asa mauLIca sauwa naaihyao... malaa vaaTt Ê maJaI[ mat ajjuka, AaiNa nirakar yaaMcyaaXaI javaL­javaL sava- baabaitt jauLtat.. yaat ajjuka Ê jaunaI Aaho tr nirakar %yaa maanaanao navaIna. [traMXaI kmaI AiQak p`maaNaat Asaitla .. pNa hI ]dahrNaM AgadI p`kXaa-nao jaaNavatat.. AaiNa BaaMDNa tMTo Aaja Aahot Asa naahI naohmaIca hÜto. malaa Aazvatya kahI vaYaa-MpUvaI- [qao AxaXa-Á rNaaMgaNa Jaala hÜt.. tovhacao sagaLo member Aat idsatih naaiht [qao.. saÜ BaaMDNa tMTo have been here for a long long time now.. it has nothing to do with old and new members .

AaiNa Jai@k tumacaI kLkL qaÜiDXaI KrI Aaho pNaÊ qaÜDI maaNasa vaaZlaI site varcaI ik ho hÜNaarca naa... ijatkI kmaI laÜk Asaitla ittk %yancyat saamaMjasya ih jaastI AsaNaarcaÊ Aata maaNasa vaaZlaIÊ ik Anaok p`ËutI AalyaaÊ AÜLKI kmaI JaalyaaÊ ik pyaa-yaanao gaOsa-majaih vaaZtIlaca naaÊ %yaasaazI yaÜgya tI KbardarI GaoNa Ëmap`aPt Aaho Asa naahI vaaTt tumhalaaÆ


Rpp
Monday, July 14, 2003 - 6:16 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

[qao baraca gaÜMQaL caalalaolaa idsatÜya.... pNa malaa ek saaMgaa ...ijanao ho fake i.d. inamaa-Na kolao itnao %yaacaa gaOrvaapr kolaolaa malaa kuzohI idsalaa naahI³jao ilaKaNa Aata available Aaho %yaavaÉna´.. maga itnao hI kbaulaI kXaasaazI idlaI AsaavaIÆ AaiNa ]Va kÜNaIhI Asao mhT\lao kI ho i.d.maaJaoca Aahot tr %yaavar ivaXvaasa ksaa zovaayacaaÆ hI jar caoYTa AsalaI trÆ

maI ‘tI’ navho ho AaQaIca spYT krto.

Hawa_hawai
Monday, July 14, 2003 - 6:30 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

jaunyaaMcaI gaTbaajaI AaiNa jaunyaMnaI navaÜidtanaa Aaplyaat saamaavaUna na GaoNao (a ivaYayaI maaJao kahI observation --

p`aicana kaLI maayabaÜlaIvar GTP naamak timepass gaPpa krNyaasaazI jaÜ BB Aist%vaat hÜta tÜ server var laÜD yaot Asalyaanao baMd krNyaat Aalaa. maayabaÜlaI (a marazI maNasaaXaI / sansËuitXaI inagaDIt site var GTP saar#yaa BB caI AavaXyakta navhtI ho zIk Aaho trI sauwa GTP var sau$ AsaNaaáyaa gaPpa..Xaaibdk kÜT\yaa...baaXkL ivanaÜd...ekmaokaMnaa icamaTo kaZNaayaa- comments (amauLo ihtgaujavarcao vatavarNa kayama ]%saahIÊ KoLImaoLIcao rhat Asao.
GTP var Ô> timepass caalatÜ AaiNa itqao ekmaokaMcao kuzlaohI baÜlaNao manaavar Gyaayacao naahI ho p`%yaokalaa maaiht Asao. rÜjacyaa (a gaPpaMmaQaUna " AapÜAap " štr maayabaÜlaIkraMba_la AapulakI inamaa-Na vhayacaI. maO~I vhayacaI. naivana laÜk jao maaybaÜlaIvar yaot to sauwa GTP var AaQaI ibacakt p`vaoXa krt AaiNa dha baara idvasaat AnaokaMXaI %yaaMcaI AapÜAap caaMgalaIca ga+I jamalaolaI Asao. ekuNaca naivana laÜkaMXaI maO~I hÜNyaacao AaiNa naivana laÜkanaa jaunyaaMXaI maOi~ krNyaacao to ek ]<ama saaQana hÜto.

AaiNa maga AXaa pirisqatI maQao eKaVa ivaYayaava$na BaaMDNao JaalaI tir sauwa ekmaokaMivaYayaI AapulakI Asalyaanao laÜk tI ivasart AaiNa punha gaLyaat gaLo Gaalat.
Aata GTP var kahI p`%yaok maayabaÜlaIkr sahBaagaI hÜt nasao pNa AnaokjaNa GTP krt nasaunahI f> read only maQao tÜ enjoy krayacao. ekuNaca GTP varca KoLkr maUD puNa- maayabaÜlaIBar psarlaolaa Asao.
Aqaa-t " kMpUXaahI " vagaOro AarÜp tovhahI vhayacaoca :-) infact GTP varcao regulers ekmaokaMXaI jao baÜlat to kiQakiQa naivana laÜkaMnaa tangent jaat Asao va to %yaat sahBaaga Gaot nasat pNa tir sauwa GTP1 var Agamya saMBaaYaNa sauÉ Asaola tir GTP2- iXalpabaašMcaI XaaLaÊ imanga`ijacao baÜlau kvaitkoÊ friendship centre AXaI bairca dÜstI vhayalaa izkaNao hÜtI.


maa~ GTP baMd JaalyaapasaUna ekuNaca maayabaÜlaIvarcao to KoLkr hlako Ôulako vaatavarNa kmaI kmaI hÜt caalalao Aaho. BaaMdNao pUvaI- pNa vhayacaI pNa laÜk tI ivasarayacao. Aata tI kuNaI ivasart naahIt...ivasaÉ Xakt naahIt.

ek saaQaa p`Xna ivacaarto " 21 november 2002 laa GTP baMd Jaalyaa naMtr iktI jaNaaMcaI %yaa naMtr join Jaalaolyaa naivana members XaI " maO~I " JaalaIÆ "
]<ar nai@kca ]%saa*vaQa-k naahI.

gaulamaÜhr varcao saaih%yaÊ culture ivaBaagaatlaI naivajaunaI maaihtIÊ V and C varcyaa cacaa- (a Aatacyaa rÜjacyaa gaÜYTIMmaQaUna AamacaI naivana ihtgaujakraMXaI f> AÜLK hÜto. maO~I naahI²²

admin naI Anaokda spYT kolao Aaho kI " Aata GTP punha caalaU hÜNao naahI ² " trI sauwa malaa vaaTto kI kaihtrI ]paya inaGaavaa va GTP punha sau$ vhavaa. maayabaÜlaIkraMcaI DÜkI izkaNaavar rahtIla.Ashishchaskar
Monday, July 14, 2003 - 6:54 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kMpUXaahI ba_la :
kaya hÜto kI kI vaogavaogaLo GTG hÜtatÊ %yaat laÜkM BaoTtat. ekmaokaMcyaa AavaDIinavaDI jauLtat. maO~I hÜto. kahI laÜk ekaca Xahrat rhat Asatat. ADIADcaNaIlaa ekmaokaMcaI madt hÜt Asaola Ê saMbaMQa GainaYz hÜt AsatIla.

maaJyaabaabatIt Asao Jaalao kI maI caoٚlaa marazIcaI thana Baagavaayalaa HG var yaayacaÜ. %yaatUna yaacao vyasana laagalao. ek HG kr maQyaMtrI kahI kamaasaazI caoٚlaa Aalaa hÜta. AamhI BaoTlaÜ. AamacaI caaMgalao maO~I JaalaI. Aata tÜ prt HG var Aalyaavar Aamacao barocasao baÜlaNao Asao Asaola kI %yaacaa saMdBa- [traMnaa laagaNaar naahI. maga %yaalaa Aamacyaa dÜGaaMcaI gaTbaajaI mhNaayacao kaÆ tsao jao GTG ikMvaa [tr inaima<anao BaoTtat %yaaMcaohI tsaoca hÜto. purposely kuNaI Asao krt nasaavao Asao vaaTto. AaiNa Aaplyaa AÜLKIcyaa laÜkaMnaa promote krNao ho AitXaya saahijak Aaho. %yaamauLo gaTbaajaIcyaa AarÜpat Ôarsao tqya naahI. navaIna laÜkM iTklao AaiNa jaunao Jaalao Ê kahI laÜkaMcyaa p`%yaxa AÜLKI Jaalyaa kI to hI so called gaTbaajaI krtIla.


Dharmadhikari
Monday, July 14, 2003 - 7:04 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Aata tÜ prt HG var Aalyaavar Aamacao barocasao baÜlaNao Asao Asaola kI %yaacaa saMdBa- [traMnaa laagaNaar naahI. maga %yaalaa Aamacyaa dÜGaaMcaI gaTbaajaI mhNaayacao kaÆ

ho. tasech mhanayche.

purposely kuNaI Asao krt nasaavao Asao vaaTto.

You should PURPOSEFULLY take care that others will not feel that way. You must mind that this is not a GTG place. This is public debate/discussion place. One is expected to be matured to know these manners and refrain from any references of personal nature.

Personal talk may be good for your friendship but it is definetely wrong as far as others are around.Athak
Monday, July 14, 2003 - 7:19 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

GTP sauÉ vhavaa Asao malaa pNa vaaTto Ê ]gaIca yaa group Ê %yaa group maQauna BaTktaMnaa malaa qakvaa yaotÜ :-)

AagagaaDIcaa p`vaasa ...
tr Aaplyaa (a maayabaÜlaIcyaa AagagaaDIlaa Barpur Dbao Aahot Ê vaogavaogaL\yaa izkaNaaMvaÉna basalaolao Ê vaogavaogaL\yaa izkaNaI caZNaaro ]trNaaro Ê groups mhNajao yaa bogies Aahot Ê naivana Aalaolaa p`vaasaI naomaka kÜNa%yaa baÜgaIt iXartÜ Ê %yaalaa kÜNato laÜk BaoTtat Ê %yaacao ksao pTto ho sava- %yaa %yaa laÜkaMcyaa mhTlyaapoxaa %yaa p`vaaXyaacyaa imasaLNyaacyaa vaR<aIvar jaast AvalaMbauna Aaho Ê pTt nasaola trI Êjar %yaalaa p`vaasa krt rhayacao Asaola tr Ê baÜgaI badlaavaI . baÜgaIMcao naaMvahI Cana Aahot Ê p`%yaokacyaa gaaMvaacaI ek ek baÜgaI Aaho Ê tsaoca ‘gaulamaÜhr’ Ê ‘saaih%ya’Ê‘kivata’ tsaoca f> gaPp TPpa AaiNa gaaNaI mhNat p`vaasa krayalaa pNa svatM~ baÜgaI Aaho Ê hÜ ek military caI pNa baÜgaI Aaho Ê mhNajao Aaplao iTkakar laÜkaMcaI hÜ :-) Ê pNa yaa baÜgaIlaa farsao GaabaÉ naka Ê ho pNa KrM mhNajao AaplaIca laÜkM Ê eKada BaOyaa pNa yaaMcaI rga ijarvatÜ kQaI kQaI Ê ilahu nayao Asa vaaTt pNa ilahunaca TaktÜ Ê tr yaa gadI-cyaa AagagaaDIt Ê BaOyaa jaagaa XaÜQat AsatÜ Ê f> imailaTrI kmpaT-maoMT maQao qaÜDI jaagaa idsato Ê imailaTrIvaalao pNa ivacaar krtat Ê BaOyaa hO Aanao dÜ Ê [saka majaak laoMgao Ê ‘ha BaOyaa kha Æ ’ ‘maulauK jaa rha hu ’ ‘iktnao saala ko baad Æ ’4 saala ko baad Ê baccaa huvaa hO ‘ Ê ’Aro BaOyaa batavaÜ tÜ kOsao pohcaanato tumhara baccaa hO yaa ikisa AÝr ka Æ ‘ ’hmaarI saurt ka tÜ hmaara baccaa Ê Baaško saurt ka tÜ Baa[ka ‘ imailaTrI vaalao galatIsao puChI laoto hO ’Aro BaOyaa Ê Agar saurt nahI imalaI tÜ @yaa krto hÜ Æ ‘ smart BaOyaa lagaoca ’ Agar saurt nahI imalaI tÜ hma ]sao imailaTrI Baoja doto hO :-)
tr saaMgaayacao kaya tr Ê yaa Groupism iTkakar yaaMcaa naka [tka baavau kÉ Ê be a smart BaOyaa AaiNa ha p`vaasa sauKkr kra Ê [cCIt sqaLI pÜcaa Ê KoLImaoLIcao vaatavarNa zovaa


Athak
Monday, July 14, 2003 - 7:39 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Arch : Aga hÜ Ê mhNauna AalaÜ yaa maayabaÜlaIcyaa AagagaaDIvar driver caI naÜkrI XaÜQat AaiNa AqakpNao p`ya%na krtÜya gaaDI inaT caalavaayacao :-)

Mvelanka
Monday, July 14, 2003 - 8:00 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

vaogavaogaL\yaa naaMvaaMnaI vaogavaogaL\yaa BaUimakaMtUna ilaihNyaat vaavagao kaya AahoÆ ekca laoKk gaV ilaihtanaa ek naaMva AaiNa kivata ilaihtanaa dusaro naaMva GaotÜ toMvha naahI ka Asao hÜtÆ ]da. iva vaa iXarvaaDkr ³naaTkkar´ kusaumaaga`ja ³kiva´Ê gaÜ. iva. krMdIkr ³laoKk´ ivaMda krMdIkr ³kvaI´Ê Aacaaya- A~o ³laoKk´ koXavakumaar ³kvaI´Ê icaM ~\yaM KanaÜlakr ³naaTkkar´ AartI p`BaU³kvaI´. gaDkáyaaMnaI tr tIna caar naaMvaaMnaI ilaihlao Aaho ­ ra. ga. gaDkrIÊ gaÜivaMdaga`jaÊ baaLkrama AaiNa savaaš naaTkI ²²


far kXaalaa [qao ihtgaujavarhIÊ ekca maaNaUsa svatÁ AaiNa A^Dimana AXyaa dÜna BaUimaka dÜna vaogavaogaL\yaa naavaaMnaI par paDt naahI kaÆ

malaa tr eKada jar kahI zraivak saByata AaiNa saaQanaXauicata paLt Asaola tr vaogavaogaLI naaMvao GaoNyaat kahI gaOr vaaTt naahI.


Relax
Monday, July 14, 2003 - 8:12 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Ok.. here it is.. again.
Had to reply to Beti and Mr. Giriraj and of course Ashish! My individual responses to them are near the end:

Some points to note first:
* I never talked about responses to any literary work. I haven't even posted any so far.

* I do not mind (one should not really) if someone disagrees with me. (the hell if I do anyway, this is a BB!) My ego doesn't get hurt by that ;)

* My objection is about the way a seasoned member treats a newcomer: again, here is what I see an old member doing:

Imagine, kI ek argument caalaU AahoÊ ek jaunaa maayabaÜlaIkr Aaho AaiNa ek navaa. dÜGaaMcaI ivaÉw mato Aahot. yaa ]dahrNaamaQaoÊ dusara "experienced" maayabaÜlaIkr ek tr jaunyaalaa support krola , encourage krola ikMvaa just XaaMt basaola pNa tÜ navyaalaa kahIhI k$na "nice post" ikMvaa "tuJao ivacaar AavaDlao " Asao mhNat naahI .

Giriraj:
ek p`Xna ivacaartÜÊ raga maanaU naka :
hI XaaLa Aaho ka hÜ AaiNa navaIna laÜk XaaLkrI maulaMÆ kI hoD\maastr saaMgatIla kI kÜNaacao ivacaar jaast p`galBa Aahot toÆ malaa vaaTla hÜt ik [qao sava- adults Aahot AaiNa maaJaM mat hI maI kolaolaI jaXaI kahI "cauk " Aaho mhNaUna maaJyaa report card maQao (ikMvaa email maQao ) GaalaUna pazvalaI jaašla AaiNa maI tI pTt nasalaI trI maanya kolaI kI malaa ha problem yaoNaar naahI ? By the way, malaa AjaUna trI kÜNaI AXaI "samajautIcaI " mail kolaolaI naahIyao personally! You are lucky, maybe I don't deserve it? :-(

yaapoxaa saÜPpa ]paya m*Najao Aaplaa AhM saÜDNaM >>>
AhM² vvaa² tumhala Asa naahI vaaTt yaaca p`Baava jaunyaaMvar Asaayacaa jaast saMBava AahoÆ to established AahotÊ navyaa laÜkaMnaI kahI %yaaMcyaa ivaÉw matM maaMDlaI kI %yaaMcaa AhM duKavatÜÆ Of course, maI XahaNaa Aaho Asaa AhM AsaU XaktÜÊ naahI Asao naahI. pNa haca point tumhI miss kolaat. var "Relax kÜ Gaussaa @yauM Aata hO caI summary idlaI Aaho tI vaacaa mhNajao kLola " I don't mind if anyone has a different opinion than myself - I am just saying do not oppose just for the sake of opposing newcomers. Forget about me, I see this happening with almost every newcomer when it comes to opinions (not literature). How can ALL newcomers be dumber/wrong in their opinions than the old members?

hÜtM kaya kI navaa saBaasad lagaocaca sagaLM maOdana ijaMkU phatÜ >>> maOdana ijaMkayacaÆ AhÜÊ ksalaM maOdana..Æ naahIÊ pNa tumhalaa mhNaUna saaMgatÜ maI Krca [qao kahIhI ijaMkayalaa AalaÜ naahIyao. malaa kÜNaakDUnahI approval nakÜya .

Has this thought even occurred to you that being with Maayboli for say 2-3 years does not "qualify" a person to be necessarily superior to newcomers by age, wisdom or education - even though it is being projected that way?

haca AnauBava malaa maI jyaa naÜkrIt Aaho %yaat Aalaa >>>
naÜkrIcaM mhNaala tr Aaja 12 vaYaa-Mcyaa maaJyaa job experience maQaoÊ malaahI ha AnauBava naahI Aalaaya... hM XaaLot ja$r Aalaa Asaola² mhNaUnaca kdaicat malaa ho jaD jaatya. AhÜ tumhalaa vaaTt Asaola tovhZa BaaMDkudL naahIyao maI²²

AaiNa AhÜ kivataÊ kqaa ksalyaa Gao]na basalaa AahatÆ maI Ajauna kahIhI saaihi%yak
contribution kolaolaM naahI.. maI Ô> general topics varcyaa mataMba_la baÜlatÜya.

ek maa~ na@kI jao caaMgalaM Aaho %yaalaa naohmaIca DÜ@yaavar GaotlyaacaM maI maaJyaa Aa<aapya-Mtcyaa karikdI-t pahIlaM Aaho >>>
qaÜDa teasing p`Xna Aaho.. maaÔ kra jar offending vaaTlaa trÊ pNa tumhI pNa malaa egoist banavalaM Aahoca :-) tovha qaÜDI liberty maI pNa Gaošna mhNatÜ.. kuzlaI karikd- mhNatayaÆ ho maayabaÜlaI cyaa karikdI-tla Asaola Asa trI vaaTt naahI. hM general karikd- mhNat Asaala tr zIk Aaho.

Beti:
malaa Aalaolyaa response ba_la malaa kahI mhNaayacaoca naahIyao. maI maayabaÜilavar jao baGatÜ to ilaiht Aaho. Believe me! maaJao posts Aahot šna maIna 12! AaiNa harsh Xabdanaa response harsh Aalaa tr I don't mind ho maI maaJyaa maagacyaa post maQao clear kolao Aahoca. tovha no complaints on that front :-)

saaihi%yak BBs ba_la maI kaihhI mhNat naaihyao. maaJaM objection Aaho laÜkaMcyaa mataMnaa idlyaa jaaNaayaa- treatment ba_la .

saasaU tU BaI@kar svayaMpak krtosa Asao ek idvasaacyaa AnauBavaavar ]cca rvaanao saaMgaU laagalaI tr to caalaola ka >>>
By the way, [qao ³tumhI mention kolyaa p`maaNao´ saasaU kÜNa Aaho to malaa kLt naaihyao.. maI saasaUcaa ]llaoKhI kolaa navhta karNa saasau hI vayaanao AaiNa supposedly wisdom nao maÜzI Asato.. hM.. malaa vaaTt hÜt kI [qao relatively large population youngsters caM Aaho ... Am I the youngest? ;)

navyaaMnaI jara kmaI AagaapNaa kravaa } >>>
Last but not the least, Aagaa}pNaa.. hM ! Unless tumhalaa kuzlaI dusarI definition AiBap`ot AsalaI tr maahIt naahIÊ pNa malaa vaaTt Aagaa}pNaa mhNajaoÊ ivacaarlyaaiXavaaya svatacaa XahaNapNaa daKvaNao. pNa yaalaa tr [qao open invitation Aaho ;) BB mhNajao dusarM kayaÆ mhNajao by definition AapNa sava-ca Aagaa} AahÜt naahI kaÆ

Samanjas:
Thanks for the premal salla! Really value the "premal" word there :-)

Ashishchaskar:
I appreciate your comments and I agree with what you are saying. I have kept your advice in my mind, and that's the reason I am still around :-) Thanks!

Finally (saunaaMca example AavaDlaolaM - oops, zIk vaaTlaolaM (!!) - idsatya mhNaUna ), AaQaI AalaolaI saUna Garatlyaa laÜkaMba_la jaast knowledge baaLgaUna AsatoÊ pNa yaacaa Aqa- itcaI general philosophical AaiNa baakI ivaYayaaMtlaI matM navaIna yaoNaayaa- saunaopoxaa jaast barÜbar AaiNa yaÜgya AsatIlaca AXaI guarantee kahI dota yaoNaar naahI . Am I right?

Sure, harsh words turn off support but then I wasn't (I WAS NOT) talking about my posts but it was what I have seen happening to posts posted by newcomers in general on Maayboli. I have THEM - and not MY posts - as examples. I am reducing my harsh words already... because I have already looked inside.. But don't you like it that I have never personally called/implied anyone to be "AhMkarI ikMvaa Aagaa} "? ;) No hard feelings again!

Upas
Monday, July 14, 2003 - 10:35 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

HH, agadi khara.. hotay khara tasaa.. GTP chya abhaavane asa mhanata yeil thodyafar pramanaat! navyanshi fakta olakh hotey.. maitri naahi.. 100% :-(

Dharmadhikari
Monday, July 14, 2003 - 11:12 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Relax,

One request :
If you wist to make several points, pl
send several small posts.
That will give others to make some points
inbetween, and react to yours.

Else the whole thing rolls up
in archives and the next person has hard
time getting all the references.

Unless of course you wish just that to happen.Beti
Monday, July 14, 2003 - 11:47 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

saunaoca ]dahrNa AalaM ik saasaU AalaIca.. [qao saasaU hI laaxaiNak AqaI- vaaprlaolaI vya>I hÜtI.. Aata hI relativity samajaavaUna na GaoNaM jyaacaa %yaacaa p`Xna Aaho.

navyaa saunaonaM philosophical matM maanDtanaa AapNa navaoÊ vaogaLo baahorcao AaiNa AapNaca barÜbar AahÜt ikMvaa madt maagatanaahI ha maaJaa h@kca Aaho Asaa approach Gaotlaolaa AsatÜ Asaa maaJaahI maÜGama davaa Aaho jasao tumacao [tr generalised davao Aahot.

tumhI saaihi%yak gaÜYTIMvar baÜlaU naka .. zIk . maI AaQaI saaingatlyaap`maaNao maI itqao AiQak Asato. AaiNa to bbs hI maayabaÜlaIcaa Baaga Aahot. saQyaa itqao tumhI mhNaalaat %yaacyaa barÜbbar ivaÉw GaDtanaa idsato ho tumhalaa daKvaUna Vayacao hÜto. I was exemplifying the other side of 'bad treatment to newcomers' .. which dosent hold true many times itqao Anaokda navyaacaohI caaMgalao ilaihlyaasa kÝtuk hÜto AaiNa I would emphasise ik kQaIca jaunao Aahat mhNaUna vaašT ilaihlaolao KpUna jaat naahI. saÜ jaovha AapNa trends ba_la baÜlatÜ tovha ho dula-ixat k$na ksao caalaolaÆ


Aagaa}pNaaba_ qaÜDosao.. to personally Gao}na tumhI jaI AagaaA}pNaacaI vyaa#yaa saUicat kolaI Aaho tI maaJaI Aahoca Asao kahI maI mhNat naahI ´

tumhI jaunyaanaa overall, if not in same words AaD\mauzoÊ kmpUigarI krNaaro Asao mhNaNaar Asaala AaiNa navyaaMcaa ekhI dÜYa laxaat Gaot nasaala tr jaunyaaMcaohI kahI grievences AsatIla navyaaMcyaa Aagaa}pNaaba_la .... to ka ilahU nayaotÆ maI AaQaIca spYT kolao hÜto ik hI personal comment naahI. trI to personal GaoNao na GaoNao ha tumacaa p`Xna Aaho. AaiNa navyaaMcaa Aagaa]pNaa ha malaa jaaNavalaolaa trend AsaU XaktÜ.
pNa maI hohI saaMigatlaoca Aaho ik ÉLlaat ik tumacyaa dÜYagauNaaMsaiht svaIkarlao jaata. yaatca kaya to Aalao.

maaJao Aijabaat Asao mat naahIyao ik jaunao to saaro Qautlao taMdUL pNa tumacyaa pÜsTmaQaUna jao imply hÜto tsao to tovaZo saDkohI naahIt. same applies to newcomers dÜGaaMnaI jara ekok p}la maagao GaotlaM tr [qalaa co existence sauKkr hÜ[la.. AaiNa yaasaazI AapNa dÜnhI baajaUMnaI random accusations eovajaI logical AaiNa specific saUcanaa saÝmya Xabdat k$ yaa. to AiQak caaMgalao Asao vaaTto.

maO~oyaI EaIina.. sahI..

]pasa tulaa kuNaaXaI AÜLK vaaZvaayacaI AahoÆ :-OUpas
Tuesday, July 15, 2003 - 12:12 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

baoTIÊ AÜLK naahI ga.. maO~I.. :-O..
AaiNa %yaasaazI Asao vaad Aata qaaMbavaayalaa hvaot naa²²Saee
Tuesday, July 15, 2003 - 6:32 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

relax..... na@kI kXaasaazI AaTaipTa caalalaaya tumacaaÆ Aamha kuNaalaahI navaIna Asatanaa tumhI saaMigatlaolao AnauBava Aalaolao naahIt... AaiNa jyaaMnaa Aalao to AnauBavaaMtI ksaM vaagaayacaM iXaklao AsatIla ikMvaa iXaktIlaÊ paNyaat pDlyaavar yaošlaca pÜhayalaa.. p`vaasa krayacaaca mhTlyaavar p`saMgaI gaÜD baÜlaunaÊ p`saMgaI ZklaaZklaI kÉna ka hܚnaaÊ jaagaa imaLvaayalaa iXaktÜca maaNausa² tumhalaa kuNaI navyaaMcaI vaiklaI krayalaa saaMigatlaM AahoÆ tumhI spYTva>o mhNauna spYT ivacaartoya² jyaanaM %yaanaM AapaplaM pahuna GyaavaM. tumacaM mhNaNaM puNa- KÜTM Asaola AsaM naahI pNa navyaaMcyaa baajaunaM tumhI ekToca kovhacaI AarDaAÜrD krtaya.. navao laÜk kÜNaIca naahIt tumacyaabarÜbar..
³AaiNa maIhI Ajauna navaInaca Aaho barM.. vaYa-BarapuvaI-ca Aalaoya yaa Garat.. maaJaa sauna Ë. baoTInaMtrcaa´

baakI inaKL AanaMd naavaacaI vastu kXaaXaI Katat ho tumhalaa maaihtI nasaavaM AsaM idsatMya.. [qao jaÜ yaotÜ tÜ yaasaazI AaQaI yaotÜ AaiNa iTkuna rahtÜ tÜhI yaasaazIca.. tumhalaa f> vaašT gaÜYTIca idsalyaa bahutok.. XaovaTI jyaacaa %yaacaa caYmaa vaogaLa...


AhÜ tumhalaa vaaTt Asaola tovhZa BaaMDkudL naaihyao maI >> ho mau_ama saaMgaNyaacaI garja ka pDavaI tumhalaaÆ

kÜNatahI p`XNa ]<aracyaa Apoxaonao ivacaarlaolaa naahIÊ tovha spYTIkrNa do} nayao. maayabaÜlaInao yaoNaaáyaa p`%yaokalaaca sagaLM idlaMca paihjao ho jaÉrI naahI. [qao sagaLM imaLtMÊ AapNa kaya GyaayacaM to AapNa zrvaayacaMÊ Aqaa-t badlyaat AapNa kaya dotÜ tohI ittkMca mah%vaaca AahoÊ ho sau&asa saaMgaNao na lagao.

Kaukhan
Tuesday, July 15, 2003 - 7:28 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ho iktvaM panaIpt caalaU Aaho [kDo Æ

zIk AahoÊ maaJaI ÔusakulaI saÜDUna JaalaI...punaXca hrI AÜma kra Aata


Bombayviking
Tuesday, July 15, 2003 - 8:46 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

mulaat maayboli chaa uddesh kaay aahe haa ithe kalichaa mudda tharu pahaatoy...
aani mala tar GTP punhascha sure whave mhanun tar he ramaayan mahaabharat hot naahi naa kinva tharavun kele jaat naahi naa ashee raasta shanka yeu laagaliy...

GTP chaalu karun jar haa prashna sutanaar asel tar nakkich to sutaava hee maajhee iccha aahe..

halli maayboliche vaatavaran hya navya junyachyaa vaadaane paar dhavalun gelay he maatra khare...

sagalech kaahee godigulaabine solve naahee karata yet kaa? ki asech aapan maaybolichaa vistaar karanaar aahot...

Relax tumhi aamchya pekshaa vayane motthe aahat...anubhavane thor aahat...tevha tumhee hyaa navyaa junyaachya vaadaat na padataa maaybolichyaa saahityachaa aaswaad ghyaava...

he paanipat na whaave heech aamchi iccha...

Jojo
Tuesday, July 15, 2003 - 12:03 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Relax, AhÜ iktI Gasaa fÜDUna [qao tumacaI baajaU maaMDNaar Aahat ÆÆ %yaacaa kahIhI ]pyaÜga hÜNaar naahI. jao AgadI naivana Aahot AaiNa tumacyaa sarKo AnauBava pdrI Gao}na basalao AahotÊ to puZo yaoNaar naahItÊ kuNaI saaMigatlaI Aahot nasatI JaoMgaTo... AaiNa baakIcao raihlao jaunaoÊ tovha %yaaMcyaakDUna tumhI sympathy/empathy expect k$h naka hÜ. jao svathlaa so-called navao samajatat AaiNa trIhI jaunyaaMcyaa baajaUnao baÜlatatÊ %yaaMnaa jaunyaaMcyaa majaI-tlao vhayacao AahoÊ %yaasazI evhDI QaDpDÊ ho tumacyaa la@Xaat naahI ka Aalao ÆÆ tumhI qakala hÜÊ [qao vaad GaalaUnaÊ AaiNa maayabaÜlaIcao kaya Gao}na basalaatÊ jasaa rajaa tXaI p`jaa. ijaqao admin, moderators Aca jaunyaa laÜkaMnaa [tko DÜ@yaavar Gao}na basatatÊ itqao AajaUna kaya Apo@Xaa kravaI Æ

hrI AÜma²²


Beti
Tuesday, July 15, 2003 - 12:20 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

so sweet jojo
I was missing ur august presence!

चोखंदळ ग्राहक
महाराष्ट्र धर्म वाढवावा
व्यक्तिपासून वल्लीपर्यंत
पांढर्‍यावरचे काळे
गावातल्या गावात
तंत्रलेल्या मंत्रबनात
आरोह अवरोह
शुभंकरोती कल्याणम्
विखुरलेले मोती


.
हितगुज दिवाळी अंक २००७


 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators