Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
Archive through June 20, 2003

Hitguj » My Experience » मायबोली » माझे मायबोलीवरचे अनुभव » Archive through June 20, 2003 « Previous Next »

Sahaji
Friday, February 14, 2003 - 5:05 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

AhÜ Ja@kI kakaÊ lahana banaUna lahanaaMnamaQyao imasaLNyaacaa AanaMd sagaL\yaaMnaaca kLt naahI AaiNa kLlaa trI to sagaL\yaaMnaa jamatÜca Asao naahI. lahanaaMnacyaa inaragasato maQaUnaca tr inavvaL AanaMd imaLtÜ Ê maÜzo Jaalyaavar (aca AanaMda saazI sagaLo jaNa QaDpDt Asatat. maga kXaalaa saÜDa tÜ AanaMdÆ

Saee
Friday, February 14, 2003 - 11:16 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maaJaa p`a^blaoma Asaa Aaho kI maaJaM savaa-MXaI pTt AsalaM trI malaa ekhI sa#KI maO~INa naahI. karNa maO~INaI mhMTla kI saaD\yaaÊ daiganaoÊ saasauÊ baa^sa... Asalao iTipkla ivaYaya caGaLavao laagatat. %yaamauLo naivana AÜLK JaalaI eKadIXaI kI qaÜDo idvasa qa`IlD Asato naMtr hLuhLu hvaa jaayalaa lagato.... karNa p`%yaok hrdasaNaIcaI kqaa mauL pdavar hTkuna yaotoca. malaa AavaDNaaáyaa ivaYayaaMvar baÜlaNaarI ekhI maO~INa malaa BaoTlaolaI naahI.

yaa paXva-BaUmaIvar maayabaÜlaIvar maa~ malaa AavaDNaaáyaa kÜNa%yaahI ivaYayaavar baÜlata yaot. malaa maaiht nasaNaaáyaa hjaarÜ gaÜYTI [qao kLtat. Barpur gaPpahI maarta yaotatÊ gaaNaI mhNata yaotat... saaD\yaaÊ baa^saÊ saasauÊ daiganao Asao kÜNaIhI maQao na tDmaDta.. ivanaasaayaasa.

AaiNa AapNa kahI baÜlalaMca paihjao AsaMhI naahI nausatM ifrt raihlaM trI majaa yaoto.

Aata malaa Barpur ima~maOi~NaI Aahot AaiNa to vaaZtca jaaNaar Aahot ho na@kI.


Storvi
Friday, February 14, 2003 - 11:36 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

saee manata la bolallis. Some of my very close freinds are here on maayboli. :-)

Rmd
Saturday, February 15, 2003 - 10:51 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

mala hitguj var yeun javaLjavaL aDich varsha zali. suruvatila ithalya sagalyancha bolana ajibaat samajat navhata. tyat me bharatat rahanari aani gharun access karanari... tyamule divasa online asayachi aani thodach vel! pan tarihi ithalya lokanni itaka patkan apalasa karun ghetala. ya ithech mala agadi jivabhavache mitra sapadale. aani tevhapasun kharach hitguj cha asa vyasan lagalay na... ki kiman ROM madhe asatech me! mru mhaNate tasa... ya site baddal khup apulaki vaTate.

Paragkan
Saturday, February 15, 2003 - 7:34 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

hI ‘AaplaI’ site Aaho rava .....

Adityaranade
Monday, February 17, 2003 - 9:33 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

great site...lots of fun..

Triptianil
Friday, April 04, 2003 - 9:40 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

khare aahe khare aahe ...vyasan malaahi laaglay ... mi ithe yeoon kahi divasach jhaale. gele 6 mahine mi zurich madhe ekti kantaalat hote ... ithe koni marathi manoos miloon tyaacchya/tihchyashi sur julne hi ashakya kotitli goshta mhanoon mi rate keli hoti... but guess what?? i joined here on 27th march and i met my first net friend here in zurich on 4th april(lalita sukhtankar) i am so so so.........happy abou it ... kuthehi gele ki ekhaadya mitraachi kivva maitreenichi kamaai jhaalyashivay tithe rahilya saarkhe vaatat nahi...aata nidaan to khed tari rahanaar nahi...baaki itke mahine fukat gele yaachi rukhrukh raahilach
regards to all who brought maayboli and then hitguj into existence

tripti

Simran
Friday, April 04, 2003 - 2:43 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maayabaÜlaI yaa naavaatca sava- Aalao Aaho² " AÜZ " laagalaI naahI trca navala²

Marathi_shrota
Friday, April 04, 2003 - 6:16 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

" maayabaÜlaI " ba_la kLlyaapasaUna maaJaa vaoL girlfriend barÜbar chat krNyaapo@Xaa [qaoca jaast jaatÜÊ mhNaUna maI itlaa yaaba_la kQaI saaMgaNaar naahI²

Nrn
Tuesday, April 22, 2003 - 2:44 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

hi,
namaskar.kitti tari divas nanter marathi gappa aiklya.actually me access don divasanpurvich kela .pan marathi gappa aiktana bhanch rahila nahi ki svatala ajun introduce karaycha ahhey mhanun.gappa aikun pahilya pavasa nanter gaar vatata tasa vatala.don divasan pasun this is the site i am logged on to before sleeping adn the first site i open when i start internet.jiyo,jiyo!navroba is probably getting jealous.sarkha chakkra marat rahato ,me internet kadhi sodate te bagayla

Hemukaka
Thursday, May 01, 2003 - 7:11 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maayabaÜila mhNajao malaa tr Qamaala vaaTto Aaho navaIna naI tÉNa ipZIcaI mato vaacaayalaa baro vaaTto sadinaka flat pQdtImauLo vayaskr maaNasao qaÜDI vaogaLI pDlaI AahÜt Garbasalyaa ho sagaL vaacaayalaa imaLto majaa yaoto Qanyavaad maayabaÜilaAtul
Thursday, May 01, 2003 - 6:38 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maaharaYT/a baahor marazI gaPpa maarayalaa AaiNa eokyalaa maayabaÜlaI saarKo dusaro saaQana naahI. %yaatUna barIca puNaorI maMDLI Asalyaanao ‘p`%yaok baabatIt matBaod’ vya> vhayalaaca hvaa.
:-)

Dakshina
Tuesday, May 27, 2003 - 11:31 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

‘maayabaÜila’ XaI AÜLK JaalyaapasaUna mana maÜkLM krayalaa ima~ maMDLIMkDo Qaava GyaavaI laagat naahI. AgadI svayaMpakGarapasaUna to rajakarNaapya-Mt sava- ivaYaya [qao hatLlao jaatat. Really "Maayboli" is Great.

Trivector
Tuesday, May 27, 2003 - 12:06 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Mee Maaybolocha Juna Chahata AAhe, Pan Hitguj sathi aatach register zalo


Vinaydesai
Wednesday, May 28, 2003 - 8:03 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

‘maayabaÜlaI’ nao malaa ilaihNyaacaM vaoD laavalaM Aaho. yaapUvaI- ik%yaok vaYa-M marazI ilaihlaM navhtM. hllaI AazvaD\yaatUna ek kahItrI ilahayalaa hat iXavaiXavatat.

‘gaulamaÜhr’ ha maaJaa AavaDta BB Aaho. AaiNa ‘gajaalaI’ ho tr maaJaM Gar.


Pradnya_us
Wednesday, May 28, 2003 - 6:13 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

marathi lihina jara kathinach na pan..mhanje devnagari tun mhantey mi...he asa sahaj jamta..:-)

Vinaydesai
Thursday, May 29, 2003 - 2:22 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

qaÜDa AjaUna p`ya%na kolaa tr dovanaagarI sahja jamaola. qaÜDo Aa - karÊ } - kar saMBaaLavao laagatIla Ê pNa %yaamauLo [tranaa vaacaNaM saÜpM jaatM

Lavangi_mirchi
Friday, May 30, 2003 - 7:35 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maI baroca idvasa ihtgauja var ek vaacak mhNauna yaot hÜto.Aaja pihlyaaMdaca [qao yaot Aaho..
ivanaya cao ilaKaNa farca Cana Aaho.tsaoca baoTIcao hI ² AaiNa p`saad cyaa gaJalaa tr mastca...
savaa-Mnaa maaJyaa XauBaocCa


Rutu_hirwa
Monday, June 09, 2003 - 1:44 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maayabaÜlaIkraMnaa maaJaI AÜLK naahI pNa gaolao kahI idvasa maI [qao yaot Aaho..idvasa mhNaNyaapoxaa kahI maihnao na caukta maayabaÜlaI vaacanaacaa kya-Ëma sauÉ AsatÜ.
jyaa vaoLI maaJao mana Asvasqa hÜt Asao %yaa vaoLI maI maayabaÜlaI caa AaQaar Gaot Asao.[qalyaa kivataÊAnauBavaÊmatoÊsallaoÊiTkaÊcaoYTa maskrI ya savaa-MnaI malaa duKacaa ivasar pDt Asao.yaaba_la maI maayabaÜlaIcaI Kupca AaBaarI Aaho..tsaoca maayabaÜlaIkraMcaIhI²
yaapOkI kahIMba_la maJaI mato tyaar JaalaI Aahot tI AXaI..
:

EaIina : baulaMd Aavaaja

baoTI
: BaaBaI

Ja@kI
: ]mar pcapna kIÊidla bacapna ka

saš
: hma iksaIsao kma nahI

vaoladÜDa AaiNa caafa
: kBaI Aar kBaI par

sa%yaa
: hma nahI sauQaroMgao

ivanaya
: nayaa dÝr

[qao jao saucaola to ilahIlao Aaho.kÜNaalaahI duKvaNyaacaa hotu naahI.maayabaÜlaIkraMvar maaJao
"maayabaÜlaI "[tkoca p`oma Aaho..

AaiNa
admin naa AXaI saUcanaa kravaIXaI vaaTto kI kahI jaNa naava naÜMdvatat pNa naMtr yaotca naahIt..tovha Xa@yatÜ saBaasadaMnaa vaoLocaI maudt VavaI..]da : salaga dÜna maihnao jyaaMcao account activate hÜNaar naahI to AapÜAap r_ vhavao. kahI karNaanao ihtgaujavar DÜkavaNao Xa@ya nasaola tr tXaI saUcanaa AaQaIca idlaI jaavaI.³yaasaazI vaogaLI jaagaa ]plabQa kÉna VavaI´ Time Pass krNaaryaaMnaa yaamauLo AaLa basaola AaiNa jaagaocaa Apvyaya pNa TLola..

baakI xaomaÊ

cauk BaUla VavaI GyaavaI.


Madat_samiti
Monday, June 09, 2003 - 4:03 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Rutu_Hirawa,
jar ekhadya user ne tyache/tiche account salag 3 mahine vaparale nahi tar te temporary deactivate kele jate. tya user la tase ke mail suddha pathavale jate. jar tya nantarahi te account access jhale nahi tar te disable kele jate.
any doubts on this ?


Koushalya
Saturday, June 14, 2003 - 8:24 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

namaskar maayabaÜlaIkrhÜ...² ek XaMka ivacaaravaIXaI vaaTto...[qao vaacana kolyaavar Asao AaZLuna Aalao kI kahI jaNa ³ jasao svardaÊAnauip`yaaÊlavaMgaI imarcaIÊkiXmaraÊduvaa-ÊisamarnaÊ[DlaIÊAdIXaaÊjagadMbaaÊmaMijarIÊsaayaMtara...[%yaadI´ 2/3 postings naMtr [qao ifrklaolao naahIt...tr %yaaMcao ilaKaNa tsaoca rahto kI kaZuna Taklao jaatoÆ hI caÜ]kXaI Aaho ..kÜNaavarhI AarÜp naahI...

चोखंदळ ग्राहक
महाराष्ट्र धर्म वाढवावा
व्यक्तिपासून वल्लीपर्यंत
पांढर्‍यावरचे काळे
गावातल्या गावात
तंत्रलेल्या मंत्रबनात
आरोह अवरोह
शुभंकरोती कल्याणम्
विखुरलेले मोती


.
हितगुज दिवाळी अंक २००७


 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators