Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
Chain Schemes (AMWAY / SWADESHI)

Hitguj » My Experience » Closed BBs » Chain Schemes (AMWAY / SWADESHI) « Previous Next »

Kiran
Monday, June 03, 2002 - 9:25 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

AMWAY p`maaNaoca India thI (a pwtIcyaa baáyaaca caona skImsa sauÉ Jaalyaa Aahot. %yaaba_la ha laoK nauktaca sakaL maQyao p`isaw Jaalaa hÜta.

maJaa svatÁ kQaIca (a gaÜYTIMXaI saMbaMQa Aalaa naahIÊ pNa (aba_la kutuhla maa~ Aaho. tovha (a BB var tumacao (abaabatcao AnauBava Aqavaa mato naÜMdvayacaI Ahot.


---------------------------------------------
ikrNa utilities AaiNa sakaLcyaa saÝjanyaanao
---------------------------------------------


TUqaPÜsT¸ PaavaDrcaa Dbaa...%Ü maaÉ%aI maÜTar


saa#aLI Paw%aInÜ ivakI yaÜjanÜcÜ maQyamavagaI-ya kuTuMbaIyaca baLI
kÜlhaPaUr¸ %aa. 9 ³sauQaakr kaSaId yaaMjakDUna´ Á PaavaDrcaa Dbaa saMPalaa %arIhI %yaa%aUna icamaUTBar PaavaDr baahor PaDola¸ yaa AaSÜnÜ %Ü Dbyaavar iTca@yaa maar%a rah%aa%a. TUqaPÜsT TyaUba icaPaaDasaar#aI JaalaI %arI Aa%a AjaUna qaÜDI PÜsT AsÜla mhNaUna %Ü TyaUba iPaL%aa%a. %Ü #aáyaa#auáyaa maQyamavagaI-yaaMcÜ Pa`%aIk Aaho. .......
........ maihnyaalaa AnaPÜixa%a #aca- vaaZlaa %ar %yaaMcyaa PauZIla maihnyaacÜ gaiNa%a ivaskLI%a hÜ]]na jaa%Ü PaNa %Ü sva%aÁca Aa%aa ivaskLI%a Jaalao Aaho%a. saa#aLI Paw%aIcyaa ivakI yaM~NÜcaa %Ü baLI zrlao Aaho%a. ADIca hjaar %Ü caar hjaar ÉPayÜ ikma%aIcaI saÝMdya-Pa`saaQanܸ frSaI svacC krNyaacܸ vaahna cakcakI%a krNyaacaI imaEaNܸ AakYa-k vÜsTnaa%aIla saabaNa¸ SaamPaU yaa%a PÝsÜ gauM%avaUna %Ü ADklao Aaho%a. [%a@yaa mahaga ikma%aIcyaa vas%aU GÜ]]na fsalaÜ mhNaayacaI saÜya naahI. yaa vas%aU svas%aa%a PaDavyaa%a mhNaUna PauZo ivakIcaI saa#aLI vaaZvaNyaacaI %yaaMcaI xama%aa naahI. %yaamauLo AxarSaÁ Sahra%aIla saa%a %Ü Aaz hjaar maQyamavagaI-ya kuTuMbÜ saa#aLI ivakI yaÜjanÜcÜ baLI zrlao Aaho%a. %yaaMcyaa jaIvaavar kahI zraivak jaNaaMcyaa #aa%yaavar maihnyaalaa caar AakDI kimaSana jamaa hÜ%a Aaho.

ivakIcaI saa#aLI vaaZvalyaaba_la Sahra%aIla zraivakca jaNa ikma%aI maÜTarIcÜ maalak Jaalao Aaho%a va yaa maÜTarIcÜ AaimaYaca maQyamavagaI-yaaMnaa yaa saa#aLI yaÜjanÜ%a gaLalaa laava%a Aaho. kÜlhaPaura%aIla ek ejaMT yÜ%yaa maihnyaa%a yaa yaÜjanÜ%aUna caaT-r ivamaanaacaa maalak hÜNaar Aaho¸ AsÜ gÜlyaa kahI idvasaaMPaasaUna Paw%aSaIrPaNÜ Pasarvalao jaa%a Aaho. ªAaPaNa ho saaro kr%aÜya %Ü doSaasaazI¸ª ASaI BaaYaNÜ do]]na maQyamavagaI-yaaMcyaa manaa%aIla kPPyaa%a basalaolyaa eoSvayaa-cyaa hvyaasaalaa cÜ%avaUna do]]na hI saa#aLI yaÜjanaa rabavalaI jaa%Ü. e#aado maÜzo ha^Tola¸ maÜza ha^la yaa izkaNaI yaÜjanÜcaI maaga-dSa-k bÝzk baÜlaavalaI jaa%Ü. bÝzkIlaa ]Paisqa%a rahNyaasaazIhI Saulk Aakarlao jaa%Ü. yaa bÝzkI%a maaga-dSa-na krNyaasaazI BaaDÜ~I va>ox AaNalao jaa%aa%a. samaÜrcyaaMnaa saMmaÜih%a krNyaacÜ %aM~ %yaaMnaa Avaga%a Asa%Ü.bÝzkIcaa qaaT Asaa kI AaPaNa maQyamavagaI-ya AahÜ%a ho ivasa$xnaca jaavÜ. yaÜjanÜcaI maaih%aI doNaaro sauTabauTa%a. %Ü maaih%aI do]] laaga%aa%a. ]dahrNa mhNaUna eka irxaavaalyaacaI kiqa%a maaih%aI idlaI jaa%Ü.

vaYaa-PaUvaI- %Ü irxaa caalavaUna AaPalyaa kuTuMbaacaa ]drinavaa-h caalava%a hÜ%Ü. maihnyaalaa dÜna–ADIca hjaar ÉPayÜ ksÜbasÜ %Ü imaLvaayacÜ. %yaaMcaI Aaiqa-k AÜZa%aaNa vhayacaI. %yaaMnaa kÜNaI%arI hI yaÜjanaa saaMiga%alaI. yaa yaÜjanÜ%a %Ü sahBaagaI Jaalao. vaYaa-%a %yaaMnaI yaÜjanaa caaMgalyaa Paw%aInÜ rabavalaI. Aaja %Ü maaÉ%aI maÜTarIcÜ maalak Jaalao Aaho%a. maaih%aI saMPa%Ü AaiNa vyaasaPaIzavar %aÜ irxaacaalak yÜ%aÜ. TaLyaaMcaa kDkDaT hÜ%aÜ. [MiglaSa TyaUna dNaaNaU laaga%Ü va bÝzkIcyaa izkaNaI eka kÜPaáyaa%a Asalaolao PaMQara–vaIsa jaNa naacaU laaga%aa%a. naaca%a naaca%a vyaasaPaIzavar jaa%aa%a. %yaa irxaacaalakalaa ]calaUna GÜ%aa%a. jallaÜYa kolaa jaa%aÜ. bÝzkIcyaa izkaNaabaahor fTa@yaaMcyaa maaLa laavalyaa jaa%aa%a.

ASaa Paw%aInÜ dha %Ü baara jaNaaMcaI AÜL#a k$xna idlaI jaa%Ü. JaTPaT EaImaM%a Jaalaolao ho dha–baara jaNa bÝzkIlaa ]Paisqa%a AsaNaaáyaa Paaca–sahaSÜ jaNaaMcaa AadSa- zr%aa%a va bÝzkIcyaa baahor Asalaolyaa ka]]MxTrvar yaÜjanÜcÜ saBaasad hÜNyaasaazI JauMbaD ]D%Ü. [kDo i%akDo k$xna jamavalaolao PÝsÜ Ba$xna yaÜjanÜcÜ saBaasad%va GÜ%alao jaa%Ü. saabaNa¸ TUqaPÜsT¸ A<ar¸ SaamPaU va Anya saugaMQaI imaEaNÜ AsalaolaI CÜTI ba^ga GÜ]]na Gar gaazlao jaa%Ü. Aa%aa yaaca Paw%aInÜ navyaa i%aGaaMnaa saBaasad k$xna GÜNyaacaI jabaabadarI AalaolaI Asa%ܸ AaPaNa AaNa#aI saBaasad kolao %ar yaa vas%aU fukTa%a %ar PaDNaarca PaNa jasÜ saBaasad vaaZ%a jaa%aIla %asÜ kimaSanacÜ DI.DI. GarPaÜca yÜ%a rahNaar ho idvaasvaPna maÜihnaI GaalaU laagalaolao Asa%Ü. vaas%avaa%a maa~ vÜgaLoca Asa%Ü. ADIca hjaar %Ü caar hjaar ÉPayÜ Ba$xna navaIna saBaasad sahjaasahjaI hÜ%a naahI%a. saBaasad k$xna GÜNyaasaazI dusaáyaacyaa dara%a saar#Ü jaavÜ laaga%Ü. AaiNa jyaaMcaI yaa yaÜjanÜ%a sahBaagaI vhayacaI [cCa naahI¸ PaNa qÜT saaMgaU Sak%a naahI%a AsÜ laÜk maga TaLU laaga%aa%a.

saBaasad k$xna GÜNaara samaÜr idsalaa %ar maaga- badla%aa%a. AaPalao ADklaolao PÝsÜ inaGaavÜ%a mhNaUna %yaacÜ Pa`ya%na caalaUca Asa%aa%a. %yaa Pa`ya%naa%a AnÜk vÜLa AvamaanaasPad vaagaNaUk imaL%Ü. ivaSÜYa%aÁ maQyamavagaI-ya kuTuMbaa%aIla saBaasad maihlaaMnaa yaa Pairisqa%aIlaa %aÜMD VavÜ laaga%a Aaho. yaa Pairisqa%aI%a saa#aLI yaÜjanaa Pa`BaavaIPaNÜ PauZo rabava%aa yÜ%a naahI va ADIca hjaar %Ü caar hjaar ÉPayaaMcaI saÝMdya-Pa`saaQanÜ eoPa%a nasa%aanaa vaaParavaI laaga%aa%a. kMPanaIcÜ ]i_YT safla Jaalaolao Asa%Ü. %yaaMcaI dukanaa%a na #aPaNaarI ]%PaadnÜ sahjaPaNÜ maQyamavagaI-yaaMcyaa Gara%a rÜ#aIcyaa #arodInÜ PaÜhÜcalaolaI Asa%aa%a. hI yaÜjanaa rabavaNaaáyaa Pa`mau#aaMcaI saa#aLI Pa`BaavaI Aaho. %yaa%a Pa`BaavaI va@%aR%va¸ marazI¸ i MhdI¸ [MgajaI BaaYaa baÜla%aa yÜNaaro AiQak Aaho%a.

PÜhrava AsÜ kI baGa%aaxaNaI %yaaMcaa Pa`Baava PaDavaa. %yaaMcyaa bÝzkaMcaa qaaThI Asaaca¸ PaNa kaLjaIPaUva-k yaa bÝzka Paaihlyaa %ar %yaacÜ #aro sva$xPa idsaUna yÜ%Ü. ]dahrNaaqa- koSavarava BaÜsalao naaTyagaRha%a bÝzk AsÜla %ar bÝzkIcÜ vaa%aavarNa inamaa-Na krNaaro zraivak Asa%aa%a. %Üca baahor fTa@yaaMcyaa maaLa laava%aa%a. %Üca bÝzkIcyaa izkaNaI jallaÜYa va naR%ya kr%aa%a. %Üca %Üca va>ox %yaaca %yaaca Paw%aInÜ yaÜjanÜcaI maaih%aI do%aa%a. maa~ Pa`%yÜk vÜLI maQyamavagaI-ya [cCuk saBaasad vÜgaLo AsalyaanÜ %yaaMcaI BaPakobaajaI #aPaUna jaa%Ü.

ªBaar%amaa%aa kI jayaª AaiNa ªvaMdo maa%armaªcyaa GaÜYaa%a bÝzk samaaP%a hÜ%Ü.kÜlhaPaura%a ASaa sva$xPaacyaa 22 yaÜjanaa caalaU Aaho%a. sava-ca yaÜjanaa saÝMdya-Pa`saaQanÜ va gaRhÜPayaÜgaI vas%aUMcyaa naahI%a. saabaNaaPaasaUna cauMbakIya gaadIPaya-M%a AaiNa gaadIPaasaUna qÜT saMgaNak saMcaaPaya-M%a¸ saÜnyaa–caaMdIcyaa daiganyaaMPaya-M%a vas%aU Aaho%a. %yaaMcyaa AaimaYaalaa baLI PaDlaolyaaMcaI saM#yaa maÜzI Aaho. AaPaNa baLI PaDlaܸ ho saaMgaayacaI maQyamavagaI-ya kuTuMbaalaa vaaT%a AsalaolaI laaja va yaa yaÜjanÜcyaa AaimaYaalaa baLI PaDU SakNaaáyaa navyaa maQyamavagaI-yaaMcaI BarPaUr saM#yaa yaavar yaa yaÜjanaa caalaU Aaho%a.

yaÜjanaa caalavaNaaáyaaMcaa Aa%maivaSvaasa evaZa Aaho kI Sahra%aIla mah<vaacyaa vyaaPaarI saMkulaa%aIla gaaLo %yaaMnaI yaa yaÜjanaaMsaazI GÜ%alao Aaho%a.Pa`fuilla%a krNaaro AÝYaQahIA#Ür inad`anaaSaacÜca karNacaÜvaIsa %aasa Pa`fuilla%a zovaNyaacaI jaadU Asalaolao ek AÝYaQahI yaa saa#aLI yaÜjanÜ%aUna iva%air%a kolao jaa%Ü. yaa AÝYaQaacaI rÜja ek gaÜLI GÜ%alaI %ar JaÜPa na GÜ%aahI AaPaNa Pa`fuilla%a rahU Sak%aܸ na kMTaL%aa 24 %aasa kamaa%a rahU Sak%aܸ Asaa yaa AÝYaQa kMPanaIcaa davaa Aaho.yaa AÝYaQaacyaa baaTlaIcaI i Mkma%a AazSÜ ÉPayÜ Aaho. ho ikma%aI AÝYaQa GÜ]]na fsalaolyaa AnÜk maQyamavagaI-yaaMcaI JaÜPa ]DalaI Aaho. AaPaNa fsalaÜ gÜlaÜ Aaho%a yaacaI xaNaaxaNaalaa hÜNaarI jaaNaIva ra~I inad`anaaSaalaa karNaIBaU%a zrlaI Aaho. ek laa#a dha hjaar ÉPayÜ ikma%aIcaI AaramadayaI gaadI ASaIca AnÜkaMnaa sala%Ü Aaho.Kiran
Thursday, June 06, 2002 - 9:34 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kamala ahe konich kahich lihile nahi :o(

Savyasachi
Thursday, June 06, 2002 - 2:28 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kiran, are asha sakhalyanmadhe aaplyasaraakha marathi manus fasane avaghad ahe asa mala vatata. ektar apan fastoy he tyachya lakshaat chatkan yeta, ani var apalyach mitra mandalinna tyat fasavaycha apalyaala tari avaghad ahe. ani apan kahi tya gulati lokansarkhe, kuthehi disel deshi tyachyashi god bolun card det basanare nahi. tar ekunach yachya vatela koni gela asel asa mala vatat nahi. mhanun koni lihila nasel.Prafull
Thursday, June 06, 2002 - 2:36 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

People get it wrong when they assume that these schemes provide easy money. There is a lot of time and effort involved to be successful in this chain marketing business. Firstly one has to form a team which is tough and then retain the team which is toughest. I know a person who is doing very good in this but I can also see that he has to invest a lot of his evening and weekend time for this. And the most important thing is that you never relax whatever may be your standing in the business.
On the final note : As in any other business this requires great marketing skills and hard working ability. If you dont have it then stay away.

Kiran
Tuesday, June 11, 2002 - 12:22 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

sorry for late reply.

savya, are tya lekhamadhye mhatle aahet ki lok already bali padale aahet. aani presentation ase asel tar konihi bali padu shaktoch. apan tya pasun savadh rahane hech uttam.

hya BB dware ekprakare itaranna sawadh karane ha hetu aahech pan kahi lok asehi asu shaktil ki jyanni successfully hya scheme thru paisa kamavale astil.

ithe tyanche experiences apekshit aahet.

Prafull tuze mhanane patale.

Vinaydesai
Friday, January 24, 2003 - 7:17 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kuzlyaahI Piramid scheme maQyao Top laa AsalaolaI vya>I pOsao imaLvaU Xakto pNa jasajaXaI Piramid caI ]McaI vaaZt jaašla tsao tsao pOsao imaLvaNao kzINa hÜtoca. maga to Amway saarKI chain AsaÜ Agar BartamaQyao BaaMDI ivakNaarI Chain AsaÜ. Asalao AnaMt ]VÜga kahI naa kahI $pat dr dÜna caar vaYaa-naI saU$ kolao jaatat. AaiNa naMtr kQaI baMd pDtat ³ varcyaanaa EaImant banavaUna´ kLthI naahI. Asalaolao ima~ gamaavaNyaacaa ha ek ]<ama maaga- Aaho

चोखंदळ ग्राहक
महाराष्ट्र धर्म वाढवावा
व्यक्तिपासून वल्लीपर्यंत
पांढर्‍यावरचे काळे
गावातल्या गावात
तंत्रलेल्या मंत्रबनात
आरोह अवरोह
शुभंकरोती कल्याणम्
विखुरलेले मोती


.
हितगुज दिवाळी अंक २००७


 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators