Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
tusharvjoshi
चोखंदळ ग्राहक
महाराष्ट्र धर्म वाढवावा
व्यक्तिपासून वल्लीपर्यंत
पांढर्‍यावरचे काळे
गावातल्या गावात
तंत्रलेल्या मंत्रबनात
आरोह अवरोह
शुभंकरोती कल्याणम्
विखुरलेले मोती

Hitguj » Rangiberangi » Members O-Z » tusharvjoshi « Previous Next »

Hello Friends,

I was fascinated by the way marathi is typed easily on this site's applet. Now I have developed a standalone application which can be used to type marathi with the shivaji05 font offline as well.

Anyone interested in trying the application can download it from the given url
http://www.omitsoft.com/devtype/

Feel free to ask for modifications and more features in the application

Tushar Joshi
]<ar...

tU manaavar GaoNaar Aahosa
AayauYyaatlyaa p`XnaaMnaa
QaIranao ]<ar doNaar Aahosa

ApyaXa AalaM trI
AayauYya saMplaM naahI
yaXaanao AjaunahI
naahI mhTlaM naahI
vaadL vaara Asalaa trI
tU Jaop GaoNaar Aahosa
pirisqatIlaa inaQaa-ranao
Xah doNaar Aahosa

tuJyaatlaI AfaT Xa>Ica
tulaa saaqa došla
saaro kahI saMplao vaaTtaca
punha saurvaat hܚla
AMQaar gau+ ip}nahI
tU tovaNaar Aahosa
svatÁvarcaa ivaXvaasa
kayama zovaNaar Aahosa

tU manaavar GaoNaar Aahosa
AayauYyaatlyaa p`XnaaMnaa
QaIranao ]<ar doNaar Aahosa

tuYaar
jaagalaM paihjao...

Aata kMTaLa KUp Jaalaa
kamaalaa laagalaM paihjao
svaPnaaMcyaa pUtI-saazI
Aata jaagalaM paihjao

malaa jamat naahI mhNaUna
Aata icaDayacaM naahI
maaJaM ksaM hܚla AsaM
mhNat kuZayacaM naahI
kmakuvat XabdaMnaa
pu$na TaklaM paihjao
svaPnaaMcyaa pUtI-saazI
Aata jaagalaM paihjao

yaot naahI itqao
p`ya%na krIna mhNaayacaM
sava- ADcaNaIMnaa
AgadI pu$na ]rayacaM
dud-mya AaXaavaad
Gao}na jagalaM paihjao
svaPnaaMcyaa pUtI-saazI
Aata jaagalaM paihjao

tuYaar
ibanaQaasa gaavaM...

p`%yaok yaoNaaáyaa xaNaalaa
sahja saamaÜrM jaavaM
AayauYyaacaM gaaNaM naohmaI
ibanaQaasa gaavaM

ibanaQaasa gaatÜ
%yaacaM gaaNaM KrM AsatM
%yaacyaa javaL duÁK AsalaM
trI hasarM AsatM

vaatavarNa JaalaM Asaola
kuMd ijaqao
AaplaM gaaNaM saÜDUna yaavaM
hLUca itqao

p`%yaok yaoNaaáyaa jaaNaaáyaalaa
dot jaavaM
AayauYyaacaM gaaNaM naohmaI
ibanaQaasa gaavaM

tuYaar
ilaiht jaa...

caalata caalata kQaI vaaTlaM
yaacyaapuZo paya KcatIla
ibakT ibakT p`XNaaMpuZo
Aaplao sagaLo ]paya fsatIla
tovha malaa ilaiht jaa²

maI tulaa ]<ar ilahIna
" Aijabaat #caU nakÜsaÊ
inaraXaocyaa caËIvaaáyaat
mauLIsauwa fsaU nakÜsa
svatÁca ek idvaa hÜ}na
puZo puZo caalat rha
phaT hÜNaarca mhNaUna
ija_InaM tovat rha. "

maaJao ]<ar tuJyaasaazI
AaXaocaa maÜhr zrola
tuJaa manapxaI tovha
AanaMdanao gaat ifrola
Aaplaa AanaMd gaganaat
maavaonaasaa vaaTlaa tr
tovha malaa ilaiht jaa²

tuJaM p~Ê maaJaM ]<ar
sagaLcaM ksaM zrlaolaM
sauK duÁK ]nasaavalaIt
jagaNaM jasaM ivaNalaolaM
sagaLcaM zrlaM AsalaM jarI
punha AazvaNa AalaIca tr
tovha malaa ilaiht jaa

maaJaM ]<ar yaoNaarca
tovha malaa ilaiht jaa

tuYaar
basaU nakÜsa...

vaadL vaara yaošla
samajaUna KcaU nakÜsa
pMK ]GaDUna ]DU laaga
basaU nakÜsa

basaNaaáyaalaa AakaXa
mauLIca imaLt nasatM
]DlyaaXaIvaaya AaplaM iktI
kLt nasatM

tuYaar
samaaQaana...

Jaop Gaotlyaavar pDlaÜ
trI
ek samaaQaana AsatM
basalyaa basalyaa pDlaÜ naahI
Jaop GaotlaI hÜtI...

tuYaar
vaaklaM trI...

ApyaXaacyaa vaaáyaat vaaklaM trI
na tuTNaarM maI ek JaaD Aaho
qaklaM trI tga Qarola
Assa icavvaT KÜD Aaho

vaakvaayalaa vaara yaošla
yao}na yao}na iktI yaošlaÆ
saUya- ip}na ihrvaa hÜNaara
maaJyaa panaaMcaa DÝla Aaho
janmaapasaUna jaimainavar
maaJaa ivaXvaasa KÜla Aaho

icamauklyaa paKraMnaa
Gar doNaarM maI ek JaaD Aaho
idvasaoMidvasa baLkT hܚla
Assa icavvaT KÜD Aaho

tuYaar
tuJyaat Aaho...

tulaa na@kIca jamaola
jamavaayacaI Xa>I tuJyaat Aaho
tulaa na@kIca saucaola
saRjanaXaIla yau>I tuJyaat Aaho

ivakasaacao QaDo
AapNa pDlyaavarca iXaktÜ
pDUna punha ]ztÜ
tÜ naohmaIca iTktÜ
tulaa yaXa imaLola
p`ya%naXaIla vaR<aI tuJyaat Aaho

jaovha jamat naahI
tovha mana jara KcatM
tulaa jamaola ivaXvaasa zova
mhTlyaavartI hsatM
tuJaa ivaXvaasa basaola
saiWvaok bauwI tuJyaat Aaho

tuYaar
inaNa-ya...

Apulyaa DÜL\yaacaI iKDkI
farca CÜTI Asato
AayauYyaacaI KÜlaI
AfaT maÜzI Asato

jao idsatM to AMXaacyaa
AMXaa štkM AsatM
jao kLtM to sa%yaacyaa
Baasaa [tkM AsatM

[traMcao maga AapNa
maUlya ksao zrvaavaoÆ
kÜNa ksaa AahoÊ ka
inaNa-ya Asalao GyaavaoÆ

tuYaar
imaLtca naahI vaaTlaM trI...

jagaNao caalaU Aaho tÜvar
ksao jagaavao iXakt calaa
kalacyaa cauka AajahI AapNa
krtÜ ka to baGat calaa

sauK yaotM tovha kQaI
yao} nakÜsa mhNata kaÆ
duÁKacaohI AanaMdanao
Asaoca svaagat krt calaa

imaLtca naahI vaaTla trI
doNaM qaaMbavaayacaM naahI
eKaVa saaEaU jagaNyaalaa
AanaMdanao Bart calaa

tuYaar
AaYaaZ...

AaBaaLalaa Ba$na AalaM
kI to manasaÜ> barsatM
AaiNa inarBa` hÜtM

malaahI Ba$na Aalaya
manaBa$na barsaayacaya
inarBa` vhayacaya

AXaI jaagaa kuzo Asaola kaÆ
AsaolahI kdaicat
pNa tI jaagaa imaLopya-nt
maa#yaa AaYaaZalaa
qaaMbaavaM laagaola
kuNaItrI na@kIca
malhar gaa}na
pa}sa maagaola

tuYaar
satt puZo jaa...

satt puZo jaa
tuJaI vaaT paht Aahot
Xahro p`kaXaacaI
tuJyaa p`gatIlaa saImaa Aaho
f> AakaXaacaI

satt puZo jaa
tulaa p`omaL saaqa Aaho
tuJyaa laÜkaMcaI
dovaasamaÜr mhTlaolyaa
maMgala XlaÜkaMcaI

satt puZo jaa
navanavaI Aavhanao
ihmatInao polat rha
maQao jara vaoL qaaMbaUna
ima~aMnaa BaoTt rha

satt puZo jaa
sauK duÁKacyaaÊ iktI-cyaa
puZo pa}la Tak
p`omaacyaa saugaMQaanao
jaga vyaapuna Tak

tuYaar
QarNa

maaJyaa maO~I cyaa p`vaahalaa
Acaanak ek idvasa tU
saMkÜcaacao QarNa laavalaosa

Aata Gaabarto Aahosa
QarNaacaI daro ]GaDayalaa
manaat šcCa AsaUnahI

kdacaIt BaItI Aaho
p`vaahacyaa rÝd` $palaa
saamaÜrM jaaNyaacaI

saazlaolyaa AqaaMga paNyaalaa
maÜkLM ksaM krXaIlaÆ
vaahUna jaaNyaacaI klpnaa AsaunahI²

tuYaarÊ naagapUr
ha ekTopNaa
hI XaaMtta
Xabd saÜDUna gaolyaa naMtrcaI

Aata %yaaMcaI
KUp AazvaNa yaoto
to yaot naahIt

maaJyaavar %yaaMcaa raga
Aqavaa naiXabaacaa Baaga
%yaaMnaaca maahIt

pNa AaXaa Asatoca naa
tI jaat naahIca
kdaicat

to
kivata hÜ}na yaotIla
AayauYyaBar purayalaa

AaiNa AayauYyaanaMtrhI
šqaoca ]rayalaa

tuYaarÊ naagapUr
jar Aat iXarXaIla
tr Aatlao idsaola
AaiNa to tulaa hvao tsao nasaola

itqao jagaapasaUna lapvalaolyaa
AazvaNaI AaiNa savaš baGaXaIla
sagaLM sagaLM svaIka$ XakXaIlaÆ

baGa kahI gaÜYTI
du$naca baáyaa Asatat
hat laavaayalaa gaolaÜ
tr Tccakna baÜcatat.

tuYaarÊ naagapUr
yao tara vaÜ tara vaÜ tara
dÜna naagaDI pÜrM
hubaohUba AiBanaya
baoBaana naaca
samaÜr dÜna maulaI
Aba`U JaakNyaa štk kapD
DÜL\yaat Apar kÝtuk
AÜsaMDUna vaahNaara AanaMd
tovhZ\yaat sauTlaolaa isagnala
gaaDIlaa igayar
manaat AanaMd
AaiNa ivacaaraMcaM qaOmaana
AaplyaakDo sagaLM AsaUnahI
AapNa ksalao krMTo
%yaaMcyaa kDo kaihca nasaUna
to ksalao EaImaMt²
yao tara vaÜ tara vaÜ tara

tumacaI dad Aaplaa saMvaad
Owner tusharvjoshi Type HTG0001 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators