Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics

व्यवसाय क्षेत्रात मराठी मुली ...

Hitguj » Views and Comments » General » व्यवसाय क्षेत्रात मराठी मुली « Previous Next »

Eliza
Tuesday, July 05, 2005 - 10:43 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maaJaI ek maO~INa BMM bisiness conference laa gaolaI hÜtI. tI mhNao kI baÜTavar maÜjaNyaa[t@yaa doKIla marazI maulaI itqao navh%yaa. tr (a xao~at marazI maulaI maagao pDNyaaca karNa kaya AsaavaMÆ

Eliza
Tuesday, July 05, 2005 - 9:31 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

DJ Ê maaJaI ek maO~INa BMM business conference laa gaolaI hÜtI. tI mhNao ekhI marazI maulagaI / baaš navhtI itqao. tU self employed Aahosa.. tr saaMga AapNa kuzo maagao pDtÜÆ

Deepanjali
Tuesday, July 05, 2005 - 9:36 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

savaa-t basic Ê baÜlaNyaat²
eKad gaujjau ikMvaa pMjaabaI Asaola tr baGa iktI soft spoken AsatÜÊinadana kamaa purta / kama saaQaNyaa purta trI gaÜD baÜlatÜ.
Business vaaZvaayalaaÊ relations banavaayalaa ikMvaa saaMBaaLayalaa laagaNarI savaa-t basic gaÜYT Aaho hI²


Eliza
Tuesday, July 05, 2005 - 9:46 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

specifically maulaIMcyaa baabatIt kaya vaaTtMÆ

Deepanjali
Tuesday, July 05, 2005 - 10:07 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Aga maulaI mhNaUna tr Ajauna baroca points daKvata yaotIlaÊ marazIca naahI tr sagaL\yaaca ‘ doXaI’ maulaIM saazI.
ervaI ‘s~I puÉYa’ samaanatosaazI JagaDNaaáyaa maulaI working hrs baabatIt maa~ lagaoca Special treatment expect krtatÊ late night kama krayacaI vaoL AalaI tr inammyaa huna AiQak maulaI lagaoca AaDUna basatat.
Std 9 to 6 work schedule ho svat : caa business Asaola tr barocada AXa@ya Asat.
iXavaaya maulaI Married AsatIla tr independent decision GaoNyaacaI vaRtI in general kmaI idsatoÊ %yaatUna pÜr baaL JaalaI kI %yaaMcyaa priorities badlatat.
kQaI kQaI ijatko family members GarI AsatIla itt@yaa sagaL\yaaMcao opinion Gaota Gaota AQyaa-hUna AiQak pÜrI confuse hÜtat²
iXavaaya business saazI laagaNaarI ek ‘QaDaDIcaI’ vaRtI maulaIM maQao kmaI idsato.
lagnaa AaQaI business maQao invest krtanaa lagnaa naMtr Ajauna kuzo move vhavao laagaolaÊ ikMvaa navaáyaalaa AavaDola kI nahI Asaa ivacaar maulaI krtat ikMvaa parents %yaaMcyaavar laadtatÊ AaiNa lagnaa naMtr maga hjaar family responsibilites ²
iXavaaya qaÜDa dominating nature AaiNa trIhI ‘gaÜD baÜlaNao’ Asao combo maulaIM maQao jara kmaI idsato.
iXavaaya business saaMBaaLtanaa emotional decisions GaoNao barocada QaÜ@yaacao AsatoÊ itqao pNa ‘doXaI pÜrI’ jara maagao pDtat Asa malaa trI vaaT\t:-)
Ajauna baroca kahI ilahItI yao[laÊ pNa Ata [qao V&C nkÜ AXaI samaja imaLNyaa AaQaI qaaMbatoArch
Tuesday, July 05, 2005 - 10:06 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

[qao vaaZlaolyaa marazI mauilaMpoxaa India t vaaZlaolyaa maulaI jaast gaÜD Asatat vaagaayalaa Asa kÜNaalaa vaaTt kaÆ

Eliza
Tuesday, July 05, 2005 - 10:07 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

gaÜDÆ tulaa ivanayaXaIla mhNaayacaya kaÆ

Eliza
Tuesday, July 05, 2005 - 10:16 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

good points DJ . malaa vaaTtM marazI laÜkMca mauLat karkunaI vaRtIcao. %yaatUna maulaIMnaI safe job kravaa Ôartr navaáyaacyaa saMsaaralaa hatBaar laavaavaa AXaIca ivacaarsarNaI Aaho sagaLIkDo. marazI maulaI Asalyaa business maQyao trI garjaopÜTI ³navaáyaacaa pgaar purt naahI vaOgaoro´ ikMvaa hÝsa mhNauna ³vaoL jaat naahI´mhNaunaca krtaMnaa idsatat. ek career mhNauna business krNao (a baabat AapNa marazI maulaI ivacaar krtaMnaa idsatca naahI. :-(

Deepanjali
Tuesday, July 05, 2005 - 10:25 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

naahI ga Eliza Ê
maI maaJao varcao post ho in general sagaL\yaaca ‘doXaI’ maulaIMcyaa baabatIt ilaihlaya.
marazI maulaIM ba_la baÜlat AaXaIla tr business maQao Aahot %yaa garjaopÜTI ikMva hÝsa mhNaUna Asatat Asa malaa trI naahI vaTt :-).
Infact f> family support ikMvaa atmosphere, freedom mhNat AsaXaIla tr lagna Jaalaolyaa marazI maulaIMcaI prIsqaItI [traMcyaa maanaanaI barIca barI AahoÊ tU V&C var sauÉ kr ha topic Ê itqao ilaihto details .
:-)

Deepanjali
Tuesday, July 05, 2005 - 10:35 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

yaÜgaIÊ
marazI Aaho ikMvaa maulagaI Aaho mhNaUnaca maaMDU Xaklao ho mau_oÊ naahI tr [t@yaa confidently nasato ilaihlao.
iXavaaya eilaJaanaI -ve points ca ivacaarlao hÜtoÊ +ve ivacaarlao Asato tr to ilaihlao Asato:-)


Eliza
Tuesday, July 05, 2005 - 10:36 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

toca kLt naahIyao malaa. jarI sagaLM condusive AsalaM trI marazI maulaI naahI krt business .

Eliza
Tuesday, July 05, 2005 - 10:46 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

sauÉ kolaa gaM BB .

yaÜgaIÊ Aro ivaYaya vaaca punha ekda. [qao marazI maulaI maagao ka Aahot ho discuss krtÜya.. baakI tU maa~ caaMgalaca ilahI hM maulaIMba_la.


Eliza
Tuesday, July 05, 2005 - 11:01 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maga tU maaMD kI. kÜNaI ADvalaya kaÆ AsaÜ.

btw Ê ivaYayaacaI saurvaat jarI maulaIMvaÉna JaalaI AsalaI trI ekuNaca marazI maaNasaacyaa vyaavasaayaIk baaNyaavar BaaYya kolao trI caalaola.


Bee
Wednesday, July 06, 2005 - 12:46 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

marazI puÉYa trI ikitsaa businesss field maQao idsatÜÆ sagaLo jaNa naÜkrIcyaaca maagao AiQak laagatat.

Deepanjali
Wednesday, July 06, 2005 - 1:09 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ho discussion AaQaI PP var sauÉ kolao hÜto eilaJaanaoÊ %yaamauLo Ata [qalao discussion qaÜDo specific kravao lagaola.
Eliza Ê
ho disussion in general marazI laÜkaMba_la Aaho kI marazI maulaIM ba_la kI sagaL\yaaca Indian maulaIMcyaa business attitude ba_la Æ


Manuswini
Wednesday, July 06, 2005 - 1:22 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Was reading this BB, I guess I have different say on this assuming the topic is marathi muli mage ka business madhe?, atleast about current changed situation. I have two very good examples of ladies who are Maharashtrian and very much from those days where ladies independent working was considered as a adventure in true sense.

Frankly speaking aata tasa kahi kaal aahe ase mala vatat nahi.
As for working hours, depending on the field 24/7, you cant throw excuse of being a girl.(my own experience).

As for topic, in general I would like to say if THE topic would have been "marathi manus mage ka business made? tar ek vegale discussion zale asate suru bahutek.
anyways, one thing is true then in comparison with gujju,marawadi, punju gang,definitely marathi manus magech asato.

anyways, he aaple maze thoughts.
baki ha pharak kalala nahi, USA raised muli Vs india raised/born muli??

mul mudda kaaay thevayacha aahe hya BB cha?
marathi muli business madhe mage?
ka
marathi manus business madhe mage?
ka
aankhi kahi?

aaple asech vicharate....

Eliza
Wednesday, July 06, 2005 - 1:46 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

OK Ê Aata (a discussion caa BB Jaalaaya tr kahI mau_o doto

1. marazI maaNausa business maQyao maagao kaÆ
2. ]VÜjakta ha gauNaQama-ca Aaplyaat naahI kaÆ
3. marazI s~Iyaa pNa vyavasaayaat maagao kaÆ
4. ekUNaca s~Iyaa business maQyao maagao kaÆ


Bee
Wednesday, July 06, 2005 - 1:57 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

dIpaMjalaI vyavasaaya krta yaošla Asao iktI vyavasaaya Aahot ho tulaa saaMgata yaošla kaÆ

Gs1
Wednesday, July 06, 2005 - 6:21 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

KUpca ]<ama ivaYaya Gaotlaa Aaho cacao-laa.

Shsh
Thursday, July 07, 2005 - 10:19 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ima~hÜÊ
maI Aata jao baÜlatÜyaÊ yaat iktpt tqya AahoÊ yaacaa tumhI ivacaar kra.. malaa BaaMDNa krayacao naaihyao..
to AsaoÊ kI..
marazI laÜkaMnaI gaolaI 3 to 4 XatkoÊ Aaplyaa doXaavarcyaa ikMvaa maharaYT/avarcyaa saMkTaMnaa tÜMD doNyaat GaalavalaIÊ štr p`aMtIyaaMnaI kaya kolao ÆÆ nausata svatacaa Ôayada baiGatlaaÊ dixaNaokDcyaaMnaI tr kahI kolao naahIÊ šMga`jaaMnaI iXakvalao toÊ to iXakt raihlaoÊ varcao laÜk kayama hrlaoÊ ga`Ik AalaoÊ to hrlaoÊ šslaama AalaaÊ to hrlaoÊ pNa svatacaa Ôayada kÉna Gaotlaa.
AaiNa AapNa marazI laÜkaMnaIÊ svatacyaa ÔayaVacao na baGataÊ svaatM~ imaLivaNyaat tnaÊ mana AaiNa Qana Ap-Na kolao.. hoca karNa Aaho kI marzI maaNausa Aaja QaMVat maagao Aaho.
qaÜD\yaa vaYaa-MnaI kdaicat pirisqatI badlaola.
malaa (avar baroca kahI puZo ilahyacao AahoÊ pNa tÜ icaYaya vaogaLa Aaho.
tumacao kaya mat Aaho (avar ÆÆ


Sayonara
Thursday, July 07, 2005 - 11:36 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

DJ cao mau_o malaa pTlao. marazI maulaIMba_la baÜlaayacaM JaalaM tr malaa vaaTtM self marketing caa ABaava. gaujaratIÊ maarvaaDI maMDLIMsaarKM hsatmauK caoháyaanao gaÜD gaÜD jaovha Aaplyaalaa baÜlata yaošla tovha QaMVat AapNahI maagao pDNaar naahI.

Aanandita
Friday, July 08, 2005 - 4:02 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Namaskar maze pan yavishayawar kahi mat mandate ahe.

God bolne hi ek gosht zali tyashivay business sathi itar anek goshti sudha avashyak asatat. (keval hushar asun bhagat nahi) for ex.


1. Nirnay ghenyachi kshamata
2. Risk ghenyachi tayari
3. Chalakhi- dhurtapana ani yogya tithe labadi
4. Asamadhani vruti
5. Full devotion for business
6.professionalism

Marathi lokannmadhe mulatach ya goshti kami ahet asey mala vatate. Itihas baghitla tari pahile pasunach marathi manus business madhe disat nahi va ajunahi business madhe jast marathi lok disat nahi. Tyamule nava vyavsay suru karaycha zala ki marathi mansala tya business-kshetratli mahiti denara aptswakiya nasto, so ankhi kathin hote ani jast risk vatate. Ya ulat gujurathi kimva marawadi lokanche hamkhas kuni na kuni tya kshetrashi sambandhit aste tyamule to vyavasat suru karayla kimva vadhavayla tyanna jast sope jate.

Anek gujurathi - marawadi family ekmekanna dharun astat. eka business madhe keval sakkhe natewaikach nahi tar chulat-atye-mame bhavande pan ekatra distat. Je ki marathi manasa ekmekanna dharun raahat nahi (ulat nakoch ekamekanchya payat paay ashi vruti)

Pune mumbai sarkhya Thikani anek bayka gharguti padartha-jevan banavun detat. Pan varshanuvarshe to uddyog karunahi tyancha business 10 warshanpoorvi jitka hota -asel titkach disto. Ya ulat kon kuthchi bihar madhli parween warsi 1986 sali london madhe saamose vikayla surwat karte ani aaj tichi S&A foods company $130 million cha business karte.Eliza
Friday, July 08, 2005 - 5:03 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

AanaMdIta AagadI yaÜgya mau_o maaMDlao Aahot. malaa (atIla risk GaoNyaacaI tyaarI ha mau_a sagaL\yaat mah%vaacaa vaaTtÜ. tsaca AapNa marazI laÜkM AgadI papBaI$. dÜnhIcaa ek~It prINaama Asaa hÜtÜ kI AapNa vyavasaaya xao~at maagao pDtÜ.

Afriend
Friday, July 08, 2005 - 6:18 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


1)Marathi Manus business madhe mage ka ?
2)Udyojagta ha gunadharma aplyat nahi ka ?

Marathi mansachi mentality itar non marathi lokanevhadi money minded nahi mhanun kuthli hi idea asel tari tyacha “dhanda” karun tyatun paise milwave hi kalpana manta yet nahi. Marathi lokan madhe khup weg weglya kala aastat pan tya hobbies mhanun pallya jatat tyacha business karava asa far kvachitach watta.

Kiti tari loka ashi aastat je uttam chitrakar, lekhak , kavi , photographer astat pan te fakta hobby paryantach limited aaste tyacha vyavasay karawasa vattat nahi .

Aapan lahan pana pasun hech aikat aalo aahot ki dhanda karava tar sindhya punjabyane. Kadhi business karaycha vichar manat aala tar aaplya la hi samaj dili jate ki “tula kahi jamnar nahi , ugichach nastya lafdyat padu nakos , lakhache bara hajar karshil “.
Plus risk ghenyachi tayari naste , apayash padri paddle tar bolnare aahetach “tula aadhich sangitle hote he aaplya la jamnar nahi..”
Tyapeksh saral nokri keli bari. Hi attitude mostly saglyanchi aaste.
Hard work karnyachi tayari nahi ase mhanta yenar nahi karan job madhe astana 24/7 kaam karaychi tayari halli saglya mula mulinchi aaste.

3)Marathi Striya vyavasayat mage ka ?

Mulinna jar yogya moral support (“navryakadun”) ani margadarshan milale tar vyavasayat muli dekhil pudhe yeu shaktil. Lagna aadhi wadilan kadun support milel ekawelela, pan lagna nantar navrya kadun moral support milelach hyachi guarantee naste.tyamule risk ghene shakya hot nasave kadachit.
Plus DJ ne mhatlya pramane family madhe jitki taLki aastil titke opinon tyamule confidence wadhawnya aiwaji 10 navin prashna ubhe karun confuse karne jamte tyamule kuthlya hi navin idea la –ve ly approach kela jato.

Possibility Thinking chi garaj aahe ..!मायबोली
चोखंदळ ग्राहक
महाराष्ट्र धर्म वाढवावा
व्यक्तिपासून वल्लीपर्यंत
पांढर्‍यावरचे काळे
गावातल्या गावात
तंत्रलेल्या मंत्रबनात
आरोह अवरोह
शुभंकरोती कल्याणम्
विखुरलेले मोती
Add Your Message Here
Post:
Username: Posting Information:
This is a private posting area. Only registered users and moderators may post messages here.
Password:
Options: Automatically activate URLs in message
Action:

 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions