Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics

Nuclear family/ joint family?

Hitguj » Views and Comments » Relationships » नवरा, बायको, संसार, तडजोड इ. » Nuclear family/ joint family? « Previous Next »

  Thread Posts Last Post
Archive through August 27, 200535 08-28-05  2:04 am
Archive through September 02, 200535 09-02-05  5:35 pm

Aschig
Tuesday, September 27, 2005 - 3:22 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

msgadgil started this BB with a simple opinion poll like question: "would you like to live in a nuclear family or a joint family"? As is hitguj tradition most people went on to say all sorts of things.

I would personally prefer the joint family provided that people involved are broadminded, accept other adults as individuals, do not mind the tastes of other in terms of friends, clothes, religious matters etc. Else it would be better to be in a nuclear family (it depends on each person how much adjustment they can suffer).

Many people feel that joint families are the fabric of our society. I agree. But I further feel that the fabric has been spun into a web so tight that people can get strangled in it.

When we were born, our permission was not sought in bringing us to life. Hence, if our parents (or others) raise us with the explicit assumption that we will be their support when they grow old, that is being selfish. Don't get me wrong. I am not syaing we should not support them. I am simply saying that it should not be an obligation.

To make it more palatable let me put it thus: when YOU raise YOUR children, try to do it in a fashion that they could follow their own life, their dreams without having to look after you. Try to arrange for your monetary freedom as well as making health arrangements. Until they reach a certain age, guide them, set goals for them, train them to be independant, and then let go off them.

The society itself is like a big joint family and we are all living in it. Some people feel they should do something for the society and others don't. the society is tolerant of both kinds. The Indian society is more like the joint family than the American one is. But there are enough families even in India that are alienating themselves from the society. I think we need more strenthening there rather than worrying just about one's parents and in-laws.

Be independant, but tolerant of others. Take your own decisions and let others do the same. It is your life. Give yourself the right to live it the way you want to. Only you can do it for yourself. Don't look up to others to do it for you. Be polite but firm.

Ajjuka
Wednesday, September 28, 2005 - 5:18 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

saaimaÊ saayaÜÊ T\yau... pTlao barocasao. sagaLMca baÜlaUna JaalaolaM Aaho pNa malaa trI AjaUna ek gaÜYT mhNaaivaXaI vaaTto.
maaJyaakDo maI AaiNa maaJaa navara dÜGaohI Aapaplyaa Aa[vaDIlaaMcao ekulato ek AahÜt. yaacaa Aqa- AamacaI dÜGaaMcaI duhorI jabaabadarI Aaho. Aa<aa AamhI ijaqao rhatÜ to Gar maaJyaa saasaUsaasaáyaaMcao Aaho. maaJyaa career cyaa AaD GaratlaI kuzlaIhI jabaabadarI yaot nasalaI trI ho Gar %yaaMcao Aaho ho AaiNa to maaJao AsaU Xakt naahI hohI tovaZoca Kro Aaho. mhNajao Garatlyaa kuzlyaahI baarIksaarIk gaÜYTIt maaJyaa mhNaNyaalaa kahIhI sqaana nasato. I am still an outsider for them. samaÜr baGaU jaata kahIca problems idsaNaar naahIt. pNa malaa AamacaM dÜGaaMcaM Gar hvaMya %yaacaM kayaÆ jar AamhI kayamaca %yaaMcyaa ³saasaUsaasaáyaaMcyaa´ Garat ra(laÜ tr maga jaovha maaJyaa AašvaDIlaaMnaahI garja Asaola tovha kayaÆ maIca jar Garat ]prI Asaona tr kuzlyaa tÜMDanao %yaaMnaa GarI baÜlaavaUÆ %yaapoxaa vaoLotca jaÜvar gaÜDIt AahÜt tÜvar baahor pDUna AamacaM Gar ]BaM kolaM tr inadana jaÜvar dÜnhI AašvaDIla ekTo rahU Xaktayat tÜvar kaya hrkt Aaho svatM~ Asaayalaa. kahI idvasaaMnaI Aqaa-tca vaogaL\yaa Aqaa-nao joint family ca Asaolaca naa.
maaJao saasaro naÜkrIsaazI kÜkNaatUna mauMbašt Aalao %yaamauLo Aqaa-tca nuclear family hÜtI. tovhapasaUna maaJyaa saasaUbaašMnaI svatM~pNao Gar maaMDlao Aaho. to svaatM~\ya maI kQaIca Gyaayacao naahI kaÆ
maaJyaamato maulagaI saasarI jaaNaM ha p`karca GaÜLacaa Aaho. maulagaa maulagaI dÜGaaMnaI baahor pDUna svatÁcao jaga ]Bao kravao. AaiNa maga garja ³AašvaDIla qakNao´ inamaa-Na hܚla tovha dÜGaaMcyaa AašvaDIlaaMnaI %yaa jagaamaQao yao}na rhavao. p`%yaok navaIna jaÜDPyaalaa svaatM~\ya AaiNa jabaabadarI AXyaa dÜnhI baajaU samajaUna Gaota yaavyaat.
Aqaa-t mauMbaš saar#yaa Xahrat ho practically Xa@ya hÜtoca Asao naahI pNa p`ya%na ja$r Asaavaa. maaJaa Aaho.
AapNahUna maulaalaa lagnaapasaUna vaogaLo Gar k$na doNaaro AašvaDIla maaJyaa baGaNyaat Aahot. tumacaI ]stvaarI Aata baasa JaalaI. Aata tU naI tuJaI baayakÜ baGaUna Gyaa. Aamhalaa qaÜDo svatM~ hÜ} Va Asao mhNaNaaro inadana 10 trI AašvaDIla malaa maaihtI Aahot. AaiNa to AaiNa %yaaMcyaa saunaa yaaMcyaat vaogaLo rahUnahI ikMbahunaa mhNaUnaca ]<ama relations TIkUna Aahot.


Sayonara
Friday, September 30, 2005 - 4:24 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

AjjaukaÊ hI cacaa- barIca iXaLI JaalaIya trIhI tuJyaaXaI 100 % sahmat. haca ivacaar kÉna maI jao mhTlaM Aaho kI javaL rahU fartr jaoNaokÉna ]pyaÜgaI pDta yaošla pNa ek~ nakÜ. jar maI Aaja Baartat Asato tr svatÁcaM Gar GaoNaM kQaI Xa@ya JaalaM AsatM maaiht naahI pNa Aaja AamacaI eopt Asatanaa ka naahI GyaayacaM ‘maaJaM’ GarMÆ pNa ho ivacaar navaáyaalaahI tovaZoca pTayalaa hvaot naahItr baayakaMcyaa naiXabaI kucaMbaNaaca.

Ajjuka
Friday, September 30, 2005 - 5:55 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

KrM Aaho saayaÜ...
AgaM AaiNa cacaa- iXaLI Aaho ho naMtr jaaNavalaM mhNaUna yaalaaca related maahorcaI jabaabadarI var kahI post kolao hÜto pNa Asao vaaTtMya kI kÜNaI to vaacalaoca nasaavao. AsaÜ...


Zelam
Monday, October 03, 2005 - 4:44 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Ajjuka tulaa maaJao AnaumaÜdna.

Zakki
Tuesday, October 04, 2005 - 2:52 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maaJyaa mato AaplyaakDo ‘$ZI’Ê ‘prMpra’ yaaMcao farca stÜma maajavalao jaato. pUvaI-cyaa kaLIÊ laÜk ek~ rhat hÜto mhNaUna Aa<aa sauwa ek~ raihlaoca paihjao Asao naahI. Aajakala jar pirisqatI barI Asaola tr mhataáyaa Aaš vaDIlaaMcaI kaLjaI Gyaayalaa nasao-sa imaLU Xaktat. AgadI caÜvaIsa tasa kuiNa naa kuiNa GarI Asatat. svaOpakalaaÊ Gar svacC zovaayalaa naÜkr imaLU Xaktat. toMvha AQaUna maQaUna maulagaaÊ maulagaIÊ saUnaÊ jaavašÊ [tr kuiNa naatovaaškÊ yaaMnaI ca@kr TaklaI trI purto. Ku_ Aamacyaa kuTuMbaat mauLatca mhataáyaa laÜkaMnaa sauwa svatM~ rhaNyaacaIca [cCa hÜtI. %yaamauLo maaJaI Aaš ina vaDIla XaovaTpya-Mt vaogaLo raihlao. tsaoca maaJyaa p%naIcao Aaš vaDIlaÊ kaka [. Aqaa-tÊ prspr p`oma va Aadr AsalyaanaoÊ kuNaalaaih %yaaMcyaakDo jaaNao mhNajao saMkT vaaTt nasaoÊ kI %yaaMnaaih ek dÜna idvasa kuiNa Aalao naahI trI tËar nasao. AaplaI maulaoÊ naatovaašk ho AaplyaaXaI naIT vaagatIla yaacaI %yaaMnaa Ka~I hÜtI. %yaasaazI jabardstI krayacaI garja navhtI. XaovaTI jagaat p`oma hoca Kro. kt-vyaÊ jabaabadarI yaa gaÜYTI eoicCk Aahot. jaXaI lahanapNaI vaagaNaUk imaLto tsao tumhI banata. maaJyaa matoÊ saQyaa jao caaLIXaIcyaa Aat AahotÊ %yaaMnaa trI svaatM~\yaacaI [cCa AsalyaanaoÊ %yaacao mah%va kLlyaanaoÊ to pNa mhatarpNaI sauwa AapNahUna vaogaLo rhaNaoca psaMt krtIla.

Robeenhood
Wednesday, October 12, 2005 - 4:38 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

cacaa- caaMgalaI AaiNa barÜbarca Aaho. pNa svatn~ ibaáhaD krayalaa Kca- farca yaotÜ pNa jyaanaa Xa@ya Aaho %yaanaI AvaXya p`yaÜga kravaa.¤ek Kulaasaa  Ja@kIMcao Aaš vaDIla XaovaTpya-nt vaogaLo raihlao karNa to Ja@kIMbarÜbar rhayalaa yaovhZo vaOtagalao hÜto kI.... ­:-)¥

Sayonara
Wednesday, October 12, 2005 - 5:53 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

saa^rI ra^ibanahUDÊ pNa ijakDo Ja@kIMcaI pÜsT Asaola itkDo jaa}na %yaaMcaI Tr ]Dvaayalaaca hvaI kaMÆ p`%yaok baIbaI var saaQaarNa hoca ica~ idsatM mhNaUna ha p`Xna.

Limbutimbu
Wednesday, October 12, 2005 - 6:12 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Aga saayaÜnaaraÊ %yaaca ksala trI va`t Asaola ga² :-)
mhNajao ksaÆ kI XainavaarI maaÉtIlaa tola vahaNaoÊ mangaLvaarI gaNaptIca dXa-na GaoNaoÊ XauËvaarI dovaIcaI AartI mhNaNaoÊ rs%yaat XainavaarI saapDlaolaa naalaÊ iKLa vagaOro caIjaa AaNauna ]mbarz\yaavar zÜkNao tssaca Ja@kIncaI pÜsT idsalaIroidsalaI kI itcyaavar kIbaÜD- badDNao vagaOro vagaOro .. ..
DDD

Zakki
Wednesday, October 12, 2005 - 1:24 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Kro mhNajao barocadaÊ ivaXaoYatÁÊ cacaa- [. maQao maI manaapasaUna seriously maaJaI mato maaMDtÜ. Aata barocada %yaat laÜkaMnaa na@kIca ]phasaÊ Tr ]DvaNao [. jaaNavat Asaola. f> ekjaNa ]<ar dotÜ mhNaUna baakI kuNaalaa tsaoca vaaTt nasaola Asao naahIÊ f> to na baÜlaUna XahaNao Aahot. malaa maa~ %yaat Tr ]DvaNao vagaOro vaaTt naahI. ]laT baroca vaaTto. barocada maI vahavat jaatÜÊ AitXayaÜi> krtÜÊ %yaacaI jaaNaIva hÜto. AsaÜ.Sayonara
Wednesday, October 12, 2005 - 1:40 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Cana. vaacaUna AanaMd vaaTlaa. tumhaMlaa %yaat kahI KTkt naahI AaiNa baakIcyaaMnaa %yaamauLo manasaÜ> Tr ]Dvaayacaa AanaMd imaLtÜ (acaa.

Manuswini
Wednesday, October 12, 2005 - 4:47 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

saayaÜ Ê


bahutok pkDapkDI KoL caalatÜ Jai@k AaiNa robinhood yaaMcaa ... naahItr
‘tu itqao maI’
naahItr

tu jahaM jahaM calaogaa maora saayaa kindमायबोली
चोखंदळ ग्राहक
महाराष्ट्र धर्म वाढवावा
व्यक्तिपासून वल्लीपर्यंत
पांढर्‍यावरचे काळे
गावातल्या गावात
तंत्रलेल्या मंत्रबनात
आरोह अवरोह
शुभंकरोती कल्याणम्
विखुरलेले मोती

 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions