Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics

Archive through December 28, 2004

Hitguj » Views and Comments » General » 'देव' म्हणजे काय? » Archive through December 28, 2004 « Previous Next »

Vijay
Friday, December 17, 2004 - 7:47 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


ha baI baI [tr~ kuzo Asalyaasa [qauna ]Dvauna Takavaa.

vaogavaogaL\yaa laÜkaMcyaa dovaaivaYaiyacyaa klpnaa ikvaa mato maaMDNao ha (a baI baI caa ]_oXa Aaho.

Kailala gaÜiYT paLlyaa jaavyaat AXaI Apo@Xaa.

1´ kÜNa%yaaih Qamaa-caa ikMvaa %yaa Qamaa-itla kuz\lyaaih saMklpnaocaa Apmaana hÜ] nayao.

2´ cacaa- ih mau_\yaaivaYayaI AsaaivaÊ vyai>ivaYayaI naaih.

3´ kÜNa%yaaih vyai>cao KMDna krNyaa eovajaI %yaanao maaMDlaolyaa mau_\yaacao KMDna vhavao.


Vijay
Friday, December 17, 2004 - 7:49 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

moderator

topic name maiQala na caa Na krta yaošla ka please?

Moderator_9
Friday, December 17, 2004 - 8:40 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

done .. .. !!

Vijay
Friday, December 17, 2004 - 9:08 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Thanks a lot for your promt action moderator.

Aj_onnet
Tuesday, December 21, 2004 - 8:32 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

God is suffering.. pu. la. naIca postnakakaMcyaa maaQyamaatuna saaMgaItlao Aaho..maga AiQak kaya ilahavaoÆ

Vijay
Tuesday, December 21, 2004 - 2:21 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Not sure.
But it may be much more than that? If we are able to express him/her in one word or sentence, then he/she will no longer remain a God !!
I hope, my statement is understood.


Deepstambh
Wednesday, December 22, 2004 - 12:52 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

dova mhNajao ek A&at gaUZ Xa>I.... ijalaa pUjaaÊ p`aqa-naa AXaa ]pcaaraMcaI garja nasato...

AMtÁkrNaat KrI Eawa Asaola tr %yaacao trMga AapÜAap %yaa Xa>Ipya-Mt pÜhÜcatat...

rama dova navhta.. tÜ ek praËmaI rajaa hÜta.. ramaayaNa ilaihNaaáyaaMnaI %yaalaa dova banavalao... ÌYNaacaohI tsaoca Aaho..

jasao kI iXavaajaI rajaohI dova navhto... ek mahapraËmaI rajao hÜto.. jyaaMnaI XaUnyaatUna svarajya inamaa-Na kolao...pNa %yaaMcaa [ithasa Aaplyaala javaLcaa Asalyaanao Aaplyaalaa hI gaÜYT pTto.. iXavaajaI rajao puraNakalaIna Asato tr %yaaMnaahI dova banavaUna %yaaMcyaa AklpIt dMtkqaa rcalyaa gaolyaa Asa%yaa AaiNa %yaaMnaa dova mhNaUna pUjalao gaolao Asato..

Aaidkalaat AXaa Anaok gaÜYTI hÜ%yaa jyaa maanavaalaa &at navh%yaa.. AgnaI inamaa-Na hÜNao.. saUyaÜ-dya.. caMd`Üdya hÜNao.. pja-nya.. vaadL.. (a Anaok gaÜYTI %yaacyaasaazI cama%kar hÜ%yaa... %yaalaa %yaanao dova banavaUna Taklao..


Zakki
Wednesday, December 22, 2004 - 4:36 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

barÜbar Aaho. maaJyaamato laÜkaMnaI dova [. AXaI ek theory maaMDlaIÊ maga tI expand kolaI. %yaamauLo ervaI jyaaMcaI karNao kLt navhtI %yaa gaÜYTI samajaavaUna saaMgata Aalyaa. jasao ‘maagalyaa janmaIcyaa kmaa-cao fL yaa janmaI BaÜgaavao laagato’² mhNaUna tuJyaa gaaDIlaaca ApGaat Jaalaa. hIca gaÜYT statistics nao ih saaMgata yaotoÊ kI Amauk vaoLIÊ Amauk pirsqaIt ApGaat hÜNyaacaI probability jaast Asato mhNaUna. malaa jaovhZo statistics kLtoÊ %yaava$na evhZoca kLtoÊ kI ho Asao predict ikMvaa prove krNao far kizNa Aaho. toMvha statistical phenomenon mhNaa ikMvaa dova mhNaaÊ malaa nausatoca maanya krNyaavaacaUna ]paya nasatÜ. maga svaaqaI- laÜk statistical, scientific research [. karNao saaMgaUna vaa+ola %yaa gaÜYTI maanya krayalaa laavatat.
kaya frk Aaho maaro Xaas~Iya puravaa vagaOro baata krayacyaaÆ naaihtrI sagaL\yaa Xaas~Iya gaÜYTI kLtat ka sagaL\yaaMnaaÆ toMvha jyaap`maaNao p`kaXa ha lahrI ina particles AXyaa dÜnhI svaÉpat AsatÜÊ tsaoca jagaacao vyavaharih Xaas~Iya va dovaacaI [cCa AXyaa dÜnhI karNaaMnaI GaDtat.


Vijay
Wednesday, December 22, 2004 - 6:11 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Thanks for your posts buddies.

manauYyaacyao kma- AaiNa dova (a dÜna vaogaL\yaa gaÜiYT Asaavyaat Asao malaa vaaTto. AaiNa manauYyaacao kma- va %yaacao fL (at dova lauDbauD krt nasaavaa. At least, this is my theory or interpretation.

inadana malaa tir Asao vaaTto ik ‘Baava tsaa dova’ hoca barÜbar Aaho. sqaLÊ kaLÊ vyai>p`maaNao ‘dova’ (a Xabdaica vyaa#yaa AaiNa vyaaiPt badlat Asaaiva.

pNa tir sauwa mauL p`Xna ]rtÜca. dova mhMjao kayaÆ :-)

‘[it’ ikMvaa ‘naoit’ ...kuzlyaaih maagaa-nao dova mhNajao kaya to samajauna Gaota yao[la kaÆ AaiNa jar samajauna Gaota Aalaa tr tÜ dova ‘dova’ raihla kaÆ


Chafa
Wednesday, December 22, 2004 - 6:37 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

‘dova mhNajao kaya’caI ivanaÜbaa BaavyaaMnaI saaMigatlaolaI vyaa#yaaÁ ³maI AaQaIpNa [qaoca kuzotrI ilahIlaI AsaavaIÊ pNa prt´

dova ha baIjagaiNatatlyaa ‘xa’ ³ like an 'x' in algebra ´ saarKa Aaho. samaIkrNaM ³ Linear equations ´ saÜDvatanaa jasaM maahIt nasalaolyaa maUlyaalaa ³ value ´ AapNa ‘xa’ maanatÜ tsaaca dova Aaho. mhNajao ‘xa’ laa svatÁcao Asao kahIca maUlya nasato pNa samaIkrNaapurto %yaalaa vaapÉna to saÜDvaayalaa maa~ %yaacaa caTkna ]pyaÜga hÜtÜ.
¤ Aata yaaca ‘xa’ AaiNa samaIkrNaacyaa jaagaI ‘dova’ AaiNa jaIvana ³ikMvaa jaIvanaatlyaa ADcaNaIÊ duÁKM vagaOro´ [qao basavaUna pha. ¥


Bee
Thursday, December 23, 2004 - 10:11 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Ja@kIÊ tumacyaa ilaKanaamaQao tumhI [tko saaro šMga`jaI Xabd vaaprNao baro naahI idsatÜ hÜ.. AaiNa %yaaMnaa iktI Cana Cana marazI XabdhI Aahot. hTkoXvar² hTkoXvar²²

Vijay
Thursday, December 23, 2004 - 2:13 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

dovaacaa maihmaa AgaaQa Aaho. Jai@kMnaa pna [Mga`jaI vaapravao laagalao²² (GTP).

pNa caafaÊ ivanaÜbaa BaavaoMnaI idlaolaI vyaa#yaa bairca pTlaI. ‘%yaalaa svatÁcao kaihca maUlya nasato ²² good one.

Zakki
Thursday, December 23, 2004 - 7:29 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

baIÊ Aata puNyaalaa yaayacao mhNajao [Mga`jaI iXakayalaa nakÜ kaÆ itqalao laÜk nyaU jasaI-tlyaa laÜkaMsaarKo yaoDpT naahIt. faD faD [Mga`jaI AgadI Amaoirkna accent maQao baÜlatat mhNao. maga malaa qaÜDo trI iXaklaoca paihjao naahI kaÆ


Papalet
Thursday, December 23, 2004 - 8:46 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

zakkibuvaa [tkI vaYao- yau.esa. maQyao kaZuna Ajauna " ivaMga`jaI " ÔaDlao naahIt Æ " puNaokr iJaMdabaad " .

Zakki
Thursday, December 23, 2004 - 11:49 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

tr Aata GTP puro.
ivajayaÊ tuJao mhNaNao Kro Aaho. kmaa-maQao dova lauDbauD krt naahI. pNa ekMdrIt dovaÊ kma-Ê punaja-nmaÊ puNyaÊ pap [. gaÜYTI yaa ‘BaartatIla puratna t%va&ana’ yaa ivaYayaat maÜDtat. to vaacalaoÊ %yaavar ivaXvaasa zovalaa tr to sagaLo AsatoÊ naahItr jagaatIla kÜT\yavaQaI laÜkaMnaa %yaa ivaYayaasaMbaMQaI ek Axar sauwa maaiht nasaola. pNa to jagatat. AapNaca ka yaa ivaiXaYT t%va&anaacaa ivacaar krtÜÆ karNa Aaplyaalaa %yaatlao kahItrI pTto. A Asao malaa vaaTto.


Gurudasb
Friday, December 24, 2004 - 12:54 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

dova jarI maja kQaI BaoTlaa
maaga hvao to maaga mhNaalaa
mhNaona dovaa ro Ê evaZoca eok tu
lavakr jaa]na BaoT %yaa ivajayalaa


Bee
Friday, December 24, 2004 - 6:16 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

dovaaba_la maaJyaa eka maO~INaInao KUp caaMgalaI kivata ilaihlaI Aaho. tI AjaUnahI šsakaLvar Aaho...

tuJaM AsaNaM ikMvaa nasaNaM
ha vaadacaa ivaYaya naahI
tI jyaacyaa %yaacyaa manaacaI
saapoxa isqatI Aaho

pUNa- kivata [qao pha
http://www.esakal.com/static/pahiltir470.html . kivatocao naava Aaho Aist<va.

Sanghamitra
Friday, December 24, 2004 - 7:12 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


malaa dIpcao mhNaNao pTlao.
maI kahI far Qaaima-k naahI. dovaavar maaJaa ivaXvaasa naahI AsaM mhNata yaot naahI. karNa dova Asaavaa AsaM malaa manaapasaUna vaaTtM.
mhNaUnaca maaJaI klpnaa [qaM ilahItIya ...
dova mhNajao maaNasaacyaa manaacaI Xa>I.
jao vhavaM AsaM vaaTt AsatM AaiNa to GaDvaNaM maaNasaacyaa hatat nasatM
toMvha tÜ dova hI saMklpnaa manaapasaUna maanatÜ.
%yaacaM mana %yaalaa saaMgaU phatM kI jao tulaa hvaMya to GaDvaU XakNaarI kahI Xa>I Aaho.
yaa AaXaovarca tr AapNa jagatÜ. maga tI AaXaa iTkvaNyaasaazIca
AaplaM mana Aaplyaalaa dovaavar ivaXvaasa zovaayalaa iXakvatM.
jasaM eKadI AvaGaD gaÜYT krtanaa kÜNaI maÜzIÊ AnauBavaI vya>I AaplyaabarÜbar AsaavaI AsaM vaaTtM AaiNa tI Asaola tr AapNa inaQaa-st rhatÜ.
maga jagaNyaasaar#yaa AvaGaD gaÜYTIt pNa AapNa tIca Apoxaa krNaar naa.
mhNaUna tr jaÜpya-Mt AapNa lahana AsatÜ AaiNa Aaplyaa jabaabadaáyaa maÜz\yaaMvar TakU XaktÜ tÜpya-Mt Aaplyaalaa dovaacaI garja farXaI Baasat naahI
pNa vaya vaaZt jaato AaiNa Aaplyaapoxaa maÜzI maaNasaM kmaI hÜt jaatat ikMvaa inaYp`Ba hÜt jaatat tXaI tI garja vaaZayalaa laagato AaiNa maaNaUsa jaast Qaaima-k hÜt jaatÜ.

AjaUnahI barMca kahI Aaplyaa p`%yaokacyaa manaat AsatMca. maaJaM ilaihNaM pTlaM nasaola trI ja$r saaMgaa karNa cacao-tUnaca AapNa AaplyaapurtI CÜTIXaI ka hܚnaa ek Eawa XaÜQaU XaktÜ.Limbutimbu
Friday, December 24, 2004 - 7:36 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

saRYTIcyaa caracarasa vyaapuna itcao inayamana krNaarI Anant Xa>I mhNajao dova

maaNasaasa sauya- cand` vagaOro baabaI kLlyaa naahIt mhNauna A&anaapÜTI iknvaa iBatI pÜTI %yaanao dovanaamak saMklpnaa maaNDlaI Asao mhNaNao mhNajao Aaplyaaca puraNa [ithasaakDoÊ saRYTIcao inayamana krNaaáyaa Xa>Icaa XaÜQa AaiNa baÜQa puva-jaaMnaI jyaa jyaa pwtInao Gaotlaa %yaacaa AByaasa na krta dula-ixat krNao hÜya


Zakki
Friday, December 24, 2004 - 12:00 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

malaa saMGaima~anao ilaihlaolao AavaDlao. ilaMbaUiTMbaUÊ tU mhNatÜsa tohI KrocaÊ pNa tovhZa sagaLa AByaasa Jaopt naahI naa² mhNaUna ‘Eawa’ baaLgaUna maga jaIvana Gaalavaayacao. mhNajao maga manaalaa baro vaaTto.

Maitri
Friday, December 24, 2004 - 4:23 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

mala asa vatat,
ekhadi goshta kahi wela manus swatahachya manashi sudhha kabul karayala ghabarato ti kabul karanyasathi manapsun tayar kelele ek shradhhasthan mhanaje dev.Mag tya manachya sthitit sagal ala . ekhadi aatur goshta, ekhadi wait gashta.
everything
maitri

Deepstambh
Monday, December 27, 2004 - 4:39 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

saUya- mhNajao kayaÆ

jyaacaat 73% Baaga ha hayaD/Üjana AaiNa 25% T@ko Baaga holaIyama Aaho Asaa ek AagaIcaa gaÜLa...

saUyaa-cyaa gaBaa-t p`%yaok saokMdasa 3.9 × 10 45 evhZo hayaD/Üjanacao ANaU ekmaokaMvar AadLUna p`caMD ]jaa- ]%pnna hÜto... AaiNa ih iËyaa inarMtr caalaU Asato... ihca ]jaa- / p`kaXa pRqvaIsa imaLtÜ...

hayaD/Üjana baa^Ðba sauwa (aca t%vaavar banavalaa gaolaa...

caMd` mhNajao kayaÆ

caMd` mhNajao ivaivaQa QaatUMcyaa QauLIcyaa imaEaNaacaa pRYzBaaga AsaNaara pRqvaIcaa ]pga`h... jyaavar maanavaanao paya zovalaa Aaho...

AaplaI pRqvaI eka AakaXagaMgaocaa Baaga Aaho... ba`mhaMDat AXaa XaokDÜ AakaXagaMgaa Aahot.. maanavaacaI pÜhÜca AjaUna itqapya-Mt gaolaolaI naahI... (a p`%yaok AakaXagaMgaot pRqvaI saarKoca jaIvasaRYTI AsaNaara ektrI ga`h AsaNaar.. mhNajao Asao XaokDÜ ga`h Aahot ijaqao maanavaasaarKo p`aNaI AsaNaar.. kahI Aaplyaapoxaa maagaasalaolao.. tr kahI Aaplyaapoxaa AitXaya p`gat AsaNaar.. to jaIva hjaarÜ vaYaa-MpUvaI- pRqvaIvar yao}na gaolao AsatIla kaÆÆÆ %yaaMnaaca AapNa Aaplao dova samajatÜ kaÆÆ

svaamaI ivavaokanaMd yaaMnaI mhTlao Aaho..yaavaoiL tMtÜtMt maaJyaasaarKa idsaNaara.. vaagaNaara.. ek jaIva hjaarÜ maOla dUr AsaNaaáyaa prga`havar vaasa krt Asaola..

pap - puNyaacaI klpnaa

ikMvaa maga samaajaat Arajak maajaU nayao.. saUsau~ta AaiNa XaaMtIbawta rhavaI mhNauna dova naamak saMklpnaocaa Aadryau> Qaak inamaa-Na kolaa gaolaa..ÆÆ pap - puNyaÊ svaga- - nark inamaa-Na kolao gaolaoÆÆÆ naaihtr kÜNaIih ksalaohI Ì%ya krNyasa QajaavaNaar naahI... samaajaat AXaI Anaok papiBaÉ maaNasao Aahot.. jaI dovaalaa GaabaÉnaca vaašT p`vaR<aIMpasaUna dUr rahtat..

Aqaa-t samaajaat vaašt Ì%yao hÜt naaiht Asao naahI... pNa p`%yaok p`saMgaI karNao vaogavaogaLI Asatat... dovaavarcaa ivaXvaasa ]DNao.. pap - puNyaacyaa saMklpnaopilakDo jaaNao.. ikMvaa maga papo krayacaI pNa naMtr gaMgaot QauvaayacaI.. kaXaIyaa~osa jaaNao... ikMvaa hllaIcyaa yaugaat paihlyaasa iXaDI-Ê itÉptIlaahI Asao Anaok ‘Baaivak’ idsatIla.. mhNajao papM krayacaI pNa naMtr svaÁtacyaaca manaacaI XaaMtI kÉna GyaayacaI..


Deepstambh
Monday, December 27, 2004 - 4:50 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Swami Vivekanada (1863-1902), whose writings later inspired Sri Aurobindo and Gandhi, saw our universe having been produced from the “seed” of an earlier Universe, much as a tree is produced from the seed of an earlier tree. The tree comes out of the seed, goes back to the seed; the beginning and the end are the same. In this view, nothing can be created out of nothing. Everything exists through eternity, and will exist through eternity. Only the movement is in succeeding waves and hollows, regressing to seed/miniature “fine form”, and re-emerging into gross manifestation. This involution and evolution proceeds throughout the whole of nature. In evolution, the entire series, beginning with the lowest manifestation of life and reaching up to the highest – e.g. the most perfect man – must have been the involution of something prior.

The question is: The involution of what? What was involved?

Vivekananda asserted that it is God. The whole series of evolutions is but one life. In the end, the perfect man, so in the beginning it must have been the same. The protoplasm was the involution of the highest intelligence. This involved intelligence is what is uncoiling itself until it becomes manifested in the most perfect man. All is only a question of change and manifestation.

Applying the same reason to the whole of the universe, intelligence itself must be the Lord of creation, the cause. What is the most evolved notion that man has of this universe? It is intelligence, the adjustment of part to part, the display of intelligence, of which the ancient design theory was an attempt at expression. The beginning was, therefore, intelligence. At the beginning this intelligence becomes involved, and in the end this intelligence becomes fully evolved. The sum total of the intelligence displayed in the universe is the involved universal intelligence unfolding itself. This universal intelligence is what Vivekananda called God, recreating Himself over endless cycles.


Vijay
Monday, December 27, 2004 - 3:03 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Bee: caaMgaila Aaho kivata. Thanks.

Sanghamitra: tuJao mhNaNao pTlao. ha ivaYaya sauÉ krNyaacaa ]_oXa dovaaivaYaiya kÜNaacaI vyaa#yaa barÜbar / puNa- ikvaa kÜNaacaI cauk / ApUNa- ho zrivaNao ha nai@kca naaih. AapNa f> Aaplao views maaMDayacao. Anyway, dovaalaa AapNa Xabdat pkDu XakNaar naaih ho tr AapNa sagalao maanya krtÜca I think.

dova kdaicat %yaa caar ka paca AaMQaL\yaaMcyaa gaÜiYTmaQalyaa hi<asaarKa Asaola. jaÜ jyaa d`uiYTkÜnaatuna baGatÜ %yala tsaa dova idsatÜ ²²

Vijay
Monday, December 27, 2004 - 3:25 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

pNa tir malaa Asaa p`Xna pDtÜ ik dovaacao Aist<va Aaplyaa %yaacyaa ivaYaiyacyaa ivaXvaasaavar AvalaMbauna Aaho kaÆ

I will take the help of english to explain my point.

We all use the adjective "beautiful" to describe the things, that we feel are beautiful. e.g we say that a girl is beautiful, nature is beautiful and so on. Now, does the adjective "beautiful" has an existance, independent of the things we can describe as beautiful? Or it is having existance only because those things are in existance which we describe as beautiful and if there were no such thing to be described as beautiful, the adjective "beautiful" would not exist at all? (I hope my question is clear, if not please let me know).

The same thing can be asked about God. Does God exist merely because we trust that there is a God? or God has an existance which is independent of our faith?

Storvi
Monday, December 27, 2004 - 5:36 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kusaumaaga`jaaMcyaa Xabdat...

iBa~\yaa Baavanaolaa XaÜQaayasaI QaIr
paYaaNaasaI qaÜr maIca kolao...

(avar maaJaa pUNa- ivaXvaasa AsaunahI kala GaDlaolyaa BaIYaNa duGa-Tnaonao AaiNa %yaamauLo AÜZvalaolyaa manauYyahanaInao mana ivaYaNNa JaalayaÊ AaiNa p`Xna pDtÜ AahoÊ ik Krca jagaat dova Aaho kaÆ AaNaI Asaola tr %yaalaa evaZo du.ÁK baGavato kaÆVijay
Monday, December 27, 2004 - 6:10 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Hi Storvi

ek saaMgaÊ kalacyaa ikvaa kuzlyaaih duGa-Tnaoba_laÊ jar ka %yaa duGa-Tnaot saapDlaolyaa laÜkaMcaa ma`u%yau %yaaMcyaa %yaaMcyaa kmaa-p`maaNao %yaa %yaa vaoLosa Jaalaa AsaolaÊ tr maga dovaalaa (at AÜZayacao kaÆ

I am not arguing. Just trying to see if there can be another aspect of what you said.

Maitreyee
Monday, December 27, 2004 - 6:32 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

iXalpaÊ ]laT AXaa GaTnaaMmaQaUnaca kLto kI KrÜKr paYaaNaalaa ca maaNasaanao ‘dova’ kolaoya to ² Aqaa-t evaZo hÜ}nahI maaNasaacaI Eawa %yaalaa doiKla ‘kmaa-cao ÔL’ vagaOro naava Vayalaa laavatoca..²

Storvi
Monday, December 27, 2004 - 7:29 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

MT, Vijay, majhya mhannyacha ulta artha zala :-)
mala neet sangta nahi ale, malahi tech mhanayche hote actually, pan "asunahi" mule gochi zali...
What I really wanted to do was to ask the believers, if there was indeed a god, why would he allow such tragedies to happen...Vijay
Monday, December 27, 2004 - 8:07 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Storvi, I will try to answer your question.

Let us assume that humans have got free will (This statement can be disputed, I understand. But let us assume it for the time being).

Humans can take free decisions based on their own conciousness, thinking ability and ability to choose or decide for themselves what is good / right and what is bad / wrong. %yaacyaa AaQaaro manauYya ‘kma-’ kirt jaatÜ. Aata p`%yaok kmaa-laa fL ho Aalaoca. maga jar manauYyaanao %yaaica free will vaapÉna kmao- koila tr %yaa kmaa-p`maaNao %yaalaa fLo BaÜgaNao Aalaoca.

If this law is accepted, then why should we expect God to interfere in this?

dova mhNat AsaolaÊ tumcyaa kmaa-p`maNao tuimh BaÜgat Aahat. sa`uiYTcao inayama dova kXaalaa maÜDolaÆ ramaÊ ËuYNa (aMnaI tir kuzo maÜDlao kmaa-cao inayamaÆ

malaa evaZoca mhNaayacao Aaho ik Aaplyaa AayauYyaat jao GaDto to AapNaca GaDvauna AaNalaolao Asaola tr (at dova kXaalaa maQao pDolaÆ pNa mhNaUna dova naaihca Asao tr naaih mhNata yaoNaar naaÆ


Storvi
Monday, December 27, 2004 - 8:20 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

jar dova saRYTI cao inayama badlat nasaolaÊ tr %yaa samaÜr natmastk hÜNyaasaarKo kaya AahoÆ tÜ tumacyaa Amacyaa poxaa vaogaLa ksaaÊ AaiNa %yaalaa evaZo mah%va kXaasaazIÆ ikMbahunaa tÜ Asalaa kaya AaiNa nasalaa kaya kaya Ôrk pDtÜÆ

Asawari
Monday, December 27, 2004 - 8:46 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

mala waatate free will ashee kahee nasate :-) shevtee honaare sarva tharlelech aste pan gurunchya sahawasamule ani satkarmanmule je kahee tumhee karat ahaat anubhavat ahaat tyamadhye khup farak padu shakto.
ata je zaale te waaeetach zaale pan shevtee srushti sthitee ani lay dekheel karnara parmeshwarach aahe nahee ka. madhye mee tv var ek christian lokancha program baghitla tyaat eka manasachee sarva family apaghataat gelee taree pan to manus itka shant hota ani to mhanat pan hota evadhe sagale anubhavunahee mazya manaat ek shaantata aahe.
Arthaat shevtee ase anubhav aikne vegale ani pratyaksha anubhavane vegale kadachit apan tya anubhavatun gelo tar don pratikriya hou shaktaat ektar devaawarcha vishwaas udel kinva aahe tyaat samadhanee rahanyachee vrutte banel.


Limbutimbu
Tuesday, December 28, 2004 - 3:22 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

baIbaIcaa ivaYaya dova mhNajao kayaÆ
%yaa saunaamaI laaTancyaa tDa#yaacao inasagaa-cyaa rÝd` ÉpacaI AnauBautI dova na maanaNyaacao Ajauna ek karNa kuNaasaazI banat Asaola tr banauVa²

AamacaI puraNaXaas~o saangatatÊ jaunaI jaaNatI mhatarIkÜtarI maaNasao saangatat
pRqvaIvar pap vaaZlao kI sanhar hÜtÜ
tÜ hÜNyaasa pncamahaBautamaaf-tÊ ga`hyaÜgaanmaaf-t mad\naiva sahBaagaanao yauw vaa t%sama iknvaa inasaga- p`kÜp GaDlao jaavauna sanhar hÜtÜ
kuNaI ivacaarola baaLbaÜQapNao kI yaovhDI manauYya ijaivat hanaI JaalaI to sagaLo papI hÜto kaÆ ]<ar kizNa ho
klpnaa kraÊ tumacyaa Garat Dasa iknvaa JaurLo JaalaI hot tumhI iTk caa fvaara sarsakT maartaÊ tumhalaa kovaL Dasa iknvaa JaurLo maarayacaI AsatatÊ tovha %yaa fvaaáyaanao Anya jaIvajantU mart naahIt kaÆ Dasa ekvaoL izk hoÊ caavatatÊ laš duKtÊ rÜgaraš psarto mhNauna idsalao kI maaravaotÊ pNa ibacaaáyaa JaurLancao kayaÆ tI ibacaarI kovaL idsaayalaa AavaDt naahIt mhNauna maaÉna TakayacaIÆ pNa AapNa maartÜca naaÆ tÜca inayama maanavaacyaa ]%cCRnkulatosa kNTaLuna inayan%yaanao jara JaaDJauD kolaI Asao maanaaNyaasa vaava naahI kaÆ
AaiNa jao Jaalao to AkilptÊ kzÜr vaastva hoÊ hjaarancyaa san#yaonao maaNasao kahI imainaTat marNao ho maanavaI BaavanaaiXalatolaa sahna krNyaapilakDcao Asalao trI %yaacaa sambanQa dova Aaho kI naahIÊ iknvaa tÜ naahIccaoÊ iknvaa Asalaa trI %yaacaa ]pyaÜga naahI ho Asalao baaYkL ina fuTkL p`ENa ivacaarNyaasaazI hÜNao ho bauiwcyaa navho tr kmakuvat Baavanaocyaa AaharI gaolyaacao laxaNa Aaho Asao vaaTt naahI kaÆ
dova AahocaÊ Asalyaa GaTnamauLo tÜ naaihccao Asao mhNaNao iknvaa %yaalaaca AarÜipcyaa ipnjaáyaat ]Baa krNao ho malaa yaÜgya vaaTt naahI
Aaistk va naaistk maaNasaancaI Baavainak p`gatI AaistktokDo iknvaa naaistkto kDo ijavanaat Aalaolyaa ivaivaQa GaTnaaÊ p`sangaÊ AnauBavaÊ AnauBautI yaanvaÉna hÜt Asato prntU eKada maaNausa Aaistk ho mhNauna tÜ dovaacaa laaDka ina dusara naaistk ho mhNauna tÜ dovaacaa naavaDta Asao kahI nasato² vaOyai>k AayauYya jagatanaa jaI kmao- t%kaL fLo dovau XakNaar hot %yaancaI fLo t%kaL imaLtatÊ jyaa kmaa-ncaI fLo dRYya Épat ek Asatat ina saašDOfo@Tp`maaNao AdRYyaÉpat nantr imaLNaar Asatat tI jaovha imaLtat tovha Anaaklainaya Asatat yaacabarÜbarÊ samaaja iknvaa samauhacaa ek GaTk mhNauna samaaja samauhacaI kma-flao vaOyai>k vyai>sa BaÜgaavaI laagatat tovha tÜ Aalaap krtÜ kI maI kaya GaÜD maarla hÜtÆ tIca baaba naOsagaI-k p`kÜpacaI² ho hÜNaarcaÊ ]%p<aIÊ isqatI va laya ha inayama ho AaiNa tÜ inayan%yaacaa inayama hoÊ tÜ ina%ya ho pNa %yaacaI saRYTI Aina%ya ho²
p`%yaok gaÜYTIcaa kaya-karNaBaava t%kaL samajaolaca Asao naahI


Storvi
Tuesday, December 28, 2004 - 7:01 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

I really don't want to add to this discussion. This is an age old issue, and try as we might to define what it means, each person has to decide for his/herself whether a. there is a god, and b. if there is what it means to believe/What is god...

I have made the decision for myself, only that this event, made me rather sad, and the thought that I mentioned in my earlier posts, was a thought that just came naturally to me.
Other than that, I don't want to perpetuate either belief or disbelief, as I have come to a decision for myself, and that's all that matters.


Graceful
Wednesday, December 29, 2004 - 2:46 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Excuse me, but the killer Tsunami tidal waves were caused due to the faults in planes of the earth which caused the massive underwater earthquake. And Such things will continue to happen....
These type of events can be explained on scientific basis.मायबोली
चोखंदळ ग्राहक
महाराष्ट्र धर्म वाढवावा
व्यक्तिपासून वल्लीपर्यंत
पांढर्‍यावरचे काळे
गावातल्या गावात
तंत्रलेल्या मंत्रबनात
आरोह अवरोह
शुभंकरोती कल्याणम्
विखुरलेले मोती

 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions