Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
मुलांचा अभ्यास ...

Hitguj » Views and Comments » General » मुलांचा अभ्यास « Previous Next »

  Thread Posts Last Post
Archive through May 06, 200423 05-06-04  12:37 pm

Dante
Friday, May 07, 2004 - 5:06 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Survival of the fittest ho t%va [qao laagaU pDto kaÆ karNa mahYaI-­´ Marx yaaMcyaa nausaar [ithasaacyaa AÜGaat AaiNa saamaaijak saMdBaa-Mcyaa caÝkTIt jao GaDayacao Asato to Apirhaya-ca Asato. AatacaI XaOxaiNak samasyaa hI Baarta saar#yaa AÔaT laÜksaM#yaocyaa doXaat inavvaL iTkUna rhaNyaacaIca hI ek ksaÜTI ka mhNaU nayaoÆ pirisqatIlaa tÜMD dot jaÜ vaacatÜ %yaacaa vaMXa puZo jaatÜ ho inasaga- inayamaa nausaarca hÜt naahI kaÆ maga palakanaI yaa baabatIt AaplaI maulao puZo Aga`osar vhavaIt yaa saazI jao ZÜr kYT pDola to kolaoca pahIjao. saama dama dND Baod jao maaga- yaÜgya AsatIla %yaanao.

spQaa- ha inasaga- inayama mhTlyaavar ek jaNa pihlaa yaoNaar Aaina ek jaNa XaovaTcaa ho Aahoca. AaiNa spQaa-ca nakÜ mhNaayalaa maaNaUsa AjaUna Aaplyaa XaairrIk baMQanaa maQaUna sauTlaolaa naahI. kXaa saazIÆ pÜTa saazI..


Wakdya
Friday, May 07, 2004 - 6:38 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

yaÜga AaiNa AjjaukaÊ dÜGaaMcaohI malaa pTto²
maaJyaa mato Xaalaoya AByaasaatIla BarGaÜsa t@kovaarI hI kahI inavaDk AByasaËmaaMnaa AavaXyak maanalaI Aaho jasao kI Da^@Tr vaa [MijainaAr² p`Ena Asaa Aaho kI palyaanao kovaL AaiNa kovaL AXaI caakÜrI baw naÜkrI imaLvaUna doNaarI iXaxaNaoca GyaavaIt ka ina %yaakrtaca ijavaapaD AByaasa kÉnaÊ AByaasaat hsaNao baagaDNao ÔulaNao ho hrvavauna TakNao Kroca p`%yaokalaa garjaocao Aaho kaÆ hI iTipkla maharaiYT/ya maanaisakta Aaho kI iXaxaNa AaiNa naMtr naÜkrI² gaavagannaa psarlaolao gaujaraqaI maarvaaDI %yaaMcyaa puZcyaa puZcyaa ipZ\yaa %yaaMcao vyavasaaya saaMBaaLt maÜzo krtat to kÜNa%yaa ]cca iXaxaNaacyaa AaQaaroÆ jar %yaaMnaa Xaalaoya mahaivaValašna iXaxaNaaiXavaayahI to jamau Xakto tr kovaL naÜkrIcyaa saurxaIt ³Æ´ A+ahasaapaš Kroca AamhI palyaaMcao baalapNa ]w\vast krIt naahI naa yaacaa ivacaar krayacaI garja Aaho² malaa vaaTto kI Ajjaukalaa Asaaca Aqa- AiBap`ot Asaavaa.
Aqaa-tÊ BaivaYyaat kÜNatohI xao~ inavaDaÊ AByaasa ina kYT kravaoca laagaNaar yaat XaMka naahI. f> maulaaMnaa %yaaMcyaa klaa klaanao kovaL Xaalaoya AByaasaacaIca navho tr %yaaMnaa ivacaarp`va`u<a AaiNa kaya-p`vaNa krayalaa laavaNaayaa- savaš %yaaMcao AMgaat baaNaivaNao ho AavaXyak Aaho.
laxaat Gyaa kI maulao AnaukrNa ip`ya Asatat ho sava-Eaut AahocaÊ maga baap ikMvaa Aaš AByaasa krtanaa idsalao kQaI tr %yaacao AnaukrNa maulao krNaar naahIt kaÆ baap vat-maana p~ AavaiDnao vaacatÜ mhNalyaavar maulaohI hLu hLu pNa inaiXcat pNao %yaacao AnaukrNa kÉ laagatat. pNa hÜto kaya kI Aamhalaa t%kaL prINaama idsauna yaayalaa hvaa Asatܲ maaka-Mcyaa mauLo maÜjamaapacaa GaTk Aayata imaLt Asalyaanao palyaacyaa yaa Anya p`gatIcyaa ivaivaQa baabaIMkDo AamhI kLt nakLt puNa-tÁ dula-xa krIt Asatܲ
yaa iXavaaya Aaplyaa [qao Eamap`itYza naavaacaI caIjaca Aist%vaat naahIÊ %yaamauLo doiKla AamhI palyaalaa kovaL XabdXaÁ pustkI ikDo banavauna TaktÜ Asao maaJao trI p`aMjaL mat Aaho² AsaÜ maaJao ivaYayaaMtr hÜto Aaho kI kaya²


Bee
Friday, May 07, 2004 - 12:01 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Yog -- tu sangitale te sagaLech paTale nahi. to agadee saraL saraL upaay jhaalaa. mee jar deshat asato tar haa prashna bahuda nasatach ubha rahila. paN majhe ithe asaNe he khup mahattwache aahe. te kaa, he tulaa saangaNe na laage. ithaparyatacha jhaalelaa prawaas haa sahajaasahajee ghaDun aalelaa naahee. tyaasaathi tumachya saarakhech meehee prayatna kele aahet. kadheetaree parat jaayache aahe. aattach parat gelo tar punha ekada sangharsh karaawaa laagel. titake baL tenwha parat shillak asel kee naahee maahitee naahee.

Wakdya -- tu mhaNato aahe te kharach barobar aahe. aapaN Marathi maaNasaannee MaarawaaDee, gujaraatee, sindhi, jain -- hyaa lokaankaDe pahaayalaa hawe. agadee saadhee saadhee udhyog karun chaangale jeewan jagataat. haa ek kharach chhan salla deto aahes too. ekhadaa halakaa fulalaa udhyog karaayalaa faar bhaanDwal laagat naahee. fakt tayaaree asaawee laagate. paN hyaamadhe ek aDachan ashee kee kamee shikalelyaanche hee dekheel tayaaree nasate. mee maajhyaa aatebhaawaalaa jo fakt 12th shikalaa aahe tyaalaa mhanTale tu peeTh-giraNee kaaDh, kinwaa Tailoring yete tar shimpyaache dukaaN Taak tar to mhaNaalaa malaa Mumbai'laa nokaree laawoon hawee aahe. mhaNTale dhanya! puDhe bolaloch naahee. aaNi kasebise Graduation kelelyanna ase kaam karaNe mhaNaje lajjaspad waaTate.

dusare ase kee, fakt nokaree'saaThee chaangale shikshaNaachee aawashyakataa nasate. maajhyaa kiteetaree classmates housewife aahet. Final'laa asataanaa debate jhaalaa hotaa kee mulee jar Engineer asunahee nokarya karat naaheet tar tyaa kashaalaa kuNaachee seat ghetaat aaNi shewaTee ghareech basataat. paN hyaawar samarthan karaayalaa khup uttare aahet. jase yogya shikalelaa manushya samanjas, swaawalambee, durdarshee aaNakhi khup kaahee tyaat/teet asate. weLapaDataa kaaheetaree haatapaay halawataa yeu shakataat. paN na shikale kee puDhe manushya buchakaLyaat paDato.

Karadkar
Saturday, May 08, 2004 - 7:18 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maI gaolao ik%yaok idvasa ih cacaa- vaacatoya .. ilahu kI nakÜ ( mana : isqatIt hÜto .. XaovaTI Ata ilaihtoca
baI tumacaI putNaI iktivat Aaho maaihit naahI .. pNa tumhI jarI itlaa naohomaI sangat Asaala kI AByaasa kr trI itcao mana laagat nasaola itlaa ho pTt pNa Asaola kI AByaasa krayalaa hvaaya pNa vagaa-t kya iXakvtat to Aijabaat kLt nasaola ikna itla Aijabaat interesting vaaTt nasaola.

maI maaJao ]dahrNa doto. maI 3 rI pya-nt baya-pOkI vyavasqaIt AByaasa krIt Asao pNa maaJyaa 4 cyaa baa[ Kupca partial hÜ%yaa ho malaa %yaa vayaat pNa jaaNavat hÜto .. AaiNa ~asa hܚ mhNaUna maaJaa AByaasaatlaa interest pUáNa gaolaa. maaka-Mvar Kupca prINaama Jaalaa.
pNa 5 vaIt Asatanaa prt iXa@XaaMmauLo prt [ntorost AalaaÊ pna gaiNat saÜduna baaik ivaXayaat. pana mala svat : laa gaiNat Kup AavaDayacao pNa Aijabat jamaayacao naahI. ho jaL\pasa 7 iva pya-nt caalalao.. maga vaOtagauna Aaš baabaa ina tution laavaila .. note my mom herself takes tution of under priviledged kids up to 4th std .. she still does !!! and for free
to sar [tko saundr iXakvat kI bassa .. gaiNataica gaÜiD laagalaI [tik kI maI Statistics maQao M.Sc. kolao. AaiNa maI svat : maga tution Gyaayalaa ³ FYBSc maQao Asatanaa´ laagalao pNa AXaca ivaVqya-Mcyaa kI jyaMcaI AaqaI-k prsqaI naIT naahI pNa iXakayaacaI ija_ Aaho.

maaJaa maÜzopNa mhNaUna saaMgat naahI pNa maaJaI ek ivaVqaI-naI gaiNatat 8 ivat Ô> jaomtoma 150 pOkI 70 gauNa imaLvauna pasa ja,alaolaI itca 9 vaI cyaa vaaiXa-k pir@Xaot 135 / 150 gauNa imaLvauna pasa JaalaI.

saMgaayaca mau_a ha kI tumhI svat : jar itqao rahuna iXakvau Xakt naahI trI tumacaa eKad ima~Ê maO~INaÊ kÜNaItrI jyaaMAa maulaancaI AavaD AahoÊ iXakvayacaI [cCa AahoÊ AaXyaaMkDo ka pazvaIt naaih inadana idvasaatuna 1 tasaÊ ikmaana AzvaVatuna 3 to 4 tasa. ho f> tution (a Aqa-nao naahI mhNat maI.
generally that person will help her in studies as well as take some interest in what she is interested in etc ..

tumhI mhatlaot ik itlaa Aaš naih ³ikna t%sama kihtrI cbdg ´AXaavaoiL itcaI maanaisak sqaItI pNa vaogaLI Asau Xakto. itLa manaisak AaQaaracaI pNa garja Asaola tI jarI BaÉna inaGalaI tir itcaI XaO@XaiNak p`gait hÜvau Xakola.

maI jao kih manaat Alao to ilaihlaoya. (at kuNaalaa duKvaINyacaa hotu naahI iknvaa maIca kXaI KrI Aaho ho daKvaayacaa doiKla hotu naahI. Ô> AjaUna ek maaga- saucaivalaa.


Mbhure
Wednesday, May 03, 2006 - 8:51 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ही बातमी वाचली आणि मला काही दिवसांपुर्वी पहिलेला स्पेलिंग बी संबंधीत Spellbound चित्रपट आठवला. त्यात एका भारतिय मुलाचे वडिल स्वतःनी स्वकर्तुत्वाने कशी ही उच्च रहाणी (I have granite flooring to the entire living area ... etc) "कमवली" हे अगदी अभिमानाने सांगत होता. मुलाला तो स्पर्धेसाठी कसे तयार करतो आहे, त्याचे प्लानिंग वगैरे त्यात दाखवले होते. चित्रपटात तो बापच स्पर्धा जिंकायला आतुर वाटला. मुलगा हुशार होता, तो ही श्रम घेत होता हे सर्व ठीक असले तरी 'त्याचे वडील' जास्त दबाव टाकणारे वाटले. असो.

पण हे भयंकर आहे
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/4967340.stm

आशियाई लोकांनी थोडेतरी अमेरिकनाईज होणे जरुरीचे आहे का?

Chinnu
Thursday, May 04, 2006 - 3:58 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

भुषण, मन सुन्न झाले वाचुन. चुक आइवडिलांचीच नाहि तर मुलीची तर घोडचुक आहे. परिस्थितीशी मिळवुन घेता नाही आले बहुधा..

Vinaydesai
Thursday, May 04, 2006 - 5:45 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

भुषण खरं आहे, पण असे आईबाप कुठल्याही देशात असू शकतात...

सहनशीलतेचा अंत झाल्याशिवाय माणूस एवढ्यापर्यंत जात नाही...


Storvi
Thursday, May 04, 2006 - 8:53 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

पण चायनीज लोकं आपल्याही पेक्षा ह्या बाबतीत hard task masters असतात असे मी ऐकून आहे. आमच्या शेजारी एक बाई आल्या होत्या त्या सांगत होत्या (she works in social community area with a lot of kids who face situations like these) की हे लोक आपल्या मुलांना क्षणाचीही फ़ुरसत देत नाहीत.त्यांच्या मुलीला एकदा एक project करायला चायनीज पार्टनर दिली होती शाळेत. तर त्या दोघींनी एकत्र येऊन काम करायचे असे ठरवले. यांच्या मुलीला वाटले ३ तास भेटु तास दिड तास खेळु cookies वगैरे खाऊ टी. पी. करू आणि मग सवडीने प्रोजेक्ट करू. पण ती चायनीज मुलगी घरात आल्या आल्या म्हणाली मला वेळ नाहीये तु तुमच किचन टायमर घेऊन ये. मग तो टायमर लावून १५ मिन तु हे धडे वाच मी हे धडे वाचते आणि मग notes compare करुया. आणि मग या मुलीचे व्हायच्या आत तिचे झाले ही होते. त्या आमच्या शेजारी आलेल्या बाई थंड झाल्या. पण त्या म्हणत होत्या कि त्यांच्या कडे असेच असते. या मुलांना वाढदिवसालाही जाऊ देत नाहीत. त्यांच्या कडे एकदा एक मुलगा सांगत होता की प्लीज माझ्या आई ला सांगा ना मला बर्थडे पार्टीला सोडायला... त्यांनी प्रयत्न करुनही त्या parents ने सोडल नाहीच आणि...

Mbhure
Thursday, May 04, 2006 - 9:52 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

मला तरी ती आईवडिलांची चुक वाटली. एवढ्या वयाच्या मुलीला नग्न उभे राहाण्याची शिक्षा... Just Horrible . माझ्या मुलीच्या भाषेत Pathetic .

शिल्पा, वाढदिवस हे एक वेगळेच प्रकरण आहे. हा प्रॉब्लेम चायनिज, मुस्लीम आणि काही देसी लोकांच्याबाबतीत खरा आहे. माझ्या मुलीची मैत्रीण आमच्याकडे वाढदिवसाला यायची पण Sleep Over ला (माझी मुलगी १० वर्षाची झाल्यापासुन हे Standard आहे.) येत नाही. कारण काय तर गोर्‍या मुलींमध्ये मिक्स होणे आईवडिलांना आवडत नाही.(रहातात कशाला अमेरिकेत?) त्यांच्याकडे वाढदिवसाला आणि इतर कधीही, गोर्‍यामुलांना बोलवत नाहीत. गोर्‍यांची काळी छाया पडेल असे त्यांना वाटते. :-) मझ्या मुलीच्या सर्व मैत्रीणीत मेक - अप, फॅशन करणार्‍यात, दोन अरबी मुली आहेत. बाकी इतर गोर्‍याही नॉर्मल असतात. मात्र एक लक्षात येते की जेंव्हा त्या एकत्र येतात, तेंव्हा ह्या पोरीच इतरांपेक्षा जास्त चेकाळतात. अमेरीकेत वाढणार्‍या आताच्या पिढीवर हे प्रेशर जास्त येईल असे मला वाटते.


Satishmadhekar
Tuesday, February 06, 2007 - 12:40 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

एक वेगळा प्रश्न

७ वी, ८ वी, ९ वी च्या मुलांसाठी गणिताच्या किंवा लाॅजिकल प्राॅब्लेम्स च्या कोड्यांची पुस्तके (मराठी किंवा इंग्लिश) कोठे मिळतील? कोणाकडे अशा पुस्तकांची नावे आहेत का? एखादी वेब साईट आहे का जिथून फ्री डाऊनलोड करता येईल?


Manali_gupte
Wednesday, February 07, 2007 - 9:07 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

सतिशजी
ईथे मला माहित असलेल्या साईटस च्या लिंक देत आहे.मला अशा आहे कि तुम्हास जे अपेक्षित आहे ते यात जरुर मिळेल.
सौ मनालि

www.innovationslearning.co.uk
mitali: www.logicallearning.com
mitali: www.creativelearning.co.za
mitali: http://www.inspiring-breakthrough.co.uk/learning-styles/mathematical-logical-learning.htm
mitali: http://www.singaporemath.com/More_Brain_Maths_p/bm2.htm
mitali: www.justchildsplay.co.uk
mitali: www.palmers.ac.uk/internet


Satishmadhekar
Thursday, February 08, 2007 - 4:47 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

मनाली,

त्वरीत मदतीबद्दल अतिशय धन्यवाद. या वेब साईट उघडून बघतो तिथे काही गणितातली उपयक्त कोडी सापडतात का ते बघायला.

- सतीश माढेकर


Manali_gupte
Tuesday, February 27, 2007 - 10:51 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

सतिशजी
माझा लेक आठवीत आहे आणि सध्याचे युग संगणकाचे असल्या कारणाने त्याच्या साठी काहि तरि उपयुक्त शोधण्याच्या प्रयत्नात मी कायम असते.त्याचाच हा परिपाक. तुम्हाला या साईटसचा उपयोग झाला असेल अशी अपेक्षा आहे.
सौ मनालि


Satishmadhekar
Tuesday, February 27, 2007 - 11:17 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

मनाली,

मी २-३ साईट पाहिल्या. तिथे बरीच कोडी सापडली. मी शकुंतलादेवींची काही कोड्यांची पुस्तकेही बघितली.

मदतीबद्दल मनापासून आभार!

- सतीशा माढेकर


Manuruchi
Wednesday, March 14, 2007 - 7:47 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

saglyana maza saprem namaskar, mazi samsya hi aahe ki maza mulga English med . 8 veet shikat aahe pan tyala bhasha vishay he navadte vaatat, ani agdi pahili pasoonach to nibandh lihayala kantalto, ani parikshet tar to nibandhacha prashnach sodun deto tar tya sathi mala margadarshan kara

Manuruchi
Thursday, March 15, 2007 - 12:06 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

mazya mulachi varshik pariksha 23 April pasoon suru honar aahe , tari kurpaya lavkarat lavak margadarshan karave

Girish_123
Thursday, June 25, 2009 - 2:14 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

नमस्कार
माझी मुलगी पहिलीत आहे इंग्रजी माध्यमात शिकते... आम्ही ह्याच वर्शी भारतात आलो आहोत.. इथला आभ्यास तिला खूपच जड जात आहे... जास्तकरुन इंग्रजी... तिला पाठांतराचि सवय नाहिये त्यामुळे तिला शब्द पाठ होत नाहियेत आनि त्यामुळे स्पेलींगच्या खूप चुका होतात.... अमेरिकेत तिल शब्द साऊंड आउट करुन स्पेल करायची सवय ज़ाली होति.. पन इथे तर फक्त शब्द घोकुनच पाठ करायला सान्ग्तात..त्यामुले तिचा इन्ट्रेस्ट कमी होत आहे.. काय करवे कलत नाहिए.. क्रुप्या मार्गदर्शन करावे
आभारी आहे


मायबोली
चोखंदळ ग्राहक
महाराष्ट्र धर्म वाढवावा
व्यक्तिपासून वल्लीपर्यंत
पांढर्‍यावरचे काळे
गावातल्या गावात
तंत्रलेल्या मंत्रबनात
आरोह अवरोह
शुभंकरोती कल्याणम्
विखुरलेले मोतीTopics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators