Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
MS in US after 6 yrs exp. in indian s/w

Hitguj » Looking for » Education » MS in US after 6 yrs exp. in indian s/w « Previous Next »

A_sayalee
Sunday, October 16, 2005 - 4:02 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maI [inDyaa maQaIla naamaankIt saa^F,TvaoAr kMpnaI maQyao gaolaI saha vaYa- Aaho. saQyaa US maQao Aalao Aaho. maaJaI MS krayacaI [cCa AahoÊ MBA maQao interested naahI.

(a ivaYayaI jaaNakar maayabaÜlaIkr malaa kaih sallaa do} XaktIla kaÆ [t@yaa
exp. nantr MS krNao yaÜgya vaaTto kaÆ dusara kaya pyaa-ya AsaU XaktÜ MS KorIjaÆ

Dswati
Friday, November 04, 2005 - 11:28 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

saayalaIÊ MS k$na Asalaolyaa kamaat salary ikMvaa benefits yaaMt farsaa kahI frk pDola Asao vaaTt naahI. pNa maagacaI background software engineering nasalyaasa theoretical knowledge saazI fayadoXaIr Aaho. tulaa research maQao interest Asalyaasa %yaathI baroca kahI kama krta yao} Xakto. Long term ivacaar kolyaasaÊ %yaacaa career maQao ]pyaÜga hÜtÜÊ Asao malaa vaaTto.
prMtu full time naÜkrI saaMBaaLUna full time MS krNao baroca kzINa Aaho. Employer kdaicat Kcaa-caI baajaU saaMBaaLU Xakola.
Full fledged MS krayacao nasalyaasa graduate level courses Gao}na eKaVa certificate ]da. software engineering, software quality, software security, project management saazI admission Gao}na sauÉvaat krta yao} Xakola. javaLcyaa university maQao yaacaI caÝkXaI kr. Online courses Gyaavayaacao AsalyaasaÊ tÜhI maaga- ]plabQa Aaho.


मायबोली
चोखंदळ ग्राहक
महाराष्ट्र धर्म वाढवावा
व्यक्तिपासून वल्लीपर्यंत
पांढर्‍यावरचे काळे
गावातल्या गावात
तंत्रलेल्या मंत्रबनात
आरोह अवरोह
शुभंकरोती कल्याणम्
विखुरलेले मोती


हितगुज दिवाळी अंक २००८

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators