Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
Archive through October 05, 2005

Hitguj » Looking for » भाषा, साहित्य, संगीत, करमणूक » Kavita aani Gaani » Mala he Gane have aahe » Archive through October 05, 2005 « Previous Next »

Dakshina
Monday, September 05, 2005 - 8:09 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

malaa kÜNaI saaMgaola ka ko‘idla do idyaa hOM jaaÐna tuJao doMgaoÊ
dgaa nahI kroMgao sanama...’ ho gaaNaM kÜNa%yaa isanaomaatlaM AahoÆ

AaiNa ‘jahr’ yaa isanaomaat jao ‘vaÜ lamhoM vaÜ baatoM’ ho gaaNaM AahoÊ to Originally kÜNa%yaa Album caM AahoÊ AaiNa %yaacaa gaayak / saMigatkar.. kaihtrI Details imaLitla ka..Æ


Moodi
Monday, September 05, 2005 - 8:13 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

mast gaaNao Aaho ga to dixaNaa. mastI yaa picture maQaIla Aaho. saMgaItkar AanaMd raja nao to svata gaayalaya. mhNajao maI idla do idyaa hO ba_la baÜlatIya.

baakI malaa maaiht naahI...


Moodi
Monday, September 05, 2005 - 8:16 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

dixaNaa
www.dishant.com laa jaa. Ana itqao alphabets maQyao m var click kÉna to gaaNao eok. maa~ saÜya hvaI tuJyaa computer laa windos media iknvaa real player caI.

Dakshina
Monday, September 05, 2005 - 9:03 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

AgaM maUDI tU naivana ‘mstI’ ba_la baÜlatoyasa kaÆ malaa vaaTlaM kI ho ³‘idla do idyaa´gaaNaM barMca jaunaM Aaho.

AgaM maI gaaNaM naahI eokU Xakt [qao. Amacyaa kMpnaIt pa^ilasaI Aaho Information Security caI %yaalaa maark AsaNaarI kÜNatIhI gaÜYT Not Allowed
Camera, Walkman Ana kaya kaya to ivacaa$ nakÜsa....

KrMtr malaa ek CD banavaayacaI hÜtI %yaat malaa to Original ’vaÜ lamhoM vaÜ baatoM ‘ GaalayacaM hÜta tr %yaa XahaNyaanao... DJ Mix ka kaya to GaatlaM..
mhNaUna Aat navyaanao maI to gaaNaM Record k$na GaoNyaacaa GaaT Gaatlaaya.. %yaasaazI yaÜgya to Details hvaot. mhNaUna ivacaarlaM


Dakshina
Monday, September 05, 2005 - 9:08 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kÜNaI malaa ‘vaÜ lamhoM vaÜ baatoM’ yaa gaaNyaacaI Ô> Lyrics caI Link jarI idlaI trI caalaola.

maUDIÊ Thanks a lot maI A<aaca baiGatlaM to gaaNaM mastI maQalaM AahoÊ pNa maI %yaa isanaomaaba_la jao kahI eoklaM to AitXaya vaaš+ hÜtM..
[tkM sauMdr gaaNaM %yaat...Æ


Shankasoor
Monday, September 05, 2005 - 9:10 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

malaa roXaImagaazI yaa ica~pTatIla gaaNaI hvaI Aahot lyrics as well as Mp3 :-)
‘to fula AfUcao hÜto’ gaayak A$Na dato
AaiNa ‘maaJyaa laaD@yaa’ gaayak AaXaa AaiNa sauroXa vaaDkr bahutok
CBDG

AaiNa kÜNaakDo ‘EaIrMga saavaLa tU maI gaÝrkaya raQaa’ ho gaaNao Aaho ka Æ gaayak A$Na datoÊ saumana klyaaNapUr

Moodi
Monday, September 05, 2005 - 9:12 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

dixaNaa Aga ho gaaNao navaIna mastImaQaIlaca Aaho. mhNajao idla do idyaa hO...
jaunyaa mastI isanaomaaba_la maI kQaI eoklao naaihyao.

Ana qaÜD laxaat Aalaya kI vaÜ lamho gaaNao paikstanaI Albamacao AahoÊ mahoXa BaT nao caÜrlao Asaa ArÜp Aaho %yaavar. internet var google maQyao baGa pakI ihT\sa kuzo Aahot ka..


Dakshina
Monday, September 05, 2005 - 9:28 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

AgaM maUDI maI maI sakaLpsaUna Google var Search k$na baiGatlaM AaiNa [kDo itkDo ivacaa$na pNa baiGatlaM Ôar tr malaa %yaa Album caM naava kLlaMya. ‘jala’ ka AsaMca kaihtrI Aaho. %yaacao Lyrics Search kolao tr kaihca Available naahI.

jar malaa inadana Lycrics phayalaa imaLalao tr Katrjamaa trI hܚla...


AaiNa malaa AsaM vaaTlaM hÜtM kI ‘idla do idyaa’ ho gaaNaM mastI cyaa AaQaI p`diXa-t Jaalaolyaa eKaVa isanaomaatlaM Asaola...

Kishori
Monday, September 05, 2005 - 10:57 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

namaskar maMDLIÊ

XaMkasaUrÊ ‘EaIrMga saavaLa tU’ ho gaIt bahUtok A$Na dato Aaina ‘sauQaa malhÜ~a’ yaaMnaI gaayalao Aaho.


Shankasoor
Monday, September 05, 2005 - 11:16 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ikXaÜrIÊ malaa na@kI maaiht naahIÊ sauQaa malhÜ~a Asaola.
tumacyaakDo to gaaNao Aaho kaÆ Asalyaasa malaa Ìpyaa
nana.kulkarni@googlemail.com yaoqao pazvaa (lyrics pan chalel)

thanks a lot.

Priya
Tuesday, September 06, 2005 - 1:35 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

XaMkasaUrÊ ‘EaIrMga saavaLa tU’ AÉNa da%yao AaiNa ÌYNaa kllaoMnaI gaayalaM Aaho AaiNa ‘svar gaMgaocyaa kazavartI’ yaa CD maQyao ho gaaNaM Aaho.

gaaNaM
saMga`hat TaklaM Aaho.

Mbhure
Tuesday, September 06, 2005 - 10:18 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

dixaNaaÊ
http://www.hindilyrix.com/ yaoqao baGa

Shankasoor
Wednesday, September 07, 2005 - 8:06 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Qanyavaad ip`yaa ² farca Cana gaaNao Aaho to.Dakshina
Thursday, September 08, 2005 - 8:00 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maUDIÊ
Thanks Ê to gaaNaM imaLalaM. ‘ja,la’ naavaacyaa Album maQalaM Aaho.

Mbhure,
Hindilyrix.com var Ô> ica~pTatlyaa gaaNyaacao Lyrics Available Aahot.Avikumar
Friday, September 16, 2005 - 5:36 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

‘jara jarasaI baato torI mauJakÜ yaad AatI hO’ AaiNa ‘saavalaIsaI [k laDkI Aarjau ko gaaMva maoÊ gaulamaÜhr ko CaMva maoÊ [Mtjaar krtI qaI’ hI dÜna gaaNaI kÜNa%yaa AaNaI kÜNaacyaa Albama maQalaI AahotÆ kuzo imaLtIla kaÆ

Maitri
Friday, September 16, 2005 - 4:48 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Avikumar,
Tumhala havi asaleli gani Alka yagnik chya 'Tum Yaad Aaye' album madhil aahet.
tyasathi hi link :-
http://www.musicindiaonline.com/l/10/s/album.3335/singer.290/

Avikumar
Monday, September 19, 2005 - 7:48 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Qanyavaad maO~I. KalaIla p<yaavarsauQQaa malaa hI gaanaI Da}nalaÜD krayalaa imaLalaI.

mp3 Downloads -

http://www.muskurahat.com/music/ghazals/javed-akhtar_alka-yagnik.asp

Mahen_water
Tuesday, September 20, 2005 - 10:36 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ram ram

koni mala savarkaranche ek geet
jayostute jayostute baddal mahiti dyal ka
ani tyeche ringtone che notation mala kuthe milel
mahendra

Marathi_premi
Tuesday, September 27, 2005 - 4:53 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

AamacyaakDo daMiDyaacaa kaya-Ëma Aaho tr %yaasaazI marazI gaaNaI saaMgaala kaÆ
tsaca ‘gammt - jammat’ yaa ica~pTamaQao vaYaa- ]sagaavakr var icai~t ek daMiDyaacaM gaaNaM Aaho to kuz\laMÆ


Surthorat
Wednesday, September 28, 2005 - 3:24 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

gaMmat jaMmat maQaIla gaaNao bahutok ]QaLIt yaoro gaulaala sajaNaa tu Xaama maI raQaIka Asao Aaho.

Marathi_premi
Wednesday, September 28, 2005 - 6:13 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Qanyaavaad saurqaÜrat
malaa ‘]QaLIt yao ro .... yaa gaaNyaacaM mp3 tsaoca Ajauna dusarI marazI gaaNaI imaLtIla kaÆ


Kishori
Wednesday, September 28, 2005 - 9:33 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

saainakaÊ
1´Aaja gaÜkuLat rMga KoLtÜ hrI
2´iktI saaMgaU maI saaMgaU kuNaalaaÆ

var pNa Cana naR%ya basavata yaošla...


Marathi_premi
Wednesday, September 28, 2005 - 9:38 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

hÜ ga ikXaÜrI pNa malaa net var naahI imaL\t Aahot naa tI gaaNaI.kuNaakDo mp3 imaLtIla kaÆ

Megha16
Wednesday, September 28, 2005 - 4:32 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

hi sanika,
ya site var baricha marathi gani ahiet..check karun paha tu..

http://www.geetsargam.net

http://www.musicindiaonline.com/l/21/

Paromita
Wednesday, September 28, 2005 - 4:58 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

golmaal che title song mp3 format madhe kuthe miLel ka?

Ksha
Wednesday, September 28, 2005 - 9:29 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

malaa " QauMdI kLyaaMnaaÊ QauMdI fulaaMnaa " ho gaaNao hvao Aaho. kuNaakDo Aaho ka ?

Preeti
Saturday, October 01, 2005 - 5:57 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

koni please mala kase sartil saye che Lyrics

deta ka?

Naatyaa
Saturday, October 01, 2005 - 2:58 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Preeti, ithe bagh..

/cgi-bin/hitguj/show.cgi?tpc=34&post=353844#POST353844

Joshua
Monday, October 03, 2005 - 3:25 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Namaskar Mandali...

"Bandaa Nawaaz Izzat Nawaaz" from film Muskurahat... kuthe milel?

By the way I have rare Hindi, Marathi, English & Tamil mp3s. If you need any specific song do let me know.

Joshua
Monday, October 03, 2005 - 3:29 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Marathi Premi..
"Aaj Gokulaat Ranga" majhya kade aahe.


Joshua
Monday, October 03, 2005 - 4:14 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Paromita,
I have Golmaal title song in mp3 format.

Marathi_premi
Wednesday, October 05, 2005 - 5:56 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Qanyavaad AaXautÜYa tumhalaa ‘Aaja gaÜkuLat’ ho gaaNaM malaa pazvata yaošla ka. ihtgauja id var.tsaoca tumacyaakDo ‘]QaLIt yao ro gaulaalaʒ va ‘nandikXaÜra ica<acakÜra’ ih gaaNaI Aahot kaÆ

Joshua
Wednesday, October 05, 2005 - 7:22 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Sanika,

Hitguj ID var malaa attachment button milale nahi! I do not have other 2 songs.
I can mail you the song on your mail ID if you dont mind.

Geeta1
Wednesday, October 05, 2005 - 7:47 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

malaa kuNaI saaMgau Xakola ka kI pu la doXapaMD\yaaMcaI ‘vaaryaavarcaI varat’ hI Video CD or DVD kuzo maILu XakolaÆ

cd or dvd ba_la šqao ivacaarlao tr caalaola naÆ Ëupyaa malaa madt maILu Xakola kaÆ

Marathi_premi
Wednesday, October 05, 2005 - 8:06 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

AaXautÜYa tumhI malaa
jay_shivsena@yahoo.com yaa id var pazvaa.tsaoca tumhalaa kahI daMiDyaa saazI marazI gaaNaI saucatat kaÆ

मायबोली
चोखंदळ ग्राहक
महाराष्ट्र धर्म वाढवावा
व्यक्तिपासून वल्लीपर्यंत
पांढर्‍यावरचे काळे
गावातल्या गावात
तंत्रलेल्या मंत्रबनात
आरोह अवरोह
शुभंकरोती कल्याणम्
विखुरलेले मोती


हितगुज दिवाळी अंक २००८


 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators