Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics

Marathi Books

Hitguj » Looking for » भाषा, साहित्य, संगीत, करमणूक » इतर साहित्य » Marathi Books « Previous Next »

Nayana
Tuesday, August 09, 2005 - 4:05 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Mala Kahi changali marathi books suchavi shakal ka ? Maghe marathi vachan khoop kami aahe..Mala mulanchya sangopanabaddal kahi books pahije hoti?

Moodi
Tuesday, August 09, 2005 - 4:47 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

nayanaa [qao baGa.
AaNaI hÜ jaovha ivacaartosa tovha maagauna feedback jaÉr dot jaa.

http://www.rasik.com/

Itsme
Wednesday, August 10, 2005 - 6:27 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maulaaMcyaa saMgaÜpnaa ba_la hvao Asaola tr ‘icapr baaya d DJana’ ho ek savao-<ama pustk Aaho ... :-) :-) :-)

Nayana
Friday, August 12, 2005 - 6:07 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Itsme- Mi Marathi Pustake vicharali aahet
AANI Moodi- majhe tu feedback baghayala visartes. Site baddal Dhanyavad.

Nayana
Friday, August 12, 2005 - 6:11 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

site kharech changali aahe..

Divya
Saturday, August 13, 2005 - 1:42 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

nayanaa AartInao saaMgaItlaolao pustk marazIthI Aaho.

Moodi
Saturday, August 13, 2005 - 2:30 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

nayanaa feedback AXaasaazI AsatÜ kI baaikcyaa laÜkaMnaahI %yaatuna barIca navaIna maaihtI imaLto Ana maaihtI doNaaryaa laÜkaMnaa pNa maaihtI savaa-Mpya-Mt pÜcavalyaacao samaaQaana imaLto.
btw tu butter chiken ivacaarlaosa Ana naMtr pragakNa nao tulaa maaihtI pNa idlaI pNa tu naMtr to imaLalyaacaa ]llaoKhI kolaa naahIsa mhNauna saaMgaItlao. ivasarlaI AsaXaIla tr hrkt naahIÊ kQaI trI hÜto Asao.


Bhagyjeet
Sunday, August 14, 2005 - 2:34 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Hi Everyboyd,

Jeetendra here, me shranava madhe jo kagad devgharat (naga-panchami / jeevati ) che chitra aselela lavtat (nasik la yala nag-narsoba mhantat) te picutre net var shodhat hoto pun milale nahi. konala mahiti aslyas kalvave...

Dhanyawad.
Jeetendra Kaushik.


Nayana
Wednesday, August 17, 2005 - 3:37 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Moodi, Mi navinach joined ghyalyamule aasel kadachit...Shivay In try to login every friday that is also in my lunch hour. Sorry about it.
Divya,
AARATICHE marathi PUstakache NAAV kay aahe.

Moodi
Wednesday, August 17, 2005 - 3:50 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

nayanaa AaNaKI ek saucanaa. maa~ ragavau nakÜsa. tulaa jaovha vaoL imaLola tovha [qao dovanaagarIt mhNajao marazItuna ilahayacaa p`ya%na kr. jaÉr iXakXaIla. maa~ tu jar office maQauna ilaiht AsaXaIla tr maa~ naahI ilaihta yaoNaarÊ kaya maaiht tuJaa boss / saahoba ilahu do[la kI naahI. maa~ GarI computer Asaola tr font download kÉna Gao.
tulaaca AavaDola tuJao ilaKaNa vaacaayalaa. Ana hÜ AmhalaahI AavaDola


Nayana
Tuesday, August 23, 2005 - 3:46 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Moodi ...Is this rule? TUZI SUCHANA SAGLANA LAGO AAHE KA? As long as we can communicate in Marathi we should not have any problem ..Sorry if it hurts you :-)

Moodi
Tuesday, August 23, 2005 - 7:34 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

nayanaa tXaI maaJaI hI saucanaa savaa-Mkrta Aaho Ana %yaat kuzlaIhI jabardstI naahI. tsao Asato tr [qao maI kuNaalaaca ksalaIca maaihtI idlaI nasatI Ê Ana tI maaihtI [qao Aaho Ê laÜk dotatÊ mhNauna maI hI caTkna do} Xakto.
kahIjaNaaMcyaa GarI computer nasalyaanao to font download kÉ Xakt naahIt %yaamauLo to minglish maQauna ilaihtat. pNa AaplaI maatRBaaYaa hI maatRBaaYaot ilaihlyaanao pTapT vaacauna p`itsaad dota yaotÜÊ Ana minglish maQyao ilaihlyaavar p`itsaad imaLtÜca ÊpNa Kro saaMgau kaÊ laÜk vaacaayacaa kMTaLa krtat. pNa marazIt vaacaayacaa kMTaLa yaot naahI. maga minglish ca ilaihNyaapoxaa Kro tr Xauw engilsh ilaihlaolao kaya vaašTÆ
maI hurt Jaalao naahIÊ karNa maI AaQaI minglish maQaunaca ilaiht hÜtoÊ pNa font download kolyaavar p`%yaok maaihtI marazItuna dotaMnaa AaMnad imaLtÜca.

BTW tulaa jamat nasaola tr rahudoÊ pNa maa~ tulaa jar kahI navaIna maaihtI kuzo imaLalaI tr tI [qao share krayalaa ivasaÉ nakÜsa.


Nayana
Friday, August 26, 2005 - 5:10 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Moodi >.I completely agree with you..I surely try. Thx

Tulip
Wednesday, August 31, 2005 - 7:17 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

nayanaa.. XaÜBaa BaagavataMcao AaplaI maulao AaiNa gaaraMcaa pa}sa hI dÜnhI pustko maulaaM cyaa maanasaXaas~a cyaa saMdBaa-t Kup Cana pustko Aahot. maulao XaaLot jaayacyaa vayaacaI AsatIla tr AÉNa hatvaLNao (aMcao yaXavaMt vha ]pyaÜgaI Aaho.
Aqaa-t savaÜ-<ama pustk mhNajao ‘ GarÜGarI &anaoXvar janmatI’ jaÉr saMga`hI Asaavao.


Birbal
Thursday, September 08, 2005 - 6:54 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maI ek Ôar sauMdr pustk vaacalaolao Aaho. %yaacao naava ‘KMDaL\yaacyaa GaaTasaazI’ laoiKkocao naava malaa na@kI Aazvat naahI. pNa malaa vaaTto ‘XauBada gaÜgaTo’ Aaho. jar imaLalao tr ja$r vaacaa. XaMBar vaYaa-puvaI- jaovha phIlaI rolvao laašna baaMQalaI %yaavar AaQaarIt kadMbarI Aaho. malaa Ôar AavaDlaI.... vaogaLa ivaYaya AaiNa jaunyaa kaLtIla kqaa. Aaplyaalaa qaÜdI klpnaa sauwa yaoto kI tovha kXaI hI rolvao laašna baaMQalaI Asaola yaacaI.

Kishori
Thursday, September 08, 2005 - 10:48 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

namaskar.....
maI sauwa
fonts download k$ Xakt naahIÊ pNa maI marazIt ilahU XaktoÊ kdaicat kuNaalaa maaihtI nasalyaasa kLola... hvao to vaa@ya
\dev {asaM lihiitaa yeuu shakate ...}

Dineshvs
Thursday, September 08, 2005 - 11:21 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

puvaI- maI jaoMvha k^Ôo maQauna ilahayacaÜ toMcaa maaJyaa šmaola baa^@sa maQao ÔaÐT\sa zovalao hÜto. sagaLIkDo to ka^pI kÉna zovaayacaÜ. Ôar vaoL laagat naahI %yaalaa.

Dineshvs
Thursday, September 08, 2005 - 11:24 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maalatI karvaarkraMcao " vaMXavaola " pNa saMga`ih Asaavao. Aqaa-t to baaLacyaa janmaacyaa AaQaIpasauna vaacaavao laagato.

Aadi_gem
Thursday, September 08, 2005 - 11:24 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kuNaI G A Kulkarni yaaMcao ‘ihrvao ravao’ vaacalao Aaho kaya..Æ
maI %yaatIla ‘tutI’ hI gaÜYT kala vaacalaI.. hI gaÜYT XaovaTpya-Mt iKLvaUna zovato pNa XaovaT kahItrI BaÙaATca kolaa Aaho... maI kala 2 tasa pustk vaacalyaavar gaÜYT samajalaI naahI mhNaUna htbala JaalaÜ KUp..

kuNaI samajaavaUna saaMgaala ka ta%pya- kaya Aaho to..Æ

p`&avaMtaMnaa kLkLIcaM Aavaahna....


Nayana
Wednesday, September 14, 2005 - 1:20 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Thx Tuleep and Birbal . maI tI pustko na@kI ivakt Gao[la. malaa caangalyaa pustkancaa sanga`h krayacaa Aaho.
Kishori maI pNa FONTS Download kÉ Xakt naahI pNa marazIt ilahu Xakto.


Pama
Wednesday, September 21, 2005 - 3:17 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

[qao Amaoirkot caaMgalaI marazI pustk kuzo vaacaayalaa imaLtatIla kaÆ malaa rasik.com maahIt AahoÊ pNa sagaLIca pustk ivakt GaoNa Xa@ya nasat.

Junnu
Wednesday, September 21, 2005 - 3:58 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

public library maQao pha. kahI izkaNaI imalatat marazI pustk.

Bkashish
Thursday, September 22, 2005 - 9:55 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

nayanaatašÊ AagaavaUpNaaba_la xamaa kra pNa malaa vaaTtÊ MmaUDItaš mhNatat to Kr AahoÊ tumacaI 23 Aa^gasTcaI 11.46 caI pÜsT pha va 8 saPTo. caI pÜsT pha naMtrcaI pÜsT lagaoca vaacaavaIXaI vaaTto pNa AaQaIcaI vaacaayalaa kMTaLa vaaTtÜ.

Bkashish
Thursday, September 22, 2005 - 9:55 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

nayanaatašÊ AagaavaUpNaaba_la xamaa kra pNa malaa vaaTtÊ MmaUDItaš mhNatat to Kr AahoÊ tumacaI 23 Aa^gasTcaI 11.46 caI pÜsT pha va 8 saPTo. caI pÜsT pha naMtrcaI pÜsT lagaoca vaacaavaIXaI vaaTto pNa AaQaIcaI vaacaayalaa Krca kMTaLa vaaTtÜ.

मायबोली
चोखंदळ ग्राहक
महाराष्ट्र धर्म वाढवावा
व्यक्तिपासून वल्लीपर्यंत
पांढर्‍यावरचे काळे
गावातल्या गावात
तंत्रलेल्या मंत्रबनात
आरोह अवरोह
शुभंकरोती कल्याणम्
विखुरलेले मोती


हितगुज दिवाळी अंक २००८


Add Your Message Here
Post:
Username: Posting Information:
This is a private posting area. Only registered users and moderators may post messages here.
Password:
Options: Automatically activate URLs in message
Action:

 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions