Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
Ya kavitecha arth koni tari saanga

Hitguj » Looking for » भाषा, साहित्य, संगीत, करमणूक » Kavita aani Gaani » Ya kavitecha arth koni tari saanga « Previous Next »

Maalkans
Wednesday, April 06, 2005 - 7:39 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

n.d mahanoranchya ya kavitene mala sadhya ved laavle ahe..
pahilya ani 2rya kadvyacha arth matra kahi neat kalat nahi ahe


avelich keva daatla andhaar
tila gala jad zaale kaale sar

ekda me tichya dolyat pahile
haastana nabh kalun gelele

punha me pahile tila angbhar
tichya kacholila ,chandanyacha jar
ani maza mala padla visar
mithit tharake bharaatil jvar

kitik disani punha ti bhetali
tichya poti kuna ravyachi sanuli
jara me tichya dolyat pahile
kaajalat chandra budun gelele

Maalkans
Thursday, April 07, 2005 - 7:26 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

koni tari saanga re yaacha artha pls :-(

Raviupadhye
Thursday, April 07, 2005 - 9:26 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

tI pUva-jainmacaI p`oyasaI Aaho.
AvaoLIca maJyaa jaIvanaat p`omaBanga JaalyaamauLo konvha AnQaar daTlaa kLalao naahI.itcyaa gaL\yaatIla kaLo sar mhNajao mangaL\saU~ itlaa jaD Jaalao Aahot.
maI jaonvha itcyaa DÜL\yaat paihlaoÊtonvha tI hsalaI pNa jasaa pavasaa AaQaI jasaa Zgaanao AnQaar hÜtÜ tsao itcyaa DÜL\yaat malaa to Zga Aalyaanao kaLÜKlyaa Ganaancaa Kod\pUNa- Baava idsalaa


Raviupadhye
Thursday, April 07, 2005 - 11:12 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ivaXaoYatÁ XaovaTcao kDvao farca saundr Aaho.itlaa Aata Jaalaolao baaL mhNajao kuNyaa dusayaa- puÉYaacaI inaXaaNaI.itcyaa pÜTI kuzlyaa ravaacaI saavalaIÊAaiNa maga itcyaa DÜL\yaatIla kajaLat Aanand maalavalaa Aaho

Maalkans
Friday, April 08, 2005 - 6:16 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

far far dhanyavaad upadhye saheb.. mala ek kalat nahi, ke pahilya kadvyat tiche dole udaas ahet (mhanaje bahuda lagna tharle asave) ani mag 2rya kadvyat anandi bhaav kase kay??
"tichya kacholila" yacha dekhil arth kay??
farach hurhur laavnare gaane ahe

Maalkans
Friday, April 08, 2005 - 6:18 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

devnagri madhye kase post karayche??? tya font available nahi ahet maayboli var??:-(

Pha
Friday, April 08, 2005 - 8:31 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maalakMsaÊ
dovanaagarI ilahayalaa iXavaajaI faÐT\sa [qaUna Da}nalaÜD kra.
dovanaagarImaQyao ilaihNyaasaazIcaI maaihtI maayabaÜlaIvarcyaa yaa baulaoTIna baÜD-var imaLola.

Raviupadhye
Friday, April 08, 2005 - 8:39 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

punha dusayaa-nda lagnaanantr BaoT hÜto AaiNa tÜ itlaa naKiXaKant pahtÜ.lagnaanantrcaa caÜLIlaa Aalaolaa bahr pahtÜ.mhNaUna tÜ caandNyaacaa Bar.Aaqaa-t lagna hÜvaUnahI punha BaoTIcaa Aanand tÜ hÜNaarca mhNaUna imazIt qarko BaratIla jvaar²²²²²
fÜnT Toi@nakla maQyao pha
baaya d vao hI maaJaI hI A%yant AavaDtI rcanaa Aaho


Raviupadhye
Friday, April 08, 2005 - 8:42 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

EaIQar fD@yaanaI kaya Ap`itma gaayalaIyao

Raviupadhye
Monday, April 11, 2005 - 4:59 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Pha,Shivaji font on angelfire is damaged and does not work.Any other resource?

Pha
Monday, April 11, 2005 - 6:25 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

rivaÊ angelfire var maI Aataca %yaa ilaM@sa baiGatlyaa. %yaa caalatahot kI²

Maalkans
Monday, April 11, 2005 - 6:31 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

naahI naahI ]paQyao saahoba.
itcyaa caÜLIlaa naahI Êitcyaa kacaÜLIlaa caaMdNyaacaa jar Asao Aaho. kacaÜLI mhNajao kahI trI vaogaLa Xabd Asaola.
XaIvaajaI01 ÔÜnT caalat Aaho. tI vaapra.


Maalkans
Monday, April 11, 2005 - 7:01 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


AjaUna ek saundr rcanaa ilaiht Aaho.

kiva ­ Baa.ra.tambao

Aaplao AiBaPraya yao] Va.
Pr%yaok kDvyaa naMtr Aqa- doiKla ilaiht Aaho.

kXaI kaL\naaigaNaI saKo ga vaOrINa JaalaI nadI.
PraNa ivasaavaa pOlaitravar ÊAÔaT vaaho maQaI
³yaa kivato maQyaoÊitcaa PrIyakr naidcyaa %yaa baajaulaa Aaho´

sauKI maIna ho trtI na gaNaUnaI ÊlaaTa kÜT\yaavaQaI
sauKI paKro gaat caalalaIÊ par vaadLI sauQaI
³ ho maaXao Ê jao vaadLa mauLo Aalaolyaa kÜT\yaavaQaI laaTa na ga,Nata pÜhÜt AahotÊkIvaa
hI paKro jaI par vaadLat sauQQaa gaat caalalaI Aahot Ê tI ikit sauKI Aahot´

pOlatTI naka ~UNa maI JaalaoÊ tuDivata trI pdI
pOlatTI naka Ê kdMba Ôulalao Ê kirta maaLa kQaI
³yaa maaJyaa jagaNyaa po@Xaa maI pilakDo gavat Jaalao Asato va payaI tuDvalao gaolao Asato trI caalalao
AsatoÊkIvaa kQaI kdMbaacyaa Ôulaacyaa maaLa krta krta Ê kdMbaacaa va`Uxa Jaalao Asato trI prvaDlao Asato´

papINa iKLlao tIra Êivarh ha Xas~aivaNa vaQaI
PraNaacao Gao maÜla naaivaka laavaI par hI AQaI
³ ha vaadLa mauLo Jaalaolaa ivarh Ê Xas~aivaNa malaa maart Aho.
ho naaivaka maaJya PraNaacao maÜla Gao Ê pNa AaQaI malaa par laava ´मायबोली
चोखंदळ ग्राहक
महाराष्ट्र धर्म वाढवावा
व्यक्तिपासून वल्लीपर्यंत
पांढर्‍यावरचे काळे
गावातल्या गावात
तंत्रलेल्या मंत्रबनात
आरोह अवरोह
शुभंकरोती कल्याणम्
विखुरलेले मोती


हितगुज दिवाळी अंक २००८

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators