Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
Kavita

Hitguj » Looking for » भाषा, साहित्य, संगीत, करमणूक » Kavita aani Gaani » Kavita « Previous Next »

Nandinisubodh
Tuesday, October 19, 2004 - 12:56 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Jeva Purushanna divas jatat asha aashayachi ek changali kavita mazya vachanaat aali hoti, pan ti aata mala milat nahi aahe. Konala mahit asalyaas pathavane

Storvi
Tuesday, October 19, 2004 - 6:32 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

aai mhanat hoti ki ek fatka hota jyat sarva sadyancha ullekh hota, irkali vagaire .. konala ha fatka mahit ahe ka? aslyas please kalva...


Mahesh_sane
Monday, December 06, 2004 - 5:38 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ya zopadit mazya hi kavita kunachi aahe ?

Sunilt
Monday, December 06, 2004 - 5:52 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

mahoXaÊ saMt tukDÜjaI maharaja yaaMcaI.

cbdg

Shirya
Sunday, May 22, 2005 - 5:18 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ek BautaiL kivata eo@laI hÜtIÊ itica sauÉvaat ‘ikr- ra~IÊ sauÙa ranaI...’ AXaI kahI trI Aaho..sava- p`kacyaa- Bautancao vaNa-na Aaho..tI pUNa- kivata AaiNa kvaI kÜNa ­ yaacaI maaihtI kuzo imaLola Æ

Kshipra
Monday, May 23, 2005 - 11:53 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

hI baalakivata Aaho. ‘ipXaImaavaXaI AiNa itcaI BautavaL’ ho pustkacao naava. kiva na@kI maaiht naahI bahutok ivanda. mhNaayalaa Kup majaa yaoto.

Svsameer
Monday, May 23, 2005 - 3:37 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ixap`a
barÜbar .. ivaMda krMidkraMcyaa Aahot yaa kivata.
hI kivata KalaIla linkvar saapDola

BautavaL

tsaoca puNa- ipXaI maavaXaI collection [qao Aaho

Shirya
Sunday, May 29, 2005 - 5:53 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Kshipra, SVSya - anek dhanyavad

Deshpandemilind
Tuesday, June 20, 2006 - 4:06 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Hi please reply me according to my request friends!!


Milindaa
Tuesday, June 20, 2006 - 10:52 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

What request ?

Manishalimaye
Monday, August 14, 2006 - 8:38 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

बर्फाचे तट पेटुनी उठले
सदन शिवाचे कोसळले
रक्त आपुल्या प्रिय आईचे
शुभ्र हिमावर ओघळले


ही चीन युध्दाच्या वेळची कविता कोणाकडे असल्यास मला ती हवी आहे.
मनिषा


Manishalimaye
Monday, August 14, 2006 - 11:18 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

मला हवी असलेली ही कविता बहुतेक वसंत बापटंची असावी. नक्की ठाऊक नाही. ती कोणाकडेच नाही का?
मनिषा


Robeenhood
Monday, August 14, 2006 - 5:44 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

मनीषा खरे तर ते समरगीत आहे. हा काव्यप्रकार आता एकदम लोप पावलाय. १९६२ च्या चीन आक्रमनाच्या वेळी हे समरगीत फारच लोकप्रिय झाले होते. वसन्त बापटांचेच आहे ते...

मी आता विसरलोच. दोनच ओळी आठवताहेत...

सह्यगिरीतील वनराजानो या कुहरातुनि आज पुढे...

रक्त हवे जर स्वतन्त्रतेला, रक्ताचे पडतील सडे....


Shaileshkm
Friday, August 18, 2006 - 4:10 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

'टप टप पडति अन्गावरति प्रजक्ताचि फुले' हि कविता कोणाचि आहे?

मायबोली
चोखंदळ ग्राहक
महाराष्ट्र धर्म वाढवावा
व्यक्तिपासून वल्लीपर्यंत
पांढर्‍यावरचे काळे
गावातल्या गावात
तंत्रलेल्या मंत्रबनात
आरोह अवरोह
शुभंकरोती कल्याणम्
विखुरलेले मोती


हितगुज दिवाळी अंक २००८

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators