Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
WASUDEVachi Gaani

Hitguj » Looking for » भाषा, साहित्य, संगीत, करमणूक » Kavita aani Gaani » WASUDEVachi Gaani « Previous Next »

Someone
Monday, May 24, 2004 - 6:32 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Pahatechya weli gawat man prasanna karat gawat hindanarya wasudevachi gaanee
- download swarupat kuthlya site war aahet kaay?
- cassette madhye miltil kaay?
-Nidan Text tari milel kaa kuthe?Robeenhood
Wednesday, May 26, 2004 - 3:08 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

XaahIr inavaR<aI pvaar yaaMcyaa k^saoTmaQyao vaasaudova gaIt Aaho

Swaagat_samiti
Wednesday, May 26, 2004 - 4:51 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

sausvaagatma\

Someone

ihtgaujavar Aaplao hadI-k svaagat Aaho. ihtgauja tÔo- tumhalaa hI CÜTIXaI BaoT.

ihtgaujacyaa sava- ivaBaagaanaa AvaXya BaoT Va.
dovanaagarI maQao ilaihNyaasaazI ]pyau> maaihtI yaa izkaNaI imaLola.

How to write in devnagari

kahI madt laagalyaasa [qao ja$r saaMgaa. I need help

Rar
Wednesday, May 26, 2004 - 3:38 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maaJyaakDo Aahot 1 - 2 gaaNaI. pNa Xabd Ôar vaogaLo AaiNa naohomaIcyaa vaapratlao nasalyaanao gaaNaI tÜMDpaz naahIt. jara vaoL Jaalaa kI ilahIna...

मायबोली
चोखंदळ ग्राहक
महाराष्ट्र धर्म वाढवावा
व्यक्तिपासून वल्लीपर्यंत
पांढर्‍यावरचे काळे
गावातल्या गावात
तंत्रलेल्या मंत्रबनात
आरोह अवरोह
शुभंकरोती कल्याणम्
विखुरलेले मोती


हितगुज दिवाळी अंक २००८

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators