Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics

Marathi Babad gite

Hitguj » Looking for » भाषा, साहित्य, संगीत, करमणूक » Kavita aani Gaani » Closed BBs » Marathi Babad gite « Previous Next »

Skdeep
Wednesday, September 10, 2003 - 12:49 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Namaskar
Mazya lahan mulasathi mala Marathi BabadGite havi ahet ,Audible gani navet ,Tar tyanche "bol" mhanaje lihileli havi ahet .
Koni sangoo shakel ka

Dhondopant
Wednesday, September 10, 2003 - 1:37 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


dIpÊtumacyaa baaLalaa XauBaocyaa. hI GyaaÊkhI baD\baD\gaIto....

ADgaula maDgaula
saÜnyaaca kDgaula
ÉPyaacaa vaaLa
tan(a baaLalaa
tIT laa].

ek hÜta Jaulala
cyaalaT navata Xalala
basa maQao caZlaa
iTkIT naahI kZlaa
itqaca Gar gaazlaa.

saKarama baapu
dmaiDcao Aafu
AaQaolyaacaI KsaKsa
padu naka fsa fsa.

DMpunaanaa TMpunaanaa
AgaDpgaDbaMd
gaaDa Aalaa gaaDI AalaI
rgaDdgaDcand.

cyaalaI cyaalaI
mhatarI AalaI.
.
Anaghasjoshi
Friday, September 12, 2003 - 9:35 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

lava lava saaLUbaaš maamaa yaotÜ
JaukJaukgaaDItUna naošna mhNatÜ

ATk maTk maamaI yaoto
Canasaa ba^T baa^la došna mhNato

Aba$ gaba$ yaotÜ baMTyaa
došna mhNatÜ sagaLyaa gaÜTyaa

nakÜ nakÜ maI [qaoca bara
Aašcyaa kuXaItca AanaMd Kra


Anaghasjoshi
Friday, September 12, 2003 - 9:47 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

icava icava icamaNaI
gaato gaaNaI ipto paNaI
baaMQalao GarTo Jaalao ]laTo
pDto iplaU pahto ilalaU
ilalaUnao hat laavalaa
iplaanao caavaa Gaotlaa
ilalaU laagalaI rDayalaa
Aaš samajaUt Gaalaayalaa
laaDU idlaa Kayalaa
ilalaU laagalaI hsaayalaa


Anaghasjoshi
Friday, September 12, 2003 - 10:08 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

iTMága iTMága vaajalaa fÜna
h^laÜ h^laÜ baÜlatÜya kÜNa
ha tr maaJyaa baabaaMcaa fÜna
baabaa lavakr yaa
yaotanaa malaa Ka} AaNaa
baÜlakI baahulaI nakÜ malaa
paTI poinsala AaNaa malaa
XaaLomaQyao jaašla
QaDa pihlaa igarvaIna
KUp AByaasa krIna
naMbar pihlaa imaLvaIna
baabaa XaabaasakI dotIla
Aaš poZo vaaTIla


Anaghasjoshi
Friday, September 12, 2003 - 10:34 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

laaMba naa@yaa ivadUYak
KoL KoLtÜ baolaaYak
]Mca TÜpI ]DvatÜ
Aamacao caoMDU dDvatÜ
kÜNaalaahI maartÜ TPpla
kÜNaacaIhI GaalatÜ caPpla
hasa hasa hasavatÜ
haca AamhaMlaa AavaDtÜ
irMgaNaamaQyao krtÜ naaca
sak-XaIcaa rajaa haca


Anaghasjoshi
Friday, September 12, 2003 - 11:02 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

icamautaš icamautaš yao} ka Garat
yaoro dada kavaLodada lavakr yao Garat
icamautaš icamautaš basaU maI kuzo
basa ro dada kavaLodada %yaa kÜpáyaamaQao
kDama kuDuma kDama kuDuma kaya KatÜsa ro
mauMjaIcaI sauparI maI KatÜ ga
malaa do malaa do malaa do jara
saMplaI saMplaI jaatÜ maI Gara
baaya baaya kava kava


Anaghasjoshi
Friday, September 12, 2003 - 11:28 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

dadI kI rÜTI gaÜla gaÜla
dada ka caYmaa gaÜla gaÜla
mammaI kI ibaMdI gaÜla gaÜla
papa ka pOsaa gaÜla gaÜla
ABaI laD\DU Kayaa gaÜla gaÜla
saurja gaÜla caMda gaÜla
saarI duinayaa gaÜla gaÜla


Anaghasjoshi
Friday, September 12, 2003 - 11:47 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

KdDk KdDk GaÜDÜbaa
GaÜDyaavar basalao laaDÜbaa
laaDÜbaacao laaD krtyaM kÜNa
AajaI AajaÜbaa maavaXaa dÜna


BaTÜ BaTÜ kÜzo gaolaa hÜtat
kÜkNaat
kÜkNaatUna kaya AaNalao
fNasa
fNasaat kaya
garo
tumhI Ka garo AamhI KatÜ garo
mhXaIlaa maa~ caarKMD


Ek_rasik
Saturday, September 13, 2003 - 8:27 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

anaghaa.. good ones.. thks :-)

Mvelanka
Monday, September 15, 2003 - 2:23 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


baaLacyaa eka tLhatavar %yaacyaaca dusáyaa hatacao baÜT Tokvat Tokvat mhNaayacao....


[qao [qao basa ro maÜra
³.......´ GaalaI caara
caara Ka
paNaI pI

.... AaiNa %yaacao dÜnhI hat var k$na mhNaayacao ....

³.......´ cyaa DÜ@yaava$na BaU|||r ]DUna jaa²


Skdeep
Tuesday, September 16, 2003 - 10:35 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Anagha, Dhondopant,Mvelanka, gitanbaddal manapasoon dhanyawaad
Sagalich gite khoop chhan ahet

Sayalimi
Tuesday, September 16, 2003 - 9:19 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

skdeep checkout this
http://www.rasik.com/cgi_bin/display_chapter.cgi?bookId=ob3&chapter=1&lang=marathi

Moderator_7
Wednesday, May 26, 2004 - 10:03 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

baDbaD gaIto

varIla BB pha.

ha BB baMd krNyaat yaot Aaho


मायबोली
चोखंदळ ग्राहक
महाराष्ट्र धर्म वाढवावा
व्यक्तिपासून वल्लीपर्यंत
पांढर्‍यावरचे काळे
गावातल्या गावात
तंत्रलेल्या मंत्रबनात
आरोह अवरोह
शुभंकरोती कल्याणम्
विखुरलेले मोती


हितगुज दिवाळी अंक २००८ 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions