Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
महाराष्ट्रातील Education ...

Hitguj » Looking for » Education » महाराष्ट्रातील Education « Previous Next »

Vinaydesai
Wednesday, June 04, 2003 - 6:06 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

baaravaIcao result laagalao. Aata maulaaMcaI QaavaaQaava saU$ hܚla Admission saazI. Engineering, Medical, Comp.Sci. ho tr f> 95% imaLvaNaaáyaa maulaaMsaazI. B.A, B.Com., B.Sc. k$na kuNaI ivacaart naahI ho jaahIr Aaho. maga 50, 60 , 70% vaalyaa maulaaMnaI kuzo jaayacao Æ jar kuNaalaa Out of the way, courses maahIt AsatIla tr %yaaMcaI maaihtI AaiNa Xa@yatÜ Link idlyaasa [tranaa madt hܚla. baGaa kuNaalaa maaihtI Asalyaasa

Nitinb
Wednesday, November 05, 2003 - 2:14 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Ajun dusare courses mhanje..Fineart..Compuetr hardware, fulanchi sheti, Agreeculture che chote short term courses bare aahet ase mala vatae...

Jaykash
Wednesday, November 05, 2003 - 8:06 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

haya ivanayaÊ
malaa maaihit naahI ih yaÜgya vaoL Aaho kI naahI tulaa sallaa dyaayalaa.
Aaplyaa kDo kaya hÜto bahUtok vaoLa kuNaI 70 cya var maak- imaLvalao kI sagalyaancaI Apoxaa Asato ik hyaanaohInao saayaansa Gyaavao. pNa baryaaca vaoL sa<ar eXaIM T@ko imaLvaNaarI maulao saayansa maQyao maagao pDtat.maga to engineering,medical laa jaa] Xakat naaih maga bsc iXavaaya pyaa-ya nasatÜ jyaalaa kahI scope naahI.%yaapoxaa 70­75 imaL\vaNaayaa-nao jar commerce laa admission GaotlaI tr %yaalaa jaast sanQaI Asatat..AaiNa qaÜDo ja,ast prIEama Gaotlyaasa. CA, ICWA waiga vaOgaro prIxaa dota yaotat. mhNajao science jaovaZo Eama graduate Gyaaylaa laagtIla tovaZyaaca Eamaat AapNa [kD^ career kÉ XaktÜ.


Ameyadeshpande
Wednesday, June 14, 2006 - 7:28 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

सध्याच्या engineering courses मधे computer science engineering आणि Information technology engineering ह्या २ degrees मधे नेमका काय फ़रक आहे कुणाला माहीती आहे का? मला computer sci बद्दल माहीती आहे पण IT syllabus मधे त्याहून किती फ़रक आहे हे माहीत नाहिये. आजच CET चे results लागलेत आणि पुणे युनिवर्सिटी च्या engg. colleges मधे comp. sci पेक्षा IT साठी मेरीट बरंच खाली आहे. नेमका syllabus मधे फ़रक किती आहे? की फ़क्त comp. sci. च्या hype मुळे मुलं तिकडे पळत आहेत? comp. sci. चा course चांगलाच आहे पण IT ची मला कल्पना नाहिये. कुणाला माहीती असल्यास सांगा. माझ्या एका भावासाठी माहीती हवी आहे.

Surabhi
Monday, September 11, 2006 - 7:17 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

माझ्या पुतण्याला जो सध्या बारावीत शिकत आहे, त्याला Food Technology त B.Tech करायचे आहे. मुंबईत UDCT तून होता येते हे तर ठीक आहे. पण पुण्यात F/T मधे डिग्री देणारी Recog. institutes कुठली आहेत ह्याची कोणी माहिती देईल का? किन्वा कुठल्या site वर माहीती मिळु शकेल ती लिंक दिली तरी चालेल.
तसेच ह्या field मधे काम करणारे कोणी इथे आहेत का जे आपला अनुभव share करून, कामाचे स्वरूप काय असते, पुढे काय काय prospects ह्या career मधे आहेत ते सांगू शकतील.


Abhishruti
Monday, September 25, 2006 - 12:10 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

मी पुण्यातील CBSE च्या मुलांसाठी Tuition Class शोधत आहे. नववी - दहावी साठी. कोणाला कोथरूड, कर्वेनगर, कर्वे रोड किंवा याच्या जवळपासच्या क्लासची माहिती असेल तर जरुर कळवावी पण तो क्लास खास CBSE साठीच असावा. कारण मी बर्‍याच ठिकाणी चौकशी केली तिथे आम्ही ' CBSE चे क्लास पण घेतो' असे सांगितले पण they were not made for CBSE, there main classes or experience was in SSC Board syllabus/exams. If anyone can provide some info that will be great!
Thanks in advance!


Sayuri
Thursday, September 28, 2006 - 4:16 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

हा प्रश्न कोणत्या बीबी वर टाकावा हे न कळल्याने इथे विचारत आहे. Senior Citizens साठी computer चे basic शिक्षण देणाया काही सोयी मुंबईत आहेत का?

मायबोली
चोखंदळ ग्राहक
महाराष्ट्र धर्म वाढवावा
व्यक्तिपासून वल्लीपर्यंत
पांढर्‍यावरचे काळे
गावातल्या गावात
तंत्रलेल्या मंत्रबनात
आरोह अवरोह
शुभंकरोती कल्याणम्
विखुरलेले मोती


हितगुज दिवाळी अंक २००८

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators