Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
1982 cyaa eiXayaaDcao Theme Song...

Hitguj » Looking for » भाषा, साहित्य, संगीत, करमणूक » Kavita aani Gaani » 1982 cyaa eiXayaaDcao Theme Song « Previous Next »

Priya
Friday, February 14, 2003 - 1:34 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

AiXvanaInao ‘imalao saur maora tumhara’ cao Xabd XaÜQaayalaa sauÉvaat kolyaavar malaa 1982 cyaa eiXayaaDcyaa Theme Song caIhI AazvaNa JaalaI. %yaacao Xabd kÜNaalaa maahIt Aahot kaÆ malaa jao Aazvat Aahot to puZIlap`maaNao. pNa malaaca %yaatlyaa ik%yaok XabdaMcaa Aqa- laagat naahI AaiNa mhNaUna Ka~I naahI. kÜNaI madt kÉ Xakola kaÆ

Aqa svaagatma\Ê XauBa svaagatma\
Aanand ma=\gala ma=\galama\
inat ip`yama\ Baart Baartma\
Aqa svaagatma\Ê XauBa svaagatma\

ina%ya inarntrta navata
maanavata samata mamata
saariqa saaqa manaÜrqa kaÊ
jaÜ Ainavaar nahI qamata
sanklp Aivaijat Aivamatma\
Aanand ma=\gala ma=\galama\
inat ip`yama\ Baart Baartma\
Aqa svaagatma\Ê XauBa svaagatma\

kusauimat nayaI BaavanaayaoM
sauriBat nayaI saaQanaayaoM
maO~I mat ³ÆÆÆ´ iËDaMgana maoM
p`mauidt banQau BaavanaayaoM
XaaXvat sauimat [t [it XauBama\
Aanand ma=\gala ma=\galama\
inat ip`yama\ Baart Baartma\
Aqa svaagatma\Ê XauBa svaagatma\Arun
Friday, February 14, 2003 - 2:15 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

pihlyaa kDvaacyaa AÜLI AXaa Aahot ..

ina%ya inarntrta navata
maanavata samata mamata
saarqaI saaqa manaÜrqa ka
jaÜ Ainavaar nahI qamata ³ÆÆ ´
...


Arun
Friday, February 14, 2003 - 2:17 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

dusaro kDvao ....

kusauimat nayaI BaavanaayaoM
sauriBat nayaI saaQanaayaoM
maOi~ mat iËDaMgana maoM
p`mauidt baMQau BaavanaayaoM ...


Priya
Friday, February 14, 2003 - 2:23 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

AÉNa QanyavaadÊ duÉstI kolaI Aaho.

Chafa
Friday, February 14, 2003 - 6:17 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

[qao ivacaarNaM yaÜgya Aaho ka maahIt naahI pNa kÜNaalaa National Games cyaa vaoLosa latanaI mhTlaolyaa

kdma kdma po naxa hO
ivajaya hmaara laxya hO

ho KoLacyaa ]d\GaaTnaalaa mhTlaolaM AaiNa

AakaXa ko ]sa par BaI AakaXa hO
..... bahto samaya kI trha
bahto rhÜÊ jaOsao baho yao hvaa

ho samaarÜpalaa mhTlaolaMÂ

hI gaaNaI pUNa- yaotat kaÆ %yaacyaa
mp3s kÜNaakDo Aahot kaÆ

Mdhananjay
Friday, April 15, 2005 - 5:41 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Hi Chafa,
You can listen these songs online at

http://www.musicindiaonline.com/l/12/s/album.1054/language.11/

--Dhananjay

Chafa
Friday, April 15, 2005 - 1:25 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

QanaMjayaÊ manaÁpUva-k Qanyavaad. kQaI ekda GarI jaašna AaiNa hI gaaNaI eokona AsaM JaalaMya. dÜna vaYaa-MnaI ka hܚnaa pNa hI gaaNaI imaLalaI² :-)

Mvrushali
Friday, April 15, 2005 - 5:03 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

QanaMjaya AaiNa caaFyaaÊmanaÁpUva-k Qanyavaad.. malaahI hI gaaNaI iktI idvasa eokayacaI hÜtI.tumacyaamauLo eokta yaotahot.

Chafa
Saturday, April 16, 2005 - 2:04 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Dhananjay! I cannot thank you enough. prt ekda Qanyavaad. hI sauroK gaaNaI iktI vaYaa-MnaMtr eokayalaa imaLalaI² pNa %yaatlaM ‘kdma kdma po’ itqao pUNa- naahIyao. kQaI gaayalaI hÜtI hI gaaNaI lataÆ inadana 10 vaYaa-MpUvaI-caI trI AsatIla. vaRYaalaIÊ calaa kÜNaItrI kovaL ekda eokUnahI yaa gaaNyaaMba_la maaJyaasaarKMca vaoDM hÜtM tr² :-)

Prajakta_dhuri
Thursday, June 09, 2005 - 1:33 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

hi everyone,
mala "kumar gandharv" yanchya cassattes chi nav miltil ka?

Gajanandesai
Friday, June 10, 2005 - 7:22 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Hi, may this help you:
http://www.musicindiaonline.com/l/4/m/artist.260/

Mdhananjay
Friday, June 10, 2005 - 8:12 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Hi Prajakta,
One more link on Kumar Gandharva's discography

http://www.musicalnirvana.com/artist_discs.asp?artist=Kumar%20Gandharva

--Dhananjay

मायबोली
चोखंदळ ग्राहक
महाराष्ट्र धर्म वाढवावा
व्यक्तिपासून वल्लीपर्यंत
पांढर्‍यावरचे काळे
गावातल्या गावात
तंत्रलेल्या मंत्रबनात
आरोह अवरोह
शुभंकरोती कल्याणम्
विखुरलेले मोती


हितगुज दिवाळी अंक २००८

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators