Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
Kavitechya shodhaat

Hitguj » Looking for » भाषा, साहित्य, संगीत, करमणूक » Kavita aani Gaani » Kavitechya shodhaat « Previous Next »

  Thread Posts Last Post
Archive through August 06, 200335 08-06-03  9:26 pm
Archive through December 13, 200335 12-13-03  12:53 pm
Archive through June 22, 200439 06-22-04  11:10 am

Manujit
Tuesday, June 22, 2004 - 11:16 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Thanks, Manya 2804
mi khoop divasanpasun he gane shodhat hote. pan milale navate.
tumhi mala hyache gayak, geetakar.. aani chitrapatatil asel tar tyachnav.. sangu shakal ka please..aani he online aaikayache asel tar kuthe milel sangu shakal ka?
pan kharokahar thanks..
Manu

Swaagat_samiti
Wednesday, June 23, 2004 - 10:39 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

namaskar Manujit

ihtgaujavar Aaplao manaÁpUva-k svaagat Aaho. ihtgauja tÔo- tumhalaa hI CÜTIXaI BaoT.

ihtgaujacyaa sava- ivaBaagaanaa AvaXya BaoT Va.
ihtgaujavar marazI ilaihNyaacaI saÜya ]plabQa AahoÊ %yaacaa vaapr ksaa krayacaa to [qao kLu Xakola.
How to write in devnagari


AaNaKI kahI madt laagalyaasa [qao ja$r saaMgaa. I need help
Vidya2004
Wednesday, June 23, 2004 - 12:02 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

"lakh lakh chanderi tejachi sari duniya" he gane kuthe milel ka?

Vedashree81
Friday, June 25, 2004 - 3:40 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

'kavi gress likhit-ti geli tevha' he gane kuthe milel ka?

Aashay
Saturday, July 17, 2004 - 10:22 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

hi friends!
mi navin user aahe, mala ya site baddal far kahi mahit nahi, mala tumchi madat lagel.
ani han mi ekda ya site war Mrs.RENUKA JOSHI yanchya kavita ya site war wachlya, khupach chan mhanje mazakade shabdach nahit. pan aata tya mala milat nhit. mala madat hawi aahe aani tyancha navin kavita wachnyas mi far ustuk aahe. jar tyani ha mesg. wachla tar plz mala kavita mail kara. i am one of the big fan of u, maza e-mail address -
aashay_l@rediffmail.com
dhanyawad


Bee
Friday, July 30, 2004 - 7:58 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

varcaI ‘(a JaÜpDIt maaJyaa.. ’ kaya sauMdr Aaho kivata.. ² Qanyavaad²

Sanket
Wednesday, December 15, 2004 - 6:27 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

laK laK caMdorI tojaacaI nyaarI duinayaa... Aaho kÜNaakDo Æ

Deshpandemilind
Wednesday, June 21, 2006 - 5:34 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Please send me kavita "Raang"
I heared it by Ashok Naygaonkar couple of months before.But i don't know whose poem is this?

Nikvi
Thursday, September 14, 2006 - 5:46 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

me ' lakh lakh chanderi tejachi nyari duniya' he gane shodhat ahe.mala te koni milavun dilyas me far abhari asen.

Sadhi_manas
Thursday, September 14, 2006 - 1:20 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

पुण्याच्या मराठीच्या पाठ्यपुस्तकात 'केळीच्या बागा मामाच्या, पिवळ्या घडांनी वाकायच्या'... ही कविता होती... अजून कोणाला ती संपूर्ण आठवत असेल तर इथे द्याल का प्लिज?

Sandyg15
Monday, October 16, 2006 - 1:53 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

पाडगावकरांची 'प्रेम म्हणजे प्रेम असतं, तुमचं आमचं सेम नसतं' ही कविता इथे कुणी लिहु शकेल का? धन्यवाद !

Arun
Tuesday, October 17, 2006 - 3:18 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

संदीप : हे घे .......... :-)

a1

Sandyg15
Tuesday, October 17, 2006 - 8:50 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Arun Thanks! मला काल मिळाली ही कविता आणि पाडगावकरांच्या बीबीवर पोस्ट केली आहे.

Ameyadeshpande
Tuesday, December 12, 2006 - 2:58 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

नक्की कुणाची कविता ते आठवत नाही. पण शाळेत एक कविता होती ज्याची सुरुवात "वाटते सानुली मंद झुळूक मी व्हावे" अशी होती. पूर्ण कविता आठवतेय का कुणाला?

Darshetkarsmita
Thursday, January 04, 2007 - 9:39 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

sarvasva tujhala vaahuni, maajhya gharee mee paahuni,...sudhir moghenchi hi rachana kunaala maahit asel tar please post here

Kiru
Thursday, January 04, 2007 - 10:23 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

सर्वस्व तुजला वाहुनी
माझ्या घरी मी पाहुणी
सांगू कसे सारे तुला
सांगू कसे रे याहुनी

माझ्या सभोवती घालते
माझ्या जगाची भिंत मी
ठरते परी ती काच रे
दिसतोस मजला त्यातुनी


स्मिता.. एव्हढीच आठवतेय.Patilchintaman
Saturday, January 06, 2007 - 4:00 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

क्रुपया मला
"मी कधीच रीस्क घेत नाही",
ही कविता येथे मिळेल का


Rmjadhav75
Wednesday, January 17, 2007 - 8:32 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

रीस्क

दारु पिताना मी कधीच रीस्क घेत नाही
मी सन्ध्याकाळी घरी येतो, तेव्हा बायको स्वयपाक करत असते
शेल्फ़मधील भान्ड्यान्चा आवाज येत असतो
मी चोरपावलाने घरात येतो
माझ्या काळ्या कपाटातुन बाटली काढतो
शिवाजी महाराज फोटोतुन बघत असतात
तरी या कानाचा त्या कानाला पत्ता लागत नाही
कारण मी कधीच रीस्क घेत नाही

वापरात नसलेल्या मोरीतल्या फ़ळीवरुन मी ग्लास काढतो
चटकन एक पेग भरुन आस्वाद घेतो
ग्लास धुवुन पुन्हा फ़ळीवर ठेवतो
अर्थात बाटलीही काळ्या कपाटात ठेवतो
शिवाजी महाराज मन्द हसत असतात
स्वैपाक घरात डोकावून बघतो
बायको कणीकच मळत असते
या कानाचा त्या कानाला पत्ता लागत नाही
कारण मी कधीच रीस्क घेत नाही

मी: जाधवान्च्या मुलीच्या लग्नाच जमल का ग?
ती: छे! दानात असेल तर मिळेल ना चान्गल स्थळ.

मी परत बाहेर येतो, काळ्या कपाटाच्या दाराचा आवाज येतो
बाटली मात्र मी हळुच काढातो
वापरात नसलेल्या फ़ळीच्या मोरीवरुन मी ग्लास काढतो
पटकन पेगचा आस्वाद घेतो
बाटली धुवून मोरीत ठेवतो
काळा ग्लास पण कपाटात ठेवतो
तरी या कानाचा त्या कानाला पत्ता लागत नाही
कारण मी कधीच रीस्क घेत नाही

मी: अर्थात जाधवान्च्या मुलीचे अजुन काही लग्नाचे वय झाले नाही?
ती: नाही काय! २८ वर्शाची घोडी झालीये म्हणे
मी: (आठ्वुन जीभ चावतो) अच्छा अच्छा

मी पुन्हा काळ्या कपाटातुन कणीक काढतो
मात्र कपाटाची जागा आपोआप बदललेली असते
फ़ळीवरुन बाटली काढुन पटकन मोरीत एक पेग मारतो
शिवाजी महाराज मोठ्याने हसतात
फ़ळी कणकेवर ठेवुन शिवजीन्चा फ़ोटो धुवून मी काळ्या कपाटात ठेवतो
बायको ग्यास वर मोरीच ठेवत असते
या बाटलीचा त्या बाटलीला पत्ता लागत नाही
कारण मी कधीच रीस्क घेत नाही

मी: (चिडुन) जाधवान्ना गाढव म्हणतेस? पुन्हा बोललीस तर
जीभच कापुन टाकेन तुझी
ती: उगीच कटकट करु नका बाहेर जाऊन गप्प पडा

मी कणकेमधुन बाटली बाहेर काढतो
काळ्या कपाटात जाऊन एक पेग मळतो
मोरी धुवून फ़ळीवर ठेवतो
बायको माझ्याकडे बघत हसत असते
शिवजी महाराजान्चा स्वैपाक चालुच असतो
पण या जाधवान्चा त्या जाधवान्ना पत्ता लागत नाही
कारण मी कधीच रीस्क घेत नाही

मी: (हसत हसत) जाधवान्नी घोडीशी लग्न ठरवलय म्हणे!
ती: (ओरडुन) तोन्डावर पाणी मारा

मी परत स्वैपाक घरात जातो, हळुच फळीवर जाउन बसतो
ग्यास ही फळीवरच असतो
बाहेरच्या खोलीतुन बाटल्यान्चा आवाज येत असतो
मी डोकावून बघतो, बायको मोरीत बसुन दारुचा आस्वाद घेत असते
या घोडीचा त्या घोडीला पत्ता लागत नाही
अर्थात शिवजी महाराज कधीच रिस्क घेत नाहीत
जाधवान्चा स्वैपाक होइपर्यन्त
मी फोटोतुन बायकोकडे बघत हसत असतो
कारण मी कधीच रीस्क घेत नाही


Rmjadhav75
Wednesday, January 17, 2007 - 8:45 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

चिन्तामण राव

मिळाली का कविता?


Pat15m67
Thursday, July 26, 2007 - 3:01 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

गारवा

ग्लासभर दारु खिडकीत
उभं राहून ढोसुन पहा
बघ माझी आठवण येते का?
हात लांबव, ग्लासमधे
झेल बाटलीतलं पाणी
इवलासा पेग पिऊन टाक
बघ माझी आठवण येते का?
वार्याने उडणारा
बियरचा फेस
चेहर्यावर घे
डोळे मिटून घे,
तल्लीन हो
नाहिच जाणवलं काही तर
बाहेर पड, गुत्त्यावर
ये
तो भरलेला असेलच,
टेबलावर हात ठेवुन
बसुन रहा
खुर्ची सरकेल
बुडाखाली, बघ माझी
आठवण येते का?
मग पिऊ लाग, दारुचे
अगणित घोट घशात घे
पित रहा चकणा
संपेपर्यत, तो संपणार
नाहिच , शेवटी घरी ये
चड्डी बदलू नकोस,
ग्लास पुसू नकोस,
पुन्हा त्याच खिडकीत
ये
आता बेवड्यांची वाट
बघ, बघ माझी आठवण येते
का?

दारावर बेल वाजेल,
दार उघड, मित्र असेल
त्याच्या हातातली
बाटली घे, ओपनर तो
स्वतःच काढ़ेल
तो विचारेल तूला
तुझ्या झिंगण्याचं
कारण, तू म्हणं ज्युस
संपलंय
मग चिअर्स कर , तूही घे
तो उठून हिमेश
रेशमिया लावेल, तो तू
बंद कर
किशोरचं शराबी लाव,
बघ माझी आठवण येते का?

मग रात्र होईल तो
तुला बिल देईल,
म्हणेल तू मला देणं
लागतोस
पण तुही तसचं म्हणं
मोबाईलचा थरथराट
होईल, तो घराकडे
रवाना होईल
तो त्या गटारात पडेल,
त्याच्या माखलेल्या
शरीराकडे बघ
बघ माझी आठवण येते का?

यानंतर सताड
डोळ्यांनी रस्त्ता
पहायला विसरू नकोस
यानंतर दारुड्यांचा
आवाज नुसता ऐकण्याचा
प्रयत्न कर
यानंतर उशीखाली
बाटली घे, झोपी
जाण्याचा प्रयत्न कर
येत्या गटारीला एक
क्षणतरी, बघ माझी
आठवण येते का?

pat15m67

मायबोली
चोखंदळ ग्राहक
महाराष्ट्र धर्म वाढवावा
व्यक्तिपासून वल्लीपर्यंत
पांढर्‍यावरचे काळे
गावातल्या गावात
तंत्रलेल्या मंत्रबनात
आरोह अवरोह
शुभंकरोती कल्याणम्
विखुरलेले मोती


हितगुज दिवाळी अंक २००८

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators