Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
Archive through June 18, 2004

Hitguj » Looking for » भाषा, साहित्य, संगीत, करमणूक » Kavita aani Gaani » मिले सूर मेरा तुम्हारा... » Archive through June 18, 2004 « Previous Next »

Sashal
Thursday, February 13, 2003 - 4:08 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kÜNaalaa ‘imalao saUr maora tumhara’ pUNa- yaotMM kaÆ sagaL\yaa BaaYaaMMmaQaUna..

ihtgauja varcyaa kÜNa%yaa ivaBaagaat ikMMvaa AaNaI kuzo to Aaho ka
already?

Priya
Thursday, February 13, 2003 - 4:34 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

AiXvanaIÊ malaa imaLalaolao Xabd Asao Aahot. qaÜDo AazvaNaItUna AaiNa qaÜDo naoTvar XaÜQaUna.

vaOQaainak [Yaara : yaatlyaa baáyaacaXaa BaaYaaMmaQaIla XabdaMba_la malaa Aijabaat Ka~I naahI. tovha kÜNaI duÉstI kolaI tr far AanaMd hܚla.

ihMdI
imalao saur maora tumhara tÜ saur banao hmaara
saur ik naidyaaÐ hr idXaa saoÊ bah ko saagar maoM imalao
baadlaÜM ka $p laokoÊ barsao hlako hlako

kaiXmarI
jyaašM trja qaašM trja
[k vaT baiNayao saašM trja

pMjaabaI
tora saur imalao maoro saur do naaL
imala ko baNao ifr navaa saur tala

ihMdI
imalao saur maora tumharaÊ tÜ saur banao hmaara

isaMQaI
maÜhoMjaÜ saur tÜhoMjao saaÐ Pyaara imalao jadoM
gaIt AsaaÐjaÜ maQaur traNaÜ baNao tdoM

ihMdI
saur ka diryaa bah ko saagar maoM imalao

pMjaabaI
baadlaaÐ da $p laO ko barsaNa hÝlao­hÝlao

tamaIL
[saOnQaala nama [Évairna svarmaumaÊ nammaQaagauma
[saO va^r­Aanaalauma Aairsa^r AaÉgaL mauigalaa[ya maJaOyaa[ya
pÜij,hva?ma pa^la [saO
nama [saO ...

kaÙDI
inaÙ dinagao naÙ dinayau saoirdMto namma dinayau

tolaugau
naa svarmauÊ naI svarmau saMgamamaiya
mana svarMgaa AvatirMcao

malayaaLma\
inando saurmauma imaÙlauDoya saurmauma
]<ausaoÉ nammauDoya saurmaa[ya

baMgaalaI
tumaar XaUr maÜdor XaUrÊ saRYTI krI eok XaUr

AÜiryaa
tumar mara saurr imalana
saRYTI krI caalaÜica tana

gaujaraqaI
maLo saUr jaÜ tarÜ maarÜÊ banao AapNaÜ saUr inaraLÜ

marazI
maaJyaa tumacyaa jauLta taraÊ
maQaur sauraMcyaa barsatI Qaara

ihMdI
saur kI naidyaa hr idXaa sao bah ko saagar maoM imalao
baadlaÜM ka $p lao ko barsao hlako hlako
hÜ imalao saur maora tumhara
tÜ saur banao hmaara


Sashal
Thursday, February 13, 2003 - 5:02 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ip`yaaÊ malaa kÙDÊ taimaL AaNaI tolaugaU maQaIla Xabd kÜNaItrI eokvalao hÜto to Asao..

kÙD

inamba Qvainayao inamba Qvainayaa saUrdnto inamba Qvainayaa

³kÙD ba_la malaahI Ka~I naahI´

tolaugaU

naa Xvarmau naI Xvarmau saMMga mamaO manasvarMMgaa AvatirMMcaI


mallyaalama

inaMMdo Xvarmama inaMMjalauDo Xvarmama
mauqaujaDu nammaudo Xvarmaaya
Vaijayanti
Friday, February 14, 2003 - 1:45 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Ashwini,Priya te kannad madhe as ahe..

Ninna dhvanige nanna dhvaniyu..seridante namm dhavinyu

Ninna==yours
Nanna==mine
Namm==ours

Priya
Friday, February 14, 2003 - 2:20 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

yaa gaaNyaat pDVavar kÜNa kÜNa hÜto to AazvatM Aaho kaÆ malaa kahI AazvatahotÊ %yaat duÉstI AaiNa Bar dÜnhI Apoixat Aahot.

ihMdI
pM. BaImasaona jaÜXaI

kaiXmarI
ÆÆÆÆÆÆÆ

pMjaabaI
mainaMdr isaMga hÜta kaÆ

ihMdI
Xabaanaa AaJamaI

isaMQaI
naroMd` ihrvaaNaI

ihMdI
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

pMjaabaI
AÜma purIÊ dIpa saahIÊ BaIYma sahanaI ³tmasa yaa maailakotIla klaavaMt´

taimaL
sau$vaat da^. baalamaurlaI ÌYNa krtat.
naMtr kmala hasanaÊ ivajayaaÊ rovatIÊ bahuQaa vaoMkT raGavana\ hI

kanaDI
p`kaXa pdukÜNaÊ

tolagaU
ÆÆÆÆÆ

malyaaLma\
ek maahUt h<aIvar basaUna yaa AÜLI mhNatÜ ho AazvatMyaÊ pNa tI eKadI p`isaw vya>I hÜtI ka maahIt naahI.

baMgaalaI
maRNaala saonaÊ AÉNa laalaÊ p`XaaMtÜ ba^najaI-Ê AanaMd XaMkrÊ vagaOro kÜlakatacyaa maomaQaUna baahor pDtanaa

AÜrIyaa
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

gaujaraqaI
maillaka saaraBaaš

[qao maQyao kuzotrI nausatM gaÜvyaacaM saMgaIt Gao}na pDVavar vyaMgaica~kar maairyaÜ imaraMDa daKvalao Aahot.

marazI
tnaujaa ³Aroro´

ihMdI
lata maMgaoXakrÊ vahIda rhmaanaÊ Xaima-laa TagaÜr

XaovaTI AimataBaÊ imaqaunaÊ jaItoMd`. AaiNa kÜNaÆSashal
Friday, February 14, 2003 - 3:40 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maJyaa klpnaolaa tumhI savaa-naIMM ]calaUna Qarlyaaba_la AgadI manaapsaUna Qanyaavaad..

ip`yaaÊ tuJyaa smarNXa>Icaa p`%yaya AnaMMtaxarI cyaa
BB var Gaotlaa hÜta.. Aata [qaohI AnauBavalaa..

‘imalao saUr’ maQyao narond` ihrvaaNaI pNa hÜtaÊ na@kI kÜNa%yaa BaaYaot to maa~ Aazvat naahI...


Priya
Friday, February 14, 2003 - 3:53 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Aga AiXvanaIÊ var Aaho naa %yaacaM naava - isaMQaI AÜLI %yaacyaavar ica~It kolyaa hÜ%yaa.

yaa gaaNyaat jyaa BaaYaa vaaprlyaa AahotÊ %yaa malaa vaaTto GaTnaonao maanyata idlaolyaa BaaYaa f> Gaotlyaa Aahot. naXaIba AaplaM kI %yaat [Mga`jaI AÜLI pNa naahI Taklyaa.

raYT/Iya eka%matovarcyaa hjaar BaaYaNaaMpoxaa sauMdr AaiNa pirNaamakark hÜta ha maaihtI / laGau / jaÜ kahI Asaola tÜÊ pT.


Priya
Friday, February 14, 2003 - 4:11 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

EaIinaÊ AaBaar.

yaa gaaNyaacaI QvainafIt / Qvainaica~fIt kuzo imaLto kaÆ


Sashal
Friday, February 14, 2003 - 4:19 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ip`yaaÊ malaa vaaTtMM hI film raiYT/ya ÆÆÆ p`saarNa BaartI ka AsaMMca kaihtrI naamak kÜNa%yaa organization / institute nao kaZlaI hÜtI. %yancyaa AXaa baáyaaca films hÜ%yaa. ekat sagaLo KoLaDU maXaala Gao}na march krt hÜtoÊ AaNaI ekat saMMgaIt jagatatIla maanyavar vya>I hÜ%yaa.

Sashal
Friday, February 14, 2003 - 4:21 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

saMMgaIt jagatatIla maanyavar vya>I Asalaolyaa film caMM gaaNaMM hÜtMMÊ ‘bajao sargama hr trÔ sao gaUMMjao banakr doXaraga’

Chafa
Friday, February 14, 2003 - 6:12 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

sauMdr. AiXvanaIÊ ip`yaa Qanyavaad tumhalaa.
yaat f> BaaYaaca navhot tr vaogavaogaLo pMqahI daKvaayacaa p`ya%na kolaa Aaho Asao vaaTto.
ip`yaa tU vartI Xabaanaa AajamaI laa ‘ihMdI’ maQao jaÜDlaM AahosaÊ pNa to ‘]dU-’ maQao pahIjao. pDVavarhI tI pUNa- baurKa GaalaUnaca AsalyaacaM Aazvatya.


Priya
Friday, February 14, 2003 - 6:27 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

caafaÊ malaa naahI vaaTt %yaa AÜLI ]dU- Aahot mhNaUna. maI vartI jyaa Ëmaanao Xabd ilahIlao AahotÊ %yaa Ëmaanaoca klaakar Vayacaa p`ya%na kolaa Aaho AaiNa saMpUNa- gaaNyaatca ]dU- mhNaavaI AXaI kÜNatIca Xabdrcanaa malaa idsat naahI.

rahta rahIlaa baur#yaacaa p`Xna - malaa trI naahI Aazvat tI baurKa GaalaUna AsalyaacaM. AgadI vahIda rhmaana AaiNa XamaI-laa TagaÜrhI baur#yaat navh%yaa.


Chafa
Friday, February 14, 2003 - 10:39 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

hÜÊ tsao ]dU- Xabd itcyaa tÜMDI naahIyaotÊ pNa daKvatanaa na@kIca mauislama saMsaÌtI daKvalaI Aaho. AaiNa maI ‘Xabaanaanao baurKa’ caukUna ilahIlaM. kÜNaItrI na@kIca Gaatlaaya pNa AaiNa tÜ tÜMDavar AÜZUna Gaotlaolaa naahIÊ pNa %yaaMcaa tÜ kaLa Jagaa ³baurKaca mhNaayalaa hvaM´ na@kIca Gaatlaolaa Aaho. AaiNa mhNaUna maI ‘]dU-’ mhNat hÜtÜ. AsaÜ.

Abhijit
Friday, February 14, 2003 - 10:52 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

" imalao saur maora tumhara " cyaa XaovaTcyaa ihMdI paT-maQyao Asao klaakar Aahot ...

saurkI naidyaa hr idXaasaoÊ bahto saagarmaoM imalao - vaihda rohmaana

baadlaÜMka $p laokrÊ barsao hlako hlako - homaamaailanaI

hÜ imalao saur maora tumharaÊ imalao saur maora tumhara - Xaima-laa TagaÜr

tÜ saur banaoÊ hmaara - lata maMgaoXakrAbedekar
Saturday, February 15, 2003 - 6:54 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

all those films : including "spread the light of freedom/manaamanaaMt raYT/jyaÜt jaagavaa ", "imalao saur maora tumhara " as well as "bajao sargama hr trÔ sao gaUÐjao banakr doXa raga " - all of them absolute classics were made by "laÜk saovaa saMcaar pirYad "

Bhalya
Sunday, February 16, 2003 - 1:03 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kashmiree madhye Dilip Dhwan hota. Nukkada serial madhye hota na to.
Priya - sahi...! Great Job !
Mala "Des rag" sagaLyat jast aavaDala hota.

Priya
Sunday, February 16, 2003 - 2:19 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

hÜ roÊ barÜbar Aaho. malaa vaaTt hÜtM kI tÜ caohra pNa AÜLKIcaa AahoÊ pNa Aijabaat Aazvat navhtM. Qanyavaad.

tsaMca kuNaalaa Aazvat Asaola tr maaJaa AaiNa caaFyaacaa jaÜ baur#yaacyaa baabatIt gaÜMQaL hÜtÜ AahoÊ %yaacao kÜNaI inarakrNa kÉ Xakola kaÆ

caafaÊ ragaavaU nakÜ ro.


Abedekar
Sunday, February 16, 2003 - 4:11 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

a query: what you describe as oriya - is that oriya for sure? all these years, i used to think of that as assamese ...

chafa: im pretty confident it wasnt either urdu or in a burkha.

sashal: about bajao sargama hr trÔ sao - its not just folks from the music world, but it showcased most of the prominent classical dance forms of india (including odissi, kuchipudi, bharatnatyam, kathakali, kathak, mohiniattam, manipuri - all performed by very ditstinguished artistes including mallika sarabhai and sonal mansingh) - in short a complete cultural showcase of india. almost all of the prominent instrumentalists were featured on almost all prominent instruments (the list is too extensive). vocalists included pt. bhimsen joshi (standing at what seems like arthur;s seat in mahabaleshwar) for hindustani and dr balamuralikrshnan for carnatic (who also played the violin). all the instrumentalists feature in twice - once in the alaap/vilambit and in the drut at the end.

ofcourse the raag is "des" which fits perfectly into the overall theme.

some of these films atleast the early "spread the light of freedom" were made by ogilvy and mather for lokseva sanchar parishad

Lok Seva Sanchar Parishad some info about which taken from the DD site is below:

Lok Seva Sanchar Parishad - council for public service communication has been encouraging excellence in programmes with social messages. In the earlier years some outstanding short duration films on national integration and communal hormony have been produced under its banner. In collaboration with Ford foundation a series of documentaries on issues like environment, sustainable development, role and status of women and social justice have been commissioned by LSSP and produced by creative producers from different parts of the country


Chafa
Monday, February 17, 2003 - 2:03 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

naahI gaM ip`yaaÊ ragavaayacaM kayaÆ maI pNa Aazvaayacaa p`ya%na krtÜya pNa Aazvat naahIyao. AaiNa tumha kÜNaalaaca Aazvat nasaola tr maa~ maaJaaca gaÜMQaL hÜt Asaola. :-O
AaiNa tI dusarI pMjaabaI AÜL pDVavar kÜNaI mhTlaI AahoÆ tIca tr kaL\yaa Jagyaat navhtI naaÆ


Antu_barva
Tuesday, February 25, 2003 - 5:09 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

saihca gaM ip`yaa ...
malaa vaaTtM caaÔa mhNatÜya to barÜbar Aaho... pMjaabaI AÜiLMsaaizca kaLa Jagaa GaatlaolaI baaš Aaho... AaiNa barÜbar AÜma purI pNa Aaho...


Archanajog
Tuesday, February 25, 2003 - 6:47 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Aro AÜma purI barÜbar kaLI AÜZiNa DÜ@yaava$na GaotlaolaI baaš mhNajao dIpa saahI hÜtI naa !

Kaukhan
Tuesday, February 25, 2003 - 8:02 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

barÜbar. tI TV serial " tmasa " maQaUna GaotlaolaI TIma hÜtI

Priya
Tuesday, February 25, 2003 - 1:16 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maMDLIÊ tumhI mhNata tXaIca maaJaIhI AazvaNa AahoÊ var maI ilahIlyaap`maaNaoÊ pMjaabaI AÜLIMsaazI pDVavar AÜma purIÊ dIpa saahI AaiNa BaIYma sahanaI ho ‘tmasa’ yaa maailakomaQalao klaavaMt hÜto.

pNa kÜNaI madt krola kaÆ kahI gaaLlaolyaa jaagaa AjaunahI Barayacyaa Aahot.


Nrn
Tuesday, April 22, 2003 - 7:22 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

hi,
just to add ki punjabi madhe tamas chi team tractor var hoti.ani te riots related phalnicha velecha asalya karanane maybe dokya varun odhani ghetlelya ani burkha valya bayka hotya.ani shabana azmi did not come in burkha.probably a normal sari or dress.btw did that part of shabana azmi also have kaif azmi in it.not sure.pan tasa vatata.tasa pan gallelya jaga bharayla priya,sasahl ahetch.i have never seen anyone with so good memory of general events.hats off to them!!

Tanya
Monday, November 03, 2003 - 5:16 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

hi. If I am not mistaken Kashmiri theme sathi tya kalat "Gul Gulshan Gulfam" t.v. serial hoti, tyatle chehare hote.

Mahesh
Tuesday, November 04, 2003 - 8:10 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Are Narendra Hirawani ha Rajasthani sathi hota na ?

Ani Bangali madhe metro madhun utaratana Harivanshray Bacchan pan ahet bahutek. Athava bar...


Hemantp
Wednesday, November 05, 2003 - 7:35 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

sauroK ]pËma. sagaL\yaaMcao AaBaar. kÜNaItrI ho puNa- gaaNao AaiNa klaakaraMcaI naavao ilaihla kaya Æ
tsaoca Kup vaYaa-MpuvaI-Ê ek kaTu-na daKvat Asat.. %yaat Baa}Ê bahINa AaiNa fulapaKro hÜtI. %yaatIla gaaNyaacao kaih Xbd / baÜla Aazvat Aahot. ' ek ittilaÊ Anaok ittilayaa ' Asao kaihtir hÜto %yaat. kÜNaala Aazvat Asaola tr [kDo ilahala ka Æ


Fulpari
Wednesday, November 05, 2003 - 9:44 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ho Gyaa homaMt

dIdI yao Anaok @yaa hÜta hO Æ
Anaok.... Anaok yaanaI bahut saaro....
jaOsao...
saurja ek...
caMda ek.....
taro Anaok....

AcCa tÜ tarÜM kÜ Anaok BaI kohto hOM ÆÆÆÆÆ
nahI nahI ²²

doKÜ ifr sao batatI huM
saurja ek...
caMda ek.....
taro Anaok....

ek igalahrIÊ ....
ek AÝr igalahrI......
ek ek ek krko hÜ gayaI Aba Anaok igalahiryaaM...
ek ittlaIÊ Anaok ittlaIyaaM....

ek icaDIyaa.. ek ek Anaok icaDIyaaM......
Anaok icaDIyaÜM kI khanaI saunaÜgao ....
haM saunaaAÜ...

ek icaDIyaa Anaok icaDIyaaM ....
danaa cauganao baOz gayaI qaI .....
kÜrsa -- dIdI hmaoM BaI saunaaAÜ.......

ifr sao saunaÜ...
ek icaDIyaaÊ Anaok icaDIyaaM
danaa cauganao baOz gayaI qaI .....

vahIM ek byaaQa nao jaala ibaCayaa qaa...
byaaQaÊ byaaQa @yaa hÜta hO dIdI Æ
byaaQa ... icaDIyaa pkDnao vaalaa

tÜ ifr @yaa huAaÊ ]sanao icaDIyaÜM kÜ pkD ilayaaÊ...
]nho maar idyaa ......
]M .. huM...

ihmmat sao jaÜ jauTo rho tÜ
baDa kama BaI hÜvao BaOyaa..
baDa kama BaI hÜvao BaOyaa ...
1..2..3.. Ôur-

catur icaDIyaaM sayaanaI icaDIyaaMÊ
imalajaula krÊ jaala lao kr...
BaagaI icaDIyaaM ....
Ôur-

dUr ek gaava maoM icaDIyaÜM ko dÜst cauho rhto qao....
]nhÜnao ]naka jaala kaT idyaa.........

doKa ekta maoM iktnaI Xa>I hO......
dIdI Agar hma ek hÜ jaayaoM tÜ @yaa kܚ BaI kama kr sakto hOM Æ
haM haM @yaÜM nahI ...
tÜ @yaa [sa poD ko Aama BaI tÜD sakto hOM ÆÆÆ
haM magar jaugat lagaanaI hÜgaI ...
jaugat ÆÆÆ

*
* *
* * *
* * * *

AcCa yao jaugat .... vaah baDa maja,a Aayaogaa....
hÜ gayao ek ...
bana gayaI takt..
bana gayaI ihmmat...
ihnd doXa ko inavaasaI saBaI jana ek hOMÊ ­2
rMga $p vaoYa BaaYaa caaho Anaok hOM ­2

---- repeat...
baolaa gaulaaba jauhI caMpa camaolaI..... ­2
fUla hOM Anaok ikMtu maalaa ifr ek hO ...­2
ek Anaok ek Anaok

saurja ekÊ caMda ekÊ taro AnaokÊ
ek igalahrI Ê Anaok igalahrIyaaMÊ
ek ittlaIÊ Anaok ittlaIyaaMÊ
ek icaDIyaa Ê Anaok icaDIyaaM......

Aro baolaa gaulaaba jauhI caMpa camaolaI.. ­2
fUla hOM Anaok ikMtu maalaa ifr ek hO .....2
Upas
Wednesday, November 05, 2003 - 6:28 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Maajhyakade ek link hoti film devision chii..

http://www.filmsdivision.org:8080/fromrecreate/jsp/rsSearchServlet?mvid=416&command=show-movie-details&isReal=no&path=1629&size=56&timecode=0

pan ti chalat nahiye aataa.. film divisionchya site var nakkich milel!

Girgaonkar
Monday, December 22, 2003 - 10:23 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

http://mmslb.eonstreams.com/recreate/cdaudio/wm/1194_ek_anek_aur_ekta_56k.wmv

have fun ppl!!!

Abedekar
Monday, June 14, 2004 - 2:42 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

i dont know if someone has already posted this here ... but here is a video that some grad students at MIT made based on the imalao saur maora tumhara theme:

large 60MB version

smaller 10MB version

i thought it was a cool concept - but unfortunate that they could not find a maharashtrian (or one willing enough at MIT)

Prasadp77
Tuesday, June 15, 2004 - 3:14 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Aditya,

Thanks a billion for this link. I just loved this video.

Nakul
Wednesday, June 16, 2004 - 7:28 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

http://www.mit.edu/~kapoor/mile_sur_small.wmv

mastca Aaho ro ho ²²


Iravati
Friday, June 18, 2004 - 6:33 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Mile sur mera tumhara to sur bane hamara....mp3

Pinku
Friday, June 18, 2004 - 1:12 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

nakula Ê ilank mastca Aaho. majaa AalaI.
मायबोली
चोखंदळ ग्राहक
महाराष्ट्र धर्म वाढवावा
व्यक्तिपासून वल्लीपर्यंत
पांढर्‍यावरचे काळे
गावातल्या गावात
तंत्रलेल्या मंत्रबनात
आरोह अवरोह
शुभंकरोती कल्याणम्
विखुरलेले मोती


हितगुज दिवाळी अंक २००८


 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators