Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
गणेशोत्सव

Hitguj » Culture and Society » सामाजिक » हितगुज गणेशोत्सव » हितगुज गणेशोत्सव २००५ » गणेशोत्सव « Previous Next »

गणपती बाप्पा मोरया


हितगुज गणपतीची प्रतिष्ठापना इथे करण्यात आलेली आहे.


वक्रतुंड महाकाय, सुर्यकोटी समप्रभः,
निर्विघ्नं कुरूमे देवः, सर्वः कार्येषू सर्वदा


----------------------------------
: Mru

  Thread Posts Last Post
Archive through September 08, 200535 09-09-05  3:18 am
Archive through September 13, 200535 09-13-05  1:04 pm
Archive through September 18, 200535 09-18-05  11:14 am
Archive through September 30, 200535 09-30-05  7:48 am

Sampada_oke
Friday, September 30, 2005 - 8:03 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

caMpkÊ AgadI Cana saUcanaa Aaho Ê karNa fÜTÜMcyaa baixasaaMmaQao ho kLayalaa kzINa jaatMya Ê AsaÜ .

sava- ivajao%yaaMcao AiBanaMdna AaiNa saMyaÜjakaMcao AaBaar . KUpca Cana spQaa- Gaotlyaa gaolyaa .


Maitreyee
Friday, September 30, 2005 - 10:00 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

vaa laalaU mast ilaihtoyasa²pUNa- ilahI AataDITola maQao :-)

Nalini
Friday, September 30, 2005 - 11:20 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

sava-p`qama maayabaÜlaIcao AaBaar : jagaBarat ivaKurlaolyaa sava- maayabaÜlaIkraMnaa AXaa svaÉpacyaa spQaa-Mcaa AanaMd lauTta yaavaa mhNauna ha spQaa- maMca ]plabQa kÉna idlyaaba_la.

saMyaÜjak maMDLacao AaBaar : Aaplaa ikmatI vaoL Kca- kÉna spQao-cao inayaÜjana vyavaisqat pNao par paDlyaaba_\la.

sava- spQa-kaMcao manaapasauna kÝtuk : (a spQao-t ]%saput-pNao sahBaagaI Jaalyaaba_la.

AaiNa sava- ivajao%yaaMcao haid-k AiBanaMdna.

Lalu
Sunday, October 02, 2005 - 2:45 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


'चर्चा आणि मेलामेली'

संयोजक ID , याहू ग्रुप आणि ईमेल सेट अप झाल्यावर संयोजक मंडळ आणि मदत करणारे मॉड्स हे याहू ग्रुप चे मेम्बर होतात. संपादक मंडळात कोण कोण आहे ते सर्वाना कळावे म्हणून त्यांच्या IDs ची एक लिस्ट मॉड्स पूर्वतयारी च्या बीबी वर टाकतात.(तिकडे कोणाचे फारसे लक्ष जात नाही. ~D )

यानन्तर संयोजकांची आपापसात चर्चा सुरु होते. कोणत्या, किती, कशा स्पर्धा घ्याव्यात इ. इ. सुरुवातीला फक्त 'सुचवासुचवी' च चालू असते. बहुतेक ईमेल्स मोठ्या आणि minglish मधे असतात. त्या वाचण्याची तयारी असावी. कोणीतरी एक दोघानी पुढाकार घेऊन सगळ्या सूचनांचा ट्रक ठेवला तर बरे पडते. या चर्चेतून संयोजक मंडळातल्या लोकांचा कलही समजतो. पुढे कामे वाटून द्यायाला त्याचा उपयोग होतो. या चर्चेत सहसा फार वाद विवाद हो\ऊ देऊ नयेत. पुढे पुन्हा 'भांडणातून मैत्री' होण्याची शक्यता किती असते माहित नाही. ~D

अनेक जण अनेक गोष्टी सुचवत असतात त्यावर पुन्हा सगळे मत मांडत असतात यामुळे निर्णय घ्यायला उशीर हो\ऊ शकतो. अशा वेळी कोणीतरी पुढाकार घेऊन सगळ्यांचा कल लक्षात घेऊन काही निर्णय घ्यावेत. अर्थात ते सगळ्यांसमोर मांडून कोणाचा अगदीच आक्षेप नाही ना हे पहावे. नाहीतर पुढे सरकावे.

दरम्यान इतर मायबोलीकर पूर्वतयारी बीबी वर सूचना, कल्पना मांडत असतात तसेच संयोजक ID ला मायबोली वरुन सूचना, प्रश्न अशा ईमेल्स येतात. यावेळी संयोजकांच्या काही कामे अशी सांगता येतील -

१. वेळोवेळी संयोजक ID ने याहू वर जाऊन ईमेल्स चेक करणे.
२. पूर्वतयारी बीबी वर विचारलेलेल्या प्रश्नांची उत्तरं देणे.
३. कार्यक्रमाबद्दल इतर संयोजक व मायबोलीकर यान्च्याकडून आलेल्या सूचनांचा विचार करणे
४. स्वतःच्या काही कल्पना असतील तर त्या इतर सन्योजकांसमोर स्पष्टपणे मांडणे

क्रमश

पुढच्या भागात - स्पर्धा / कार्यक्रमांची निवड, कामाची विभागणी इ.इ. .. :-)
Milya
Monday, October 03, 2005 - 5:48 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

gaNaoXaÜtsva ekdma JaÜkat saajara Jaalaa

sava- saMyaÜjakaMcao AaiNa %yaanaa madt krNaayaa- ‘caalaU’ mods cao Anaok AaBaar

spQao-maQyao jao vaOivaQya %yaaMnaI raKlao hÜto %yaasaazI to ivaXaoYa kÝtukasa pa~ Aahot

sava- ivajao%yaaMcao AiBanaMdna
sava- sahBaagaI spQa-kaMcao pNa AiBanaMdna
AaiNa sava- matdaraMcao pNa AaBaar

laalaU : laoK Cana sauÉ Aaho


Sami
Tuesday, October 04, 2005 - 6:07 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

gaNaptI ]%sava Cana par pDlaa. sava- ivajao%yaaMcaM AaiNa ]%sfut-pNao Baaga GaoNaaáyaa spQa-kaMcaM AiBanaMdna²

Paragkan
Wednesday, October 05, 2005 - 3:38 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

puZcaa Baaga kuzo Aaho gaM laalaUÆ

Lalu
Wednesday, October 05, 2005 - 6:32 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

KUp kama Aaho. :-(
vaoLca naahI %yaamauLo %yaacaM inayaÜjana krNyaacaa p`Xnaca yaot naahI. ~D
vaIkenDlaa ilahIto. :-)


Lalu
Monday, October 10, 2005 - 2:07 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

स्पर्धा निवड..

गणेशोत्सवात काही कार्यक्रम हे दरवर्षी असतात. उदा.
१. हितगुजकरानी रचलेल्या आरत्या
२. मूर्तीची सजावट आणि प्रतिष्ठापना

ह्या गोष्टींची तयारी ताबडतोब सुरु करता येते. संयोजकांपैकी एकाने काही नेहमी लिहिणार्‍याना व्यक्तिगत ई मेल पाठवून आरत्या लिहिण्याची विनन्ती करावी. अर्थात कोणीही लिहू शकतं. फक्त सगळ्या आरत्या एकाच दिवशी नको. लिहिणारे स्वतःच पोस्ट करतात तेव्हा तेवढी काळजी घ्यायला सांगावी. आरट्या व्यतिरिक्त 'गणेशोत्सव' प्रतिष्ठापनेच्या बीबी वर इतर लोक श्लोक लिहिणे 'मोरया', प्रसाद ई. गोष्टी चालू ठेवाव्यात. हा बीबी या दहा दिवसात थंड पडता कामा नये. :-)

स्पर्धा निवडताना खालील काही गोष्टी विचारात घेतल्या जातात.

१. अशी स्पर्धा घेणे शक्य आहे का?
२. पूर्वतयारीला वेळ किती लागेल? (हे स्पर्धेचे स्वरूप काय आहे त्यावर अवलंबून आहे. काही उदा. फोटो निवडणे, कविता निवडणे ए.)
३. प्रतिसाद किती मिळेल?
४. स्पर्धेला परिक्षकांची गरज लागेल की वोटिन्ग चालेल?
५. परिक्षक लागलेच तर ते मायबोलीकरांतून उपलब्ध हो\ऊ शकतील का

स्पर्धा सुचवणार्‍यानी हा सगळा विचार आधी केला, काही डिटेल्स दिले तर पुढचा वेळ वाचेल.

याबद्दल अजून पुढच्या भागात लिहीते. सॉरी, बिझी आहे त्यामुळे वेळ लागतो आहे, पुढच्या गणेशोत्सवापूर्वी नक्की पूर्ण होईल.


Asami
Monday, October 10, 2005 - 1:33 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

laalaU sarL idvaaLI AMkasaazIca ka ilaiht naaihsa Æ

Lalu
Monday, October 10, 2005 - 10:02 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

mhNajao kaya roÆ ho idvaaLI AMkasaazI pazvaayacaMÆ GaotIla kaÆ :-)
saapDayalaa saÜpo pDola itkDo Taklaolao baro. maa^DÊ saMpadk yaavar kahI saUcanaa Asaola tr saangaa.


Milindaa
Tuesday, October 11, 2005 - 8:17 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

idvaaLI AMk jagaBarat vaacalaa jaatÜ AaiNa %yaatIla ik%yaok jaNaaMnaa hI process maaihtI kÉna GaoNyaacaI AaiNa ³%yaatIla kahI jaNaaMnaa´ vaaprayacaI vaoL yaošla Asao vaaTt naahI.

laalaU ilaihto Aaho to na@kIca puZo ]pyaÜgaI pDNaar Aaho pNa idvaaLI AMkat to iktpt yaÜgya zrola yaba_la malaa XaMka Aaho.

Aqaa-tÊ ho sava- p`qama puÉYaI ekvacanaatÊ " maayabaÜlaI vyavasqaapnaacaa maaJaa AnauBava " yaa sadraKalaI jaa] Xakola

kaya vaaTto Æ kahI vaaTlao tr yaoqao ilaha :-)
idvaaLI AMkacaI tyaarI 2005

Asami
Tuesday, October 11, 2005 - 3:08 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

malaa vaaTto ik laalaUnao ho tIcaa AnauBava AXaa p`karo ilaihlao tr AMkamaQao Asaayalaa kahIca hrkt nasaavaI. AMkamaQao Ô> kalpinak kqaaca hvyaat Asao kUzo ja$rI Aaho ro.

Milindaa
Tuesday, October 11, 2005 - 3:35 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maI pNa toca mhNatÜya kI ho " AnauBava " yaa svaÉpat jaašlaÊ Aata Aaho %yaa p`karo jara odd vaaTola. :-)

Lalu
Tuesday, October 11, 2005 - 3:48 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

I agree. idvaaLI AMkasaazI mhNajao maga to barMca formal ilahavaM laagaola. kMTaLa yaošla ³ilahayalaa. vaacaayalaa tr Aa<aahI yaot Asaola.´ ~d

Paragkan
Tuesday, October 11, 2005 - 9:34 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

laalaU kMTaLa k$ nakÜsa ]gaIca. yaa laoKmaalaocaI pdf kÉna zovaavaI AaiNa tI puZcyaa vaYaI-cyaa ‘gaNaoXaÜ%sava pUva-tyaarI’ BB var TakavaI AsaM maaJaM mat Aaho. idvaaLI AMkat maa~ barÜbar vaaTt naahI.

Peshawa
Tuesday, October 11, 2005 - 9:50 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

nishedh : artyanchi winanti keli mhanuna artyaa lihilyaa jaataat asa sanbhawya arth nighto aahe... tyamule haa nishedha nondawat aahe...

Bee
Wednesday, October 12, 2005 - 1:40 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

idvaaLI AMkacaI cacaa- Krca [qao k$ naka AXaI ivanaMtI. AaplyaakDo gaNaoXaÜ%sava AaiNa saaih%yaacaa kahI saMbaMQa naahI. pNa idvaaLI AMk idvaaLIcaI majaa vaaZivatÜ. XaMBar vaYa- pUNa- krNaaro idvaaLI AMk Aahot toMvha maayabaÜilacaa idvaaLI AMk djao-dar krNyaasaazI Aaplyaa savaa-McaI kYT krNyaacaI tyaarI AsalaI paihjao. [qalyaa laoKkaMnaa ilaihto krNao ho saMpadkaMcao k%ya-vya Aaho. [traMnaI tumhI ilaha Asao mhNaNao qaÜDo QaaDsaacao vaaTto. jaI maMDLI inayamaIt ilaihtat tI idvaaLI AMkasaazIpNa ilaihtat. pNa kahI maMDLI KUp saMkÜca krtat Aaplao ilaKaNa [traMsamaÜr AaNaayalaa. tsaoca kahI maayabaÜilakr Ô> vaacatat %yaaMnaI ilaihNao saÜDlao pNa yaoNao naahI. toMvha AXaa AdRXya Jaalaolyaa AaiNa saMkÜca krNyaaáyaa maayabaÜilakraMnaa jar qaÜDa maana do}na %yaaMnaa AMkasaazI ilaihNyaacaI ivanaMtI kolaI tr AMkat ivaivaQata yaošla Asao vaaTto.

puZlyaavaYaI- saMpadkaMcaI naomaNaUk dÜna maihnao AgaÜdr jar kolaI tr tyaarIsaazI vaoL imaLola.


Limbutimbu
Wednesday, October 12, 2005 - 2:13 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

laaxaiNak Aqaa-nao imailandacao mhNaNao pTt Asalao trI vaastvaat pTt naahI
karNao puiZla p`maaNao
1. maayabaÜlaIcaa idvaaLI Ank ivaiXaYz ivaYayaankrta vaahuna Gaotlaolaa naahI jasao kI AarÜgya ivaYayakÊ ivanaÜdIÊ jyaÜitYaÊ Annapdaqa-Ê sa%yakqaaÊ Bayakqaa vagaOro vagaOroÊ %yaamaulao [qao kÜNa%yaa ivaYayaacaI maaNDNaI vhavaI yaavar banQana naahI.
2. maayabaÜlaIcaa Ank Aaiqa-k p`aPtIsaazI iknvaa %yaa p`mauK ]_oXaanao kaZlaa jaat naahIÊ Aqaa-t %yaat samaaivaYT hÜNaaáyaa majakuravar ek naOitkta saÜDlaI tr Anya banQana Asau nayao
3. laalau krIt Asalaolao ilaKaNa jasao Aaho %yaa svaÉpat doiKla caalalao pahIjao karNa %yaa ilaKaNaamaagao kovaL sanyaÜjakanaa kravyaa laagaNaaáyaa kamaacaIca cacaa- dXa-vanao ha hotU nasauna ekuNaca maayabaÜlaI saarKI saašT caalaivatanaa kXaa p`karo vaagalao pahIjaoÊ vaagaavaoÊ AaiNa vaagaNao Apoxaavao yaacao ivavaocana sauxma najaronao pahIlyaasa idsatoÊ Aaja %yaacao ivaXaoYa vaaTNaar naahI pNa BaivaYyaat dha vaIsa vaYaa-nnatrcyaa ipZ\yaanaa %yaacaa na@kIca ]pyaÜga hÜ[la.
4. kÜNataca idvaaLI Ank kovaL krmaNaukI saazI nasatÜ iknvaa rÜjacyaa vat-maanap~ap`maaNao r_It jaaNyaasaazI nasatܲ AXaa pwtInao sanga`h krNao iknvaa AByaasaasaazI vaa sandBaa-saazI idvaaLI Ank zovaNaaro kdaicat san#yaonao kmaI AsatIla pNa mhNauna idvaaLI Ankancao mah%va kmaI hÜt naahI kI naahI kmaI hÜt p`kaiXat hÜNaaáyaa AnkancaI san#yaa² AaiNa yaamauLoca AnkIya saovaot sava-p`qama p`kaiXat vhayacaa maana imaLivalaolyaa maayabaÜlaIcyaa idvaaLI AnkavartIÊ saaih%yaacyaa djaa-ca banQana jaÉr zovaa pNa ivaYayaacao nakܲ

idvaaLI AnkacaI cacaa- [qao krNao Apoixat naahIÊ pNa imailandaÊ tI laalau ilaihto Aaho tr itcaa ]%saahBanga hÜ[la Asao ivaYaya / vaad Ìpyaa tIcao ilahuna hÜ[stÜvar kaZu nayaot AXaI maaJaI nama` ivanantI ho² ( AayalaaÊ ilambyaalaa ho Asa pNa baÜlata yaot kI )
itcao ilaKaNa puNa- Jaalao kI maga %yaaca smaark hva tr kuzhI ]Ba kra² DDD
laalauÊ tU yaa ir. To. kDo laxa dovau nakÜsa² tU ilaihNyaacao tuJao mahana kt-vya par paDIt rha²
:-)

Milindaa
Wednesday, October 12, 2005 - 8:29 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maI kÜNatahI vaad kaZlaa naahIyao. AaiNa maI maaJyaa pihlyaaca pÜsT maQyao mhTlaM Aaho kI to ilaKaNa puZo na@kIca ]pyaÜgaI pDNaar Aaho.

%yaat AXaa pÜsT nao ]%saahBaMga vhayalaa laalaU kaya yaoqao navaIna AalaI Aaho ka Æ :-)

AaiNa ilaMbaUÊ p`%yaok izkaNaI " ha yaa BB caa ivaYaya naahI trIpNa.. " Asao mhNat tU jaI AnaavaXyak cacaa- %yaa BB var krtÜsa to pNa yaÜgya naahI.


Maitreyee
Wednesday, October 12, 2005 - 2:56 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ilaMbaUÊ laalaUcyaa ilaKaNaalaa kuNaI naavao zovat naaihyao. mau_a ha Aaho kI maayabaÜlaIcaa idvaaLI AMk ha Ô> maayabaÜlaIpurta mayaa-idt naahIÊ %yaamauLo maaybaÜlaI AaiNa toqaIla yaujasa- XaI specifically saMbaMiQat kahI saaih%ya %yaat zovaNao ]icat naahI. karNa maayabaÜlaIbaahorIla laÜkaMnaa %yaat kahIhI gamya nasaNaar. gaolao 1 - 2 vaYaa-pasaUna ca ha inaNa-ya GaoNyaat Aalaa Aaho.
i hope this makes the issue clear .. :-)

Lalu
Wednesday, October 12, 2005 - 3:50 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

saMBaavya Aqaa-MmauLo [kDo farca gaÜMQaL Jaalaolaa idsatÜya. ~d

ho laoKna ‘idvaaLI AMkat AsaU nayao’ AsaMca maaJaMhI mat Aaho. ilahUna pUNa- Jaalyaavar Aaja - ]Va maI to pihlyaapsaUna 'Views And Comments -- maayabaÜlaI ihtgauja‘ var ’gaNaoXaÜ%sava vyavasqaapna‘ yaa naavaaKalaI Takto. %yaat saQyaacaI process ilaihlaI AsalaI trI maaJao views AaiNa comments hI Aahot %yaamauLo ho itqao caalaayalaa hrkt naahI. %yaanantr [qalaI maaJaI pihlaI AaiNa %yaa AnauYaMgaanao AalaolaI baakIcaI pÜsT\sa kaZlaI trI caalatIla. Qanyavaad. :-)

 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators