Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
kivata sty: (f)email imaLavaI mh...

Hitguj » Culture and Society » सामाजिक » हितगुज गणेशोत्सव » हितगुज गणेशोत्सव २००४ » kivata sty: (f)email imaLavaI mhNaUna... « Previous Next »

sadU tsaa ekdma XahaNaa maulagaa mhNajao ekdma good boy ca mhNaa naa. puNao 30 maQao kuzotrI janma h]na Aa#K 25 vaYaa-Mca AayauYya f> puNao 30 maQaoca kaZlaolaa Aaplaa sadu good boy AsaNyaaiXavaaya %yaalaa dusara pyaa-yahI naahI icamaa maa~ ekdma DaMbarT. puNao 4 maQao nadIcyaa AilakDo Do@kna var kuzotrI [. [. izkaNaI janmaUna itqaoca AayauyaacaI 25 vaYa- kaZUna var saa^FTvaoAr maQao kama krt AsalyaamauLo icamaalaa DaMbarT AsaNyaaiXavaaya dusara pyaa-ya naahI hohI tumacyaa laxaat AalaM Asaolaca

tr Aaplaa lahanapNaapasaUnacaa ha ima~ camyaa sadU satt laajara baujara rhat prIbaaLIMkDo baGathI naahI ho kahI icamaalaa sahna ht navhtM. AaiNa AaplaM ho yaoDpT Qyaana kahIhI k$na sauQaaravaM AsaM sadUcyaa AalaahI vaaTt htM. mhNaUna itnaMca Aaplyaa maOi~NaIcyaa maulaIlaa mhNajaoca icamaalaa ek idvasa balaavauna itlaa imaXana idlaM. kahIhI kr pNa maaJyaa pralaa sauQarva... jara D^iXaMga banava... AgadIca kahI i)tk rXana naahI pNa gaolaa baajaar AijaM@ya dova trI...

ca^laoMjaosacaI AavaD Asalaolyaa icamaanaM ho ca^laoMja GaotlaM AaiNa yaa imaXana krta internet / email yaa saaQanaaMcaa vaapr krayacaM zrvalaM....

icamaacaM naI inavaDlaolaI saaQanaM AaiNa itcaM ho imaXana saarM kahI sau Aaho to Aaplyaa sadUlaa eKadItrI female imaLavaI mhNaUna


inayama

1. yaa BB var jao kahI post h[la to kavyaca AsalaM paihjao kNatahI form caalaola

2. AapNa jao kahI ilahU tI svatcaIca inaima-tI AsalaI paihjao

3. AaQaIcyaa post maQao jao Asaola %yaacyaa puZcaI GaTnaa ikMvaa p`saMga puZcyaa post maQao Aalaa paihjao

4. Aqaa-t kovaL pV$pat sarQapT kqaa na saaMgata yaatIla pa~aMcaI BaavaivaXvaM Aaplyaa kivataMmaQaUna roKaTNyaacaa p`ya%na kravaa.

saMyajak p`saad _ iXar

Sanyojak
Monday, September 20, 2004 - 12:32 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

p`saad _ iXar yaacaI sauÉvaat

barÜbarIcao sagaLo saaqaI inaGaUna gaolao puZo
sadu ibacaara basaUna Aaho saMgaNakacyaa puZo

Balyaa sakaLI rÜja ]zavao
kamaavartI Qaavat yaavao
TMgaL maMgaL jara na krta
kama kravao... kama kravao
kamaaKoirja kaihca naahI kama saducyaakDo
sadu ibacaara basaUna Aaho saMgaNakacyaa puZo

jarI sadUcyaa AvatI BavatI
[t@yaa sauMdr maulaI
saLsaLNaaáyaaÊ KLKLNaaáyaa
JauLJauLNaaáyaa maulaI
kQaI na DÜLo ifrvauna paho sadU maulaIMcyaakDo
sadu ibacaara basaUna Aaho saMgaNakacyaa puZo

kQaI kuNaIhI saMdr tÉNaI
baÜlaNyaasahI yaoto
kMp pavato XarIr saaro
vaaNaI pLUna jaato
saÜDva majalaa AXaI p`aqa-naa krtÜ dovaakDo
sadU ibacaara basaUna Aaho saMgaNakacyaapuZoAmruta_w
Tuesday, September 21, 2004 - 12:17 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

naahI za}k kahI %yaalaa
Aaho sadu baapDa baocaara
sauQarvaa ro kuNaI pÜralaa
AaL Gaalato Aaš saaáyaaMnaa

qaklao ro maI samajaavauna %yaalaa
kahIca kLt naahI camyaalaa
tu trI sauQarva yaalaa
saaMgato XaovaTI tI icamaalaa

icamaa baaš BaarIca hÝXaI
jaadu AXaI krona mhNaalaI
palaTvaona ica~ saducao
baGaaca tumhI maaJaI p`NaalaI....


Hems
Tuesday, September 21, 2004 - 4:16 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

icamaa mhNao " cala saVa ".
sadU vaLo maagacya pa}laa
hat AÜZUina mhNao icamaa
saVa ksaa ro Asaa baavaLa

" cala if$ina yao} qaÜDo
baGa jara AvatIBavatI ,
internet laa TaMga maa$naI
baGaU real duinayaa gajabajatI "

tyaar hÜ , badla kpDo
jaIna faTkI caZva ivalaayatI
dataMnaa kr pa^ilaXa qaÜDo
kaLsar saÜnaorI kosa krvatI

naTcaUna qaTcaUna saValaa
Gao}na inaGaalaI icamaa
itcyaa saUcanaa paLtapaLta
jaIva saVacaa inammaa !

kayanaoTIk kaZta sadUnao
" OK cala " icamaa mhNaalaI
tI gaaDIvar basataca maagao
sadUBaa]McaI baÜbaDI vaLlaI

kmaroBaÜvatI hat itcaa
sadUlaa vaaTlao khr Jaalaa
Aa vaasa%yaa icamaalaa saÜDUna
saVa Garat psaar Jaalaa !


Paragkan
Wednesday, September 22, 2004 - 6:51 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

icamaa Á

ÉpanaM doKNaa
rMgaanaM icakNaa
ka ro pir tU AsaaÆ
cala jara baahorÊ
kÉ nakÜ Avhor
hÜ jara QaIT tU ksaa

vaya kaya tuJaMÆ
vaahU nakÜ AÜJaM
vaOragyaacaM AsaM
XaIL Gaala AQarI
tÉNaaš AiQarI
lapU nakÜ tU AsaM

yamaunaocyaa kazI
gaÜpIMcyaa pazI
vaoDa hÜta dova
mauLamauzo kazI
mastanaIsaazI
Jaurlaa baajaIrava

]tu nakÜ maatu nakÜ
Asaa ]gaa TakU nakÜ
yaÝvanaacaa vasaa
cala k+\yaavartI
itqaoca fLtI
eona vayaaitla dXaa


Bhidu
Wednesday, September 22, 2004 - 8:12 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

icamaa :

BaoTlaa Asalaa jarI malaa katI-ksvaamaI
naahI maI maanaNaar har
ivaXvaaima~acaa tpÜBaMga krtanaa
kuzo p%krlaI maonakonao har

AaQauinak kaLatlaI yauvatI maI
rÜja navaI laZivana yau>I
maaJaIca maI hܚna p`orNaa
saValaa caaMgalaaca caaKivana caKNaa

yauQdat AaiNa p`omaat saaroca Asato xamya
naava maaJao lapvaUna Gaošla maI AayaDI Anya
E- maolanao rMgavaIna rÜja navaInavaI ica~o
badlaUna Takola AMtrMga %yaacaoÊ jao Aaho saXaasaarKo iBa~o


Paragkan
Wednesday, September 22, 2004 - 9:04 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

iBaDuÊ tU mhNajao AgadI [Mga`jaI ica~pTacyaa vaogaanao kqaa puZo naolaIsa. AaplaM ihMdI ip@car Aaho. :-)

Deepti_w
Thursday, September 23, 2004 - 2:31 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

pahila email :

Chima ne ticha belt kasala
mhatali aahe ha Sadu kasala

challenge karatoy to mala? Me Chima!
yein jo vatet maazya, ghyava aadhich tyane Vima

sudharaven me tyla asala
ki mulincha mage lagel to pahila

kadhate shakkal asali aata
padel takkal Sadyala aata

ase mhanat basali ti computer var
ni keli survat badvayala buttone keyboard var

---------------------

From : Mahalaxmi@sadhisudhimulgi.com
To: Sadu@bavlatkiyedpat.com
Subject: Futanyache dukan

Namaskar Sadu,
Me Mahalaxmi
me lihitey tula
tashi nahi garaj kahi mala
pan mahiti dili mala ekane
mahitey tula futanyache dukane
tar sangshil na?
reply karshil na?

----------

Sadune vachla email
manat mhatala kon hi femail

delete karavi, ki reply karava
ki hicha id var search marava?

ugach sanshay karatoy ka aapan
naava varana tar vatatey dhapan

aahe sadhasa prashana
dyave uttar tarihi aapan teekshna

don char dukane sangu
aani thodasa katakshanech vagu

ghetala lihayala email Sadune
vichar karayala lagala milatat kuthe changle futane

(Kahichya kahi Kavita :o) )


Paragkan
Thursday, September 23, 2004 - 3:23 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

khi khi khi khi ... welcome back DW :-)

Paragkan
Thursday, September 23, 2004 - 3:43 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

sadU ³svatÁXaI´ Á

malaa hÜcaa saMcaya yaotÜ
³ha ek Asaa kQaIhI yaotÜ´

Asaola ka hI KrIÆ
Asaola saaQaarNa barIÆ
kI fTakDI prIÆ

Aaplyaalaa kaya krayacaM AahoÆ
itlaa fuTaNao imaLalyaaXaI karNa Aaho

pNa hI malaaca ka ivacaartoÆ
ihcyaa naavaanao google pNa hadrto
hI bahutok nausataca TP krto.

kaya kravaoÆ kuzlao dukana saaMgaavaoÆ
AroÊ Aaplyaa Aa^ifsa samaÜrcaoca saaMgaavao

maayanaa kaya ilahavaaÆ
ik nausataca majakUr AsaavaaÆ
reply [Mga`jaItca kravaaÆ
Lalu
Thursday, September 23, 2004 - 4:15 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

sadU mhNaalaa hrkt naahI
ilahU Asaoca kahI baahI
dukanaacao naava Asalyaacao karNa²
baakI majakUr sava-saaQaarNa.

pNa p~ AsaÜ vaa [ - maola
tÜD naahI marazIlaa
[inglaXa imaiglaXa kXaalaa toÆ
‘[ - p~’ Aahoca kI madtIlaa²

Chafa
Thursday, September 23, 2004 - 5:02 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ROFL laalaUÊ @yaa baat hO²

Maitreyee
Thursday, September 23, 2004 - 5:10 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

%yaapoxaa AXaI kolaI tr
klpnaa AayaiDyaocaI
icamaa nao [qao madt naaya kolaI tr
icamaa kaya kamaacaI²

Ja_wadekar
Thursday, September 23, 2004 - 6:50 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maO~oyaIÊ sahI ga. Cana ifrvalaosa kqaolaa. AgadI [Mga`jaI ica~pTacaI kqaa Aaho

Deepti_w
Thursday, September 23, 2004 - 7:34 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Mahalaxmi kon kuthali kon jano
ka have tila futane tich jano

Sadu bichara sadha tyala swast basavena
madat karayachi sandhi sodavena

nahi basavat aata ashe baghat
Chimachi ghyavi ka madat ?

madhe ludbudnyachi baghat asate ti sandhi sarakhi
nahi mhatale tari aahe ti lokanchi parakhi

----------
To:
Chima@melaibhari.com
From: Sadu@bavlatkiyedpat.com
Subject: madat karashli ka?

aga Chima ,
visar aadhiche,
mala jara madat karashil ka?

aik ga Chima,
aalay ek email
kalat nahi kon aahe hi femail

sang ga Chima,
tila madat karu ka?
office cha samorcha dukanache naav sangu ka?

kiti ga hushar tu Chima
oLakhates saryanna
hilahi tu janates ka?

-------------

Chima ne Dokyala haath lavala
kay karave tila samajena
Sadu tila vatala, tyapeksha hota bavaLa

aata hyala kay sangave
aaplech futel bhande
kahi sanganyat aaple gupit na tyala umjave

ideachi kalpana aali tila
"Golmaal" karuyat aapan
ase mhanat shabaski dili swatahala

Paragkan
Thursday, September 23, 2004 - 8:12 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

AgaÜ bayao jara dovanaagarIt ilahayacaa p`ya%na kr kI.

pNa jamat naahI mhNaUna ilahayacaMca naahI AsaM maa~ kÉ nakÜsa hÜ.
:-)

Shriramb
Friday, September 24, 2004 - 2:26 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

From:
Chima@melaibhari.com
To: Sadu@bavlatkiyedpat.com
Subject: RE: madat karashli ka?


sadaXaIva roÊ tU ksaa maUK- [tkaÆ
mahalaixma ho naava XaÜBao kuNaa kaÆ
pha jaa]naI iflma to naava ‘KakI’
‘mahalaixma’ naa zovato kaih baakI

Aro tI tulaa laUTNyaa sajja Aaho
ivacaarI saVaÊ tUica saÜcaUna paho
itlaa ro kXaalaa hvao to fuTaNaoÆ
itlaa f> zavao tulaa pUNa- lauTNao

nakÜ ro saVa laagau tIcyaa tu naadI
nasao tI mauLI vaaTto ijatkI saaQaI
nakÜ kaih tU maola irPlaaya QaaDU
nakÜ ro saVa nasa%yaa fMdat pDU


Paragkan
Friday, September 24, 2004 - 2:30 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

AaNaKI ek twist .. :-)

Paragkan
Friday, September 24, 2004 - 2:42 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ihcaM kaya kravaM kahI kLt naahI
ikMvaa malaa kLtM pNa vaLt naahI

prvaa hIca icamaI
malaa k+\yaavar nyaayalaa ]Dt hÜtI
‘pÜrIMXaI baÜlat jaa’
AsaM mhNaUna icaDvat hÜtI

Aaja maI QaaDsa krayacaM mhNatÜ
tr hI malaa maagao Kocato
‘KakI’ maQalyaa ‘mahalaxmaI’caI
malaa naomakI BaItI Gaalato

ihcaM kaya kravaM kahI kLt naahI
ikMvaa malaa kLtM pNa vaLt naahI

jaa} doÊ gaolaI icamaa ]Dt
saQyaa ‘mahalaxmaI’ p`sanna Aaho
ek fuTaNyaacaa Dava baGaavaaca laavaUna
f> ek email tr krayacaa Aaho

Aata yaa bayaolaa kuzlaa p<aa VavaaÆ
email krtanaa keyboard ADtÜca
Ana\ icamaanaM AsaM ka mhNaavaM
rahUna rahUna p`Xna pDtÜca

ihcaM kaya kravaM kLt naahI
ikMvaa malaa kLtM pNa vaLt naahI.Deepti_w
Friday, September 24, 2004 - 3:07 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


praga Ê
jamat dovanaagairt... pNa yavhDo kYT kÜNa GaoNaarÆ
:o)

ek futanyacha Daav>> *lol*

Shriramb
Saturday, September 25, 2004 - 8:19 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


sadU :

XaUrca maIÊ sardar majalaa kaya kuNaacaI BaItI
Aaja ilaihtÜ mahalaixmalaa maola BaoTNyaasaazI

pÜrIMXaI yaa ksaM vaagaavaMÊ majalaa caaMgalaM zavaM
ksaM phavaMÊ ksaM baÜlaavaMÊ tohI majalaa zavaM
]gaaca ipDtI sagaLo majalaa yaa pÜrIMcyaa saazI

icamaa maUK- tIÊ itlaa na kLto AjaIbaat kahI
itcyaamauLo naa jaa} do[na mast caansa hahI
hrkt kaya AsaavaI kuNaacaI ekda BaoTNyaasaazIÆ


Upas
Saturday, September 25, 2004 - 9:46 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Cana caallaya public! :-)

Asao mhNaUna AavaoXaanao
sada gaolaa computer samaÜr
]GaDo JaTpT mailbox tr
inbox var iKLUna rahIlaI najar ²²

mahalaxmaI jagadMbaocaI
naukitca AalaolaI unread šmaola
important (a sabjao@Tnao
saducaa purta haT- fola ²²

" fuTaNyaaMcao kama Jaalao
maI ima~akDUna imaLvalao hÜ
[tka vaoL nausata reply Vayalaa
sadUBaa}Ê XaÜBat naahI hܲ² "
:-p


Shriramb
Saturday, September 25, 2004 - 1:33 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


Aroro²² ibaccaara sadU..
Aata kaya krNaar tÜÆ


Shriramb
Saturday, September 25, 2004 - 2:02 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


sadU ³manaat´ :

Aga mahalaxmaoÊ kaya ho vaagaNao
]XaIr qaÜDa Jaalaa mhNaUna
iktI iktI to ÉsaNaoÆ
BaoT naa ga saajaNao..
fuTaNaoca kaÊ tulaa maI dotÜÊ
caNaoÊ vaaTaNaoÊ XaoMgadaNaoÊ
BaoT maja saajaNao..
tujasaazI maI Kica-na hvao tr
ca@k saÜLa AaNaoÊ
BaoT maja saajaNao..
mahalaxmaI tUÊ naarayaNa maI
]maagaÝrI tUÊ gaMgaaQar maI
raQaabaalaa tUÊ naMdikXaÜr maI
Jaalaca tr..
sapnaa maaiJa tUÊ tuJaa vaasau maI
hIr tu maaJaIÊ tuJaa korsauiNaÊ ho AaplaMÊ raMJaa maI
tujavaINa jagaI sava- ]NaoÊ
BaoT Aata saajaNao

³ekdma saava$na´

saVa sajjanaa kaya ho hÜt tujasaIÆ
mahalaixmacaa ka Asaa maÜh tujasaI
saVa eok roÊ maÜh ha vyaqa- Aaho
AXaa pÜirnaa BaUlaNao [YT Aaho

³ivacaarat pDtÜ´

Aata kaya kravaoÆ
AvaGaD kÜDo ksao sauTavaoÆ
Aata kaya kravaoÆDeepti_w
Saturday, September 25, 2004 - 6:28 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

*ROTFL* Upas, Shriram
haal bicharya Saduche :o)

Limboni
Saturday, September 25, 2004 - 7:55 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

sadunao iÔrvalaa AajaÜbaMcaa naMbar
AajaÜbaa %yaacao puNyaatlao ponXanar

AajaÜbaa mhNaalaoÊ saaMgatÜ to eok jara
software caM KrM navho eKada saa[D ibaJanaosa bara

AajaÜbaaMcaa sallaa AaiNa saVacaI ihmmat
‘ sadabahar Online ÔuTaNaa baJaar’ BaarI maala AaiNa vaajavaI ikMmat


Hawa_hawai
Saturday, September 25, 2004 - 8:00 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

LOL sahi challay public..lage raho :-)

Paragkan
Sunday, September 26, 2004 - 3:31 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

khi khi khi ... limboni ... too much .. online fuTaaNe :0))

Shriramb
Sunday, September 26, 2004 - 6:13 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

From:
Sadu@bavlatkiyedpat.com
To: Chima@melaibhari.com
Subject: šfuTaNao Da^T ka^ma

icamaa Aga icamaa
yaoiXala ka ga kamaaÆ
tsao Aaho CÜToca kama
]GaDayacaoya šfuTaNao Da^T ka^ma

tU tr maulagaI laO BaarI
krXaIla saarI vyavasqaa barI
fuTaNyaaMcaa Cana vyaapar hܚla
AaiNa Asaola naXaIba tr mahalaxmaIhI p`saÙa hܚla

tXaI tI maulagaI vaaTto malaa caaMgalaI
mauiLca naahI tI tU mhNatosa ‘tXaatlaI’
šfuTaNao Da^T ka^ma caI pazvaU itlaa ilank
AaiNa maga maaJaIhI itcyaaXaI jamaUna jaašla ilank


:-)


Deepti_w
Monday, September 27, 2004 - 2:13 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Limboni sahich idea... *rotfl*

aaj story sampayala havi na?

Paragkan
Monday, September 27, 2004 - 4:26 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ho aaj shewaT ... tyaa aadhi kaay lihaaycha te lihun ghe ga DW :0)

Deepti_w
Monday, September 27, 2004 - 9:04 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

vachla email Chima ne
Sadu aDakala hota ticha jalyat
vichar kela Chima ne
paDla hota to Mahalaxmi cha premat

na baghata na bolata
dila hota dil tyane
hya sarvat vadhavale hote
barech internet che bill tyane

Chima chi unch zali maan
khush zali swatahavar
kinetic la kick marali chhan
sodali gaadi bhardav rastyavar

aathavala tila prasang
kinetic var basali hoti ti
hota Sadu cha sang
palala hota to, hasali hoti ti

nighali hoti ti
Saduchach gamati aathvat
tila na kalale Saduche prem hoti ti
kadhipasun manat saathvat

futanyache dukan vatet disale
tila aata samajale
Sadu navhe, mich fasale
are deva! vatet signal todale me kasale

:o)

Paragkan
Tuesday, September 28, 2004 - 3:17 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

DW: zakaas ... !! :-)

icamaa Avaicat samaÜr AalaI
Ana\ sadU dcaklaa
icamaacao rMga ZMga vaogaLocao hÜto
pahUna purta capaplaa

sadU Á
t t
tU tU
[qao [qao
kXaI kXaIÆ

icamaa ³zsa@yaat´ Á
ma ma
maI maI
[qao [qao
AXaI AXaI

cala cala
Aa^ifsa Tašma saMplaa Aaho
tU Ana\ maI
baMD gaaD-nalaa jaayacaM zrlaM Aaho

sadU Á
pNa pNa
BavaanaI .. naahI .. mahalaxmaI
itlaa email krtÜya maI

icamaa ³ragaanao´ Á
sadU Aro AsaM ro kaya krtÜsaÆ
vaoD\yaasaarKa vagatÜsa
itnao tuJaa ‘sadUBaa}’ kolaa
trI AjaUna itcaoca naava GaotÜsaÆ

sadU ³capapUna´ Á
icamao icamao tulaa ksaM kLlaMÆ
maaJaM ho baoMga AsaM kuzo fuTlaMÆ

icamaa ³manaat´
haya dovaa kaya Jaalao
kaya maI ho baÜlalao
puDItlao saaro fuTaNaohI
yaota yaotaca saMplao

sadU Á
tU tU
ma ma
laxmaI laxmaI ...

--------
icamaanao rItsar
p`ya%na kolaa
ek laajaNyaacaa
maana maurDNyaacaaÊ
sadU pahUna AaNaKIca caËavalaa
kahI xa ... XaaMttaÊ
Asa( XaaMtta
kahI maMd Xvaasa
samaÜr paNyaacaa ekca glaasa..
puZcyaaca xaNaI
AaXcayaa-naMdanao
KucaI-tUna ]Dt
sadU AÜrDlaa
yauroka
you icamaaÆ
you mahalaxmaIÆ
--------------------------

icamaa ³Kroca laajat´ Á

fuTaNyaacyaa dukanaalaa
vaaTaNyaacyaa Axata
sadUBaa]McaM naava Gyaayalaa
rcalaI mahalxmaIcaI dMtkqaa


***************The End*********************
 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators