Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
kqaa STY : @yaÜ KÜ gayaa naa ...

Hitguj » Culture and Society » सामाजिक » हितगुज गणेशोत्सव » हितगुज गणेशोत्सव २००४ » kqaa STY : @yaÜ KÜ gayaa naa « Previous Next »

STY mhNajao kaya ho AapNa sava- maayabalaIkr jaaNataca. trIhI kahI navaIna lakaMsaazI mhNaUna ho spYTIkrNa. STY mhNajao Spin The Yarn. kqaocaa ek Qaagaa ekanao sau$ krayacaa ina p`%yaokanao Aapaplyaa prInao Bar Gaalat Qaagaa puZo nyaayacaa. ho STY AapNa gaNaoXa%savaasaazI krt AsalyaamauLo dhavyaa idvaXaI kqaa XaovaTasa jaaNao garjaocao Aaho.

kqaa ilaihtanaa ho laxaat rahu Va :
hI gaYT va yaatlaa kNatahI Baaga kNaacyaahI svaPnaamaQao sau$
naahI. ]gaacaca xyz laa jaaga AalaI AaiNa laxaat AalaM kI ho sagaLM
svaPnaM htM AsaM ikMvaa yaa sva$pacaM kahI pYT k$na rsaBaMga k$ nayao

Aaplaa Baaga pYT krtanaa AaQaIpya-Mt kaya pYT JaalaolaM Aaho ho
pahuna %yaalaa Anausanaca puZIla pYT kravao. Aaplyaa pYT nao gaYT
Xa@yat puZo sarkt Aaho ikMvaa kahI value addition hto Aaho
yaacaI p`%yaokanao kaLjaI GyaavaI.

jar kahI mazo pYT krNaar Asaala tr pyaa [traMnaa %yaacaI
pUva-klpnaa VavaI mhNajao tumacao AaiNa [traMcao p`ya%na vaayaa jaaNaar naahIt.

tr maga janah vha tyaar.


---------------------------------------------

saMyajak Prasad_shir AaiNa Asami

  Thread Posts Last Post
Archive through September 22, 200435 09-22-04  11:44 pm
Archive through September 23, 200435 09-23-04  8:39 pm
Archive through September 27, 200435 09-27-04  5:10 pm

Rar
Monday, September 27, 2004 - 5:15 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

itnao Ô> AMgaavar kahI designs gaÜMdUna GaotlaI hÜtI....

DJ, maohoMdI tattoos kaÆ


Asami
Monday, September 27, 2004 - 6:36 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

]Va XaovaTca idvasa gaNaoXaÜ%savaacaa. AaplaI (a jaMjaaLamaQaUna sauTka hÜNaar ³to kÜNa mhNaalao ro " AamacaI pNa " Asao´ mhNaUna dÜGaoih ekdma AanaMdUna gaolao hÜto. Ô> ek idvasa kL kaZayacaI hÜtI ik bassa.

proXa ivacaarat pDlaa hÜta ik (a sagaL\yaa QaagyaaMmaQao ek Qaagaa samaana Aaho tÜ mhNajao ijaqao ijaqao eKado s~I pa~ yaot Asao to Aaplyaalaa caa$saarKo idsat hÜto. h inavvaL yaÜgaayaÜga ik Ajauna kaih Æ %yaanao hLUca caa$kDo paihlao AaiNa %yaalaa ekaca vaoLI pa$Ê mastanaIÊ d`ÝpdIÊ koT ivanslaoT AaNaI DJ caI ma%syaknyaa
³hÜ hÜ malaa klpnaa Aaho ik tI Ô> caa$laa idsalaI hÜtI. pNa maayabaÜlaIvar tIcyaaba_la caalalaolyaa cacao-va$naÊ Kasa k$na tIcyaa %yaa gaÜMd\NaaMva$naÊ tÜ maQao ek CÜTI DulakI Gao]na caa$cyaa BaUtkaLat jaa]na tIlaa baGaUna Aalaa hÜta´ idsalaI AaiNa %yaacyaa DÜ@yaat p`kaXa pDlaa.

DJ prt yao]na " ]na dÜnaÜ ko baIca mao iÔrsao kuC\C ibabbaa Dalanao " sao phlao AapNa kaihtrI krayalaa paihjaoÊ baÜlaayalaa paihjao.

tÜ caa$kDo vaLlaa AaiNa caTkna mhNaalaa
" tU pNa ' tsaM ' gaÜMdvalayasa ka gaÆ "


---------------------------------------------------

maMDLI yaa vaYaI-cyaa STY caa XaovaT qaÜDa vaogaL\yaa p`karo kÉyaat. hllaIcaa jamaanaa Aaho alternate ending caa. %yaaca p`qaolaa jaagaUna AapNa (a STY caI samaaPtI vaogavaogaL\yaa ending naI kÉyaa.

(apuZcaa tumacaa ekmaova post ho tumacao end post Asaola (acaI KbardarI Gyaa. Ëupyaa iktIhI maÜh Jaalaa trI ekmaokaMcyaa post va$na puZo continue k$ naka ih ivanaMtI. qaÜD@yaat yaa puZcao The End cao pÜsT ho tumacao End pÜsT Asaola Asao ilaha.


Hawa_hawai
Monday, September 27, 2004 - 7:40 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

proXa Aata Aaplyaalaa propose krNaar yaa Apoxaot caa$ AsataMnaa proXakDUna ha Balataca p`Xna eokUna caa$caI da$Na inaraXaa JaalaI. iktI idvasaaMApasaUna yaa xaaNaacaI itnao Aaturtonao vaaT baGaItlaI hÜtI. manaatlyaa manaat Anaokda itnao proXa Aaplyaalaa propose krtÜya AaiNa AapNa laajaUna laalaolaala hÜ}na %yaalaa hÜ mhNatÜya AXaI svaPnao rMgavalaI hÜtI.
tovha AitXaya vyaakUL hÜ]na itnao proXakDo baiGatlao. itcaa caohra baGaUna proXalaa AapNa kaya caUk k$na basalaÜya yaacaI jaaNaIva JaalaI. ek xaNa tÜ gaDbaDUna gaolaa pNa maga %yaanaI svathalaa saavarlao.
AaiNa caa$cyaa DÜL\yaat qaoT rÜKUna pahat tÜ baÜlaU laagalaa ­

" sorry caa$ caukUna Balatoca baÜlaUna gaolaÜ. [tko idvasa manaatlaI gaÜYT AÜzaMvar AaNaayalaa Gaabart hÜtÜ. pNa Aaja naahI²²
Tašma maXaIna maQaUna ifrtaMnaa BaoTlaolyaa p`%yaok s~I maQao malaa Ô> tuca idsaayacaIsa caa$. tulaa klpnaa nasaola pNa KrÜKr gaolao Anaok idvasa maI kovaL tuJaaca ivacaar krtÜ Aaho. yaapuZo tuJyaa vaacaUna maI ek xaNa sauwa jagaU Xakt naahI. malaa ha AaiNa yaa puZcaa sauwa p`%yaok janma Ô> tuJyaa barÜbarca hvaaya. baÜla doXaIla malaa saaqaÆ hÜXaIla maaJaI AQaa-MiganaIÆ "
proXacao ho baÜlaNao caa$ inaXabd hÜ}na eokt hÜtI.
itcyaa tÜMDUna yaavar ek XabdhI fuTlaa naahI.

karNa proXanaI caaÉlaa propose krtaca caa$caI vaacaa gaolaI hÜtI.


%yaa naMtr caa$cyaa DÜL\yaatUna ekca AEaU AÜGaLlaa. %yaacao eka tojasvaI iháyaat $paMtr Jaalao. AaiNa tovhaca caa$cao sauwa eka gaÜMdNaat $paMtr Jaalao va ek sauroK gaÜMdNa hÜ}na tI proXacyaa baahUMvar kayamacaI ivasaavalaI. caa$caI AazvaNa mhNaUna proXa nao tÜ ihra kayamacaa Aaplyaa naaBaI maQao TÜcaUna Gaotlaa. ek kayamacaI baÜca mhNaUna.


******* THE END *******


Maitreyee
Monday, September 27, 2004 - 7:52 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

lol HH,hrkt naahI vaacaaca gaolaI na Ô> .. bauDbauDa vagaOro naahI Jaalaa naa itcaaÊ maga AjaUna baroca kahI ‘GaDU Xakto’

Paragkan
Monday, September 27, 2004 - 7:55 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

HH : tooooo muchhhh .....
paN te doghe 'kaal' madhyech raahile ki ga :-)

Asami
Monday, September 27, 2004 - 8:10 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

aai ga hasun hasun marnaar mi aaj ........

Hawa_hawai
Monday, September 27, 2004 - 8:15 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

<MT> bare suchavles.. ghe ankhi edit kele

Yog
Monday, September 27, 2004 - 8:23 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

TplaIca hÜtI vaaTt hI XaovaTca pÜsT ilahayalaa. kayamacaI baÜca.. ha ha ha

Eliza
Monday, September 27, 2004 - 8:26 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

h. h. Aata kahI Kr nahI... DJ yaotoya tulaaca gaÜMdvaayalaa

Rar
Monday, September 27, 2004 - 8:27 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Yog, samaarÜpacaa tuJaa h@k HH nao ' ihravaUna ' GaotlyaacaI baÜca tulaahI ²

Paragkan
Monday, September 27, 2004 - 8:34 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Rar Ê %yaalaa baÜcakarayacaI saMQaI Gyaayalaa tU TplaIca hÜtIsa vaaTtM. :0)

Maitreyee
Monday, September 27, 2004 - 9:04 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

%yaa proXa caa gaÜndNa va iháyaa samavaot ÔÜTÜ malaa kuzo pahayalaa imaLola ka Æ
Arara
HH par vaaT laavalaIsa rava %yaa p$ - caa$caI.. kaya ha k$Na XaovaT²²[qao [tko paNaI Aalao maaJya DÜL\yaatUna pNa ek ihra iknvaa maÜtI imaLola tr Xapqa

Deepanjali
Monday, September 27, 2004 - 9:21 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

AalaI ka HH Ê caavaT XaovaT krayalaa

Paragkan
Monday, September 27, 2004 - 10:17 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

proXacaa tÜ p`Xna eokUna caaÉlaa xaNaBar kahI baÜQa Jaalaa naahI. jaovha itlaa p`Xnaacaa rÜK samajalaa tovha tI capaplaI. itnao rÜKUna proXakDo paihlao. tÜ AgadI %yaa ma%saknyaocyaa ip`yakrasaarKa idsat hÜta. itcao DÜLo Ga+ imaTlao gaolao. DÜL\yaaMsamaÜr %yaa gaÜMdNavaalyaa ma%syaknyaocyaa jaagaI itlaa svatÁcaa caohra idsalaa. Aata maa~ itcyaa naaBaIt BaItInao iXaMplaa ]zlaa. Aa<aacyaa Aa<aa AfJalaKanaanao BavaanaI tlavaarInao Aaplaa iXarcCod kravaa AsaM itlaa vaaTU laagalaM. itlaa sagaLM jaga saOravara ifrtanaa idsaU laagalaM. AaQaIcyaa GaTnaa ekamaagaÜmaaga navyaanao samaÜr yao} laagalyaa.

samaud`acyaa kazavar saavarkr ‘nao majasaI nao prt maatRBaUmaIlaa’ mhNaNyaat dMga hÜ}na dÜna ihro paNyaat saÜDt hÜto.
p`BaU ramacaMd` AaiNa saItamaaš titanic var last supper saazI p`saadnao kolaolao kaMdopÜho Kat Asatanaaca jahaja bauDayalaa laagalaM.
Clive Lloyd koT laa AignaproxaocaI Aa&a dot hÜta.

dusarIkDo iËkoTcaI ba^T Gao}na Aalaolyaa duyaÜ-Qanaanao caaÉcyaa Aašlaa d`ÝpdIcaI @laÜna samajaUna p`yaÜgaXaaLot Gao}na jaaNyaacaI Aa&a maavaL\yaalaa idlaI. tovaZ\yaat Ajau-naanao vaosT [MDIjacaa XaovaTcaa flaMdaja baad kÉna Baartalaa eoithaisak ivajaya imaLvaUna idlaa AaiNa AfJalaKanaacao saOinak ekca jallaÜYa k$ laagalao.
itkDo baa^sa AMdmaanacyaa AMQaar kÜzDIt gaja,la gaaNyaat magna hÜta .. ‘yaotat GaÜL@yaanao jaatat GaÜL@yaanao’.
paÉcaa baap propose krola yaa BaItInao proXacyaa AašcaI vaacaa gaolaI hÜtI.
proXacyaa ima~anao iXavaajaI maharajaanaa proXa AaiNa caaÉlaa prt AaNaNyaasaazI pacaarNa kolaM. maharajaaMnaI klyaaNacyaa sauBaodaracyaa saunaolaa madtIlaa baÜlaavaUna GaotlaM.
Hang Jaalaolyaa dIpaMjalaIlaa AaiNa baajaIravaalaa f> proXaca prt AaNaU XaktÜ ho %yaaMnaa samajalaM AsalyaanaM %yaaMnaI paÉXaI saMpk- saaQaNyaacaa p`ya%na sauÉ kolaa hÜta.

yaa sagaL\yaa gargarImauLo tI kÜsaLlaI. proXanao itlaa Alagad baahUMt JaolalaM. Xauw hrpta hrpta itnao maÜz\yaanao AarÜLI zÜklaI ...... ‘icamaajaI AaPpa maÜyaa-’²

maMd gaUZ ismat krt Bagavaana EaIÌYNaanao laÜNyaacaa AaNaKI ek GaDa ]calalaa.


The End


Maitreyee
Monday, September 27, 2004 - 10:41 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

baa^sa caI gaJala AaiNa proXa cyaa Aaš caI vaacaa ... sahI Aaho hahI XaovaT..

Deepanjali
Monday, September 27, 2004 - 11:53 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

PK .. .. ..!!!

Rachana_barve
Monday, September 27, 2004 - 11:57 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

pk sahI Aaho XaovaT.. AXaIca isqatI JaalaolaI hI pÜisTMgsa vaacatanaa

Rahulphatak
Tuesday, September 28, 2004 - 1:13 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

AsaamaIÊ ]<ama klpnaa ².
HH, PK Jakasa ² rar, ‘ihravaUna’ :-)
kllaa caalalaa Aaho..


Deepanjali
Tuesday, September 28, 2004 - 3:33 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Concluding episode :
proXa laa vaaTlao AapNa kolaolaa bold joke eokUna caaÉ laajaolaÊ gaÜrI maÜrI hܚla vagaOro ²
pNa Jaalao Balatoca.
caaÉ mhNaalaIʑ Aro hÜÊ tU Aalyaa pasaUna malaa toca saaMgatÜ Aahosa naaÊ tulaa AvaDto mhNaUna maI pNa to tattooing kolaya Aaja ca²
evaZo baÜlaUna caaÉnao Aaplao winter jacket kaZlaoÊ itnao Gaatlaolyaa ’maaQaurI idixat‘saar#yaa 'backless' top kDo AaiNa low waist jeans kDo proXa DÜLo ivasfa$na phatca raihlaa²
caaÉlaa AXaa kpD\yaaM maQao %yaanao kQaIca paihlao navhto ²
caaÉcyaa pazIvarÊ pÜTavar Ê dMDavar sagaLI kDo Kroca gaÜMdlao hÜto AaiNa caaÉ inarinaraLI designs proXa laa inarinaraL\yaa angles nao daKvat hÜtI ²
’baap ro BaUtkaLat jaa}na hI caaÉ caaMgalaIca forward JaalaIyao ²‘
itlaa trI kaya dÜYa doNaar mhNaaÊ tI mahaBaarttlaI sauMdrIÊ cavaLIcyaa XaoMgao saarKI caTk caaMdNaI maMjauLaÊdoKNaI sauBaodaracaI saUnaÊ koT ivanslaoTÊ iXaMplaI yaaMnaa pahUna maaJao saMtulana ZLU Xakto tr caaÉ f> bold fashion krayalaa laagalaI tr malaa ka Qa@ka basalaa Æ tI ka naahI badlau Xakt Æ
Co CoÊ ho Asalao kahI hÜNyaa AaQaI svaPnaatUna Aaplyaalaa baahor Aalao paihjaoÊ %yaa svaPnaaM maQalyaa xxxx tÉNaI svaPnaatca baáyaa hÜ%yaa ²
p`%yaxaat malaa maaJaI saaQaI sauQaI caaÉca AavaDto ²
caaÉ ek ek tattoo AaiNa nauktoca piercing kolaolyaa belly button maQalaI AMtra maaLI saarKa maNaI %yaalaa daKvaNaar [t@yaat proXa mhNaalaaÊ ’caaÉÊ malaa maaf kr gaÊ maI tulaa %yaa svaPnaaM maQalyaa tÉNaIMcaI stutI k$na naahI naahI to p`Xna ivacaarlaoÊ tulaa KUp jealous kolaoÊ malaa tU naohomaI saarKIca AavaDtosa gaÊcaaÉÊ caaÉ Ê tU ........ ‘²²²²²
yaa baavaLTalaa kahI propose krNao jamaNaar navhto to caaÉlaa kLlao.
tI mhNaalaoÊ ’proXaÊ maaJyaaXaI lagna krtÜyaosa ka daKvaU baakIcao tatoos %yaa swimming pool maQao jaa}na Ƒ
laajaNyaacao kama proXa nao kolao AaiNa caaÉcaI prt ekda manaa pasaUna maafI maaigatlaI.
ho eokUna maga caaÉnaohI jaast taNalao naahIÊ itnaohI maga to sagaLo tattoos dIpaMjalaI kDUna kaZUna Gaotlaolao AgadI temporary Asalyaacao saaMigatlao AaiNa %yaacyaa samaÜr ca to Qau}na Taklao.proXa AaiNa caaÉ maga eka maokaMcyaa imazIt ivasaavalao.
AXaa irtInao %yaaMcaI love story KDtr p`vaasaa naMtr successful JaalaI²
ekdacaa bavaL+ proXa AaiNa cauNacauNaIt caaÉcaa ivavaah saÜhLa hI par pDlaa ²
maayabaÜlaIkraMnaa maa~ lagnaalaa baÜlavaayacao %yaaMnaI kTaxaanao TaLlao ²

******************************************
Aaja proXa caaÉcyaa lagnaacaa itsara vaaZ idvasaÊdÜGaohI sauKI Aahot²
nauktIca %yaaMnaa maulagaI JaalaI ²
itcao Dayapr badlaNyaacao kamaÊ itcaI AaMGaÜLÊ KoLNaI AavarNao proXa XahNyaa saarKa krtÜ AaiNa itcyaa paLNyaat lapvalaolaa tÜ ’iXaMplaI‘ caa photo AajahI AQaUna maQaUna caÜ$na baGatÜ ²

********************************************

***************** THE END ******************

Milindaa
Tuesday, September 28, 2004 - 6:30 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

pragaÊ tU ksalaIca irsk Gaot naahIsa ho laxaat AalaM :-)

Jakasa ²


Asami
Tuesday, September 28, 2004 - 11:19 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

PK lekaa vaait sutlaas re tu .... sakali sakali evadhe haasaloy ki pudhache kahi vachavat nahiye ... fakt DJ chaa photo distoy

Asami
Tuesday, September 28, 2004 - 12:52 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

DJ tu pan tuzya thread la dharun ekadam shevat kelaas ... Kudos to you for providing threads for this STY..

Anilbhai
Tuesday, September 28, 2004 - 12:53 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

parag,

Kalandar77
Tuesday, September 28, 2004 - 3:49 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

LOL DJ! sahi shevaT kela aahes! :-)

Hawa_hawai
Tuesday, September 28, 2004 - 4:05 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

khikhikhi PK, DJ sahi..

Paragkan
Tuesday, September 28, 2004 - 4:16 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

DJ: ha episode zakaas ... agadi shobhato ho
 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators