Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
gaNaoXaÜ%sava

Hitguj » Culture and Society » सामाजिक » हितगुज गणेशोत्सव » हितगुज गणेशोत्सव २००४ » gaNaoXaÜ%sava « Previous Next »

gaNaptI baaPpa maryaa


ihtgauja gaNaptIcaI p`itYzapnaa [qao krNyaat AalaolaI Aaho.


vatuMD mahakaya sauya-kTI samap`Ba
inaiva-GnaM ku$mao dova sava- kayao-YaU sava-da


----------------------------------
maUtI-caI sajaavaT mru, AsaamaI

  Thread Posts Last Post
Archive through September 21, 200435 09-21-04  1:04 pm

Upas
Tuesday, September 21, 2004 - 1:24 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

PK sahIÊ maaJaM AavaDtM stÜ~ :-)

laMbaÜdrM namastuByaM
sattM maÜdk ip`yaM
inaiva-GnaM kuÉmao dova
sava-kayao-Yau sava-da²


Sms
Tuesday, September 21, 2004 - 4:53 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Hi Mandali.Best wishes for Ganesh Festival.

Sms
Tuesday, September 21, 2004 - 5:36 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

! laM AÜ=\karlaxyatuya-$pM to tuByaM gaNaptyao
namaÜ |stuÊ AavayaÜrO@yamais%va%yaqa-Á È yaWa laM [it
maUlaaQaarbaIjaM maUlaaQaarsya gaNapitsadna%vaat\ È
yadÜ=\karaqa-gaNapitt<vaM lakarvaacyapaiqa-vaaMXa­
maUlaaQaaro ivaBaait tsmaO lakarvaacyamaUlaaQaarsadnaaya
gaNaptyao namaÜ |is%vait È ... %vamaova EaÜ~aid p`%yaxaM
p`itkrNaM t<aiWYayap`vaRi<ainavaRi<ainaima<atyaa
yaccaOtnyaM vat-to t<vamaisa sava-inayanta |saI%yaqa-ÁÈ


Sms
Tuesday, September 21, 2004 - 5:53 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Ashtavinayak!


Dafodils23
Wednesday, September 22, 2004 - 6:52 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Aaid%yavaMV EaI gaNaoXa vaMidto tulaa
hat jaÜDuinayaa &ana maagato tulaa
do AamhasaI tuca Xa>I bauwI p`orNaa
saklamatI isawI do hIca Aca-naa ||

maMgalamautI- maÜryaa !!
gaNaptI baaPpa maÜryaa ||

baaPp tuJaa vardhst Aamhasavaa-Mvar Asaaca rahu do !


Deepstambh
Wednesday, September 22, 2004 - 8:10 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

isaMhasanaavar Aa$Z Asalaolaa pMcamauKIÊ XaUBa`vaNaI- Asaa ha..
horMba gaNaptI
Asami
Wednesday, September 22, 2004 - 12:51 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maMgalamaUtI- maÜryaa ²²² gaNaptI baaPpa maÜryaa ²²²

Limbutimbu
Thursday, September 23, 2004 - 4:05 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

sanyaÜjakÊ malaa vaadivavaad spQao-maQaI sagaL\yaa ivaYayaat ekT\yaanao Baaga Gyaayacaa ho. tXaI maola pazivalaI Aaho.
Ìpyaa kÜNa%yaa ivaYayaacyaa baajaunao AaiNa kÜNa%yaa ivaYayaacyaa ivaÉw ilahU to kLvaavao hI ivanantI
Qanyavaad
Aaplaa nama`
ilambauiTmbau :-)

gaNaptI baaPpa maÜryaa
mangala maUit- maÜryaa


Pendhya
Thursday, September 23, 2004 - 5:17 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ilaMbauiTMbauÊ laO Kasa ro.

Deepstambh
Thursday, September 23, 2004 - 5:25 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

­­ laalabaagacaa rajaa 2004 ­­


Limbutimbu
Thursday, September 23, 2004 - 5:31 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ponZ\yaaÊ tulaa hsaalaa kaya Jaalaa baoÆ
myaa 1.00 jaÜr Ana 10.00 baOzka kaQaunaXaanaÊ XaD\DU zÜkuna tyaar ho :-)
pna malaa kunaI Gaotca naaya Kolaat :-(
Aaja itrL\yaa caarÜL\yaalaa fÜTU baI naaya Aalao Ajauna


Deepstambh
Thursday, September 23, 2004 - 6:37 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

vaIr gaNaptI

The "Valiant Warrior," Vira Ganapati, assumes a commanding pose. His 16 arms bristle with weapons, symbols of mind powers: a goad, discus, bow, arrow, sword, shield, spear, mace, a battleaxe, a trident and more.

veerSanyojak
Thursday, September 23, 2004 - 9:11 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ilambauiTmbau AaplaI maola tsaoca KDajaMgaI spQao-cao sava- baIbaI caok kra. itqao tumacao naava va ivaYaya jaahIr kolaolaa Aaho.
Qanyavaad.


Limbutimbu
Thursday, September 23, 2004 - 10:19 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

sanyaÜjakÊ XatXaÁ AaBaarI Aaho :-)
KDajangaIt eka baI baI var pÜsTuna AalaÜ pNa ²
baakIcao baI baI baiGatlaotÊ pNa naomako Aajacaa ]rlaolyaa vaoLat Ôar kaih ilahuna pÜsT kÉ XakNaar naahIÊ trIhIÊ Ajauna baroca idvasa Aahot²
hÜiXXayaarÊ hma Aa rho hO


Asami
Thursday, September 23, 2004 - 12:53 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

baaPpa maÜryaa ro baaPpa maÜryaa ro
carNaI zoivatÜ maaqaa


Asami
Friday, September 24, 2004 - 12:55 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

! gaM gaNaptyao namaÁ

Paragkan
Friday, September 24, 2004 - 2:19 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

²² ! gaM gaNaptyao namaÁ ²²

Svsameer
Friday, September 24, 2004 - 5:36 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

gajaananaa EaI gaNarayaa
AaQaI vaMdu tuja maÜryaa


Arch
Saturday, September 25, 2004 - 4:57 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

gaNaptI baaPpa maÜryaa.

maaJyaa GarcaI gaNaptI pUjaa


Limbutimbu
Saturday, September 25, 2004 - 5:10 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

vaa vaaÊ
jaya hÜ gajaananaa
saubauwI do ro dovaa :-)

Aaca-Ê maÜdk mast dNadNaIt maÜzo kolaosa kI ga² iktI pakL\yaancao hotÆ


Milindaa
Saturday, September 25, 2004 - 8:42 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maMgalamaUtI- maÜryaa

Deemdu
Saturday, September 25, 2004 - 11:40 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

gajaananaa EaI gaNarayaa
AaQaI vaMdU tuja maÜryaaAsami
Saturday, September 25, 2004 - 3:06 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Xau@laaMbaQa-rM ivaYNauM XaiXavaNa-M catuBau-jaM
p`saÙavadnaM Qyaatot\ sava-ivaGaÜnap XaaMtyao


Lalu
Sunday, September 26, 2004 - 12:43 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

gaNaptI baaPpa maÜryaa²² maMgalamaUtI- maÜryaa²²²

Asami
Sunday, September 26, 2004 - 8:00 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

gaNaptI baapa maÜryaa
maMgalamaUtI- maÜryaa


Svsameer
Sunday, September 26, 2004 - 9:23 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

baaPpa maÜryaa ro
baaPpa maÜryaa ro
carNaI zovaItÜ maaqa


Tulip
Monday, September 27, 2004 - 6:52 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

tuJao zayaIM maaJaI Bai> |
iva$Zaiva gaNaptI ||
tuJao zayaIM jyaaica p`ItI |
%yaacaI GaDavaI saMgatI ||


Asami
Monday, September 27, 2004 - 12:57 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

gaNaptI baaPpa maÜryaa
puZcyaa vaYaI- lavakr yaa


Svsameer
Monday, September 27, 2004 - 5:56 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

आता जाहले भजन आम्ही नमितो तव चरणा,
देवा नमितो तव चरणा
वारुनीया विघ्ने, वारुनीया विघ्ने, देवा रक्षावे दिना !!

निरोप घेतो देवा आता आज्ञा असावी देवा आज्ञा असावी
चुकले आमुचे काहि, चुकले आमुचे काहि, त्याची क्षमा असावी

गणपति बाप्पा, मोरया,
पुढच्या वर्षी लवकर या!Pradnya_us
Monday, September 27, 2004 - 6:05 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Deepali urfa Deemdu,
Ganapaticha photo masta ahe...Just out of curiosity, kuthe milala tula ha photo?

Kalandar77
Monday, September 27, 2004 - 10:33 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

gaNaptI baaPpa maÜryaaÊ puZcyaa vaYaI- lavakr yaa²

Deemdu
Tuesday, September 28, 2004 - 7:51 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

pradnya microsoft chya site avroon download kela ahe
avtually ha photo akkalkot swamincha ganesh awataracha ahe

Deepstambh
Tuesday, September 28, 2004 - 8:22 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

EaImaMt dgaDUXaoz hlavaaš gaNaptI
Limbutimbu
Tuesday, September 28, 2004 - 10:11 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

idpUÊ qa^n@sa Ôa^r saundr p`kaXaica~ :-)
 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators