Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
हितगुज गणेशोत्सव २००४ ...

Hitguj » Culture and Society » सामाजिक » हितगुज गणेशोत्सव » हितगुज गणेशोत्सव २००४ « Previous Next »

namaskar maMDLI

ihtgauja gaNaoXa%savaacao ho pacavao vaYa-. ]%saahI AaiNa ]%savaI maayabalaIkraMcyaa sahayyaanao drvaYaI- p`maaNaoca yaMda doKIla gaNaoXa%sava qaaTat AaiNa AanaMdat saajara kyaa.


gaNaptI baaPpa maryaa

gaNaoXa%savaat saadr hNaayaa kaya-maaMba_la AaiNa %yaa saMbaMQaIt ivaYayaaMba_la AiQak saUcanaa vaoLvaoLI idlyaa jaaitlaca.

----------------------------------------------

gaNaoXa%savaacao svayaMsaovak :
maUtI-kar mru AsaamaI
saMyajak samaItI : ANa AsaamaI laalau p`saad _ XaIr saayanaara T\yaulaIp yagaIbaoArkahI XaMka Asalyaasa contact : sanyojak2004@yahoo.com Aqavaa kuzlyaahI moderator laa saMpk- kra.

  Thread Posts Last Post
kqaa STY : @ya K gayaa naa ...131 09-28-04  4:16 pm
spQaa- 398 10-07-04  2:53 am
gaNaoXa%sava 69 09-28-04  10:11 am
Aar%yaa ÁihtgaujakraMnaI rcalaolyaa 40 09-28-04  7:48 am
kivata sty: (f)email imaLavaI mhNaUna... ...32 09-28-04  3:17 am
 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators