Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics

naaT\ya STY : prIkqaa ...

Hitguj » Culture and Society » सामाजिक » हितगुज गणेशोत्सव » हितगुज गणेशोत्सव २००३ » naaT\ya STY : prIkqaa « Previous Next »

STY mhNajao kaya ho AapNa sava- maayabalaIkr jaaNataca. trIhI kahI navaIna lakaMsaazI mhNaUna ho spYTIkrNa. STY mhNajao Spin The Yarn. kqaocaa ek Qaagaa ekanao sau$ krayacaa ina p`%yaokanao Aapaplyaa prInao Bar Gaalat Qaagaa puZo nyaayacaa. ho STY AapNa gaNaoXa%savaasaazI krt AsalyaamauLo dhavyaa idvaXaI kqaa XaovaTasa jaaNao garjaocao Aaho. ho STY AapNa naaTkacyaa tohI Xa@ya Jaalyaasa saMgaIt naaTkacyaa form maQao krt Aaht. tovha vaNa-nao TaLUna kmaItkmaI saMvaad va halacaalaIMmaQao (actions maQaUna ) kaya to saaMgaNao mah%vaacao zrto. saMgaIt naaTk mhNajao gaIto hvaIt pNa tI satt yaoNaar naahIt yaacaI kaLjaI GaoNao AavaXyak Aaho.

ih kqaa ek ivanaDcaI DUba AsalaolaI prIkqaa mhNaUna Aaplyaalaa puZo nyaayacaI Aaho. kqaotIla primary characters hI kalpinak Aahot. [tr sava- characters kuzUnahI GaoNyaacaI mauBaa Aaho. mhNajao AgadI shakspeare cyaa hamlet pasaUna to kalaIdasaacyaa yaxaapya-Mt naardapasaUna eodipus pya-Mt Queen Elizabth I pasaUna caMd`gauPt mayaa-pya-Mt Clinton pasaUna laalaU pya-Mt. ekca pqya paLayacao Aaho to mhNajao Xa@yat ih characters sava-saamaanyaaMnaa maahIt AsaavaIt.

tr maga janah vha tyaar.


------------------------------

saMyajak ajjuka AaiNa vaatasaru

  Thread Posts Last Post
Archive through September 04, 200335 09-04-03  7:27 pm
Archive through September 06, 200309-06-03  9:18 pm

Shuma
Monday, September 08, 2003 - 9:47 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

sau~QaarÁ maharajaaMcaa Aalaa BaÉna hÜ kMz
phata candidates caI ]trMD
icad\Ganaa Ait sauMdr
itlaa doKNaa imaLavaa var
(a payaI kolao saaro Eama
pNa naašlaajaanao saaáyaaMnaa VavaI laagalaI hÜ saMQaI
hÜ jaI jaI rM jaI jaI
SSSS hܲ
maharajaaMcyaa ekok jaNa DÜL\yaapuQao ]Baa raihlaa
ek vhta gaDI puNyaacaa
%yaacaa Xaolaa poXavaaš qaaTacaa
%yaacyaa payaI puNaorI jaÜDa
Ana hatI XaolaarI tÜDa
naakI DÜLa vhta tÜ naIT
baÜlaNyaat Balataca QaIT
puNaM itqao kaya ]NaM mhNatanaa
XaalajaÜDItIla maarIt hÜta tanaa
%yaacyaa Gaayaa- gaÜáyaa ÉpD\yaalaa
BaulalaI naahI ]dasa icad\Ganaa
%yaa poXavaa[ qaaTacaa inaBaava laagalaa naahI hÜ jaI jaI rM jaI jaI
SSS


Shuma
Monday, September 08, 2003 - 10:05 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

³rMga maMcaavar maagaUna tutarI DÔacao AavaajaÊ saU~Qaar dcaktÜ.´
saU~QaarÁ AhÜ gaOrsamaja nasaavaa. pÜvaaDa mhTlaa karNa Assala marazI naaTk Aaho. AaiNa Da^T ka^ma cyaa jamaanyaat puZIla naaTkasaazI laagaNaaáyaa p`ayaÜjakaMcaI saÜya AaQaIca kravaI laagato. %yaamauLo ksaM vhrsaTašla AsaavaM laagatM AsaÜ.
tr GaDlaM kaya
...Aata p`%yaxaca pha naa..
³rMgamaMca AMQauk naIL\yaa rMgaat iÔrtanaa idsatÜ.. drbaaratIla dRXya´


Yog
Monday, September 08, 2003 - 11:02 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

flash back....
GaDla Asa... svayamvaracaI jaagaa...
%yaaca kaya haya maharaja pÜircaa Aajaar Aamhalaa zvaUk Aaho..
ratcyaalaa Aamcyaa vaaD\yaavar pazvaUna Va ik.. baaiyanaa e@dma izk k$na pazvatÜ ]Va sakaLcyaalaa..
ijaBa GaÜLt GaÜLt AaiNa panZir TÜpI sasaa-vat ipLU Ôulao
-paTIla puZo sarktat...
itt@yaat..
Abao e paiTla... mhNat ekanao ]iDca GaotlaI... paT\laa@Do baGat
:
yao @yaa hO ganaÊ yao hO myaagajaInaÊ [sakÜ eosao DalaaÊ inaXaanaa lagaayaaÊiT/gar dbaayaa AÝrÊ KoL Kllaasa...
Aro ku~\yaa rajknyao ko saaqa [jjat sao baat kr naih tÜ [QarIca Dala dogaa toro kÜ... e DoD ÔuT\yaa GaovaUna jaa Gao}na jaa yaa paTlaalaa samaÜ$na..

maharaja tÜ ekndrIt Avatar pahUna puZo Aalao
:
Aaplaa pircayaÆ
e DoD ÔuT\yaa [nkÜ bata naa maO kÝna hO to..

maharjaÊ AhÜ ho baÜ@sar Baa[... Baart doXaatlyaa savaa-t sama`uw AaiNa sampÙ maumbaO Xahravar yaancaaca hukUma caalatÜ... rajknyaa iba raja krola maumbaapuirvar...

mahraja dcakUna
: Asa Asa...

baÜ@sar Baa[
: Aro eosao eoTma bahÜt doKo hO ro. ek baar knpiT po yao GaÜDa rKa naa tÜ gaungaa iBa baÜlanao lagata hO.. mhNat rajknyaokDo sasaa-vat Asatanaaca..

tovaD\yaat tutayaa- vaajatatÊ nagaaro Ôunklao jaatat AaiNa ek Bardar baanQyaacaI AaiNa it%@yaaca dmdar AavjaacaI vya>I puZo yaoto
:
baÜ@sar BaašÊ itqaoca qaamba..ek pÝla puZo Ta@laosa tr maa
BavaainacaI XaPpqa tuJyaa dohacao tukDo kirna...

maharaja
: ijavabaa Ku_ AapNa...Aaja AamhI Qanya JaalaÜ.
ijavabaa
: maharajaÊ AamhI hjar Asatanaa rajknyaocaa Asaa Apmaana krNaara Ajauna pOda vhayacaaya. baÜ@sar Baa[Ê cala inaGa [qaUnaÊ baaijap`BaUÊ yaalaa iKinDcyaa maargaanao GaovaUna jaa AaiNa [qao iÔrkNaar naaih yaacaI kaLjaI AsaU do.. AmhI pazUna yaotÜca ekvaIsa tÜÔa JaDtIla tovvaa samajaa..

[%@yaa vaoL caalalaolyaa yaa qarar naaT\yaanao Bayacaikt Jaalaolyaa savaa-ncyaa kanaavar ek saad pDto
:

jaya jaya rGauivar samaqa-...

ija,vabaa pT\kna gauZGyaat vaakt maujara zÜktat..
maharja
: ho yaÜgaI maharaja kÜNa...Æ
ija,vabaa
: ho Aamcao gauÉÊ mahayaÜiga "ibanQaasa "...
maharaja : ibanQaasa AapNa [qao.Æ icad\Ganaocyaa svayamvaralaa...ÆÆ

ibanQaasa
: ijavabaaÊ XaabaasaÊ Aaja rajknyaocaa ivanayaBanga hÜNyaa AaiQaca
tuimh itcao lajjaa r@XaNa kolaot yaa naa%yaanao it tumacaI baihNa JaalaI..³hLUca gaalaat hsatat´ tovvaa lagnaacaa mhNajao svayamvaracaa p`XNaca naahI...³ijavabaa htaXa hÜvauna phat rhatat... ibanQaasa hsat maharjaanaa mhNatat...´

ibanQaasa
:maharajaÊ rajknyaocyaa manaacaa Aajaar AamhI jaaNatÜÊ tÜ bara hÜ[la yaasaazI ek ramabaaNa ]paya Aaho. ho Gyaa AamhI rcalaolao manaacao XlaÜk..

³maharja manaat
:
Krca yaa yaÜgaI rajaancyaa manaacyaa XlaÜkancaI jaadU JaalaI AaiNa icad\Ganaa izk Jaaila tr..Æ yaa sanyaaXyaaXaI lagna k$na Vavao laagaola.. naahI naahI ho Xa@ya naahI... p`QaanaaXaI salla masalat krtat..´
mahraja
:qaambaa yaÜigarajaÊ AapNa Ku_ svatacyaa lagnaatUna pLUna gaolaa hÜtat tovvaa Aata icad\Ganaolaa hI vaoidvar saÜDUna punha pLUna jaaNaar naahIt yaacaI gyaarnTI Aaho ka...Æ

ibanQaasa kaih na baÜlataca maana KalaI GaalaUna inaGaU laagatat
"jaya jaya rGauiva samaqa- "..

samaÜ$na ek jaÜda-r Aavaaja : iXavaXaahI caa ivajaya AsaÜ.. iXavaacaI saonaa
iXavasaonaa.. mhNat ek paca ÔuTI vyai>ma%vaÊ kaLa caXmaa va Éd`a@Xa maaL saavart puZo sarkto
:
maharaja : Aaplaa pircaya Æ

Aro %yaa mauislamaanaa ivasaavyaa Xatkat AjaUnahI paNaI pajaNaaroÊ iXavabaancao Ba>Ê AaiNa Baartacyaa ihndU œudyaanvar rajya krNaaro AamhI ihndU œudya sama`aTÊ
"kaLasaahoba "
ijavabaa AaiNa ibanQaasa yaanaa ]_oXaUna vya>I mhNto : AapNa inaGaavao.. sava- "control" Aamcyaa hatI Aaho... Aro ekca kaya AXyaa iktItrI inajaI-vaÊ AbalaaÊ AaiNa kmajaÜr icad\Ganaa AamhI baÜla%yaa kolyaa Aahot. maharaja Ô> badlyaat tumacaI saarI Xas~ÊtlavaarIÊ RDX AaiNa baayaa baaTlyaa iXavanaorI var
pazvaUna Va...

ekndrIt maajalaolaa gadarÜL baGaUna mahraja kpaLalaa hat laavatat.. icad\Ganaa AiXaca du@KI rahNaar yaa ivacaart Asatanaaca..

ek saha ÔUTI dÜna [nca ]nca vyai>ma%va laamba pavalao Takt puZo yaoto.ek hat kmbarovar AaiNa ek baahor kZlaolaaÊ DÜL\yaat kajaLÊ kosa maanaopya-nt vaaZvalaolao.
vyai> eka Baardst AaiNa Kjaa-itla Aavajaat vadto
:

e yao saba @yaa hÜ rha hO.. ha[... e ipLU paTIlaÊ baÜ@sar Baa[Ê ijavabaaÊ ibanQaasa yao saalaa tuma saba laÜga yao @yaa kr rha hO.. ha[...

mahraja
:Aaplaa pircaya..Æ

vyai> sava-~ baGato
: e tuma hmakÜ naahI jaanta ha[..Æ ivajaya idnaanaaqa caÝhana. maasTr idnaanaaqa ka baoTa... baara saala ka qaa maO tba yao yao [na knQaÜpr baabaujaI kI laaXa iKcato huvao laoko gayaa XamXaana tk.. ha[.. r> sao isacaa saara pqaÊ XarIr laqapqaÊ AignapqaÊ Aignapqa...
AÝr tuma puCta hO hma kÝna hO ha[...²

icad\Ganaa %yaalaa pahtaca e@dma ikncaaLtoca
OH MY GOD, amitaabh bachhan...

[%ka vaoLÊ du@KIÊ inajaI-va pDlaolaI icadU AXaI jaÜrat hsat ikncaaLto to pahUna savja-Na Aavaak hÜtat...mahraja e@dma AXcaya-caikt..AaiNa ittkoca AanandI...

[kDo svayamvaralaa AalaolaI manDLI Aapsaatca
:
ijavabaa : maasaahoba Aaja Aamhalaa Aamcyaa gauÉinaca dgaa idlaa maa saahoba...
ibanQaasa
:iEaramaa tovvaa pLUna gaolaÜ nasatÜ tr Aaja icadU maaJaI
JaalaI Asait..
ipLU Ôulao paiTla
: cyaa maarI yaa baÜ@sar Baaš cyaa maaya laa....
baÝ@sar Baa[
: e baaijap`BaU cala cala ptila iKnD sao inakla jaa.. ApUna kÜ rsata pta hO..e DoD ÔuT\yaa Aba maora mau doKo gaa @yaa [Qar.. Abao vaÜ icadU gaiya Aba ]sa "ha[ " ko saaqa cala....
kaLasaahoba
: Aaylaa maharajaanaa AaiQaca dha KÜkI pazvaUna idlaI AsatI
tr icadU imaLaila AsatI na...

[kDo ivajaya caÝhana ek mada-naI hsaU caohoyaa-var AaiNa maharajaanaa mhNatÜ
: tÜ maharaja Aba decision final?rajaknyaoca lagna AamacyaaiXa.. ha[..²
iKXaatUna
computer kaZt mhNtÜ :decision laÜk kr do..Æ

Bombayviking
Tuesday, September 09, 2003 - 3:19 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

yaÜga BaarI Aaho.....sahI ro sahI...

Kshitij_s
Tuesday, September 09, 2003 - 4:08 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

yaÜgaÊ
tuJaa ]_oXya kaihih AsalaaÊ trI iXavaajaI maharajaaMcaa Asaa ‘ivanaÜdasaazI’ ]pyaÜga krNaM caukIcaM Aaho. maJyaasaazI trI %yaaMca sqaana dovasaarKM Aaho AaiNa yaa AXaa laoKnaanao tu maaJyaasar#yaa bayaa-ca jaNaaMcaI manaM duKvalaI Aahosa.


Ajjuka
Tuesday, September 09, 2003 - 4:50 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

lets try not to be too much 'HALAVE'. ani ithe vinod karanarya kunalahi tyancha anadar karayachi ichha aahe ase vatat nahi. plus je kahi aahe tyat anaadar kelyasarakhe kahich lihile nahiye.
yog, shuma good job. sandhyakaalparyant kunache post aale nahi tar mi concluding posts taken.

Yog
Tuesday, September 09, 2003 - 12:42 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kshitijs,
Aro [qao kuNaacaaca Anaadr krNyaacaa hotU naaihyao.. maaJaI pa~o savaa-naa maaiht Asaaivat mhNaUna tI vaaprlaI AaiNa qaÜDa ivanaÜd.. Aro iXavarayaanba_la malaaÊ tulaa va p`%yaok marazI maaNasaalaa Aadr AsaNaarca...
AiNa kaya roÊ baakIcyaa Kyaa- pa~anba_la Aadr naahI vaaTt...ÆÆ AsaÜ. trI Baavanaa duKavalyaa AsatIla tr maÜdk Gao.
and be practical!
i knew this would happen thats why i haven't used or mentioned original names of any character except AmitJi.


Zakki
Tuesday, September 09, 2003 - 1:18 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

AimataBa pa^koT kaÐPyauTr kDo baGat Asata ekdma frozen hÜtÜ ina ]d\gaartÜ ’nahI|||Ê eosaa kBaI nahI hÜ sakta|||‘. Gaaba$na p`QaanajaI ivacaartat kaya JaalaoÆ AaimataBa mhNatÜ ’iksaI kmba#t nao vhayarsa lagaako kaÐPyauTr inakmmaa kr idyaa hO² ]sao maOM jaanasao maar dUMgaa²²‘
[kDo ra|baT- ina Aaijat da$ pIt basalaolao Asatat. Aijat mhNatÜÊ ‘Abao ra|barTÊ hmanao jaÜ ivhrsa saalaoko kaÐPyauTr mao Dlaa qaa vaÜ Apnaa Asar idKa rha hO kI nahIƒ ra^baT-Á baa|saÊ Aapnao jaÜ ivhrsa maoro kaÐPyauTr mao Dalaa qaa vahI hO naaÆ vaÜh tÜ maOnao AÐiT baayaÜÊ salfaÊ hÜmaopqaI sabaka [stomaala krnaopr BaI hTa nahI. Aba vaÜh @yaa krogaaÆ ‘
AijatÁ jaanao dÜ ssaalaokÜÊ Aba vaÜh kÜ[ H1 vaalaokÜ baulaayaogaa AÝr vaÜh saalaa H1 ivhrsa ko badlao maayabaÜlaI pr GTP krto rhogaa. Aba AimataBa kI XaadI nahI hÜtIÊ .. vaÜh @yaa naama ]sakaÊ .... ssaalao naama BaI eosaa rKto hÜÊ jaÜ baÜlaiBa nahI sakto² Aba vaÜ tÜ maorIhI hO.
ra|baT-Á magar baa|sa maÜnaa ka @yaa hÜgaaÆ
AijatÁ Abao [sakÜ ek ibanaa vhayarsa ka kaÐpuTr laa do. vaÜBaI baOzogaI GTP krnao AÝr hma ekdma free rhoMgao. vaOsao BaI hmaaro pasa saaro jagako ilayao [tnaa saara Pyaar Bara hO. maÜnaaÊ vaÜ kÜ[ princess AÝr BaI bahut saarÜMko ilayao maoro pasa Pyaar hO²²²


Zakki
Tuesday, September 09, 2003 - 1:22 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Ajjau@kaÊ kahI vaašT Xabd vaaprlyaaba_la xamasva. malaa maaiht Aaho puNyaatlao laÜk ‘saalaa’ mhMTlao kI Gaaba$naÊ baavacaLUna jaatat. pNa naagapUr kDcyaa laÜkaMnaa %yaat kahI AsaBya vaaTU nayao AXaI AaXaa Aaho. iXavaaya maI gaolyaa vaYaI-cao Anaok marazI idvaaLI AMk baiGatlaoÊ %yaatlaI BaaYaa vaacaUna maI pNa qa@k JaalaÜ.
%yaatUna vaaTlao tr ]DvaUna do maaJao posting .
Qanyavaad.


Ajjuka
Tuesday, September 09, 2003 - 1:41 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

mi kon posts udavanari!! mala adhikar nahi ani asata tari kadhi anve te mala hya post madhe kahi aaksheparh vatale nahiye.
ajun yeudya. ratri 12 vajeparyant. nantar maze concluding post..

Anilbhai
Tuesday, September 09, 2003 - 1:52 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Aro Ajjauka kI Ja@kI ko saaqa dÜstIÆ..
yao @yaa hÜ rha hya²² ihtgauja Aba pihlao jaOsaa nahI rha²²
:-) ~D

Zakki
Tuesday, September 09, 2003 - 2:15 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Abao AinalaBaašÊ torI NCT ² ~D

Lovevin
Tuesday, September 09, 2003 - 2:25 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

tI Ô> gaNaoYaÜ%sava Aaho mhNaUna Aaho. }gaaca dovaacyaa darat BaanDNa nakÜ mhNaUna.

Yog
Tuesday, September 09, 2003 - 5:53 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maharaja
ivajaya caÝhanaÊ raga Aavara.. AhÜÊ Aamacaa pNa rajaknyaolaa zIk krNyaacaa hÜta.. tumacaa
computer caalat nasalaa trI caalaola.. %yaacyaaXaI Aaplyaalaa kaya matlaba..Æ AaiNa jyaanao kuNaI tumacyaa computer maQao virus saÜDlaaya %yaalaa hohI kLt naahI kI %yaamauLo rajaknyaa kahI imaLNaar naaihyao.. AaiNa tÜ svatah trI kuzo [qao hjar Aaho..

maharaja p`Qaanaalaa : kuzo Asatat Asao naga kÜNa jaaNao..
p`Qaana :AhÜ to tr "na@kI " naagapUrcao Asaavaot... maharaja hÜkaraqaI- maana DÜlaavatat...
p`o@Xakancaa hXaa...

maharaja :tovha ivajaya caÝhana ]Ô- amitaabh bachhan inaNa-ya Jaalaa tr... icadU tumacyaaXaI lagna krola² baGaa kXaI KUXa Aaho tI...
sava-jaNa icadUkDo baGatat...
tr tI tr punha inajaI-va pDlaolaI...
sava-jaNa AaXcaya-cakIt....
pDda pDtÜ...

p`vaoXa samplaa...

saU~Qaar
:tr manDLI AhÜ icadU AXaI AimataBa baccana caI hÜta hÜta punha du@KI JaalaI....
puZo kaya Jaalao pahuyaa puZIla p`vaoXaat...


Ajjuka
Tuesday, September 09, 2003 - 7:58 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

³AatUna qaaMbaa qaaMbaa Asaa AÜrDa eokU yaotÜ. pDda prt ]GaDtÜ´
³sagaLojaNa VC ]f- Big B kDo phat Asatat AaiNa ekdma svayaMvaralaa Aalaolao ANNaa sahs~o puZo yaotat´

ANNaa - KÜTarDa² ha maaNaUsa KÜTa Aaho. tÜtyaa Aaho. yaacao sagaLo vaagaNao KÜTo Aaho. maI puravyaainaXaI isaw kÉna daKvaIna. jar ka rajaknyaocaa hat yaacyaa hatat idlaa jaat Asaola tr maI [qao AamarNa ]pÜYaNa krona.

VC/AB - tÜtyaa Asalaa trI kaya JaalaoÆ rajaknyaa baÜlaayalaa tr laagalaI naÆ Akla calaa bauZ\Zo.

ANNaa - pNa tI prt baoXauw JaalaIca naaÆ maharaja malaa saMQaI Va maI ho isaw k$na daKvatÜ. inadana [qao trI malaa saMQaI Va.

$d`maharaja - zIk Aaho baÜlaa.

ANNaa - maharaja ha AB naahIyao. AB cyaa Garcao ku~o [qao AaNaUna baGaa maga kLola.

VC/AB - nahI nahI ku<aa nahI. maO ku<aosao bahÜt Drta hUM. ³Acaanak gaDabaDa laÜLayalaa laagatÜ´ maharaja kahIhI kra pNa ku~a AaNaU naka. maI sagaLo Kro kaya to saaMgatÜ. maharaja rajyaacaI hava caZlaI mhNaUna ho QaaDsa kolao. garIbaI vaašT Asato maharaja. gaavaabaahorcyaa eka saaQaUnao kumBamaoL\yaatUna AaNalaolaI ]dI idlaI hÜtI. tI fuMklaI kI sagaLo saMmaÜhIt hÜtat. maI tsaoca kolao AaiNa rajaknyaa hsalyaacao Baasavalao. pNa tovaZ\yaat ANNaa idsalao AaNaI cyaayalaa concentration ca gaolao naa²

ANNaa - Aamacyaa AadXa- gaava yaÜjanaocyaa vaoLolaa gaavaatUna pLalaolaa ha gaDI. Garat caÜáyaa krayacaa mhNaUna baapanaI ku~I saÜDlaI AMgaavar AaNaI tovhapasaUna ku~o idsalao kI haca ipsaaLtÜ mhNaUna ku~\yaacaa stunt ]Baa kolaa maharaja. Aata tr Ka~I pTlaI naaÆ

$d`maharaja - ANNaa tumacao ]pkar maanaavao ittko qaÜDo Aahot. p`QaanajaI ANNaaMnaa sallaagaar mhNaUna AamhI naomat AahÜt.

³laÜk TaL\yaa vaajavatat´Anilbhai
Tuesday, September 09, 2003 - 7:47 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

[t@yaat maÜz maÜz\yanao paya AapiTt ek balaaD\ya maaNausa p`vaoXa krtÜ. %yaalaa maÜz\yaa maÜz\yaa imaXyaa Aahot hatat ek gada Aaho.
maharaja - AapNa
~avaNa - maI ~avaNa. maI pNa pNa ijaMkayalaa AalaÜ Aaho. maagacyaa vaoLI to jaD QanauYya malaa polavala naahI. tovha pasauna maI vyaayaama kÉna iktItrI AQaIk takt kmaavalaI Aaho. AXaI ek kaya caar caar QanauXya maI Aata ]calaU Xakona. kuzo Aaho tumaca QanauYya.
maharaja - QanauYya ibanauXya kahI naahI ro [zo ~avaNaa.
~avaNa - QanauYya naahI. maga maI kaya ]calauÆ
[t@yaat baahor gaDbaD eoku yaoto.
maharaja - kaya gaDbaD Aaho roÆ
saovak - maharajaÊ Aaplao macCI maar dyaa-var gaolao hÜto. toqao %yaanaa ek Balaa maÜza maasaa imaLla. pNa tÜ kÜiNaca ]calau Xakt naahI maharaja. %yaalaa Aaplyaa ikcana maQao ksao AaNaayacao ha p`Xna Aaho.
maharaja - ( ~avaNaakDo baÜT daKvat ) Aro yaalaa Gaovauna jaa ro. ~avaNaa jaa %yaa maaXyaalaa ]calauna ikcana maQao Gaovauna yao. Aaja ra~I sagaL\yaanaa maaXyaacao jaovaNa jaovaayalaa imaLola.

saovak ~avaNaalaa Gaovauna jaatat.

[t@yaat ek isalvar icalaKt va isalvar maukuT Gaalauna ek vya>I p`vaoXa krto. KaMValaa QanauXya ADkvalaolao Aaho.

Kjau-na - namaskar maharaja. maI Kjau-na. maI pNa ijaMkayalaa AalaÜ Aaho.

maharaja - Aro pNa %yaa Qaurpdoca kaya.

Kjau-na - maharaja Aamacyaa Aašnao itcaI vaaTNaI kolyaa mauLo itlaa maaJyaa kDo evaZa vaoL dota yaot naahI. maaJaI Kupca
kucaMbaNaa hÜt Aaho maharaja.

maharaja - Assa Assa

Kjau-na - iPlaja maharaja kuzo Aaho tÜ maasaa. malaa %yaacaa DÜLa ÔÜDayacaa Aaho.

maharaja - maasaaÆ ha Aro (alaa pNa ikcana maQao Gaovauna jaa ro.. jaa Kjau-naa
ikcana maQao jaa. maaXyaacaa DÜLaca kaya %yaacao pÜT pNa ÔÜD.

saovak Kjau-naalaa Gaovauna jaatat.

maharaja htbala hÜvauna ivacaar krt ]Bao rhatat.

Yog
Tuesday, September 09, 2003 - 8:00 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Aro anilbhai,
malaa vaaTla hÜt maaJyaa AaiQacyaa pÜsT va$na kuiNatrI ilahIla puZo... pNa tumacaI pa~o AjaUna yaotca Aahot rava..
yaovaU Va yaovaU Va... Cana Aahot..

ajjuka, cyaa hatIca XaovaT hÜNaar Aaho yaa svayamvaracaa tovha %yaa AaQaI gaÜnQaL GaalaUna Gao}...

Anilbhai
Tuesday, September 09, 2003 - 8:09 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Ajjauka maI jara pÜYT caI AÜD-r badlalaI. tuJao pÜYT AaQaIcyaa pÜYTXaI jauLt hÜto mhNauna.

%yaatuna vaaTlao tr ]Dvauna do maaJao posting .
Qanyavaad
:-)

Ajjuka
Tuesday, September 09, 2003 - 8:33 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

are baba mala nahire adhikar mesege udavanyacha. mi baghitalec navate post. maazya comp var kuthalahi messege disayala lay mhanaje layach yel lagatoy. thaamb aata thoda badal karate maazyach post madhe... tu ajun lihinar aahes ka? nahitar mi shevat karanar hote mhanun to flash back sampavala. lihinar asalas tar sang tas emala mhanaje mi thambate. ganeshotsav samplaa BB band vhayachya aat story purna zali pahije na mhanun.

Anilbhai
Tuesday, September 09, 2003 - 8:37 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

naahI naahI Ajauna puZo maI naahI ilaihNaar.. tu puNa- kr Aata :-)

Ajjuka
Tuesday, September 09, 2003 - 9:09 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

³ flashback samaaPt´

ANNaa - maharaja... maharaja......

$d`maharaja - AM... kaya mhNaalaat ANNaaÆ

ANNaa - ³kanaat´ maharaja ho prIrajyaacao rajao yaXasvaI hÜtIla Asao malaa vaaTto. XaovaTI rajaGaraNao Aaho tovha....

$d`maharaja - tsao Jaalaoca tr Aamhalaa AanaMdca hܚla. ³AÜbaora^na laa´ rajao tumhalaa rajaknyaolaa BaoTayacaI prvaanagaI idlaI. qaÜDo fresh vha AaiNa maga Aamacyaa mahalaacyaa sajjaatca tumhI itlaa tpasaa.

AÜbaora^na - zIk Aaho.

³p`vaoXa samaaPt´

³p`vaoXa puZcaa´
³sqaL - $d`maharajaMcyaa mahalaacaa sajjaa. rajaknyaa eka saMgamarvarI maMcaavar putL\yaasaarKI basalaI Aaho. AÜbaora^na yaotÜ. $d`maharaja va ANNaa lapUna baGatayat kaya hÜtoya to.´

AÜbaora^na - icad\Ganao hÜiXala tU maaJaIca raNaI. TayaT^inayaa caI AiXa KÜD maÜDola. maga yaošla tI gayaavayaa krt maaJyaapaXaI. tU f> ekda baÜla.

³rajaknyaa iZmma basaUna Aaho.´

AÜbaora^na - maaihtIyao yaa AbaÜlyaavar ]paya. yaaca ]payaanao TayaT^inayaalaa ijaMklao hÜto maI. TakIna dÜnaca qaoMba yaa fulaatlao tuJyaa DÜL\yaat. ho fUla jao imaLvalao Aaho GanadaT ranaatUnaÊ ijaqao maaNasaaMcaa saMpk- AXa@ya itqaUna. dÜna qaoMba DÜL\yaat TakIna AaiNa tuJyaasamaÜr ]Baa rahIna. p`omaat pDXaIla maaJyaa lagaocaca tU. yaa fulaacaa p`Baavaca tsaa Aaho. DÜL\yaat rsa Taklyaavar p`qama jaÜ saamaÜra yaošla tÜca krola manaavar rajya. Aajapya-Mt ekhI maaNaUsa naahI vaacaU Xaklaa yaa fulaacyaa p`BaavaatUna.

³tsao krtÜ. tI f> ekda papNaI fDfDvato naI prt inaiva-kar. tÜ AaXaonao itcyaa kDo baGatÜya AaiNa p`vaoXa samaaPt´


Mukund
Tuesday, September 09, 2003 - 9:44 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

[t@yaat Zgaatuna AakaXavaaNaI hÜto² ZgaamaQauna AMQauksaa ip`Msaosa kÜyanaa caa caohra idsatÜ AaNaI tI ]dgaarto²

Agabaa[² rajaGaraNyaacao naava eoklao mhNauna kana Tvakarlao hÜ maaJao² Aga icadGanaa² baaLo² maI kolaI tXaI cauk tu kÉ nakÜsa ga² maI AXaI vaoDI² AaNaI rajaGaraNao baGauna BaaLlaI² AaNaI maaJao kaya hala kolao %yaa ip`nsa jaalsa nao to tulaa kaya vaogaLo saaMgaayalaa nakܲrajaGaraNao maolao² jaLlao maolyaaMcao laxaNa² maaJyaa lagnaaAaQaI pasauna hÜta eka qaorDIXaI saMQaana baaMQauna² rajaGaraNao mhNao² XaI...² Aga icad\Ganao maI mhNato %yaapoxaa eKada vaaNaI vagaOro bara kI jyaalaa p`oma kXaaXaI Katat to maahIt trI Aaho AaNaI %yaalaa p`oyasaI laa ksao vaagavaayacao to za]k trI Aaho²Aata maaJaa ip`yakr maÜdI vaa(atcaoca ]dahrNa Gao naa²³AaNaI %yaat tÜ iEamaMt vagaOro AaNaI f^rD vagaOro ]ccaBa`u caona sTÜAr caa maalak Asalaa tr ]<amaca²raNaI saarKahI zovaola tulaa²´ baGa ksaa 4 maIlaIAna caI AMgazI krNaar hÜta malaa maaJaa maÜdI vaa(at² tr kaya saaMgato to laxaat Gao² %yaa rajaGaraNyaatlyaa AÜbaorÜna ifbaorÜna pasauna caar hat laaMbaca rha XahaNaI AsaXaIla tr²naahI trI %yaacao %yaa TayaT^inayaa XaI laÔDo Aahoca to tÜca kbaula krtÜya naa² AXaI rajaGaraNyaat sagaL\yaaMcaIca laÔDI Asatat²tr jara %yaaMcyaapasauna saaMBaaLuna Asaa maaJaa p`amaaNaIk sallaa² baakI tuJaI majaI-²

AakaXavaaNaI baMd hÜ]na ip`Msaosa kÜyanaa AMtQaa-na pavato²


Sanyojak
Wednesday, September 10, 2003 - 12:41 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

(a STY caa samaarÜp ]Va kolaa jaašla

Ajjuka
Wednesday, September 10, 2003 - 11:03 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

³p`vaoXa puQacaa ´
³ sqaL t$Na maUit-karacao AMgaNa. pk yaotÜ´

pk – Aata Qaava maUit-kara
icad\Ganaocaa sauskara
vyaqa- na dvaDI

maUit-kara - pNa Jaalao trI kayaÆ

pk - AÜbaora^naÊ rajaa prIrajyaacaa
kavaa Balata duYT %yaacaa
DÜL\yaavartI fulaacaa rsa
tU DÜ@yaalaa hat laavaUna basa

maUit-kara - ivanaÜdI Aahosa Kra.

³evaZ\yaat TayaT^inaya GaÜD\yaava$na yaoto. pk laa phataca dcakto naI baoXauw pDto. maUit-kar paNaI tÜMDavar paNaI maartÜ pNa ]zt naahI.´

pk ]za lavakr raNaI sarkar
p`saaMga baaka vha tyaar
sauMdr rajaknyaa tI Ganaa
rajaa BaulavaI itcyaa manaa

³TayaT^inaya jaagaI hÜto. Aata tI puNa- XauwIt Aaho.´

TayaT^inaya - kaya saMgatÜsa pkÆ jyaacyaasaazI [tkI vaoDI hÜ}na BaTklao %yaanaoca Asao kravao. Kroca naa ho kI hI AjaUna ek caala rajaacaIÆ

pk - maÜDtÜ inaYzocaI Xapqa Aaja
rajaknyaoica vaacavaayalaa laaja
jyaacaI vastU %yaalaa do}
sagaLo jaNa sauKat rahU

maUit-kara - ima~a tuJao ]pkar Ôarca qaÜr Aahot. pNa tulaa icaMta nasaavaI. maaJaI icad\Gana maaJyaakDo sauK$p Aaho AaiNa raNaI sarkar tumacaa rajaa hahI tumacaaca AsaNaar Aaho.

TayaT^inaya - ksao krXaIla ho Xa@yaÆ kuzlaI AXaI ivaVa yaoto tulaaÆ

maUit-kar - maaJaI maUit-klaa. malaa maUtI-maQao jaIva AÜtta yaotÜ. qaÜD\yaavaoLapurta. %yaat ek kmaI Aaho it mhNajao maI %yaa maUit-laa caalato k$ XaktÜ pNa baÜlato naahI.

³ pk AaiNa TayaT^inaya Aascaya-cakIt.´
³AMQaar´


Ajjuka
Wednesday, September 10, 2003 - 1:20 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

³p`vaoXa puZcaa´
³prt sajjaavar. Aata maharaja AaiNa ANNaa dÜGaoih laplaolao naahIyaot. Ganaa Aata pUNa-pNao putLa JaalaIyao´

$d`maharaja - kQaI barI hÜNaar maaJaI GanaaÆ kÜNa krNaar itlaa baroÆ p`%yaxa prIrajyaacaa rajaahI ho k$ Xakt nahI tr maga Aata kÜNaÆ

AÜbaora^na - khItrI gaÜma Aaho yaat Kasa. malaahI kLt naahI ho ksao GaDlaoÆ

³evaZ\yaat ek saovak Qaavat yaotÜ´

saovak - maaharaja maharaja² ek maUit-kar Aalaaya. rajaknyaocyaa vyaaQaIvar ]paya Aaho mhNatÜya.

$d`maharaja - Aata ksalaa ]paya Ganaa tr hlathI naahI. putLI banalaIyao.

saovak - toca tr. maUit-kar mhNatÜya kI tÜ maUtI-t jaIva AÜtU XaktÜ. %yaacyaabarÜbar kahI madtnaIsa hI Aahot.

$d`maharaja - pNa %yaalaa ksao kLlao Ganaa putLI JaalaIyao toÆ

saovak - maahIt naahI maharaja pNa tumhalaa BaoTlyaaiXavaaya jaaNaar naahI Asao mhNatÜya.

$d`maharaja - zIk Aaho Gao}na yaa %yaalaa.

³maUit-karÊ pkÊ TayaT^inayaa AaiNa ek baurKaQaarI vya>I p`vaoXa krtat´

maUit-kar - xamaa maharajaÊ vya%yaya AaNalaa. pNa sagaLa gauMta saÜDvaNyaacaI vaoL JaalaI Aata.

$d`maharaja - hM... ³rajaknyaokDo baÜT daKvat´ hI maaJaI GanaaÊ baGaa baGaa kXaI inajaI-va basalaI Aaho.

maUit-kar - rajaknyaovar ]pcaar maI naMtr krIna pNa AaQaI [traMcao p`Xna saÜDvaUna TaktÜ. ³AÜbaora^na laa´ maharaja ³%yaacao laxa naahI. DÜL\yaaMnaI TayaT^inayaalaa KUNa krtÜ.´

TayaT^inayaa - p`aNaip`yaa AÜbaora^na ka baro Asaa maaJyaavar ragaÆ puro Aata hI iXaxaa. baGa maaJyaakDo ekdatrI. ³AÜbaora^nacao laxa naahIyao.´ baGa naahItr vaadL hܚla. ³tÜ baGat naahI´ kriXala iktI maaJaa Apmaana. sauTUdo Aata pavasaacao Baana.

³Acaanak vaIjaa kDaDtat AaiNa pa}sa kÜsaLayalaa laagatÜ AÜbaora^na vaLtÜ. itlaa AÜLKtÜ naI itcyaajavaL jaatÜ. BaoTtÜ. to dÜGao naR%ya krayalaa laagatat. meanwhile [qao vaadLacyaa vaaáyaanao baurKaQaarI caa baurKa ]DUna pDtÜ. itlaa pahUna´

$d`maharaja - Ganaa maaJaI icad\Ganaa. tU baur#yaatÆ

Ganaa - hÜ baabaa maIca tumacaI Ganaa AaiNa ³maUit-karakDo´ ho tumacao jaavaš. AmaRtsaona.

$d`maharaja - Aga pNa tU tr..

Ganaa - hÜ malaa maanya navhto ho lagna karNa yaaMcyaat kuzlaI klaa navhtI pNa Aata tr %yaaMnaI klaa hI isaw kolaI. maUit-kar banaUna CÜT\yaaXyaa Garat ra(lao %yaamauLo saaQaopNaacaI maaJaI AThI yaaMnaI par kolaI. pNa %yaaAQaI vanasahlaIcyaa idvaXaI yaaMnaI maaJao paiNaga`hNa kolao naI malaa Gao}na gaolao Aaplyaa GarI.

$d`maharaja - AaiNa maga tIÆ
AmaRtsaona - tI ek maUtI-. kovaL maUtI-. pNa KUp kYTanao maI itcyaat p`aNa AÜtU XaklaÜ qaÜD\yaa kaLapurto ka hܚnaa..

icad\Ganaa - baabaa Aamhalaa AaiXavaa-d Va.

³dÜGao vaaktat. $d`maharaja AanaMdanao AaiXavaa-d dotat. maMgala vaaVo sau$ hÜtat. AaiNa pDda. pDVavar and they lived happily ever after AXaI Axaro yaotat´


Yog
Wednesday, September 10, 2003 - 3:19 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

yaaca saazI kolaa hÜta ka A+hasa...Æ :-(
hope next time we come up with some better ideas...
ajjuka, modak ghe!!!!

Sanyojak
Wednesday, September 10, 2003 - 4:28 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maayabaÜlaIkraMnaI ]%saahanao ihtgauja gaNaoXaÜ%savaat Baaga Gaotlaa %yaaba_la AaBaarI AahÜt.
 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions