Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics

ËaMtI

Hitguj » Culture and Society » सामाजिक » हितगुज गणेशोत्सव » हितगुज गणेशोत्सव २००३ » ËaMtI « Previous Next »

namaskar maMDLI

p`%yaokalaa Aapalyaa doXaa ba_la AiBamaana Asat
jaovha Aaplyaaca doXaa ba_la baro vaaT eokIvaat yaoto tovha maa~ r> ]aLUna yaoto AaiNa maga AapNa mhNat kI hllaI kNaatca doXa p`oma hI Baavanaa raihlaolaI naahI
sagaLoca svatcaa ayada baGat Asatat

tr maMDLI Asa samaJaUyaa ik Aaplyaa Baart doXaat tumacyaa Aajaubaajaulaa ikMvaa saamaajaIk / rajakIya stra var Asao kahI GaDt Aaho jyaacaI Aaplyaalaa nausaitca caID yaot naaihyao tr to doXaacyaa BaivaYyaasaazI sauwa Gaatk Aaho. AXaa vaoLI nausatca svasqa na basata tumhI tI pirisqatI sauQaarNyaasaazI saamaajaIk / rajakIya stra var aMtI kXaI GaDvauna AaNaala va %yaasaazI tumhalaa kNaacao baLI Vavao laagatIla Agar Gyaavao laagatIla tsaoca ho sava- krt Asatanaa tumhalaa kNa%yaa pirisqatItuna jaavao laagaola tumacyaa kuTuMbaIyaaMvar hNaaro prINaama
tumhalaa kravao laagaNaaro %yaaga tumhI kaya Amalaat AaNaayacaa p`ya%na krNaar vagaOro.....

Aqaa-t ho sava- krtanaa p`%yaxaatlyaa AayauYyaalaa saajaosao ica~IkrNa Asaavao hI Apoxaa Aaho. AapNa ho sava- on a social/public level (not one man army) krNaar Aaht (acao Baana AsaU Vavao hI ivanaMtI

[qao cacaa- Apoixat naahI karNa ha V&C caa BB naaihyao (a ]laT tumhI kaya krala va kuzlyaa GaDamaDI GaDvauna AaNaala (a var laoK /outline/plans/stories/timeline/etc ApoxaIt Aaho

People r free to comment but not as in V&C user/discussion but more like a general audience/public.

Results: kuzlyaa GaDamaDI (a sava-maanya tr kuzlyaa GaDamaDIMnaa bahutaMXaI ivarQa tsaoca aMtI GaDvaUna AaNaayacaI mhNajao iktI sasaavao laagaola sava- saamaanya janatolaa Asalaolaa Qaka va BaivaYyaatIla ayado Asao baroca mau_o samar yaotIla hI Apoxaa......


------------------------------

saMyajak yogibear

Ashishchaskar
Sunday, August 31, 2003 - 4:55 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kÜNaacao baLI ‘Gyaavao’ laagatIlaÆÆÆ

ho Baavanaocyaa AÜGaat Ô>Ê kI hotUpurssarÆ


Bee
Monday, September 01, 2003 - 3:24 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Yogibear.. mast aahe ha BB. mee lihin hyawar kahitaree. jar weL dhya..

Champak
Thursday, September 04, 2003 - 2:54 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

thartharte haat an dagmagnare paay kranti karat nastaat, kranti kartaat te fakt tarunch.

itihas gavah hein ki koi bhi fouj ne bina khana khaye ladhai nahi jeeti hein.

Sabase pahale pet ke liye ladayee ladnee hogi.
Onthis sunday i will right a post.

Svsameer
Thursday, September 04, 2003 - 7:32 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

malaa KrÜKr AaXcaya- vaaTt Aaho. ihtgaujavarcyaa p`%yaok vaad ivavaadat Baaga GaoNaaro p`%yaxa ÌtI krayacaI vaoL yaotaca Asao gaPp kaÆÆ

Champak
Thursday, September 04, 2003 - 9:01 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

har chij ka ek samay rahata hein, arthat....
har kutte ka deen ata hein.
Dheer dhara na jara, wel nahiye, raviwari lihitoy ase mhanley na me......
dilya shabdala jagato ani jagatoch me.
tumhi matr dilya shabdala ZOPU naka mhanje zale.

Kriyevin wachalata vyarth aahe!!
garjel to padel kay?
knowledge without action is useless and the person is hopeless.
Bhagatsing janmala yava ase pratyekalach wat te pan to dusryachya gharat.......:-)apan matr sukh samadhani rahave ha swarthi wichar sagalech kartaat. (kansaat....mehi tyat aloch na)

Kahi mothya goshti karnyasathi manus wede asave lagte......ase wed jar swatantryapurv kalatil tarunanna lagale nasate ter aaj apan aunahi gulamit asato he laxat asu dya.....


Pallavi
Thursday, September 04, 2003 - 9:56 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

mala watate samajik aani rajkiyea starawar kay karta yeil he sangne awghad aahe. pan pratyekani personal level warch kranti karayla suru kele pahije. waiyaktik starawar karta yetil asha kahi goshti jya atta manat yet aahet tya ithe lihit aahe...

1) me kadhihi, kuthehi, mala kitihi tras zala tari lach denar nahi aani ghenar nahi .
e.g:
Traffic rule violation kelyanantar police la chaha-panycha paise deu nayet... tyapexa tyala pawti fadayla sangawi aani dandachi ji rakkam aahe ti bharawi. (tyamule police khatyala (sarkarla) paise miltil- policanche pagar wadhtil- pagar kami mhanun tyanna lach gheto he karan urnar nahi etc etc)
Airport war custom officers na lach na dene.
etc. etc
2) Sarwa Taxes bharne:
e.g:
Income Tax - Income tax yogya ritini aani welewar bharne. Tyamule honare fayde: Govt. cha revenue wadhto- Tyamule infrastructure madhe paise invest karayla sarkar kade paisa yeto. Sarkar amhala kay dete ashi aapli kayam rad aste... mag me tax bharla nahi tar kay zale ase hi mhanto aapan. pan tevha aapan wichar karayla pahije ki jar aapan tax bharla nahi tar sarkar kade soyi-suwidha wadhwayla paisa yenar kuthun?

Sonya-chandiche Dagine wikat ghetana 'pakki' pawti ghene... sonar nehmi aplyala sangto pakki pavti ghyaychi asel tar sales tax bharawa lagel... mag te extrache 7-8% aplyala dyayla nako watatat aani aapan kachhi pavti gheto. yamule sarkarche duheri utpanna budte. ek mhanje aapan ji gosht wikat ghetli tyawarcha sales tax aapan bharat nahi... aani tyahi pexa mothi gosht mhanje aplyala 'pakki' pavti milat nahi tyamule sonarala tyawar income tax bharawa lagat nahi!! tyamule ya pudhe dagine banawnyache budget je asel tyat tax include karunch dagine wikat ghyawe.

pardeshatun nelelya (jya goshtinwar duty baste) asha sarwa goshtinwarchi custom duty bharne.
3) Swachhata:
Sarwajanik thikani kachra taku naye. me kahi lokanna ase boltana aikley ki are bharatat rastyawar kachra takayla kahi watat nahi.. tikde already sagli kade kachra asto... pan ikde (US madhe) rastyawar kachra takayla nako watate... he aikle ki mala atishay raag yeto. bharatat rastyawar kachra aplyasarkhyacha galichha lokan mule asto. aapan tyat ajun bhar kashala ghalaychi? ulat to kachra saaf karta aala tar karawa... pan tase na mhanta aapan kachra karayla mokle hoto.
4) ithe maayboli/hitguj war yenare aapan sarwa above average salaries milawto. (barech jan dollar/pounds madhe kamawto). aplya deshat changle kaam karnarya sansthana kami nahiye. asha kahi sastha shodun tyanna jevha hoil tevha donation dile pahije. bharata baher rahanarya lokanna in person jevha changle kaam karayla jamat nahi tevha kuni karat asel tar tyanna funding karayla tar aplyala nakkich jamel.
5) Matadan Karne: Matdaan karne he aaple kartavya aahe. rajkarni waiit mhaun aapan matdaan karat nahi aani nantar ashikshit lokanni niwdun dile mhanun rajkarnyanna aamo tyanna niwdun denaryana naaw thewto. aapan jar aaple kartavya bhajawle nahi tar lokanna naav thewaycha aaplyala kahihi hakk nahiye.

(maze he posting ya bb chya specifications pramane nahiye... pan mala je watate te lihile aahe... )


Pallavi
Thursday, September 04, 2003 - 9:59 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Champak:
Bhagatsing janmala yava ase pratyekalach wat te pan to dusryachya gharat >>
agadi samarpak shabdat aplya madhyamwargeeya nokardar mansache wichar mandle aahet....

Beti
Thursday, September 04, 2003 - 10:36 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

svs maaÔ kr pNa tuJaI comment ivanaakarNaca tIvr JaalaI Aaho . %yaacao ]<ar maaJyaapurto Asao. malaa mauLat (a sadracaI klpnaaca ridiculus vaaTto Aaho. Aaplyaa doXaalaa revolutionary scale poxaa evolutionary scale caI jaast garja Aaho. rajakIya dRYT\yaa Baartat ³sadÜYa AsaolahI trI´ laÜkXaahIsaarKI savaa-t fair sa<aapwtI rabavatÜ AahÜtca. tIt sauQaarNaa GaDvaayacyaa tr %yaa AagarkrI style nao samaajaat Éjavaayalaa hvyaa. AgadI hirt ËaMtI XvaotËaMtI GaDvaUnahI ]pyaÜga Jaalaa naahI karNa samaaja ikDlaolaa Aaho . AaiNa samaaja sauQaarNaa kQaIca ËaMtI sva$pat hÜt naahIt. iXavaaya samaaja sauQaarNaocaI jaagaa AaiNa vyaaPtI vyai>inahaya badlato. %yaatlao saamaanya maaNasaalaa dOnaidna AayauÁyaat Xa@ya to var pllavaInao saaMigatlaoca Aaho . pNa ho saaro p`ya%na ËaMtI maQao maÜDt naahIt. %yaamauLo [qao kahI ilaihlao naahI.

Svsameer
Friday, September 05, 2003 - 12:29 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Beti

eka drushtine tu mhanates te barobar ahe. pan mala vatat ki BB cha title thoda chukicha arth det ahe. Sanyojakanchya pahilya postingpramane mala vatat tyana kashahi padhdhaticha plan (yojana) abhipret asava.

Jnikhil
Friday, September 05, 2003 - 2:26 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Maze wichar kadachit thode dhadasi astilahi pun mazya mate aaj deshala yachihi far mothi garaj aahe...
1. Yapudhe kuthalahi form bharayacha zalyas sarkari, binsarakri... kuthalahi...
Maza Dharma : Manavata aani Mazi jaat : Bharatiya he mudde yetil
Baki jyanna jyanchya dharmache palan karawayache aahe tyanni te karawe. Pun te swatapurate thevave. Baherachya jagakarata aani samajakarata mi sagalyat pratham mi manushya aahe aani tyanantar mi bharatiy aahe.
2. Shakya titakya NGO's kinva samajik sansthanmadhe swayamsevak mhanun kamala jane. He fakta eka fad mhanun nahi tar manapasun gharacha karya asalyaparamane karave.

Beti
Friday, September 05, 2003 - 11:09 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

are muku.ndaa tujhe ithale posTi.ng kuThe gele?

Champak
Friday, September 05, 2003 - 11:27 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

pallavi.......practical one!Sugestions should be practical not theortical. good one.

jnikhil.......ajun thodasa practical ho!

beti.......u r right, evolutionary changes are better than revolutionary changes as evolution specificaly eliminates the drawbacks but revolution may damage or loose the good points alongwith bad points.
Nirakar
Saturday, September 06, 2003 - 7:04 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

malaa vaaTto naus%yaa ËaMtI var cacaa- Ôar BarkTola AaiNa Ôar kahI inaYpÙa hÜNaar naahIÊ tyaa poxaa AapNa ekoka mauVavar cacaa- kÉ yaa.
var baoTI nao mhTlyaa p`maaNao samaajaalaa saQyaa ikD laagalaI Aaho %yaacaa ivacaar kÉ yaa.
maJyaa mato sagL\yaat maÜza samasyaa Ba`XTacaar hIca Aaho. ËantI hvaI tI Ba`XTacaar dur krayalaa.
baGaa (avar cacaa- krayacaI kaÆ


Lovevin
Saturday, September 06, 2003 - 7:53 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maaJyaamato Ba`YTacaaracao maUL karNa ho garjao po@Xaa purvaza kmaI AsaNyaamaQao Aaho.
Asa hÜNyaaca savaa-t mau#ya karNa mhNajao laÜksan#yaocaI Barmasaaz vaaZ ho Aaho.
gaolyaa pÙAasa vaYaa-t ekIkDo laÜksan#yaa p`canD vaogaanao vaaZ\laI va dUsarI kDo
available resources maa~ tovaZoca rahIlao ikmbahUnaa kmaIca Jaalao.
infrastructure inamaa-Na krNyaacaa kÜNaI Ôarsaa p`ya%na kolaa naahI iknvaa laÜksan#yaa vaaZIcaa vaoga evaZa Amayaa-d hÜta ik %yaa pUZo sava- pnca vaaYaI-k yaÜjanaa va t%sama p`ya%na kmaI pDlao. AaiNa ekUNaca AnaagaÜndI karBaar sauÉ Jaalaa. Ba`YTcaaraca maUL eqao Aaho Asa malaa vaaTt.
%yaamauLo Aajakalacaa ha gaÜnQaL kmaI k$na Bak-TlaolaI samaajavyavasqaa maagaI- laavaayacaI Asaola tr AaQaI laÜ@san#yaolaa AaLa GaalaUna Aaho %yaa laÜksan#yao maQyao
available resourcescha vyavasqaIt vaItrNa v(ayalaa pahIjao.
ekda laÜksan#yaa inayan~Naat AalaI mhNajao A<aacaa AnaagaÜndI karBaar jara vyavasqaIt hÜ[la. saaxarta vaaZIlaa laagaola. laÜkanaa inayamaanca mah%va kLola AaiNa saamaajaIk jabaabadarIcaI jaaNaIva hÜ} laagaola.
accountability vaaZola. AaiNaÊ ima~anaÜÊ ho sava- kahI cauTkI sarXaI hÜNaar naahI. ja,XaI AaplaI samaaja vyavasqaa ZasaLayalaa barIca mhNajao pÙasa vaYa- laagalaI tXaIca iknvaa %yaahI poxaa jaast vaYa- tI maagaI- laagaNyaa saazI laagaNyaacaI Xa@yata Aaho. ga,rja Aaho tI Ô> naIQaa-racaI AaiNa kzÜr prIEamaancaI.
var pllavaI nao namaUd kolaolao ]paya Krca yaÜgya Aahot. pNa tÜ rÜgaavarIla ta%pUrta [laaja Jaalaa. rÜgaaca kayamaca inadana krayaca Asaola tr %yaacyaa maULaXaI jaavaUnaca [laaja krayalaa hvaa Asa malaa vaaTtGiriraj
Saturday, September 06, 2003 - 8:38 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

malaa AiBap`ot AsalaolaI ËaMtI

baroca jaNa maayabaÜlaIvar rÜmana marazI ilaihtat²malaa to mauiLca AavaDt naahI.
maaJyaatfo- maI naohomaIca p`ya%na krtÜ dovanaagarIt ilaihNyaacaa.
jyaaMnaa jamat naahI %yaaMnaa madt krtÜ.
Aata hI eka Aqaa-nao ËaMtI naahI.
baoTI mhNato tsaa ha evolutionary p`ya%na Aaho²
puZohI ha p`ya%na maI caalaU zovaNaar Aaho.

tr ima~aMnaÜÊdovanaagarIt ilahavao hI p`omapuva-k ivanaMtI²


Wakdya
Saturday, September 06, 2003 - 9:13 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Xaabbaasa igarIraja .. .. .. :-)

Champak
Saturday, September 06, 2003 - 10:12 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

tumacaa jaaihr inaXaoQa AsaÜ.
Aamhalaa maraiqa yaoto pna sanganakalaa naaih yaot %yaalaa mao kya kÉ :-)


Sanyojak
Saturday, September 06, 2003 - 1:55 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Wow guys, hold on a bit. maayabaÜlaI kaya Aaho itqao maraiztca ilaihlao paihjao ka (aba_la ilahayacaa ha BB naahI. tumacyaasaazI jaI ËaMtIcaI vyaa#yaa Asaola tI (a BB cyaa ivaYayaaXaI imaLto ka to pahavao ih ivanaMtI

Champak
Saturday, September 06, 2003 - 11:24 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

http://www.loksatta.com/daily/20030907/lokviv1.htm

This is hint for what i am going to wirte tomorrow.

Sanyojak
Monday, September 08, 2003 - 7:25 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Jnikhil, Nirakar: ha cacao- caa BB naahIyao tovha [qao ÌtI Apoixat Aaho.

Beti: tumhalaa jyaa p`karo evolutionary/revolutionary changes GaDvaayacao Asaitla AaiNa to tumhI ksao Amalaat AaNaala to ilahavao hI ivanaMtI....

Pallavi: tumacao ivacaar Cana Aahot. ]dahNaa-qa AapNa ‘svacCta’ (a ivaYayaa var nausatoca ivacaar maaMDlao Aahot tr (a ]laT tumhI svataha tumacyaa pirsarat / Baagaat ³nausatoca Gara purto navho´ to Amalaat ksao AaNaala va dusaáyaaMnaa tsao vaagaNyaasa ksao p`vaR<a krala to ilahavao hI ivanaMtI....


Sanyojak
Monday, September 08, 2003 - 7:55 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maMDLI (a BB caa hotU ‘tumhalaa / Aamhala kaya vaaTt’ Asa nasauna ‘tumhI / AamhI kaya badla Amalaat AaNau Xaktܒ Asaa Aaho. ha badla kuzlyaahI p`karcaa Asau XaktÜ. AgadI r> rMjaIt ËaMtIca hvaI Asao naahI. tumhI to (a AadI kolaolao Asalao pahIjao Asao hI naahIÊ tr tumhI to kuzlyaa p`karo ËutIt ]trvau Xakta ³ again not just for urself/your house/your family) but on a social scale, may not be at national level but atleast at building/Society/sub-division/city level.Sanyojak
Monday, September 08, 2003 - 7:59 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

While writing just keep in mind practicality of situation and surroundings in real life.

Examples:
1. "I will change the judiciary system" such a sentence has no menaing in actual life, instead write how you would do that and how would you go against as well sustain against the corrupt society/political structure.
2. "I will not give or take bribe" is good but limited to you and ONLY your family. How can you take actions to punish those who take bribe from you/others or encourage others not to give bribe or change behaviours of those who involve in taking bribe.

You can write this in any forms such as story/outline/plans etc. It can be shown as it was done in past (connecting to actual past events) or it is expected to be done in future or its being done right now (conneting to events as of now) as you write it.

Champak
Tuesday, September 09, 2003 - 9:37 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

dear alls,

sorry for late as i told i will write on sunday but i cant write due to virus problem in my PC.

<<<<< The things which i have in my mind for the next few years is related to education and aggriculture.
1) As the expenses of education are increasing day by day, the people from rural like areas like that of mine, cant afford the education of their children. So i plan to select some 5-10 students from my village and give them all expenses for the educational materials. The main criteria for this will be a)The student should be from a poorest family whose neither father nor mother is employeed in any way .i.e. totaly dependent on daily wages b) perforamnce in the school exams and the respective teachers opinion about his studies.
Although this is not enough but i am taking my share and let the others do their way.
2)Although India is a aggricultural country but there is no much awareness for the well and proper use of water resources . In my Taluka place i am going to creat a young farmers centre with the help of my some farmer friends to educate the illiterate farmers about the advance irrigation systems like Drip irrigation .


There are a lot things to do but for this4-5 years till i finish my ph.d i will not be able to do all, so after i finish ph.d i just go back to india and start my own ideas to make my village a ideal village and put an example to others. In doing so if i get a chance to be a active politician it will be best as i believe that political systems are the best way to serve people. in india the political leadership is the supreeme than beurocracy.

So ganapati bappa moraya .........
aamachya prayatnnaanna yash dyaaa ....:-)Champak
Tuesday, September 09, 2003 - 9:44 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kranti che ek assal udaharn.
http://www.loksatta.com/daily/20030909/extra.htm

Sanyojak
Wednesday, September 10, 2003 - 12:39 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maayabaÜlaIkraMnaI ]%saahanao ihtgauja gaNaoXaÜ%savaat Baaga Gaotlaa %yaaba_la AaBaarI AahÜt.
 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions