Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics

AnauBavaantI

Hitguj » Culture and Society » सामाजिक » हितगुज गणेशोत्सव » हितगुज गणेशोत्सव २००३ » AnauBavaantI « Previous Next »

namaskar ihtgaujakr
gaNaoXa%savaacyaa p`%yaok kya-maamaQao sava- maayabalaIkraMnaa sahBaaga Gaota yaavaa (a saazI ihtgauja gaNaoXa%sava saMyajak naohmaIca p`ya%naXaIla Asatat. (a vaYaI- AaplyaapOkIca ek maayabalaIkr maO~oyaI ihnao saucavalaolyaa klpnao p`maaNao saadr kirt Aaht
" AnauBavaaMtI "

(a sadra AMtga-t ek idvasaaAaD ek ivaYaya Asao ekuNa paca BB ]GaDNyaat yaotIla. %yaa %yaa ivaYayaacyaa BB var ivaYayaalaa Anausana tumacao AnauBava - AazvaNa ilahayacaI.
hI kahI spQaa- naahI tovha %yaasaazI ivaXaoYa Asao inayama naahIt. > ilaKaNa ivaYayaalaa Qa$na kolaolao Asaavao tsaoca Agaid lahana psT nak [tkIca Apoxaa Aaho. dovanaagarIkrNa kna psT kolyaasa ANaKI caaMgalao %yaa yagao tumacao ilaKaNa jaastIt jaast lak vaacatIla


------------------------------

saMyajak maitreyee AaiNa hawa_hawai

  Thread Posts Last Post
maI AnauBavalaolao pustk 32 09-10-03  12:37 am
ppT Jaalaa ro... 19 09-10-03  12:37 am
AazvaNaItlaa pa}sa 09-09-13  4:55 am
" kaMdopho phavao Ka}na " ...62 09-10-03  12:38 am
 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions