Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics

pV STY : ' risaka ' tuJyaacasaazI...

Hitguj » Culture and Society » सामाजिक » हितगुज गणेशोत्सव » हितगुज गणेशोत्सव २००३ » pV STY : ' risaka ' tuJyaacasaazI « Previous Next »

' risaka ' tuJyaacasaazI

]saka @yaa hnaoka va puNaomao ek Infodhiss naavakI software
company
rhnaokI. va kMpnaImao risaka naavakI ek Team Leader rhnaokI.
Ar va risaka ko hat ko inacao Ajaya ivajaya Ar saujaya yao tIna d<aUlaga
developer krko kama krnaoko. yao caar laga ekdma AcCo
rhnaoko. yaanao [samao kܚ vhIlana ibalana nahI rhnaoka. Ar caarMka vaya
saaQaarNa ekca rhnaoka pMcavaIsa savhIsa ko Aasapasa. Ar caar
lagnaaLU rhnaoko.

ABaI doK yao YTrI mao ekca laDkI Ar tIna d<aulaga hO. balao t
p`oma ka caknaca h gayaolaa hO naa. khanaI maO twist eosaa hO
kI Ajayak risaka AavaDnaokI risakak ivajaya AavaDnaoka ivajaya
Apnao svatko feelings ko baaro mao ekdma confused rhnaoka laokIna
saujaya yaokdma XaaNaa. ]sak KalaI Team Leader k KuYa krko
increments maMganaoka.

t yao caar d<aulaga kI YTrI Aapuna maayabalaIkr ilaKnaok maMgata.
ABaI yao ja situation idyaolaI hO ]Qar sao caalaU krko dsa idna mao
risakaka Taka iksaI ek dtU ko saaqa iBaDvanaok maMgata

yao saMDok AcCasaa nha Qa ko Aanaoka Ar YTrI caalaU
krnaokI... AaiNa ek baat... yao KalaI idyao hue inayama paLNaoka ro baabaa...

.........

inayama

1. yaa BB var jao kahI post h[la to kavyaca AsalaM paihjao
kNatahI form caalaola

2. AapNa jao kahI ilahU tI svatcaIca inaima-tI AsalaI paihjao

3. AaQaIcyaa post maQao jao Asaola %yaacyaa puZcaI GaTnaa ikMvaa
p`saMga puZcyaa post maQao Aalaa paihjao

4. gaYT puZo naotanaa yaa caar pOkI kNa%yaahI eka pa~alaa
]gaacaca maana TakNao ikMvaa naaihsaa krNao ikMvaa naivana pa~
GausavaNao ho dnhI TaLavao. ha p`omaacaa cakna Aaho %yacaa i~kNa
ikMvaa pMcakna ikMvaa [tr kahIhI k nayao

t Baa[ laga Ar Baa[yakI bahonalaga ABaI keyboard laonaoka Ar
calaU krnaoka @yaa...


------------------------------

saMyajak p`saad iXar

  Thread Posts Last Post
Archive through September 04, 200335 09-04-03  5:13 am
Archive through September 09, 200335 09-09-03  7:59 pm

Yog
Tuesday, September 09, 2003 - 8:13 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ashwini,
sahIca.. e@dma badama saat cyaa KoLasaarKI warning idlaIsa tr... :-)

Nirakar
Tuesday, September 09, 2003 - 8:53 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Ashwini: mazi utari varach zali aahe ani mi sutalo pan :-)

Champak
Tuesday, September 09, 2003 - 9:14 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

nirakar .......
Ekdam sahi boss,
sujay ke sath shadi bana dalo usaka aur USgaon mein KHOLI leke deo,
voh uparri galli ki mili hein na usaka bhi shadi ho gaya pakyaa ke saath......aish karne do bacchon ko.

abhi to namaste,

fudlya warshi bhetu.

he warsh sarvanna sukhache jao.

Upas
Tuesday, September 09, 2003 - 11:03 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

risaka

imaTIMga va$na Aalao
mhTlaM 2 imanaTo XaaMt basaU
ihtgaujavar jaa}na
jara v&C caI majaa laUTU ²²

tovaZ\yaat inbox maQyao
yao]na pDlao ek maola
ivajayakDUna Aalaolao pahUna
mhTlaM qaaMbaU qaÜDa vaoL ²²

Aat kaya prt mhNatÜya
kI risk issues saaMgatÜya
maola varcaM to important sign
malaa lagaoca baGaayaalaa laavatya²²

" sap`oma namaskar " AXaIca hÜtI
maolacaI sauÉvaat
AaiNa ek ek AÜL vaacatanaa
AgadI ]%kT hÜt hÜto %yaacao ivacaar ²²

p`omaasaazI ApIla krayacaI
iktI Cana saÜya Aaho
AaiNa tÜ read receipt caa falg
malaa kaya KuNavatÜ Aaho²

iktI organized Aaho ha ivajaya
AaiNa forward sauwa
jaunyaa kaLasaarKM p~ ilahINyaapoxaa
%yaanao [maolacaaca Qarlaa rsta ²²

naahI maI %yaalaa duKvaU Xakt
iktI Cana samajatÜ tÜ malaa
saujaya naohmaI Aaplyaaca duinayaot
došla ka tÜ malaa qaara²²

kala DoT laa yaotanaa
dÜGaaMnaI %yaalaa CLlaM
AaiNa %yaalaa samajaUna GaoNyaaeovajaI
maIca %yaacaM mana maarlaM ²² :-(

saujayacaM kaya kahIhI krola
kamaapurta gaÜMDa GaÜLvaola
]Va %yaalaa AaplaM mhTlaM tr
GarI AaiNa Aa^fIsaat DÜ@yaavartI basaola ²²

Aata maaJaa ekca Qyaasa
ivajaya AaiNa %yaacaI saaqa
krona tr %yaacyaaXaI lagna
Aata dusayaa- kuNaacaIca naahI baat ²²

Aro pNa saujayacyaa p~acaM kaya
AaiNa tÜ hvaot gaolaa Asaola to vaacaUna %yaacaM kaya
KI KI KI KI ek Aaho naa idea
qaap maarayalaa kaya jaatMya caayalaa ²²

to p~ maI naahIca ilaihlaM mauLI
to Axar maaJaM naahIca mauLI
maaJaM tr ivajayavar p`oma Aaho
AaiNa ivajayalaa doiKla to kbaUla Aaho²² :-)


Rar
Wednesday, September 10, 2003 - 12:00 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ivajaya :
maaJyaa maUk p`omaalaa
risaka kQaI jaaNaola kaÆ
maaJyaa saaáyaa svaPnaaMcaa
Aqa- Kra hܚla kaÆ
ivacaartÜca Aaja risakolaa
ip`yaoÊ maaJaI hÜXaIla kaÆ
Ajaya AiNa saujaya laa
" Baa]jaI " hak maarXaIla kaÆ
:-)


Chafa
Wednesday, September 10, 2003 - 12:25 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

risakaÁ

mana maaJaM Aisqar caMcalaÊ jaNaU ALvaavarcaM paNaI
kQaI vaaTtM Ajaya vaa ivajayaÊ hvaasaa saujaya itsaáyaa xaNaI

iktI hI Gaalamaola Ana iktI hI baocaOnaI jaIvaGaoNaI
%yaatUna Aašnao kLvalaolaI jaÜXyaaMcaI AalaolaI maagaNaI

p`Üjao@TcaI DoDlaašna javaL AalaolaI kamaacaa ha evaZa vyaap
[qaUna gaolao ekTIca prt tr gaL\yaat pDNaar yaoDcyaap

kaya kÉ kLonaa mana kXaat laagaonaa Jaalaa maaJaaca prajaya
ksao zrvaU ksao saaMgaU kÜNaa inavaDU Ajaya ivajaya ka saujaya²


Sanyojak
Wednesday, September 10, 2003 - 12:40 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

(a STY caa samaarÜp ]Va kolaa jaašla

Yog
Wednesday, September 10, 2003 - 1:15 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

gauntlaI risaka AXaIca ivacaarat
phato tÜ Ajaya ]Baa sakaLI darat...

hatat ÔUla laala gaulaabaacao
DÜL\yaat baÜla Antrngaacao

p`sanga puZo ADcaNaIcaa
zÜka cauklaa risakocyaa kaLjaacaa

eokta Ajaya caI p`oma khaNaI
nakLt d`valaI risaka raNaI...

hat %yaacaa GaovaUna hatalaa
mhNalaI qaÜDa vaoL do maalaa

idlaasa nakar trI saaqa došna
Ajaya mhNalaa tuJaI vaaT pahIna....

ivacaar krta sakaL sarlaI...
Ajayaca jaIvaacaa itcaI Ka~I pTlaI...
Bombayviking
Wednesday, September 10, 2003 - 3:29 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

risaka

p`oma vadnao sauhasya ismato
risakocao )dya naomako kÜNaacao Æ

AjayahI AavaDo itjalaa
ivajayalaa manaÜmanaI varlaa

gahNa p`Xna punaÁ pDo
naomako jaavao kÜNaakDo

Cap kaTa kolaa Asata
p`Xna ittka saÜPpa hI navhta

AayauYyaat pihlyaaMdaca saMBa`maat Aaja tI
jaIvanaat Baasao " saccyaa " saaqaIdaracaIca itlaa kmaI

Aata Gaaš itnao krayalaaca hvaI
itGaaMpOkI ekalaa hÜkaracaI saad VavaI


Ashwini
Wednesday, September 10, 2003 - 4:21 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ivajaya

tI salajjanayanaa
pahtaca maja hsalaI
papNyaaMAaD DÜkavaNaarI
laaja jaraXaI idsalaI

papNyaa XarmaUna Jauklyaa
svatÁXaIca baavarlyaa
hIca ka tI maaJaI baa^sa
maI ivacaarI manaasa Apulyaa

maaJyaa p`Xnaacao ]<ar
na maagataca imaLalao
maI kÜNa itcaa to
DÜL\yaat itcyaa la#K kLlao


Prasad_shir
Wednesday, September 10, 2003 - 8:47 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

puZcyaa tasaaBaramaQao XaovaTcaM post krayacaM Aaho.. kÜNaalaa kahI TakayacaM Asaola tr Takuna Gyaa²

Bombayviking
Wednesday, September 10, 2003 - 9:26 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

savaa-Mcao manaapasaUna AaBaar..Ô> risaka naahIca tr sagaL\yaaca pa~aMcyaa manaÜroKa sagaL\yaaMnaIca Cana rMgavalyaa.... saMyaÜjakaMcao ivaXaoYa AaBaar..... p`saad Baaš XaovaThI yaÜgya kra... :-)

Nandita
Wednesday, September 10, 2003 - 9:51 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Baaš AÝr bahona laÜga kuC BaI krÜ laoikna risaka saujaya kÜ imalanaI caaihyaoÊ eosaa ilaKÜ :-)

Prasad_shir
Wednesday, September 10, 2003 - 10:15 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

jaÜDIdar kÜNaalaa inavaDavaMÆ
lagna kÜNaaXaI kravaMÆ
jaÜ maaJyaavar p`oma krtÜ %yaacyaaXaIÆ
maI jyaacyaavar p`oma krto %yaacyaaXaIÆ
ka jaÜ malaa sauKat zovaU Xakola %yaacyaaXaIÆ

AayauYyaakDUna naomakM maaJyaa
kaya hvaMya malaaÆ
hvaMya to GaoNyaasaazI
VayacaMya kaya malaaÆ

XaÜQaavaM laagatM yaa p`XnaacaM
]<ar jyaacaM %yaalaa
karNa AsatM jagaayacaM
AayauYya jyaacaM %yaalaa...


Prasad_shir
Wednesday, September 10, 2003 - 10:16 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

hvaM toca paihjao
hvaM tsaMca paihjao
hvaM toMvhaca paihjao
h+ kXaalaa AsaaÆ
Aaplyaa maagaNyaa
maagauna maagauna
taNata kXaalaa GasaaÆ

jao na@kI hvaMya to
qaÜDMca Aaplyaalaa kLtM
jarI kLlaM trI to
Aaplyaalaa qaÜDMcaM vaLtM
AaiNa jao kLtM AaiNa vaLtM
to sagaLM kuzo imaLtM²

jaIvaacaI Aaplyaa evaZI
Gaalamaola kXaalaa krayacaI
ek basa cauklaI tr
dusarI basa pkDayacaI²

jao paihjao to imaLvaNyaasaazI
TaktÜ jaIva gahaNa
kasaavaIsa hÜtÜ AapNa
AaiNa kMzat yaotÜ p`aNa
KrMca Asato ka garja yaovaZI
jaIva AÜvaaLUna TakayacaIÆ
ek basa cauklaI tr
dusarI basa pkDayacaI²

Ana jao paihjao AsatM to
jaoMvha yaotM Aaplyaa hatat
kahI idvasa AsatÜhI AapNa
AanaMdacyaa svagaa-t

hLuhLu AanaMdacaM
]QaaNa ivarayalaa laagatM
kLt nakLt AaplyaalaahI
sauK baÜcaayalaa laagatM

maga krtÜ AapNa tgamaga
sauKM pkDuna zovaayacaI
AanaMdacaI fulapaKrM
mauzIt AavaLUna zovaayacaI

kaya hvaMÊ ksaM hvaM
ho toMvhahI Aaplyaalaa kL\tM nasatM
AaplaMca mana AaplaM vaOrI
naohmaI Aaplyaalaa CLt AsatM

AhÜÊ ek basa cauklaI tr
dusarI basa pkDayacaI²
pNa
pkDU tI basa maa~
AanaMdanaM jagaayacaI²

pkDU tI basa maa~
AanaMdanaM jagaayacaI²


Madya
Wednesday, September 10, 2003 - 10:31 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

cyaayalaa kaya laÜcao Aahot²²²²² r@Xaa baMQana Aasaola javala yaot Asaola trÊ itGaanaahI ra#yaa baaMQaayalaa saaMgaa risakolaa.

Prasad_shir
Wednesday, September 10, 2003 - 11:12 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

BaašlaÜga AÝr BaonalaÜga

yao risaka AayaToma ka Taka maOnao tÜ iksako saaqa iBaDayaa nahI hO... Aapunaka DoirMgaca nahI baap... Baašnao baÜlaa hO AayaToma laÜga ko saaqa jyaada Xyaanap+I nahI krnaoka.. ijasakÜ ijaQar BaI Taka iBaDvanaoka ]sakÜ ]Qar iBaDvanao donaoka... Aapuna isaÔ- ca@yaa p@yaa kÜ laoko barat mao naacanaÜka jaanaoka...

]ska eosaa hO XaaNaoÊ torokÜ toro Kudko life ka saalaa kÜ[ iDisajana nahI laonaokÜ Aata tÜ dusaro ko life k iDisaJana kayakU laota ro² AÝr vaOsao BaI saBaI d<au laÜga ko mana mao ek Ajaya ³yaokdma TkaTk Pyaar krnaovaalaa´ ek ivajaya ³baÜlao tÜ yaokdma knFyaUja´ AÝ r saujaya ³P`yaai@Tkla ro´ rhtaca.... vaOsao naohmaIca hma kÜ[ BaI iDisajana laoto hO tÜ yao tInaÜmaosao kÜ[ ek d<au dominate krta hO²

tÜ ABaI yao YTÜrI hma [Qarca qaaMbavato hO...saBaI laÜga kÜ Apnao Apnao kMFyaujana mao CÜDko² ijasakÜ jaÜ iDisajana laonaa hO vaÜ laonaoka.... laokIna barat maO hma sabakÜ naacanao kÜ baÜlavanaoka ro baabaa...

AÝr jaato jaatoÊ Baaš nao baÜlaolaa hO... jaÜ jaÜ iBa Baa[laÜga AÝr BaonalaÜga nao [Qar dsa idna maO posting ikyaa.... ]na sabaka qaoM@yau ro baabaa... sabako caaya panaI ko vaasto ek ek poTI Baoja rha hO baad mao...

tÜ baÜlaÜ... gaNapit baaPpa maÜryaa... AÝr puZcyaa vaYaI- lavakr Aanaoka ro baabaa²


THE END...
 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions