Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics

ihtgaujakraMnaI kolaolyaa Aar%yaa ...

Hitguj » Culture and Society » सामाजिक » हितगुज गणेशोत्सव » हितगुज गणेशोत्सव २००३ » ihtgaujakraMnaI kolaolyaa Aar%yaa « Previous Next »

upyaa [qao AapNa svat kolaolyaa Aar%yaa Xlak Bajanao stvanao kvanao ilahavaIt.
p`calaIt rcanaa [qao ilahavyaat. p`calaIt rcanaa

AamhI kolaolyaa Aavaahnaalaa %vairt p`itsaad do]na evhZ\yaa sauMdr Aar%yaa pazvaNaayaa ihtgaujakraMcao AamhI manapUva-k AaBaarI Aaht.

Asami
Sunday, August 31, 2003 - 3:14 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ih AartI p`saad iXar (aMnaI rcalaI Aaho.

jaya dova jaya dova jaya Aa%ma$pa
bauwIcyaa dOvata jaya gaNapitrayaa
jaya dova jaya dova

sad\gauNa saaro maaJyaa AMgaI baaNaavao
dugau-Na maaJao saaro jaLÜinayaa jaavao
maaJyaa $pacaI AÜLK maja vhavaI
gaNarayaacaI eosaI Ìpa laaBaavaI
jaya dova jaya dova

)dyaI rahÜ maaJyaa hI maMgalamaUtI-
AakaMxaaMcaI maaJyaa hÜvaUdo pUtI-
duKkark savaa-Mnaa to maI TaLavao
sauKkark saaro jao to maI inamaa-vao
jaya dova jaya dova

maaJyaa XvaasaaMcaa maalak gaNarayaa
maaJyaa spMdaMcaa palak gaNarayaa
saaáyaa ivaXvaalaa dosaI tU Aakar
Aist%vaalaa maaJyaa dosaI maUlaaQaar
jaya dova jaya dovaAsami
Sunday, August 31, 2003 - 3:25 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ga,NaoXaacaI ih AartI maukuMd kiNa-k (mkarnik ´ (aMnaI rcalaI Aaho.

sauÓkark duÓhark sanmaitdayak gaNaptI maÜryaa
jaya gaNaptI jaya maÜryaaÊ maMgalamaUtI- maÜryaa

vaata- ivaGnaacaI naa ]rvaI
p`omaÌpocaI Qaara JarvaI
vaa%salyaacaI vaYaa- purvaI
tUM gaNanaayakÊ isaiQdivanaayakÊ saubauQdIdayak maÜryaa
jaya gaNaptI jaya maÜryaaÊ maMgalamaUtI- maÜryaa

raga laÜBa A&ana kananaI
gaurÔTlaÜÊ maja tar yaaMtunaI
Ananya Baavao XarNa tulaa maI
do maja sÔUtI-Ê AaiNa sanmatI AMtI sad\gatI maÜryaa
jaya gaNaptI jaya maÜryaaÊ maMgalamaUtI- maÜryaa

sava-saaxaI tUMÊ tUM vardata
tujavaacauina maja kuNaI na ~ata
@laoXaaMpasauina saÜDiva Aata
saMturamasautÊ va%salanaMdna kir tuja vaMdna maÜryaa
jaya gaNaptI jaya maÜryaaÊ maMgalamaUtI- maÜryaa


Hawa_hawai
Sunday, August 31, 2003 - 4:07 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

prasad, mukund karnik ...chhanach.

Asami
Sunday, August 31, 2003 - 5:01 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ih AartI ixap`a (aMnaI rcalaI Aaho.

caala ‘AartI &anarajaa maha kOvalyatojaa’

AartI gaNarayaa

AartI gaNarayaa
]maaXaMkrsauta
jaaLUnaI AMhBaava
QaUp laaivalaa tulaa
ÈÈQaRÈÈ

XaoMdUr ]TI AMgaI
kanaI kuMDla XaÜBao
dUvaa-har ÉLo kMzI
r%naikrIT iXarI
ÈÈ1ÈÈ

ivaGnahr naama tuJao
rixa saMkTI Ba>a
GaalaItÜ laÜTaMgaNa
tuja namaUnaI Aata
ÈÈ2ÈÈ

saumatI AamhaM doš
@laoXa inavaaÉna Gaoš
ekdMt gajaanana
payaI zoivatÜ maaqaa
ÈÈ3ÈÈAsami
Sunday, August 31, 2003 - 5:23 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

parsad mukunda kshipra atishay sundar.

Kmayuresh2002
Monday, September 01, 2003 - 2:34 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Aar%yaa Cana Aahot sagaL\yaa... baaPpa na@kI p`saÙa hÜNaar Aata tumacyaavar

Bee
Monday, September 01, 2003 - 3:18 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

arey wah.. chhanach aahet kee hya aratya.. chhan chaal lawata yeil ase waTate. poranna..bhaktanno.. surekh..

Sukhada
Tuesday, September 02, 2003 - 4:22 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maaJaahI ek p`ya%na ..

jaya dova jaya dova jaya gaNapitrayaa
natmastk jana AamhI piDtÜ tva payaa
jaya dova jaya dova..

saMkTsamayaI smarta tujalaa gaNarayaa
QaavaUina yao rixaNyaa Ba>a ivaGnah%yaa-
ÌpadRYTI saklaaMvar paivaisa Ba>alaa
saMkTnaaXana kirisa tU ivaGnarajaoMd`a
jaya dova jaya dova..

maagaNao ekica Aata tva cariNa sauKk%yaa-
saaqa-k janmaa hÜNyaa GaDU do sa%kaya- hata
Ba>aMcao ApraQa tU xaimaisa laMbaÜdra
sad\bauiw Vaiva Aamha ho bauiwcyaa da%yaa
jaya dova jaya dova..


Nandita
Tuesday, September 02, 2003 - 4:41 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Sukhada, Prasad, Kshipra, Mukund, chan prayatna !!!

Satyajit_m
Tuesday, September 02, 2003 - 4:58 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

khup sundar aratya mastach... vah chhanach!!!

Nvgole
Tuesday, September 02, 2003 - 9:17 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

hvaa hvaaš yaaMcao ivanaMtIsa maana do}na...
Asami
Tuesday, September 02, 2003 - 2:14 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ih AartI maukuMd kiNa-k (aMnaI rcalaI Aaho.

XaMkracaI AartI

jaya XaMkrÊ jaya mahoXvaraÊ jaya ]maaptIÊ hrÊ
iXavaoXvara

jaTa Qaairlyaa XaIYaa-vartI JaoilayalaI gaMgaaQaara
AaiNa KÜivalaa AaBaUYaNaa%mak XaItla XaXaI kcasaMBaara
Baalaavarlyaa nao~atuina pNa barsaivalao KidraMgaara
madnadhna kÉinayaa Xamaivalaa ËÜQa tuvaaMÊ AitbalaoXvara
jaya XaMkrÊ jaya mahoXvaraÊ jaya ]maaptIÊ hrÊ iXavaoXvara

ivaXvaacaa samatÜla saaQaNyaa AvalaMibaiXa tUM saMhara
kzÜr ijatuka ittuka BaÜLa AsaXaI tUMÊ tarNahara
kpu-gaÜ-áyaa AMgaaMgaavar Basma ivalaoipXaIÊ ]ga`tra
vyaaGa`aMbarQaarkaÊ mahoXaaÊ mama vaMdna tuja hroXvara
jaya XaMkrÊ jaya mahoXvaraÊ jaya ]maaptIÊ hrÊ iXavaoXvara

kMz jaahlaa inaLa tuJaa jaiQaM p`aXana kolao hlaahlaa
dah tyaacaa Xamavaayaalaa naaga Qaairlaa jaiXa maalaa
taMDvaip`yaaÊ Éd`naayakaÊ kOlaasaptIÊ i~XaulaQara
Ap-Na hI AartI carNaI tvaÊ naIlaga`IvaaÊ pXauptoXvara
jaya XaMkrÊ jaya mahoXvaraÊ jaya ]maaptIÊ hrÊ iXavaoXvara
Peshawa
Tuesday, September 02, 2003 - 3:54 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


jaya jaya jaya jaya gaNaptI
tuJyaa payaI vahatÜ ro Ba>I AamaucaI ÈÈQa`uÈÈ

gajamauKÊ qaula dohÊ ]MdravarI
Qyaana caalao duDuduDu ivaXvaatunaI
Baa} kait-kÊ maata satIÊ ipta XaMBaÜ
tuJyaa ilalaa pahtatI kÝtukanaI ÈÈ1ÈÈ

eka hatI AMkuXa ; dujyaat paXa
kayaa-rMBaI naava krI ivaGnaaMcaa naaXa
bauiwcaa tU dovaÊ ÉwI isaiwcaa ptI
klaocaa ha maÜdk XaÜBao saÜMDomaQaI ÈÈ2ÈÈ

Baagya maaJyaa GarI Aalao tuJyaa savao
dXa-naanao mana Jaalao vaoDo ipsao
dasaaMcaa ro dasa AamacaI dubaLI vaaNaI
gaÜD maanauna Gyaa gaatÜ tumacaI gaaNaI ÈÈ3ÈÈ


Hawa_hawai
Tuesday, September 02, 2003 - 4:13 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

peshwa, narendra, sukhada surekh lihilya aahet aartya

mastach sangrah tayar hotoy aartyancha.

Arch
Tuesday, September 02, 2003 - 7:24 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kaya ro ekekjaNa talented Aahat tumhI. Ôarca Cana Aahot (a Aar%yaa.

Paragkan
Tuesday, September 02, 2003 - 8:11 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

vaahÊ @yaa baat hO² bahar AaNalaI Aaho sagaL\yaaMnaI imaLUna²

Smk
Wednesday, September 03, 2003 - 6:18 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

jaya jaya EaI gaNarayaaÊ bauwIcyaa dovaa
rixaNyaasaI jagata Avatar Gyaavaa

naama tuJao smarta ivarGaLtI ivaGnao
drvaLtI kpU-r - caMdna - saumanao
sauMdr tuJao $p XaaMtvaI manao
AanaMd Ba$naI vaaho savaa-Mgaanao

doš ]dMD sauK saaáyaa saRYTIlaa
duYTaMnaa namavaIÊ tarI saubauwIlaa
doš QaOya- Xa>I dIna - duba-laa
kÉNaamaya inama-L mana do balavaanaalaa

sava-& svaamaI tU ivaVa - klaaMcaa
sa$ do GaÜr itimar ha A&anaacaa
]jaLÜ Aata saUya- navyaa ivacaaMracaa
pRqvaIvar vaYaa-va kir maaMgalyaacaa


Chafa
Thursday, September 04, 2003 - 3:57 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

sagaL\yaa Aar%yaa KUp sauroK Aahot. ismataÊ ‘ivarGaLtI ivaGnao’ Kasa²

Nishshabda
Thursday, September 04, 2003 - 8:51 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

hI AartI naahI pNa gaNaoXa vaMdnaa Aaho. mhNaUna [qao p`stut krIt Aaho.

jaya jaya jaya EaI gaNaoXa
vaMdna tuja dovaa
Baaivak tva Ba>gaNaI
ÌpadRYTI zovaa

maMgalamaya tva maUtI-
dXa-naI imaLo sfUtI-
sa%kayaa- Va Xa>I
ivaXvaa%mak dovaa

Bavatark duKhark
laIlaa tva sauKkark
sad\bauwI saMga`ahk
AaiXaYa Va dovaa

gaMQa puYp dUvaa-MkUr
QaUp dIp naOvaoV Ana
Ap-Na tva tna mana Qana
maanaUnaI Gyaa saovaa

jaya jaya jaya EaI gaNaoXa
vaMdna tuja dovaa


Sanyojak
Wednesday, September 10, 2003 - 12:36 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maayabaÜlaIkraMnaI ]%saahanao ihtgauja gaNaoXaÜ%savaat Baaga Gaotlaa %yaaba_la AaBaarI AahÜt.
 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions