Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics

gaNaoXaÜ%sava

Hitguj » Culture and Society » सामाजिक » हितगुज गणेशोत्सव » हितगुज गणेशोत्सव २००३ » gaNaoXaÜ%sava « Previous Next »

gaNaptI baaPpa maryaa


ihtgauja gaNaptIcaI p`tIYzapnaa [qao krNyaat AalaolaI Aaho.

Page Load hNyaasa vaoL laagat.

vatuMD mahakaya sauya-kTI samap`Ba
inaiva-GnaM ku$mao dova sava- kayao-YaU sava-da


----------------------------------
maUtI-caI sajaavaT mru

  Thread Posts Last Post
Archive through September 02, 200335 09-02-03  9:53 pm
Archive through September 07, 200335 09-07-03  5:15 am

Nvgole
Sunday, September 07, 2003 - 5:26 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this messageBaartat laakUDkama prakÜTIcyaa saÝMdyaa-nao krNaaáyaa karaigaraMcaI mauLIca kmaI naahI. pNa AaQauinak AvajaaraMcaa ]pyaÜga k$na kolaolaa ha klaocaa AaivaYkar pha. maUL ica~ Indian Airlines cyaa mauKp~at ³svaagat´ p`isaw Jaalao Aaho.

Dhondopant
Sunday, September 07, 2003 - 6:30 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

AasaamaI AiNa baoTI

Aamacyaa eokNyaat trI...

Xau@laaMbarQarma dovama XaiXavaNa-M catu-Baujama

Asa Aaho
.


Kalandar77
Monday, September 08, 2003 - 7:04 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

gaNaptI baaPpa maÜryaa²²²

maMgalamaUtI- maÜryaa²²²


Paragkan
Monday, September 08, 2003 - 7:13 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

huXXya ...... gaNaptI baaPpa maÜryaa ro²

Nvgole
Tuesday, September 09, 2003 - 2:30 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this messageNvgole
Tuesday, September 09, 2003 - 2:34 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this messageNvgole
Tuesday, September 09, 2003 - 8:47 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this messageNvgole
Tuesday, September 09, 2003 - 8:49 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this messageBa>janahÜÊ ha Gyaa Aajacaa p`saad.

Nvgole
Tuesday, September 09, 2003 - 8:56 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message
gaNaptI baaPpa maÜryaa
puZlyaa vaYaI- laÝkr yaa
ÉPyaacaa maÜdk saÜbat nyaa
Aamhalaa sadOva sanmatI Va


Asami
Tuesday, September 09, 2003 - 1:13 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

gaNaptI baaPpa maÜryaa
puZcyaa vaYaI- lavakr yaa


Upas
Tuesday, September 09, 2003 - 3:16 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

tÜ pha Aalaa laalabaagacaa rajaa Aalaa AaiNa tÜ pha maagao tojaukyaa maoMXanacaa AaiNa itqao KotvaaDIcaa rajaa. Aroccaa AgadI laa[naca laagalaoya. gaNaptI baaPpa maÜryaa puZcyaa vaYaI- lavakr yaa.
" payaI hLU hLU caalaa mauKanao maÜryaa baÜlaa "
" pava-tIcyaa naMdnaa maÜryaa gajaananaa baa gajavadnaa "
" maÜryaa ro baaPpa maÜryaa ro
maÜryaa ro baaPpa maÜryaa ro "
" ]javaIkDcao traffic qaaMbavaaÊ lahana gaNaptIMnaa ]jaivakDUna jaa]VaÊ vaajat calaa gaajat calaa.. AagatM svaagatM sausvaagatM.. saava-janaIk gaNaoXaÜ%sava maMDLaMcao sahYa- svaagat.. Ba>gaNaaMsaazI yauvak ËIDa maMDLatfo- qaMD paNyaacaI saÜya kolaI AahoÊ Ba>gaNaaMnaI ja$r laaBa Gyaavaa. paNaI ip}na Jaalyaavar Ìpyaa glass prt kra²²
vaajat calaa gaajat calaa.. gaulaala ]QaLt naacat calaa.. hLU hLU puZo sarka²²
baÜlaa gaNaptI baaPpa .... " maÜ SSSSS ryaa "

-- ( mauMbaštIla igargaava caÝpaTIcao javaL V. P. Road varIla vaatavarNa AnaMtcatud-XaIlaa.. )

Sashal
Tuesday, September 09, 2003 - 3:22 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Aata Jaalao Bajana AamhI naimatÜ tva carNaaÊ dovaa naimatÜ tva carNaa
vaaÉnaIyaa ivaGnaoÊ vaaÉnaIyaa ivaGnaoÊ dovaa rxaavao idnaa

inarÜp GaotÜ dovaa Aata Aa&a AsaavaI dovaa Aa&a AsaavaI
cauklao Aamaucao kaihÊ cauklao Aamaucao kaihÊ %yaacaI xamaa AsaavaI

gaNapit baaPpaÊ maÜryaaÊ
puZcyaa vaYaI- lavakr yaa²Sandeep_bodke
Tuesday, September 09, 2003 - 3:25 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Ganpati baappa Moryaa !!
Pudhchya warshi lavkar yaa !!

Hawa_hawai
Tuesday, September 09, 2003 - 4:18 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

payaI hLU hLU caalaa
mauKanao gajaanana baÜlaa


narendra tumcha prasad vataycha utsah vakhaNanyajogaa ahe. mastach!

Upas
Tuesday, September 09, 2003 - 4:26 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

vaa$naI saMkTo Aata AamaucaI saarI
dovaa AamaucaI saarI
ÌpocaI saa}laIÊ ÌpocaI saa]laI dovaa dInaavarI krI ²²
Aata jaahlao Bajana...
jaovha AamhI sagaLo imaLU eoXaa yaa zayaa
dovaa eoXaa yaa zayaa
p`omaanaMdo laagaU p`omaanaMdo laagaU tuJaI iktI- vaNaa-yaa ²²
Aata jaahlao Bajana...
sada eoXaI Ba>I rahU Amaucyaa manaI
dovaa Amaucyaa manaI
hocaI dovaa tumha hocaI dovaa tumha Asao
ina%ya ivanavaNaI ²²
Aata jaahlao Bajana...
Aata jaahlao Bajana...Dhondopant
Tuesday, September 09, 2003 - 4:54 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

gaNaptI gaolaa gaavaalaa
caOna pDonaa Aamhalaa.


Hawa_hawai
Tuesday, September 09, 2003 - 7:18 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

dhondopant ganpati ajun gele nahiyet :-)..sandhyakali hoil visarjan.
ganpati nighale gavala
chain padena amhala asa mhana

Kalandar77
Tuesday, September 09, 2003 - 7:18 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

gaNaptI baaPpa maÜryaaÊ puZcyaa vaYaI- lavakr yaa²

Asami
Wednesday, September 10, 2003 - 12:33 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

[YTkamap`isad\Qyaqa-M punaragamanaaya ca

gaNaaptI baapa maÜryaa
puZcyaa vaYaI- lavakr yaa
Sanyojak
Wednesday, September 10, 2003 - 12:34 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maayabaÜlaIkraMnaI ]%saahanao ihtgauja gaNaoXaÜ%savaat Baaga Gaotlaa %yaaba_la AaBaarI AahÜt.

drrÜja naomaanao ek AartI ilahIlyaaba_la nvgole (aMcao AamhI ivaXaoYa AaBaarI AahÜt.

 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions