Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
हितगुज गणेशोत्सव २००३ ...

Hitguj » Culture and Society » सामाजिक » हितगुज गणेशोत्सव » हितगुज गणेशोत्सव २००३ « Previous Next »

namaskar maMDLI

ihtgauja gaNaoXa%savaacao ho caqao vaYa-. ]%saahI AaiNa ]%savaI maayabalaIkraMcyaa sahayyaanao drvaYaI- p`maaNaoca yaMda doKIla gaNaoXa%sava qaaTat AaiNa AanaMdat saajara kyaat.


gaNaptI baaPpa maryaa

gaNaoXa%savaat saadr hNaaro kahI kaya-ma (ap`maaNao ....

1. AnauBavaaMtI : rjacyaa Aa]Yyaatlyaa lahana maz\yaa AnauBava AaNaI AazvaNaIMcaI ]jaLNaI
2. laoKna spQaa- p`vaasavaNa-na , vyai>ica~Na , rsaga`hNa
3. aMtI tumhI kaya krala ?
4. pV STY ' risaka tuJyaacasaazI '..
5. naaT\ya STY prIkqaa
6. ihtgaujakraMnaI kolaolyaa Aar%yaa

(a vyatIir> gaNaoXa%savaat saadr hNaayaa kaya-maaMba_la AaNaI %yaa saMbainQat ivaYayaaMba_la AiQak saUcanaa vaoLvaoLI idlyaa jaa%laca tpya-Mt BaaivakaMnaI gaDbaD na krta maaMDvaat XaaMtpNao basaUna rahavao hI ivanaMtI.

saava-janaIk gaNaoXa%savaat caalaNaara qaIllarpNaa Aaplyaa ]%savaat caalaNaar naahI (acaI KbardarI AapNa savaa-MnaI imaLUna Gao}yaa.


----------------------------------------------

gaNaoXa%savaacao svayaMsaovak :
maUtI-kar mru
saMyajak asami, hawa_hawai, maitreyee, yogibear, arun, nakul, prasad_shir, ajjuka, vaatasaru

kahI XaMka Asalyaasa contact : asami

  Thread Posts Last Post
naaT\ya STY : prIkqaa ...70 09-10-03  4:28 pm
spQaa- 189 10-08-03  9:07 am
pV STY : ' risaka ' tuJyaacasaazI ...87 09-10-03  11:12 am
aMtI 25 09-10-03  12:39 am
AnauBavaantI 113 09-10-03  12:38 am
ihtgaujakraMnaI kolaolyaa Aar%yaa 20 09-10-03  12:36 am
gaNaoXa%sava 90 09-10-03  12:34 am
 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators