Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics

26 January - Prajasattak Din ( Republ...

Hitguj » Culture and Society » इतिहास » 26 January - Prajasattak Din ( Republic Day ) « Previous Next »

  Thread Posts Last Post
Archive through January 22, 200120 01-22-01  2:16 pm

Sanuli (Sanuli)
Monday, January 22, 2001 - 2:21 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

National Animal
tiger
Large Asiatic carnivorous feline quadruped, Panthera Tigris, maneless, of tawny yellow colour with blackish transverse stripes and white belly, proverbial for its power and its magnificence. There are very few tigers left in the world today. A decade ago the tiger population in India had dwindled to a few hundreds. The Government of India, under its
Project Tiger programme, started a massive effort to preserve the tiger population. Today, thanks to Project Tiger, India's population of tigers has considerably
increased.

Sanuli (Sanuli)
Monday, January 22, 2001 - 2:23 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

National Fruit
aamba

A fleshy fruit, eaten ripe or used green for pickles etc., of the tree Mangifera indica, the mango is one of the most important and widely cultivated fruits of the
tropical world. Its juicy fruit is a rich source of Vitamins A, C and D. In India there are over100 varieties of mangoes, in different sizes, shapes and colours.
Mangoes, have been cultivated in India from time immemorial. The poet Kalidasa sang its praises. Alexander savoured its taste, as did the Chinese pilgrim Hieun
Tsang. Akbar planted 100,000 mango trees in Darbhanga, known as Lakhi Bagh.

Limboni (Limboni)
Monday, January 22, 2001 - 4:52 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

malahi te wanga aahe asech aathavate!
milinda, sindha hehi prantache/rajyache nav aahe. sandarbha arthatach sindhu nadicha aahe.

Storvi (Storvi)
Monday, January 22, 2001 - 5:31 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Wow!! bara vatla he sagla baghun

Ajjuka (Ajjuka)
Monday, January 22, 2001 - 6:48 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

information beaureu Sanuli!!
good work (net surfing che)!!
uttam!!

Storvi (Storvi)
Monday, January 22, 2001 - 6:58 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

aga sanuli, tya site chi link pun de na ithe.

Limboni (Limboni)
Monday, January 22, 2001 - 7:50 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

manatale bolalis agadi! shivay hitgujvar jaga pan laganar nahi link takalis tar!

Zakki (Zakki)
Monday, January 22, 2001 - 8:00 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Baartacaa pihlaa p`jaasa<aak idna 26 jaanaovaarI 1950 laa saajara JaalaaÊ karNa %yaa idvaXaI EaI. AaMbaoDkraMcyaa naotR%vaaKalaI tyaar kolaolaI GaTnaa maanya k$na 'bhaarat, that is India' ³ho %yaa AanglaaLlaolyaa naohoÉMcao ]d\gaar²´ ho p`jaasa<ak raYT/ AaiNa jagaatIla savaa-t jaast laÜksaM#yaa Asalaolao laÜkXaahI raYT/ mhNaUna GaÜiYat krNyaat Aalao²

tÜ Qanya Qanya idvasa saajara krayalaa maI klyaaNalaa hÜtÜ. maaJyaa AayauYyaatIla XaaLotlaI tI pihlaI AazvaNa² maI baraca lahana Asalyaanao ekMdrIt kaya caalaU Aaho yaacaI kahIca klpnaa navhtI. pNa sakaLI XaaLot gaolaÜÊ tr JaoMDavaMdna saMplao trI sava- maulaaMnaa baahorca basavaUna zovalao hÜto. maga baraca vaoL Jaalyaavar malaa kuiNatrI JaÜpotUna ]zvalao ina rMigat kagadat gauMDaLlaolaa poZa AaiNa dÜna AaNyaacao caÝkÜnaI cakcakIt naaNao idlao. ik%yaok idvasa maI to naaNao Ga+ mauizt Qa$naca hÜtÜ. ra~I JaÜptanaa ]XaIKalaI zovat Asao. ek idvasa to hrivalao² maga maI KUp KUp rDlaÜÊ maÜzo Baa} ifid ifid hsat hÜto maga maI ragaaragaanao %yaaMnaa Anaok laaqaa bau@@yaa maarNyaacaa p`ya%na kolaaÊ barocasao Xaap idlao kI to napasa hÜtIlaÊ AaiNa %yaaMnaa maastr maartIla vagaOro vagaOro² XaovaTI baraca maar Ka}na maI gaPp JaalaÜ.


Hemantp (Hemantp)
Monday, January 22, 2001 - 8:49 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

zakki : sahi, chhan aathvan sangitali....

Sanuli (Sanuli)
Tuesday, January 23, 2001 - 5:58 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Khaas lokagrahastav: :o)
hi ghya link:

http://www.intelindia.com/hinditeacher/nationalinsignia.htm

Laxmi_Vishnu (Laxmi_Vishnu)
Tuesday, January 23, 2001 - 10:11 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

thanks for overwhleming resp.
mala fakt rashtra geet pahije hote ithe tar ek dwar ch ughadale gele.

Thanks once again.

Laxmikant

Madhoo (Madhoo)
Tuesday, January 23, 2001 - 1:22 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

no mention ..........
our pleasure!!!!..........asach mhantat na... 0:)

Ajjuka (Ajjuka)
Tuesday, January 23, 2001 - 4:07 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ho bahutek...

Limboni (Limboni)
Tuesday, January 23, 2001 - 5:06 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

sanuli thanks!

Saroj (Saroj)
Tuesday, January 23, 2001 - 6:50 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Zakki : sundar lihilay tumhi!!!!

Zakki (Zakki)
Tuesday, January 23, 2001 - 7:37 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

sarÜjaÊ homantÊ Qanyavaad.

Deepti_W (Deepti_W)
Tuesday, January 23, 2001 - 9:53 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Zakki,
sahi... mast vatala pahilya republic day cha anubhav vachun...
must be so special experience na..

Anudon (Anudon)
Tuesday, January 23, 2001 - 11:59 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

zakki, chhan waTal tumacha anubhav wachun, tumachya itarhi athavani eikanyas/wachanyas awadel.

Sanuli (Sanuli)
Wednesday, January 24, 2001 - 1:41 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Anudon la maze anumodan :o)
Zakki: kharach ashya aajun kahi aathavani asatil tar aavadel aamhala aikayala !

Laxmi_Vishnu (Laxmi_Vishnu)
Wednesday, January 24, 2001 - 5:07 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

 Jayaostute He Gaane

Saroj (Saroj)
Friday, January 26, 2001 - 6:00 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Aaaj 26th Jan.aani konich ithe phirakale nahi....aso....sarvana Prajastak dinachya shubhecha!

Deerghabee (Deerghabee)
Friday, January 26, 2001 - 7:02 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Hanboklang Nongsiej, Age 13, resides in West Khasi Hills, Meghalaya received "Bapu Gayadhani Award" for bravery.

Read what he did .... kinda cute kid..

I was playing nearby when my maternal uncle Raw Nongsiej's house caught fire. It was January 5, 2000, around noon. My uncle was not there and aunty too was working in the fields nearby. Their nine-month-old son was inside the house. When my aunt saw the house on fire, she started shouting for help. But though all our neighbours gathered there, the flames were very high and nobody was going in to bring my cousin out.

I love him very much so I thought I had to get him out, or he would be burnt. (The boy smiles a shy smile, as he says this.) I ran into the house through the flames, and found my cousin crying. I took him into my arms and covered him with a shawl. The flames singed a bit of my hair, and I could feel them on my face. But I ran very fast and came out safe with him. (smiles again)

Madhoo (Madhoo)
Friday, January 26, 2001 - 7:10 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

he really deserves the award!!!!!!!!!
three cheers for hanboklang Nongseij .......
hip hip hurray!!!!!!

Rshubha (Rshubha)
Friday, January 26, 2001 - 7:29 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

proDpared

Coolyogi (Coolyogi)
Saturday, January 26, 2002 - 7:38 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


26 janauAya- cyaa inaimmatnao ­­

Aa%ma%yaga ha inayama

DÜLyaat tola Gaalauna Aaplyaa rXT/maatocaa
p`gatIvar jagaÉk la@Xa zovaa. [tko kaya-
Jaalao ikvaa [tka p`ya%na kolaa yaa
maÜjamaapavar p`gatIcao maulya qara] nakaÂ
tr AaPlyaa laÜkaina ikit @laoXa saÜsalao ina iktI
Aa%ma%yaaga to kÉ Xaklao yaa ksaÜTIvar %yaa
p`gatIcao maulyamaapna krayalaa iXaka.
karNa kaya-inaXpi<a ha yaÜgaayaÜga Aaho pNa
Aa%ma%yaaga ha inayama Aaho.
Aa%ma%yagacaa KmbaIr payaavarca AaiBanava ina
AaitBavya rajyaainca ivaBava maindro ]iBa
rhatat. huta%myaancaa r@xaot Éjalaolao
rajyava`u@xa ivaistNa- vaaZtatÊ
ivaBavsampÙa hÜtat.[Xvaraina idlaolaa p`aNa
%yacyaa carNaI punha Aap-Na kro pya-nt
ina [XvarI kayaa-ica pirput-ta hÜ[ pya-nt
AaXaa AiBainavaoXaanao kya- krt rha kI
e>r huta%myacaI puXpmaalaa tir
mastkavar imarvaala ikvaa
ivajayaacaa tojaÜmaukuT tir ijankuna Gaayala.

vaIr saavarkr.savarkarana jevha london hun Bharatat aanar hote,
tya aadhi tyani aaplya anuyayana je patra pathavle
tyacha ha bhag aahe.
Ref -Veer Savarkar ya Dhananjay Keer yancha
pustakat page no 91.

Maitreyi (Maitreyi)
Saturday, January 26, 2002 - 7:49 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

gaNatM~ idvasaacyaa haid-k XauBaocCa... kuNyaa eka Baarityaanao saMkilat kolaolao ho...

FACTS TO MAKE EVERY INDIAN PROUD


Q. Who is the co-founder of Sun Microsystems?
A. Vinod Khosla


Q. Who is the creator of Pentium chip (needs no introduction as 90% of the today’s computers run on it)?
A. Vinod Dahm

Q. Who is the third richest man on the world?
A. According to the latest report on Fortune Magazine, it is Aziz Premji, who is the CEO of  Wipro Industries.  The Sultan of Brunei is at 6th position now.


Q. Who is the founder and creator of Hotmail (Hotmail is world’s No.1 web based email program)?
A. Sabeer Bhatia


Q. Who is the president of AT & T-Bell Labs (AT & T-Bell Labs is the creator of program languages such as C, C++, Unix to name a few)?
A. Arun Netravalli


Q. Who is the GM of Hewlett Packard?
A. Rajiv Gupta


Q. Who is the new MTD (Microsoft Testing Director) of Windows 2000, responsible to iron out all initial problems?
A. Sanjay Tejwrika
Q. Who are the Chief Executives of CitiBank, Mckensey & Stanchart?
A. Victor Menezes, Rajat Gupta, and Rana Talwar.

Q. We Indians are the wealthiest among all ethnic groups in America, even faring better than the whites and the natives.
There are 3.22 millions of Indians in USA (1.5% of population). YET,
38% of doctors in USA are Indians.
12% scientists in USA are Indians.
36% of NASA scientists are Indians.
34% of Microsoft employees are Indians.
28% of IBM employees are Indians.
17% of INTEL scientists are Indians.
13% of XEROX employees are Indians.


Some of the following facts may be known to you. These facts were recently published in a German magazine, which deals with WORLD HISTORY FACTS ABOUT INDIA.

1. India never invaded any country in her last 1000 years of history.

2. India invented the Number system. Zero was invented by Aryabhatta.


3. The world’s first University was established in Takshila in 700BC. More than 10,500 students from all over the world studied more than 60 subjects. The University of Nalanda built in the 4th century BC was one of the greatest achievements of ancient India in the field of education.

4. According to the Forbes magazine, Sanskrit is the most suitable language for computer software.


5. Ayurveda is the earliest school of medicine known to humans.

6. Although western media portray modern images of India as poverty striken and underdeveloped through  political corruption, India was once the richest empire on earth.


7. The art of navigation was born in the river Sindh 5000 years ago. The very word “Navigation” is derived from the Sanskrit word NAVGATIH.

8. The value of pi was first calculated by Budhayana, and he explained the concept of what is now known as the Pythagorean Theorem. British scholars have last year (1999) officially published that Budhayan’s works dates to the 6th Century which is long before the European mathematicians.


9. Algebra, trigonometry and calculus came from Inida. Quadratic equations were by Sridharacharya in the 11th Century; the largest numbers the Greeks and the Romans used were 106 whereas Indians used numbers as big as 1053.

10. According to the Gemological Institute of America, up until 1896, India was the only source of diamonds to the world.


11. USA based IEEE has proved what has been a century-old suspicion amongst academics that the pioneer of wireless communication was Professor Jagdeesh Bose and not Marconi.

12. The earliest reservoir and dam for irrigation was built in Saurashtra.


13. Chess was invented in India.

14. Sushruta is the father of surgery. 2600 years ago he and health scientists of his time conducted surgeries like cesareans, cataract, fractures and urinary stones. Usage of anaesthesia was well known in ancient India.


15. When many cultures in the world were only nomadic forest dwellers over 5000 years ago, Indians established Harappan culture in Sindhu Valley (Indus Valley Civilisation).

16. The place value system, the decimal system was developed in India in 100 BC.


Quotes about India.

We owe a lot to the Indians, who taught us how to count, without which no worthwhile scientific discovery could have been made.
Albert Einstein.


India is the cradle of the human race, the birthplace of human speech, the mother of history, the grandmother of legend and the great grand mother of tradition.Mark Twain.


If there is one place on the face of earth where all dreams of living men have found a home from the very earliest days when man began the dream of existence, it is India.
Frech scholar Romain Rolland.


India conquered and dominated China culturally for 20 centuries without ever having to send a single soldier across her border.
Hu Shih
(former Chinese ambassador to USA)


ALL OF THE ABOVE IS JUST THE TIP OF THE ICEBERG, THE LIST COULD BE ENDLESS.
Hence I can say proudly, I AM AN INDIAN!

hI list tumhI vaaZvaU Xakta.

Milindaa (Milindaa)
Saturday, January 26, 2002 - 11:16 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

p`jaasa<aak idnaainaima<a sava- BaarityaaMnaa haid-k XauBaocCa ²²Add Your Message Here
Posting is currently disabled in this topic. Contact your discussion moderator for more information.

 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions