Login/Logout | Profile | Help | Register
Last 1|Days | Search | Topics
Archive through October 06, 2005

Hitguj » Gulmohar-Archives » शालिवाहन शके १९२७ ( २००५ - ०६ ) » आश्विन » kqaa kadMbarI » BaulapaK$ » Archive through October 06, 2005 « Previous Next »

Gs1
Wednesday, October 05, 2005 - 2:58 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

BaulapaK$


‘hafmyaaD kumaI AKor ihra^šna JaalaI tr...’ samaÜrcyaa k^maoáyaacyaa jauLvaajauLvaIkDo baGat itrL\yaa baapU ek sauskara saÜDt puTpuTlaa.

‘AaiNa ijaqao rÜja ek eYTI yaayacaI maaramaar %yaa Aaplyaa gaÜTpaD\yaat DÜ@yaavar TIvhIcyaa iDXa laavalaolyaa paca paca gaaD\yaa QaurLa ]Dvat daKla Jaalyaa mhNajao Aapla gaava pNa ihrÜca Jaala mhNaayaca kI’Ê damyaa dat ivacakt mhNaalaa.

‘jara gapa ro mauDVaMnaÜ’Ê gaÝra@ka KoksalaI AaiNa to saaro XaaLocyaa vhraMD\yaakDo Tkamaka baGaU laagalao.

dIDXao ]MbaáyaaMcaa tÜ saara gaavaca XaaLocyaa %yaa icaMQaIevaZ\yaa pTaMgaNaat daTI k$na jamalaa hÜta.

mhsko maastr AMgaacaI mauTkuLI k$na gauDGyaat tÜMD KupsaUna vhraMD\yaat basalao hÜto. %yaaMcyaa baajaUlaa pÜilasa paTIla KucaI-t basalaolao. pÜrM sagaLI CtavarÊ baTaT\yaaevaZo DÜLo k$na GaDlaa p`kar baGaNaarI.

saÜT@yaa baabaU vhraMD\yaacyaa KaMbaalaa TokUna imaXaIlaa pIL dot ]BaaÊ tr XaaLocaa naamyaa iXapaš %yaacyaa baajaUlaa BaaMga paDNyaat magna. %yaaMnaa kÜNaItrI saaMigatlaya kI Aaja to saaxaIdar kI kayaÊ mhNajao ekdma Aaya ivaTnaosa² to sauwa sagaL\yaa doXaBar ² %yaamauLo %yaaMnaa Balataca Baava caZlaolaa.

‘sabasao toja’ pasaUna to ‘KbarÜM kI Kbar’ pya-Mt sava- gaaD\yaatUna ]trlaolao baayaa Ana baaPyao kamaat dMga. kÜNa k^maoro jaÜDtÜyaÊ kÜNa maok­Ap krtya tr kÜNa tÜMDa­kanaat yaM~o GaalaUna qaoT idllaIXaI baÜlatya. gaaD\yaaMmaQyao ho maÜzalao iTvhIcao pDdo.

AaiNa yaa sagaL\yaa garaD\yaat Aajacyaa AakYa-Naacao koMd` AsalaolaI kumaI.

tr hI kumaI mhNajao AgadI krInaa kpUr saarKI gaÜrIip+Ê pNa ekdma hafmyaaD ² maÜz\yaa hayaskUlaat jaayacyaa vayaacaI JaalaI trI XaaLot jaayacao naava naahI. sadana kda prkr pÜlako GaalaUna gaavaBar ihMDNao AaiNa caÝqaI D maQalyaa ipMT\yaaÊ p@yaaÊ gaÜPyaa Ana baaL\yaa yaa lahanagyaaMcyaa ‘D’ gyaaMgabarÜbar ]naaD@yaa krNao ha itcaa ]VÜga. naohomaI puZo puZo krNaaro itcao ho savaMgaDI Aata maa~ gadI-cyaa maagao kÜpáyaatlyaa vaDacyaa JaaDavar caZuna basalaolao AaiNa parMbyaa Ga+ QaÉna puZ\yaat kaya GaDtoya to maanaa ]Mca k$na Baodrlyaa DÜL\yaaMnaI baGaNaaro.

‘AhÜ hI kumaI sau$vaatIpasaUnaca maÜzI gauNaacaI pÜr’Ê sagaLo k^maoro AaiNa A^TmabaaÐbasaarKo rMgaIbaorMgaI zÜkLo laavalaolao maašk gaÝra@kasamaÜr.
‘sadOva hsatmauKÊ kuNaI mhNaavao kumao jara dLNa dLtosa kaÊ kuNaI mhNaavao kumao jara fula tÜDuna AaNaÊ tr kuNaI saaMgaavao kumao jara sauroXaBaTalaa baÜlaavalaoya mhNaa.. kI kumaI inaGaalaIca. AaiNa jaoMvha koMvha dÜna caar tasa vaIja yaošla toMvha lagaoca iTvhIsamaÜr...Ê gaavaat AamacyaakDoca Aaho bar ka iTvhI AaiNa hI AsalaI iDXa...Ê tr toMvha iTvhIsamaÜ$na hlaayacaI naahI. ekica<aanao maÜzo maÜzo DÜLo k$naÊ jaIBa baahor kaZuna eKaVa BaabaD\yaa mau@yaa jaIvaasaarKI basaUna ekTk baGat rhayacaI. maI pNa ek idvasa iTvhIvar jaaNaarÊ tI carKa ka baurKa kÜNa Aaho tXaI hÜNaar mhNaayacaI. Aata itlaa samaja qaÜDI kmaI pNa kuNaacyaa AQyaat maQyaat naahIÊ svacCMd baagaDNaarM fulapaK$ca...’

‘kT.’

k^maora kumaIkDo vaLlaa. ‘D’ gyaaMgacyaa caohoáyaavar Ìt&ta daTUna AalaIÊ ‘rÜja iTvhIvar idsaNaaroÊ Aaplyaalaa jagaaXaI jaÜDNaaro ho caohro. kuzlaI kÜNa hI dovamaaNasao Æ doXaat ijaqao kahI barovaašT GaDola itqao pdrmaÜD k$naÊ gaaDIBaaDo Kca- k$na jaatat. sauKdu : Kat sahBaagaI hÜtatÊ [tr sagaL\yaaMnaa sahBaagaI k$na Gaotat.’

k^maora kumaIcyaa caohoáyaavar koMid`t hÜtÜ. enaTIvhIcaI maillaka puZo sarsaavato. ‘D’ gyaaMgacaI ]%saukta vaaZto. ‘ca^TjaI-cyaa Aašlaa ihnaoca tr ivacaarlao hÜtoÊ " Aapko baoTo kÜ ABaI fasaI idyaa jaayaogaaÊ Aba AapkÜ kOsaa laga rha hO " XaovaTI Asaa kÜNaI trI pazIvar maayaocaa hat ifrvaNaaro paihjaoca naa. Aata bahutok to kumaIlaahI hlavaUna ivacaartIlaÊ " ABaI Aap mar gayaI hO. tÜ AapkÜ Aba kOsaa laga rha hO Æ " yaavar kumaI kaya ]<ar došla barM ƒ

AaplyaabarÜbar icaMcaa AavaLo KaNaarIÊ iTvhI iTvhI KoLNaarI kumaI Aata kQaIca baÜlaNaar naahI yaa Acaanak jaaNaIvaonao D gyaaMga kavarIbaavarI hÜto.

gaudma$na AaiNa BaItInao kahIsaa ivad`up Jaalaolaa kumaIcaa mauLcaa inaragasa caohora inajaI-va hÜ}na pDVavar idsaU laagatÜ. doh jaimanaIvar psarlaolaa. maillakacaa Aavaaja " tÜ doKto rihyaoÊ ApnaohI iXaxakko hvasakI iXakar huš maasaUma laDkI kI khanaI ­ iXaxak banaa Baxak ² isaf- enaiTvhIpr "

savaa-Mcyaa najara mhsko maastrakDoÊ AaiNa maastraMcao DÜLo r>asaarKo taMbaDo Jaalaolao. saÜT@yaa baabaUcao hat kQaIpasaUna iXavaiXavatayat. yaaca maastranao maagacyaa AazvaD\yaat %yaalaa kumaIcaa gaalagauccaa Gaotlaa mhNaUna kanaaKalaI BaDkvalaI hÜtI. toMvhapasaUnaca %yaacao hat iXavaiXavatayat.

‘maaya gaa^DÊ balaa%kar pNa Jaalaaya ƒ ko iTvhIcaI ek navaiXakI maillakalaa ivacaarto.
‘maaiht naahI’
‘pNa tUca tr Aa<aa..’
‘AsaUhI XaktÜ naa ’Ê maillaka itlaa kcaáyaat kaZto.

‘Ta^maÊ k^maora baa^DIvar fÜksa krÊ AaiNa maillaka tI caadr kaZ baa^DIvarcaI’Ê idllaIhUna rajaÊ enaiTvhIcaa ibagaXaa^T AÐkr kanaat kujabaujatÜ. caadr kaZlaI jaatoÊ pÜilasa paTIla Asvasqa hÜ}na ]zU pahtÜÊ pNa iKsaa Balataca jaD Jaalaolaa. maga itqaunaca ‘lavakr AaTpa’ AXaI KUNa krtÜÊ AaiNa ek sauskara saÜDuna KalaI basatÜ.

k^maora Aata kumaIcyaa maRtdohavarÊ pÜlaka faTlaolaaÊ prkr par kmaropya-Mt var ivaskTlaolaa. qaÜD\yaaXaa KrcaTlyaacyaa KuNaaÊ evaZusaa jaIva tÜ. eka inaragasa baalyaacao to inamaa-lya pDda BaÉna vyaaplaolao pahtaMnaa saaro gaavakrI xaNaBar sauÙa hÜtat.

‘vaa^vaÊ naašsa laogsaÊ d^T iTcar [ja A lakI baasTD-. ho baGauna malaa tr Aa<aaca tulaa [kDo baÜlaavauna Gyaavaosao vaaTtoya’ punha idllaIhUna raja kujabaujatÜ.
‘f.... yaU’Ê maillaka ÌtkkÜpanao mhNato.
‘e@Ja^@TlaIÊ toca mhNatÜya maI’Ê raja KLKLUna hsatÜ.
puZcaa fID sTuiDAÜtUna. puZcyaaca xaNaI k^maora rajavar.
‘maO samaajasao puCta hUMÊ kÝna hO AsalaI ijammaodar eosao maasaUmaÜM kI h%yaa ka Æ AÝr @yaa imalaogaI [nho sajaa...’ A%yaMt kLkLInao raja baÜlaU laagatÜ.

%yaacao to ÉpDo AaiNa tLmaL baGaunaca pÜraMnaa ]caMbaLUna yaoto. Asaaca tr icaMtaËaMt Jaalaa hÜta tÜ %yaa ca^TjaI-saazI. satt maihnaaBar daKvat hÜto drrÜja. p`%yaok baarIk saarIk gaÜYT. pÜraMnaa sagaLo paz Jaalao hÜto. pNa ho maastrÊ yaaMcao kaya vaakDo hÜto %yaa iTvhIXaI kQaI kLlao naahI.
‘hI kumaI Ana tumhI caÝqaI D caI karTIÊ jaoMvha baGaavao toMvha TIvhIlaa gaÜcaIDIsaarKI icakTlaolaI. Aro fulapaKrasaarK baagaDayaca vaya tumacaÊ kaya %yaa masaNyaa iTvhIlaa kÜMbaDIgat ]bavataya ƒ maastr gaÝra@kakDo yao}na baÜMbalaayacao. pÜrM AaplaI iZmma. kumaI ekTIca ]zuna jaayacaI maga kQaImaQaI %yaaMcyaabarÜbar.

iTvhIt baÜlalaM tr kdaicat sarkarkDuna nauksaanaBarpaš imaLola Asao saaMgaUna kumaIcyaa Aayaolaa k^maoáyaasamaÜr baÜlaayalaa rajaI kolao jaato. rDU Aava$na DÜLo pusat tI kaya GaDlao to saaMgaU laagato.

‘kmaa^naÊ tI Aaš AsaUna rDt naahI ho na^carla vaaTt naaihyao...’ kÜNaacaa trI idllaItlaa baa^sa krvaadtÜ. AXaa vaoLI kaya krayacao ho kuNaalaa saaMgaavao laagat naahI.
‘tÜ @yaa AapkÜ ]sakI bahÜt yaad AayaogaI Æ’Ê dIpk ivacaartÜ.
p`Xnaanaoca maaya camaktoÊ DÜL\yaacyaa kDolaa jamaU phaNaaro paNaI prtvaU pahtoÊ AaiNa XaovaTI Asahayya hMbarDa fÜDto.
‘vaa^vaÊ pfo-@T Xaa^T fa^r eMiDMga d saogamaoMT AÐD gaܚMga [naTU A ba`ok..’ baa^sa ekdma KuXa.

‘ba`oksao phlaoÊ [saI GaTnaa sao jauDa hmaara Aajaka savaala. @yaa Aap Apnao iTcarko saaqa sao@sa krnaa caahÜgao Æ esaemaesa e fa^r hmaoXaaÊ baI fa^r kBaI kBaIÊ AÐD saI fa^r kBaI nahI.’ kuzotrI ek inavaoidka ica%karto.

p`otaXaojaarI pMcanaamyaatlyaa vastU. XaaLocyaa GaMTocaI dÜrIÊ Pla^isTkcaI ipXavaIÊ kumaIcyaa pÜla@yaavar AÜGaLlaolyaa caa^klaoT Aa[sakaMDIcaI kaDI AaiNa itcyaa mauzIt saapDlaolao maastraMcao GaD\yaaL.

caÝqaI D gyaaMgalaa javaL javaL sagaL samajatya. ‘ek [Mca jaaDIcyaa saaDotIna maITr laaMba dÜralaa dÜna gaazI maa$na fasa tyaar kolaa gaolaaÊ AaiNa %yaanao ca^TjaI-laa faXaI idlao gaolao. kumaIcyaa gaL\yaalaa XaaLocyaa GaMTocyaa dÜracaa fasa basalaa. Aata %yaamauLo maastraMnaa pNa ca^TjaI-saarKa fasa basaNaar Asao laÜk mhNatat. pNa maga ca^TjaI-laa AaiNa maastraMnaa fasa laavaNaaáyaaMnaa kÜNa faXaI doNaar Æ CoÊ sagaLaca gaÜMQaL.’

‘caohra AaiNa CatI jara mast varcyaa baajaUnao Gao ro ABaI.’ idlaIp sar k^maoramanalaa saaMgatat.
‘Ta[msamaQyao AsataMnaa iXaklaolaa mah%vaacaa QaDaÊ rop AsaÜ vaa maD-rÊ nyaUja kvhr krtaMnaa saonXauA^ilaTI maoMTona kravaI. DÜMT baÜAr yauvar v(uAsa-. e@saa[T domaÊ AÜkoÆ’Ê navaiXa@yaaMnaa qaÜDo AnauBavaacao baÜla imaLtat.

eka vaaihnaIvar balaa%kar va KUna ksaa Jaalaa Asaola yaacao A^inamaoXana tr dusaáyaa vaaihnaIvar klaakar Gao}na ena^@TmaoMT sau$ hÜto. ‘ca^TjaI-cyaa faXaIcao pNa Asaoca daKvalao hÜto.’ pÜraMnaa AazvatoÊ ‘maaNasaacaI baahulaI tu$tu$ AalaIÊ DÜ@yaat kaLI ipXavaI GaatlaIÊ maanaot dÜr ADkvalaaÊ KTka AÜZlaa kI baahulaI hatpaya JaaDt laTklaI. eka tasaanao punha toca saaro punha pihlyaapasaUna. kumaI %yaa baahulaIsaarKI tasaaBaranao ]zuna basaU XaklaI tr ƒ

AaMKÜ doKa hala caalaU hÜtM.

‘maastraMnaa maI kumaIlaa caa^klaoT AašsakaMDI Gao}na do}na XaotakDo naotaMnaa paihlaM’ saÜT@yaa baabaU tavaatavaanao saaMgatÜ. ‘yaacaa pihlyaapasaunaca itcyaavar DÜLaÊ mhNauna maaJyaavar KÜTa AaL Gao]na kanafTat maarlaI %yaa idvaXaI.’

gaavaacyaa najara k^maoáyaasakT maastrakDo vaLtat.
‘kumaI mhNaalaI Xaotat calaa kOáyaa tÜDayalaaÊ mhNaUna inaGaalaÜ hÜtÜ pNa tovaZ\yaat malaa AazvaNa JaalaI maaJaa KNa ]GaDaca raihlaaÊ mhNaUna maI prt XaaLot gaolaÜ...’ maastr AKor kahI saaMgaU baGatatÊ barocasao svat : XaIca.

‘pNa maga tasaaBaranao ha naamyaa jaoMvha maastraMnaa XaÜQat Xaotat gaolaa toMvha %yaanao kaya paihlao ƒ maillaka. k^maora naamyaavar.

‘maOnao doKa kI kumaI poDpo yao dÜr sao laTk rhI hOÊ AÝr mhsko maastrnao naIcaosao ]sakÜ ksako pkDa hO’ AKor naamyaacaa maÜmaoMT Aa^f foma Aalaa hÜta.

‘kumaI prt AalaI naahI mhNaUna maI XaÜQat gaolaÜ tr JaaDalaa fasa Gao}na laTklaolaI idsalaI. maI tr itlaa saÜDvaayacaa p`ya%na....’

‘maga tumacao GaD\yaaL itcyaa hatat ksao ƒ maillaka.

‘to tI naohomaIca KoLa...’

‘ABaI Aapnao doKa kI kOsao hmanao [sa vaOXaI hrkt kÜ baonakaba kr idyaa hO’ maillaka Aavaaja caZvauna maastraMnaa tÜDt mhNato. k^maora Acaanak ‘D’ gyaaMgavar isqaravatÜ.

‘yao hO kumaIko baohd Dro hue nanho dÜstÊ Agar eosao Baxak kroMgao saMskar tÜ @yaa hO [na maasaUmaÜMka BaivaYya Æ yahI hO hma sabako manamaoM ]za savaala. doKto rihyaoÊ iXaxak banaa Baxak.’ punha ekda rajacaa ivacaarvaMt icaMtaËaMt caohra.

‘Aro GaTnaa kaya GaDlaI tumhI zrvaNaarÊ ifyaa-dI tumhIcaÊ vakIla tumhIcaÊ tpasa AiQakarI tumhIcaÊ nyaayaaQaIXa tumhIca AaiNa eka xaNaat jagaBar malaa Xarmaonao fasaavar laTkvaNaaro DÜMba pNa tumhIca ƒ maastraMcaa Aavaaja icarktÜ.

pÜraMnaa AazvatyaÊ ‘kalaIcarNa naavaacyaa eka jaatInao DÜMba Asalaolyaanao ca^TjaI-laa fasaavar caZvalao. kalaInao Aadlyaa ra~I dhIBaat AaiNa maasao Kallao hÜto. %yaacaI tI AazvaI faXaI hÜtI AaiNa %yaalaa tÜ faXaI dot Asalyaaba_la kOsaohI mahsaUsa hÜt navhto. Aata maastraMnaa pNa tÜca faXaI došla ka ƒ

‘Aro kahI kayada Aaho kI naahI Æ kaya puravaa Aaho Æ kÜNaI p`%yaxa GaDtaMnaa paihlaya kahI ƒ maastraMcaa Aavaaja KÜla gaolaolaa.

kujabauja sau$ hÜto.

‘AaQaI tr paihlaya naa..’
‘naMtr pNa paihlaya kI..’
‘tumacaM GaD\yaaL itcyaa..’
‘AaiNa XaaLocyaa GaMTocaI dÜrI ƒ

gadI-caa Aavaaja caZu laagatÜ. %yaa kÜlaahlaat caÝqaI D gyaaMgacaM mana pNa AaËMdU laagatM.

‘AamhI to sagaLM hÜtaMnaa baiGatlaM Aaho maastrÊ AamhI toMvha tumhalaahI AxarXa : caaLIsa fuTaMva$na baiGatlaM Aaho....

ca^TjaI-laa mau_ama banavalaolyaa jaagaovar faXaI idlaM gaolaM. kumaIlaa itcyaaca AavaD%yaa kOrIcyaa JaaDavar. ca^TjaI- kÜzDItUna inaGaalaaÊ ba<aIsa pavalao sarL caalaUnaÊ vaIsa pavalao DavaIkDo caalalaaÊ saha payaáyaa caZuna faXaIcyaa dÜrajavaL Aalaa. dÜr Aadlyaa idvaXaIca baasaYT iklaÜ vajanaacyaa pÜ%yaavar tpasalaolaa. AamacaI kumaI ibacaarI iktI pavalaM caalalaIÊ maaiht naahI.

ca^TjaI-cyaa DÜ@yaatUna tÜMDavar kaLI ipXavaI GaatlaI gaolaI. kumaIcyaa DÜ@yaatUna tÜMDavar Pla^isTkcaI ipXavaI. ca^TjaI-caa caohra Jaaklaa gaolaa hÜta.

%yaa Pla^isTkcyaa ipXavaItUna kumaIcaa AaËÜXa eokU yaot navhtaÊ pNa maastr AamhI to sagaL paihlaya. itcyaa gaL\yaalaa fasa basalyaanaMtr ipXavaItUna idsaNaarI itcaI GausamaTÊ tDfDÊ KÜbaNaItUna tTtTUna baahor yao} pahNaaro itcao DÜLo. gaayaIsaar#yaa DÜL\yaaMcaI AamacaI kumaI Aamacyaa DÜL\yaaMsamaÜr tDfDuna maolaI. AamhI BaItInao iqajalaÜ hÜtÜ. kaya kravao kahI saucalao naahI.

pNa AamhI toMvha tumhalaa AxarXa : caaLIsa fuTaMva$na baiGatlaM maastr. tumhalaa Aamacyaa idXaonao yaotaMnaa baGauna AamhI Qauma zÜklaI toMvhapasaUna ]rat ekca BayaaNNaBaItI daTlaI hÜtI kI AamhI kumaIbarÜbar iTvhItlyaasaarKa ha sagaLa faXaI faXaIcaa KoL KoLtaMnaa tumhI Aamhalaa paihlat kI kaya...’---------------X----------------


Limbutimbu
Wednesday, October 05, 2005 - 4:04 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

jaIessaÊ Baodk kqaa² vaoQak XaovaT²
bassa²


Charu_ag
Wednesday, October 05, 2005 - 4:44 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

jaI esaÊ Baodk vaastva. ­­ ­­

Champak
Wednesday, October 05, 2005 - 5:01 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

jaI esaÊ AgadI Live ²:-( ­­ ­­

Kshipra
Wednesday, October 05, 2005 - 5:07 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

GS, surekh as usual !!

Sayonara
Wednesday, October 05, 2005 - 6:02 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

wow Ê saa^ilaD Aaho gaÜYT. XaovaTpya-Mt suspense .

Maitreyee
Wednesday, October 05, 2005 - 7:20 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

gr8! kqaa sauÙa krto vaacatanaa² kqaocaM vaastvaaXaI [tkM javaLcaM naatM nasatM tr barM JaalaM AsatM Asao vaaTto..

Ratrani
Wednesday, October 05, 2005 - 8:04 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

XaovaTpya-Mt kqaa Cana rMgalaI Aaho. ekdma vaogaL\yaa ivaYayaacaI AaiNa mastcaM.

Champak
Wednesday, October 05, 2005 - 8:13 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

jaI esaÊ tumhalaa Aazvat Asaola ik kMdahar ivamaana AphrNa p`saMgaavar hI tumhI Asaoca BaaYya kolao hÜto. maaigala maihnyaat malaa vaaTto ik CCS nao Aph?t ivamaana QaÜkadayak pNao As~ mhNauNa vaaprlao jaato Aaho Asao inadXa-naasa Aalao tr to naYT krNyaa cao zrivalao Aaho²
]iXara ka hÜ[naa pNa XahaNapNaacaa inaNa-ya Aaho²


Ninavi
Wednesday, October 05, 2005 - 8:27 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

h^T\sa Aa^fÊ jaI esa ² ekdma r%naakr matkrI sTašla. AaiNa maIDIAavarcao kÜrDo sahIca ²

Kishori
Wednesday, October 05, 2005 - 8:42 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

jaI esa... tumacaI AXaIca sTašla AahoÊ AaQaIcaI ku~\yaacaI gaÜYT pNa AXaIca hÜtI..... pNa gaÜYT manaalaa iBaDNaarI hÜtI... AaiNa ]%kMzavaQa-k...

Lampan
Wednesday, October 05, 2005 - 9:10 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

jabardst ..... Agaidca BaarI
r%naakr matkrI sTašla


Anilbhai
Wednesday, October 05, 2005 - 9:55 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Klaasa ro BaÝ :-)

Kiru
Wednesday, October 05, 2005 - 10:18 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

GS .. sahI.. maanala ro tulaa ..

Zelam
Wednesday, October 05, 2005 - 10:24 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

KUp Cana GS . imaiDAa varcaI TIka AflaatUna

Punyanagarikar
Wednesday, October 05, 2005 - 10:31 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

jaI esaÊ kahI Baaga vaacavat naaihtÊ (atca gaÜYTM iktI mahana ilaihlaI Aaho ho kLtM...
media iktI KalaavaNaar Aaho dova jaaNao.. :-(


Madhura
Wednesday, October 05, 2005 - 11:54 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Ap`itma . .. .. ..

Pama
Wednesday, October 05, 2005 - 12:10 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

GS Ap`itma kqaa. AgadI vaastva. kQaItrI poprmaQao Asaa faXaIcaa KoL KoLtanaa AXaIca GaTnaa GaDlyaaca vaacalyaaca Azvatya.tumhI jabardst ilaihlaya.

Dineshvs
Wednesday, October 05, 2005 - 12:14 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

GS1 eKadI pTkqaaca vaaTtoya. sagaLo DÜL\yaasamaÜr }Bao rahto.

Pha
Wednesday, October 05, 2005 - 12:42 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Baodk XaovaT²    

Yog
Wednesday, October 05, 2005 - 1:01 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

sahI roÊ naohomaIp`maaNaoca qaoT iBaDNaarI ²²

Manish2703
Wednesday, October 05, 2005 - 4:52 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

GS1 ... jabardst kqaa ... ekdma realistic

Mbhure
Wednesday, October 05, 2005 - 5:16 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Canaca²²² vartI inanaavaInao mhTlyaap`maaNao matkrI sTašla. %yaaMcaI ‘ibalkUcaI gaÜYT’ AazvalaI. ³(a AaiNa %yaa kqaot kahIhI saamya naahI... ´ Worth for ekaMkIka.

Sashal
Wednesday, October 05, 2005 - 5:20 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Cana saadr kolaIya gaÜYT .. Krca mana sauÙa JaalaM vaacaUna .. pNa caÝqaItlaI maulaM evaZM k$ XaktatÆ

Moodi
Wednesday, October 05, 2005 - 5:24 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

qarark Ana gaÜzvaNaaro . nakL%yaa vayaatIla tÜ KoL Ana tv vaalyaaMcaI QaMdovaaškta. jaI esa ]<aucya djaa-cao vaNa-na.

Kmayuresh2002
Wednesday, October 05, 2005 - 8:39 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

jaI esaÊ
KUp idvasaaMnaI [qao maoMdulaa iJaNaiJaNyaa AaNaNaarI kqaa vaacaayalaa imaLalaI... kqaasau~ AaiNa maaMDNaI ekdma sahIca:-)


Gandhar
Thursday, October 06, 2005 - 12:06 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

jaI. esa. jabardst kqaa ²²

Shruti_potdar
Thursday, October 06, 2005 - 12:47 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kqaanak DÜL\yaasamaÜr ]Ba raihla...jabardst ²²Savyasachi
Thursday, October 06, 2005 - 12:56 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

GS, fantastic katha... media sadhya kay sthitit ahe te achuk lihila ahes.

Cool
Thursday, October 06, 2005 - 1:13 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


Gs Kup Cana
.. .. .. ..

Pendhya
Thursday, October 06, 2005 - 1:16 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

g. s. mast ilaihlaIyao kqaa.

kqaanakacyaa XaovaTIÊ maastraMcaI KrI manaisqatI laxaat yaoto..... mast.
tsaoca imaiDyaacaa (a sagaL\yaa GaTnaokDo pahNyaacaa dRYTIkÜna sauroK maaMDlaaya.


Rupali_rahul
Thursday, October 06, 2005 - 2:38 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ga sa Ôrca Baodk kqaa. pNa imaDIyaacao vaastva AgadI sauMdr " AapkÜ kOsaa laga rha hOÆ " vaOgaro p`Xna barÜbar..

Milya
Thursday, October 06, 2005 - 4:53 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

GS : jabardst kqaa ro. ekdma Baodk. tuJaI style Ôar AavaDlaI AaiNa media var jao kÜrDo AÜZlaolao Aahosa to ekdma pTlao

Priya
Thursday, October 06, 2005 - 7:16 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

GS vaacatanaa iktI vaoLa qaaMbaavaMsaM vaaTt hÜtM² puZo vaacavaonaaÊ pNa vaacalyaaiXavaaya rhavathI navhto. tumacyaa yaaAaQaIcyaa ilaKaNaap`maaNaoca p`caMD Asvasqa krNaaroÊ hlavaUna saÜDNaaro kqaanak. iXavaaya tumhI ekTakI ilahIta %yaamauLo tr impact jaastca jaaNavatÜ. maayabaÜlaIvarca kayaÊ AgadI CapIla pustkathI ho saamaqya- kmaI vaoLa AaZLto. ilahIt rha....

Upas
Thursday, October 06, 2005 - 8:25 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

GS.. kovaL ilaihlayasa.. sauÙa kolasa..
 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators