Login/Logout | Profile | Help | Register
Last 1|Days | Search | Topics
Archive through January 25, 2005

Hitguj » Gulmohar-Archives » शालिवाहन शके १९२६ ( २००४ - ०५) » पौष » kqaa kadMbarI » manaa tuJaa rMga ksaa » Archive through January 25, 2005 « Previous Next »

Eliza
Wednesday, January 19, 2005 - 4:08 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

dIp Aat Aalaa AaiNa maI baGatca raihlao. %yaacao to paNaIdar DÜLoÊ saÜnaorI kosaÊ gaÜra vaNa-M.
‘maaJaa ha sagaL\yaat doKNaa poXaMT kaƒ maI ivacaar kÉ laagalao. ‘ its not professional ’ svatÁlaa saavart maI samajaavalao. dIp maaJyaakDo baGat hÜta.

" Da^@Tr ' Ê

" AÜhÊ yaa naaÊ basaa " Ê maI.

"Thank you"

" baÜlaa kaya mhNatayaÆ "

" malaa Da^. laolyaanaI pazvalaya. "

"oh yes baÜlalao to malaa tumacyaaba_la "
‘pNa idsaayalaa evhZa handsome Aaho naahI saaMgaItlaM’ maI manaatca mhTlaM.

laolao far maÜza maNaUsa pNa Aata retire hÜtayat tr %yaaMcao pXaMT\sa to maaJyaakDo pazvatayat. KrM tr vayaanaoÊ AnauBavaanao to KUp maÜzo AahotÊ pNa %yaaMnaI maaJyaavar jaÜ ivaXvaasa daKvalaa Aaho %yaalaa maI Aata nyaaya Vayalaa hvaa. dIp ba_la laolao mhNaalao hÜto kI tÜ bara na hÜNaM ho %yaacyaa professional career caM sagaL\yaat maÜzM ApyaXa Aaho. maI %yaaMnaa mhTlaM kI dusaáyaa kuNaa AnauBavaI Da^@Tr kDo dIp laa refer kraÊ pNa laolyaaMnaa ivaXvaasa hÜta kI ho challenge maI polaU Xakona.

laolao nausato ek fellow doctor navhtoÊ maaJao gauÉ sauwa hÜto. %yaaMnaI ekUNaca malaa personally AaiNa professionally Aaplyaa C~CayaoKalaI GaotlaM hÜtM. maI medical cyaa dusaáyaa vaYaa-laa AsataMnaa AamacaI AÜLK JaalaI. baabaa lahanapNaIca gaolao hÜto %yaamauLo KMbaIrpNao pazIXaI ]BaM rahUna satt maaga-dXa-na krNaaro Da^. laolao kQaI 'sir' cao ‘naanaa’ Jaalao malaa kLlaMca naahI. puZo psychiatry laa jaayalaa sauwa %yaaMnaIca p`orIt kolaM. malaa sauwa AgadI p`%yaok gaÜYTM naanaaMsaarKI hvaI hÜtI %yaamauLo maI pNa anesthesia na Gaota psychiatry krNyaacaa inaNa-ya Gaotlaa. naMtr clinic sauÉ krNyaapasaUna to Aaplao navaIna patients sarL maaJyaakDo pazvaNyaapya-Mt naanaanaI KUp KUp madt kolaI.

ËmaXaÁEliza
Wednesday, January 19, 2005 - 7:12 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

‘naanaaMcaa ekulata ek maulagaaÊ saakotÊ AmaorIkot AsatÜ. tÜ bahuda prt yaayacaa naahI [qao. cardiologist Aaho. nauktIca fellowship saMpvaUna tÜ eka kuzlyaaXyaa AtI iEamaMt rajyaat eka hospital maQyao ÉjaU Jaalaaya. kaya barM naava.. Connecticut kaÆ toca to. kakU Ôar AazvaNa kaZtat saarKI. naanaaMcaI practice malaa do]na %yaaMcaa pNa kayamacaa US laa jaayacaa plan Aaho.
kakU AXyaa sada na kda vaOtagalaolyaa ka AsatatÆ navara evaZa maÜza Da^@Tr AaiNa maulagaa AtI huXaarÊ tÜ sauwa lagaoca iXaxaNa saMpvaUna US la gaolaa. iktI p`ya%na kolaa kakuMnaI %yaalaa samajavaayacaa pNa eokola tr tÜ naanaaMcaa maulagaa ksalaaÆ naanaaMcaI far [cCa hÜtI %yaanao psychiatrist hÜ}na %yaaMcaI practice puZo caalavaavaI pNa saakotlaa kahIca interest navhta. KrM KÜTM dova jaaNao pNa maI tr AsaM eoklaM hÜtM kI %yaacaI girlfriend US laa gaolyaamauLo (anao pNa tsaM qarvalaM hÜtM. pNa itqao gaolyaavar sagaLMca badlalaM AaiNa itnao eka Amaoirkna maulaaXaI lagna kolaM.

Aro kaya hÜtya malaa. ek saokMdat mana kuzlyaa kuzo gaolaM. AaQaI dIp XaI baÜlaayalaa hvaM.’

maI saava$na basat sauÉvaat kolaIÊ " malaa AaplyaaivaYayaI kahI maaihtI dotaÆ mhNajao GarI kÜNa kÜNa AahoÆ maanaisak ~asa AaNaKI kuNaalaa Aaho kaÆ ha ~asa kQaI pasaUna hÜtÜyaÆ ksa laxaat AalaMÆ "

" maI ekulata ek maulagaa. Aaš AaiNa baabaa Aahot f> Garat. AajaI AajaÜbaa pNa hÜto pNa to vaarlao maI 12ivat Asatanaa. baabaa pNa ekulato ek. Aašlaa ek lahana bahINa Aaho. AAÜnaI maavaXaI. itnao lagna naahI kolaM. maaJyaa maaihtIp`maaNao trI dÜnhIkDo kÜNaalaa Asaa kahIhI ~asa naaihyao. maI 10vaI laa Asatanaa ha ~asa malaa sauÉ Jaalaa. tsaa maI KUp huXaar ivaVaqaI- navhtÜ %yaamauLo saarK (a @laasahUna tÜ @laasaÊ maga XaaLa naMtr fUTbaa^la. ra~I GarI Aalyaavar @laasa AaiNa prt AaByaasa. naMtr naMtr XaLotUna complaints yao} laagalyaa kI maI gaOrhjar AsatÜ. maga @laasa maQaUnahI. jaovha mao fUTbaa^la laa pNa jaa[naasaa JaalaÜ tovha Aaš baabaaMnaa vaaTlaM kI kahItrI serious Aaho. Aaš baabaaMnaI malaa jaaba ivacaarlaa tr malaa vaaTlaM to KÜTM baÜlatayat. malaa f> kQaI kQaI black out JaalyaasaarKM vaaTayacaM pNa maaJyaa maaihtIp`maaNao maI kQaIca XaaLaÊ @laasa ikvaa practice bauDvalaI navhtI. " dIp qaaMbalaa.

" dIpÊ KrM saaMgaU kaÆ jyaa p`maaNao tumhI malaa ho sagaLM saaMgataya %yaavaÉnaca kLtya kI tumacyaat already KUp impreovement JaalaIyao. maI tr mhNaonaÊ h<aI gaolaaya f> XaopUT rahIlaMya. please puZo caalaU zovaa. "

ËmaXaÁ
Sayonara
Wednesday, January 19, 2005 - 10:46 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

eilaJaaÊ gaÜYT caaMgalaI vaaTtoya. pNa kÜNa kÜNaaXaI baÜlatMya (acaa p<aa laagat naahIyao.tovha %yaaMcaI naavaM ilahI naa puZo.

Gandhar
Wednesday, January 19, 2005 - 11:49 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

eilaJaaÊ sau$vaat Cana JaalaIya pNa Ìpyaa XauwlaoKnaacyaa cauka TaLta Aalyaa tr AjaUna majaa yaošla.. kahI madt hvaI Asalyaasa malaa maola kr

Eliza
Thursday, January 20, 2005 - 12:22 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

dIp punha baÜlata Jaalaa. "black outs ba_la malaa vaaTayacaM kI maI KUp qakUna jaatÜya maaJyaa (a sagaL\yaa @laasaosaÊ XaaLa AaiNa fUTbaa^lamauLo mhNaUna maI %yaaMnaa jaast mah<va naahI idlaM. ho AsaM javaL javaL 4Ê 6 maihnao JaalaM naMtr sagaLM saurLIt JaalaM. maI 10 vaI caaMgalyaa marks nao pasa JaalaÜ. science laa admission Gao}na maaJaa B.Sc. physics krayacaa plan hÜta. puZo MBA k$na baabaaMnaa business maQyao madt krayacaI AsaM maI zrvala hÜtM. "

maI Á " gaUdÊ gaUdÊ vaoya- gaUd maga prt ~asa kQaI sauÉ JaalaaÆ "

dIp Á " 11vaIt Asatanaa naahI Jaalaa ivaXaoYa ~asa pNa 12 vaIt AajaI AaiNa AajaÜbaa eka pazÜpaz ek gaolao AaiNa punha malaa black outs vhayalaa laagalao. Aaš AaiNa baabaa dÜGaohI business baGaayacao tovha AajaIÊ AajaÜbaaMnaIca malaa lahanaacaM maÜzM kolaM. Da^. laolyaaMcyaa mhNaNyaap`maaNaoÊ to gaolyaacaM duÁK sahna na Jaalyaanao malaa ha ~asa prt sauÉ Jaalaa. "

dIpcyaa baÜlaNyaat kmaalaIcaI sahjata hÜtI. Krca laolao maÜza maaNaUsa. evaZa complicated poXaMT AaiNa iktI matter of factly malaa sagaLM saaMgat hÜta. AjaUna KUp iXakayacaya malaa naanaaMkDUna AsaM vaaTUna gaolaM.

dIp Á " AaiNa college laa gaolyaavar tr varcao var ha ~asa sauÉ Jaalaa. "

maI Á " kuzlyaa college laa hÜta tumhIÆ "

dIp Á " ‘tU mhTlaM trI caalaola. "

maI : well, same goes for you. malaa sauwa AnaÝpcaairkta AavaDto. "

dIp Á " pNa tumhI maaJyaa Da^@Tr Aahat. baGatÜ p`ya%na k$na. "

’ha Krca maanaisak ÉgNa Aaho kaÆ ka naanaaMnaI gaMmat kolaIyao maaJaIÆ Krca manners Ê baÜlaNaMÊ looks sagaLM iktI CanaÊ sahja AaiNa AadrpUNa- Aaho. I can not believe this!!! AaiNa iktI comfortable Aaho ha. AalyaapsaUna %yaacyaa DÜL\yaat ek AqaaMga XaaMtta Aaho. yes, he is a challenge .‘ maaJaM ivacaarcaË caalaUca hÜtM.

dIp Á " baabaaMcaa printed circuit boards krayacaa business Aaho %yaamauLo %yaaMcaI [cCa hÜtI maI electronics engineer vhavaM. MBA, engineering naMtr pNa krta yaošla AsaM to mhNaalao. %yaamauLo maI engineering laa gaolaÜ. pNa [cCo ivaÉQd naahI. malaa pNa AavaD ]%pnna JaalaI AapÜAap. naMtr naMtr tr ha ~asa [tka vaaZlaa kI maaJaM ek vaYa-M gaolaM. tovha maI Da^. sabanaIsaaMkDo gaolaÜ. dÜna vaYa-M treatment Gao}na sauwa kahI Ôayada Jaalaa naahI. sabainasaaMnaI puZo malaa Da^. laolyaaMkDo pazvalaM. tovha maI engineer hÜ]na MBA laa admission GaotlaI hÜtI. maaJaM MBA ca pNa ek vaYa- gaolaM pNa XaovaTI maI MBA pUNa- kolaM. "

ËmaXaÁ


Asawari
Thursday, January 20, 2005 - 2:39 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Eliza khup diwsanee vegalee katha vachyala miltyey maayboliwar
pudhacha bhaag lavkar taak :-)

Eliza
Friday, January 21, 2005 - 12:01 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

dIp Á " Aaja malaa MBA hÜ}na 5 vaYa-M JaalaI. ~asa Aahoca pNa KUp kmaI Jaalaaya. maaJyaa functionality var Aata (acaa pirNaama hÜt naahI AaiNa I have to thank Dr. lele for that. baabaa tr Aata almost retire Jaalaot. kMpnaIcaM sagaLM kama maIca baGatÜ. Aaš yaoto AQaUna maQaUna. itcaM baarIk laxa AsatM sagaLIkDo. "

dIp hlakMca hsalaa. (a dÜna tasaat pihlyaaMda. iktI inaragasa² dovaanao pNa kÜNaasaazI kaya vaaZUna zovalaya.

maI : "any girlfriends?"

dIp camaklaa. maI ha p`Xna ivacaarona AsaM %yaalaa vaaTlaM navhtM. maana KalaI GaalaUna tÜ ivacaar krt basalaa.

"if it makes you uncomfortable, you don't have to answer it." maI mhTlaM.

dIp Á " naahI tsaM kahI naahI. MBA laa ek maulagaI hÜtIÊ ismata. malaa vaaTlaM na@kIca kahItrI hÜtM Aamacyaat pNa itlaa maaJyaa (a ~asaaba_la kLlyaavar tI maaJyaaXaI baÜlaonaaXaI JaalaI. %yaanaMtr maI kQaIca kÜNaajavaL jaayacaa p`ya%na kolaa naahI ikMvaa kuNaalaa javaL yao} idlaM naahI. "

maI : "that's OK. kdaicat ismatalaa Aaja pXcaa<aap sauwa hÜt Asaola itcyaa (a inaNa-yaacaa. OK Aata malaa tumhI satIXa ba_la kaya saaMgaU XaktaÆ "

dIp Á " malaa %yaacyaa naavaaiXavaaya kahIca maaihtI naahI. karNa maI AsalaÜ kI tÜ nasatÜ naa² " kmaalaIcyaa qaMDpNao dIp ]d\gaarlaa.
ek xaNa maaJyaa )dyaacaa zÜka cauklaa. fašla maQyao vaacalaM hÜtM pNa jaovha dIpcyaa tÜMDUna eoklaM tovha malaa kahI saucaonaasaM JaalaM. Multiple personality disorder caa dIp maaJaa pihlaaca poXaMT. AsaM kaya GaDlaM AsaNaar (acyaa AayauYyaatÆ Anaok p`XnaaMnaI manaat gadI- kolaI. punha svatÁlaa saavart maI dIplaa ivacaarla..
" pihlaM diagnosis laolyaaMnaI kolaM ka sabanaIsaaMnaIÆ "

" Da^. laolao. "
dIp XaUnyaat baGat hÜta. malaa %yaalaa AjaUna p`Xna ivacaa$na ~asa Vayacaa navhta.
XaovaTI maI mhTlaMÊ "It was a very good session. Let's call it a day. maI tumhalaa kahI tests ilahUna doto. %yaa puZcyaa AazvaD\yaat k$na Gyaa. puZcaI appointment dÜna AazvaD\yaaMnaI doto. test results pNa yaotIla tovha. "

maI ]BaI rahIlao tsaa dIp pNa ]Baa rahUna puZo maaJyaa javaL Aalaa. maI shake krayalaa hat puZo kolaa tr %yaanao dÜnhI hataMnaI maaJaa hat Ga+ Qa$na mhNaalaaÊ " I am a very tired man doctor. I don't know how long I can sustain this."

maI Á " hey you are doing just fine. Asaa QaIr naahI saÜDayacaa. maI samajaU Xakto tumacaM duÁK. AapNa (atUna na@kIca maaga- kaZU. This will be over soon. Trust me."

dIp Á " Thank you very much doctor. tumacaI fIÆ "

maI Á " Aaja nakÜ. puZcyaa session laa na@kI Gaošna. "

dIp Á " AamhI business vaalao mhNatÜÊ ‘GaÜDa Gaasa sao dÜstI krogaa tÜ Kaegaa @yaaƒ fI Gyaa. "

maI : "OK maaJaa assistant idnaU saaMgaola tumhalaa baahor. AaiNa tests kuzo krayacyaa to hI saaMgaola. puZcaI appointment pNa Gyaa %yaacyaakdUna. very nice meeting you "

dIp Á "thank you and see you."

maI Á "good bye . AapNa jaa] Xakta.
idnaU Aat yaotÜsa kaÆ "

idnaUlaa sagaLM samajaavaUna idlaM. Aata kuzohI laxa navhtM. dIpcaI case f> tovaZI sagaLM vyaapUna raihlaI hÜtI. pNa ek XaovaTcaI appointment tovaZI Gyaayalaa hvaI.

maI Á " idnaU kÜNa Aaho ro Aata. "

idnaU Á " imasaosa jagatanaI. "

‘Aro dovaa² (a EaImaMt baayakaMnaa kaya problems Aahot dova jaaNao. I hate her. ihcaI AtIEaImaMt bahINa new jersey maQyao qaorpIt Aaho mhNaUna hI [qao. C\yaa. cancel krto. pNa - baÐkocaI payments vaoLovar krayacaI AsatIla tr Asao poXaMT\sa Gyaayalaaca hvao - [it naanaa. ’ maI svatÁXaIca mhNat hÜto.

idnaU Á " AašsaahobaaMcaa fÜna hÜta tumacyaa maÜbaašla var. AaiNa laolao saahobaaMnaIhI GarI baÜlavalaMya. saat vaajata. "

(a Aašcaa kahI vaoL jaat naahI Aajakala. [qao ka yaot naahIÆ satra vaoLa maÜbaašla var fÜna krto. naanaa ra~I baÜlaavatIla (acaI malaa Ka~I hÜtIca. dIpcaI kosa discuss krayacaI Asaola %yaaMnaa. ksabasaM imasaosa jagatanaIMnaa AavartM Gao}na maI naanaaMkDo inaGaalao. ivacaar saOrBaOr Jaalao hÜto. kahI kLtMca navhtM. dIplaa ]sanaM Avasaana AaNaUna QaIr tr idlaa hÜta pNa AjaUnatrI MPD caM ]<ar kuzo saapDlaya medical science laaÆ ...

ËmaXaÁAj_onnet
Friday, January 21, 2005 - 12:26 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Eliza mast ilahItoyasa ...

Gs1
Friday, January 21, 2005 - 2:56 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

eilaJaa Cana Aaho gaÜYT.
p`qamaca vaacatÜya tu [qao ilaihlaolaÊ AaQaI pNa ilaihla Aahosa ka [qao ÆApurv
Friday, January 21, 2005 - 12:25 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ELiza mastca ilahIt AahosaÊ pNa lavakr puNa- kr :-)

Maitri
Friday, January 21, 2005 - 12:42 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Eliza
Atishay changali chalaliy katha.Chhanacha lihitiyas
lavkar lavkar posts kar........:-)


Rachana_barve
Friday, January 21, 2005 - 3:05 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

mast ilaihtoyasa eliza ... ....

Keshar
Friday, January 21, 2005 - 4:12 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

vegal vachayala miltay...lihi patakan g!

Eliza
Friday, January 21, 2005 - 10:23 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

naanaaMnaI hsaUna svaagat kolaM. kakU lagaoca caha AaiNa ]pmaa Gao}na Aalyaa. naanaa ekdma lucky . iktI kaLjaI Gaotat kakU %yaaMcaI² AaiNa Aata maaJaI sauwa.

kakU Á " Aašcaa fÜna Aalaa hÜta. 2 caaMgalaI sqaLM Aahot mhNaUna. "

maI dula-xa kolaM. naanaaMnaI pNa kakUMcaI rI AÜZlaI. kakUMcao DÜLo Aaja camakt hÜto. maUD KUpca Cana hÜta. Aaja na@kIca kahItrI ivaXaoYa Aaho. naanaa yaorJaaáyaa Gaalat hÜto. %yaaMnaa dIp ba_la baÜlaayacaM hÜtM pNa kakUMcaM vaogaLMca kahItrI sauÉ hÜtM.

kakU Á " ho baGa ÉpaÊ ho clinic, practice vagaOro sagaLM zIk Aaho pNa lagna vaoLcyaavaoLI vhayalaaca hvaM. maI sauwa Aata saakot saazI maulaI baGaNaar Aaho. tU malaa madt kr hM. "

[kDo naanaaMcyaa yaorJaaáyaa vaaZlyaa. kakUMcaM maa~ sau$ca hÜtM.
" saat vaYa-M JaalaI (a maulaalaa [qao yao}na. naa svatÁ baGatÜya naa Aamhalaa baGaU dotÜya. maulaIkDcao ekca p`Xna ivacaartat maulagaa kQaI yaoNaarÆ maI baapDI caUp basato maga. Aata maI kahI ek eokNaar naahIyao (a baaplaokaMcaM. (a vaYaI- saakotlaa na@kI baÜhlyaavar caZvaNaar maI. ksaa yaot naahI baGatoca maI. kaya Aaho %yaa maolyaa AmaorIkot. maaJaa saÜnyaasaarKa maulagaaÊ ekTa rahtÜya. "

kakUMcaM saMpt navhtM. maaJaM laxa sagaLM naanaaMkDo hÜtM. kQaI ekda malaa naanaaMXaI saivastr baÜlaayalaa imaLtya dova jaaNao. naanaaMcaI Asvasqata vaaZtca hÜtI. XaovaTI na rahvaUna naanaa ]d\gaarlao
" ho baGa sauQaaÊ Aata puro. Épa tuJaM ho naohmaIcaM rDgaaNaM eokayalaa Aaja naahI Aailayao. Aamhalaa kahItrI mah%vaacaM baÜlaayacaMya. ÉpaÊ JaalaM ka tuJaM Ka}na cala maga study maQyao. [qao kahI Aaplyaalaa XaaMtta naahI laaBaayacaI. "

kakU gaPp basalyaa. maI kpÊ PlaoT ]calalaI AaiNa AÜT\yaavar zovalaI. naanaaMnaa tovaZa sauwa QaIr navhta. to study maQyao %yaaMcyaa jaagaovar jaa}na sauwa basalao.

maI Á " kahI saucat naahIyao naanaa. dIplaa MPD kaÆ maI tr vaacalaya jaovha childhood sexual abuse AaiNa %yaabarÜbar severe psychological trauma AsatÜ tovhaca tumacaa alter ego janma GaotÜ. dIpcyaa baabatIt AsaM kahI JaalaM Asaola AsaM vaaTt naahI. "

naanaaMcaM maaJyaa baÜlaNyaakDo laxa hÜtM kI naahI dova jaaNao. to kahIca baÜlalao naahIt. Anaok Baava %yaaMcyaa caoháyaavar daTUna yaot hÜto.

naanaa Á " kuzUna sauÉvaat k$ hoca kLt naahIyao. dIpcyaa AajaÜbaaMpasaUna sauÉ krtÜ. "
maaJyaa payaaKalacaI jamaIna sarktoya AsaM malaa vaaTU laagalaM...

maI Á " tumhI AÜLKta %yaaMnaaÆ "

naanaa Á " hÜ. maaJyaavar AnaMt ]pkar Aahot %yaaMcao. dadasaahoba far maÜza maaNaUsa. d`YTa² %yaakaLI manchester laa ja}na %yaaMnaI electrical engineering caI pdvaI GaotlaI hÜtI. prt yao}na %yaaMnaI switches tyaar krayacaa karKanaa sauÉ kolaa. maaJao vaDIla %yaaMcyaa kDo manager mhNaUna kamaalaa hÜto. dadasaahobaaMcaa KUp ivaXvaasa baabaaMvar. AamhI rhayacaÜ sauwa %yaaMcyaa Garacyaa out-house maQyao. maI 3 - 4 vaYaa-Mcaa AsataMnaa maaJyaa kÜkNaat idlaolyaa Aa%yaalaa TB Jaalaa. itlaa BaoTayalaa mhNaUna AašÊ baabaa kÜkNaat gaolao to TB Gao}naca prt Aalao. dadaMnaI malaa saaMBaaLayacaM vacana idlaM AaiNa AašÊ baabaaMnaI p`aNa saÜDlao. maI dadaMkDoca maÜza JaalaÜ. %yaaMcaa maulagaaÊ maÜhna mhNajao dIp cao vaDIla AaiNa maI saaQaarNa ekaca vayaacao. AByaasaat maI ]javaa tr vyavaharat maÜhna. dadasaahobaaMnaI malaa Da^@Tr kolaa. maÜhna sauwa engineer hÜ}na puZo iXakayalaa AmaorIkot gaolaa. maI [kDo Psychiatry laa sauÉvaat kolaI. to tovha Baartat navaIna hÜtM %yaamauLo malaa pUNa- scholarship imaLalaI. maI ek CÜTI KÜlaI BaaD\yaanao Gao}na rahU laagalaÜ. maÜhna AmaoirkohUna prt Aalaa AaiNa %yaanao switches barÜbarca PCBs pNa banavaayalaa sauÉvaat kolaI. malaa sauwa iXaxaNa pUNa- krtaca medical college maQyao naÜkrI imaLalaI. maaJyaa pihlyaa pgaaratUna maI dadasaahobaaMnaa reymonds caa saUT Gaotlaa AaiNa AašMnaa saÜnyaacaI caona. naMtr maihnaaBar maaJyaakDo jaovaayalaa sauwa pOsao navhto. "

maI Baana hrpUna eokt hÜto. malaa (atlaM kahIca maahItI navhtM. 5Ê 6 vaYa-M JaalaI maI naanaaMnaa AÜLKtoya pNa Aajapya-Mt kQaIca kahI baÜlalao naahI malaa.

naanaa Á " maÜhnacyaa lagnaacaa ivacaar dadasaahobaaMnaI sauÉ kolaa. maÜhnasaazI %yaaMnaI ek maulagaI AaQaIca ho$na zovalaI hÜtI. AnaGaa mhNajao dIpcaI Aaš sauwa engineering laa iXakt hÜtI. itcaM iXaxaNa pUNa- hÜtaca dadasaahobaaMnaI maÜhna saazI itlaa maagaNaI GaatlaI. maÜhnacaM zrlaM AaiNa maÜcaa- maaJyakDo vaLlaa. AnaGaacaI laaMbacaI maavasa bahINa sauQaa malaa saaMgaUna AalaI. dadasaahobaaMnaa ho sqaL yaÜgya vaaTlaM AaiNa maÜhna AiNa maI ekdmaca baÜhlyaavar caZlaÜ. AnaGaa AaiNa sauQaa ekmaokIMcyaa sa##yaa baihNaI vaaTavyaa [t@yaa saar#yaa idsaayalaa. pNa svaBaava AgadI TÜkacao. AnaGaa svatM~ tr malaa ivacaarlyaaiXavaaya sauQaa paNaI sauwa naahI ipNaar. AnaGaalaa GarkamaÊ svayaMpak paNaI kXaacaI AavaD naahI tr sauQaa sagaL\yaat parMgat. %yaamauLo sauQaa AašMcaI tr AnaGaa dadasaahobaaMcaI laaDkI JaalaI. AgadI dRYT laagaNyaasaarKM sauÉ hÜtM sagaLM. maaJaa AaiNa maÜhnacaa vyaap idvasaoMidvasa vaaZtca caalalaa hÜta. %yaat sauQaalaa idvasa raihlao AaiNa saakotcaa janma Jaalaa. saarM Gar saakot BavatI if$ laagalaM. dadasaahobaaMnaa tr phIlaa naatU Jaalyaacaa AaMnad Jaalaa. "

maaJao ivacaar Aata sagaL\yaa idXaaMnaa pLt hÜto. kahIca kLonaasaM JaalaM hÜtM. naanaa baÜlatayat to f> eokayaca AaiNa ivacaar naMtr krayacaa AsaM zrvaUna maI ekica<aanao eokt hÜto.

naanaa Á " maÜhnacyaa lagnaalaa sauwa Aata 4 vaYa-M JaalaI hÜtI. dovaanao AjaUna %yaacyaa pdrat maUla TaklaM navhtM %yaamauLo saakot AjaUnaca laaDka hÜta sagaL\yaaMcaa. tÜ Aata saaQaarNa dÜna vaYaa-caa Jaalaa hÜta AaiNa sauQaalaa prt idvasa rahIlao. 2 maihnyaat AnaGaalaa sauwa² sagaLIkDo AanaMdI AanaMd² sagaL\yaaMcyaa ]%saahalaa ]QaaNa AalaM hÜtM. pNa AnaGaacaI pregnancy KUpca complicated hÜtI. itcao 9 maihnao ksao pUNa- hÜtIla (acaI malaa kaLjaI hÜtI. (a sagaL\yaa p`karat sauQaakDo maaJaM pUNa- dula-xa jaalaM. sauQaacao na} maihnao pUNa- Jaalao AaiNa itlaa labour pains yao} laagalao mhNaUna AamhI hospital laa jaayalaa inaGaalaÜ tr dadasaahobaaMcaa fÜna kI AnaGaalaa sauwa pains yaotahot. itlaa saatca maihnao Jaalao hÜto. dÜGaIMnaa AamhI hospital laa Gao}na gaolaÜ. sauQaa had a still birth pNa AnaGaalaa maulagaa Jaalaa. tÜca dIp. AnaGaaca uterus (a birth maQyao damage JaalaM hÜtM AaiNa to lagaoca operate kÉna kaZavaM laagalaM. maÜhna eka business deal saazI Amaoirkot gaolaa hÜta. sagaLIkDo QaavapL malaaca kravaI laagat hÜtI.
sauQaa tr still birth mauLo AQa-maolaI JaalaI hÜtI. kuNaalaa QaIr Vavaa AaiNa kuNaacaM kravaM kahI kLt navhtM. dadasaahoba QaIranao sagaL\yaaMcyaa pazIXaI ]Bao hÜto. AnaGaa KUpca AXa> hÜtI. itlaa baaLacaM kahIhI krNaM Xa@ya navhtM. sauQaa pNa maolyaahUna maolyaasaarKI. saakotkDo tr kuNaacaca laxa navhtM. dIplaa sauQaakDo idlaa AaiNa pirisqatI ekdma badlalaI. dIp idsaamaaXaI vaaZU laagalaa. sauQaalaa %yaacaa KUpca laLa laagalaa. dIplaa tr sauQaaca %yaacaI Aaš vaaTU laagalaI. AnaGaa AjaUnahI KUpca AXa> hÜtI. dIp sauQaajavaL vaaZt hÜta. saha maihnyaat AnaGaa pUNa- barI JaalaI AaiNa dIp %yaacyaa AaškDo gaolaa. sauQaalaa ho sahna JaalaM naahI. tI vaarMvaar dIplaa BaGaayalaa itkDo jaa} laagalaI. dadasaahobaaMnaa ho yaÜgya vaaTlaM naahI. %yaaMcaI saUna barI JaalyaamauLo Aata sauQaacaI %yaaMnaa garja navhtI pNa sauQaalaa dIp iXavaaya Aaijabaat caOna naahI pDayacaI. hLuhLU ha sauQaacaa dIp ba_lacaa possessiveness sagaL\yaaMnaa KTkU laagalaa ... AgadI malaa sauwa. ho p`krNa XaovaTI [tkM hatabaahor gaolaM kI XaovaTI Aamacao saMbaMQa tuTlao. dadasaahobaaMnaI maaJyaakDUna punha dIpcyaa AayauYyaat na yaoNyaacaM vacana GaotlaM. maI AaiNa sauQaaÊ saakotlaa Gao}na idllaIlaa gaolaÜ. pNa dOvaanao malaa prt [qao AaNalaM. dIpcyaa kuTuMbaaXaI maaJaa kahIca saMpk- navhta AaiNa %yaaMš maI prt AalaÜya ho kLlyaavar sauwa AamacyaaXaI saMbaMQa zovalao naahIt. maI sauwa tÜ pUNa- Baaga maaJyaa AayauYyaatUna kaZUna Taklaa AaiNa saakotvar sagaLM laxa koMid`t kolaM. dovaanao saakotlaa Apar bauiwma<aa idlaI AaiNa %yaanao sauwa %yaacaa puropUr ]pyaÜga kolaa. saakot Amaoirkolaa gaolaa AaiNa kahI idvasaaMnaI dIpcaI case maaJyaakDo AalaI. maI tI Gyaayalaa nakar idlaa pNa maÜhna AcaanakpNao ek idvasa maaJyaa clinic laa Aalaa AaiNa %yaanao AxarXaÁ maaJyaa payaa pDUna dIpcaI case maIca handle kravaI AXaI malaa ivanavaNaI kolaI. dadasaahoba tovha (a jagaat navhto. maI kÜNa Aaho ho dIplaa kLU na dota maI dIpcaI case Gyaayacaa inaNa-ya Gaotlaa. tovhapasaUna dIp maaJaa poXaMT Aaho .. f> poXaMT. Aamacao AjaUnahI %yaaMcyaaXaI kahIhI saMbaMQa naahIt. "

maI Á " (a sagaL\yaa GaTnaaMcaa dIpcyaa MPD XaI kahI saMbaMQa Aaho kaÆ "

naanaa Á " (acaM ]<ar maaJyaakDo naahI. maaJaI AaiNa ‘satIXa’AcaI BaoT treatment maQyao kahI imanaITMca JaalaI. dIpcaa satIXa ka hÜtÜ AaiNa satIXalaa kaya hvaya ho malaa AjaUnahI kLlaM naaihyao. "

AamhI tIna tasa study maQyao basalaÜ hÜtÜ. KalaI sauQaakakUMcaa patience saMpt Aalaa.

kaku Á " AhÜÊ iktI CLtaya %yaa pÜrIlaa. yaa Aata KalaI. sagaLM Anna garma kolaolaM gaar Jaalaya. "

naanaa Á " sauQaalaa (aba_la kahIhI kLU do} nakÜsa. tI kÜlamaDola. tr maI kaya mhNat hÜtÜÊ Satish is very difficult to meet . maI Aajapya-nt dIplaa kmaIt kmaI 20 vaoLa trI hypnotize kolaya pNa satIXa naahI yaot. f> 2Ê 3 da kahI imainaTM Aalaaya tÜ. pNa kahI baÜlat naahI. satIXa AitXaya XaaMt Aaho. All I can say is keep trying and break 'satish's silence. May be you will find answers . cala Aata KalaI jaa}yaa.
"


Sashal
Saturday, January 22, 2005 - 12:37 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Aro vaa .. Cana Aaho gaÜYT ..

maQyao ek dÜna vaa@yaaMnaa roman T^ga Vayacaa raihlaaya ..


znk yaÜ] vaoya- mauca dÜctÜr ..

Chetu08
Sunday, January 23, 2005 - 4:40 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Aaj baryach mahinyanni Gulmohar war aaley. Farach Interesting aahe hi katha. aata hi sampeparyant tari nakkich yein.

Aashi
Sunday, January 23, 2005 - 12:35 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Ôarca Cana kqaa Eliza. }%saukta vaaZlaoya puZo kaya hÜNaar %yaacaI²

Maitri
Sunday, January 23, 2005 - 8:22 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

elliza
Atishay sundar ani oghawati jatiy katha.
utsukata lagun rahiliy...
maitri

Avdhut
Sunday, January 23, 2005 - 9:29 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Eliza sauroK Ê lavakr ilahI.

Swabhi
Monday, January 24, 2005 - 9:33 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

BaarI kqaa Aaho ekdmaÊ lavakr lavakr ilahI

Keshar
Monday, January 24, 2005 - 9:36 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

khupch chan jamlay pudhch lihi patkan

Araspani
Monday, January 24, 2005 - 11:18 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

faarach chhaan.
pudhe lavkar yeu de. waat baghatey

Eliza
Monday, January 24, 2005 - 1:53 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

malaa KUp kahI baÜlaayacaM hÜtM pNa kahI saucat navhtM. maI maukaT\yaanao naanaaMcyaa maagaÜmaaga KalaI ]trlao. sauQaa kakUMcyaa hatcaM AitXaya Écakr jaovaNa pÜT Bar jaovaUna ra~I ]XaIra GarI Aalao. ra~Bar DÜL\yaalaa DÜLa laagalaa naahI. puZo kaya kravaM AaiNa ksaMÊ kahIca saucat navhtM. dIplaa saarKM hypnotize k$na ‘satIXa’laa BaoTayacaa p`ya%na krNaM ho kahI medically barÜbar navhtM. %yaanao dIpcyaa AarÜgyaasa QaÜka hÜta. maga satIXalaa BaoTayacaM ksaM AaiNa dIplaa ksaM barM krayacaMÆ kaya kravaMÆ maI naanaaMnaa saaMgaUna saakotkDUna AmaorIkotUna medical journals maagavaayacaM zrvalaM. kdaicat kahI navaIna treatments kLtIla² saakot AaiNa maI fÜnavar AaiNa email Waro saMpka-t hÜtÜ pNa AamacaI p`%yaxa BaoT AjaUna JaalaI navhtI. malaa khIhI pustkÊ papers, clinic saazI kahI saamaana laagalaM tr maI %yaalaa h@kanao saaMgat Asao AaiNa tÜ sauwa ksalaahI ivalaMba na krta maaJaI madt krt Asao. naanaaMp`maaNao %yaacaohI maaJyaavar AnaMnt ]pkar hÜto.
maI dIpcyaa AašÊ vaiDlaaMnaa BaoTUna %yaaMcyaa (a maagaIla kaya Baavanaa Aahot ho jaaNaUna GyaayacaM zrvalaM. %yaaMnaa baGaayacaI ]%saukta tr hÜtIca.

dIpcao AašÊ vaDIla Aalao. sauK AaiNa eoXvaya- %yaaMcyaavar p`sanna Aaho ho idsat hÜtca pNa %yaalaa ek kaÉNyaacaI Jaalar hÜtI. dIpnao Aaš AaiNa vaDIla QaÜGaaMcaohI caaMAglao features Gaotlao hÜto. (a BaoTIpasaUna maI dIplaa mau_maca dUr zovalaM karNa naanaaMba_lasauwa malaa baÜlaayacaM hÜtM. dIpcao vaDIla AitXaya maRduBaaYaI pNa naomakM baÜlaNaaro hÜto. dIpcaI Aaš Ôar arrogant hÜtI. dIp mhNaalaa tsaM %yaaMcaM sagaLIkDo baarIk laxa hÜtM. mhaJyaa clinic cyaa baarIk saarIk gaÜYTI sauwa %yaaMnaI inarKUna paihlyaa. jasaM kahI %yaaMcyaa maulaalaa treatment Vayalaa maI yaÜgya Aaho kI naahI ho %yaa zrvat hÜ%yaa. pNa dÜGaaMcyaahI vaagaNyaaÊ baÜlaNyaatUna dIp ba_lacaI kaLjaI AÜsaMDUna vaaht hÜtI. %yaa BaoTItUna malaa navaIna AsaM kahIca kLlaM naahI f> dIp AaiNa naanaaMnaI saaMigatlaolyaa p`y%yaok gaÜYTIlaa dujaÜra imaLalaa. ekca gaÜYT kLlaI tI mhNajao business mauLo dIplaa AapNa vaoL do} XaklaÜ naahI (acaI %yaacyaa Aašlaa naahI pNa baabaaMAa far KMt hÜtI.

dIp maaJyaakDo maihnyaatUna dÜnada yaot Asao. bahutok vaoLa AamhI f> gaPpa maart AsaU. malaa kahItrI duvaa imaLola (a vaoD\yaa AaXaotUna maI %yaacaM AaiNa maaJaM p`%yaok conversation rocaÜd- krt Asao AaiNa dIp gaolyaavar to tasanatasa eokt Asao. AQaUna maQaUna naanaaMkDo jaa}na %yaaMcyaaXaI baÜlaNaM caalaU hÜtMca. kakUMnaahI saakot saazI maulaI baGaNyaat madt krt hÜto. maI %yaaca drmyaana kar GaotlaI. naanaaMnaI lagaoca %yaaMcaa driver malaa idlaa.
ek idvasa kaka]Mcaa clinic maQyao Bar duparI fÜna Aalaa. %yaa kQaIhI malaa fÜna krt nasat. naanaaMcaI tXaI takId hÜtI. pNa %yaa AanaMdaitrokanao AÜrDUna saakot 10 idvasaat 3 AazvaD\yaasaazI Baartat yaotÜya ho saaMgat hÜ%yaa. maQaUnca rDt hÜ%yaa. kahI kLt navhtM %yaanaa kaya caalaU AahoÊ %yaa kaya baÜlatayat. maga kakUÊ naanaaMbarÜbar maaJaI pNa QaavapL sauÉ JaalaI. saakotsaazI GarI aquaguard basavaUna GaoÊ %yaacyaa KÜlaIt AC basavaÊ navaIna bed Ê pDdoÊ microwave . kaya k$ AaiNa kaya naahI AsaM JaalaM hÜtM kakUMnaa. maQaUna maQaUna maulaIkDcao laÜk yaoNaM sauÉ hÜtMca. maaJaa pUNa- idvasa clinic maQyao AaiNa AgadI maQyara~I pya-Mt vaoL naanaaMkDo jaayacaa. maQyao dIpcaI ek appointment hÜtI. Aaja tIna maihnao Jaalao hÜto dIp p`qama maaJyaakDo yao}na. mhNaUna maI %yaalaa hyptonize krayacaM zrvalaM. pNa satIXa naahI Aalaa. maa~ dIpnao ‘maašÊ malaa KUp BaUk laagalaI Aaho. kahItrI Cana Kayalaa do naM’ AsaM ek vaa@ya mhMTlaM. naanaaMcyaa notes maQyao Asaa kahI ]llaoK navhta. ha na@kIca ek break through Aaho AsaM samajaUna maI naanaaMkDo jaayacaM zrvalaM pNa saakot ]Vaca yaoNaar Aaho mhNaUna maI saQyaapurta tÜ plan laaMbaNaIvar Taklaa. naanaaMcaa driver AaiNa maaJaI kar maI naanaaMkDo pazvaUna idlaI. saakot Asatanaa dÜna kar laagatIlaca. maI sauwa tIna idvasa clinic baMd k$na AaškDo jaayacaM zrvalaM. baGauyaa AatatrI yaotoya ka [qao. dIpcyaa kosacao sagaLo details Gao}na maI inaGatoya saaMgaayalaa naanaaMnaa fÜna kolaa.

naanaa Á " AgaM saakot ]Va yaayacaaya AaiNa tU Aaja kuzo jaatoyasa. tuJyaa Aašlaaca baÜlaavatÜ maI [qao. "

naanaaMcyaa Aaga`hapuZo maaJaM kahI caalalaM naahI. naanaaMnaI maaJaI kar AaiNa driver AaškDo QaaDlaa. naanaaMnaI kar pazvailayao mhTlyaavar Aaš na@kI yaošla. maaJaM maa~ kahI eokt naahI. itcaI [cCa hÜtI maI MBBS Jaalyaavar lagna kravaM AaiNa itqaoca dvaaKanaa sauÉ k$na practice kravaI. maI specialization kolyaapasaUna tXaI tI maaJyaavar naarajaca Aaho. pNa Aata Aata itcaa raga inavaLU laagalaa Aaho. maaJaI practice AaiNa clinic baGaUna tI KUYa Aaho. AataXaa mhNato tujyaa AanaMdatca maaJaa AanaMd²


Aaja saakot yaoNaar. sagaLM vaatavarNa saakotmaya JaalaM hÜtM. driver Aašlaa AaNaayalaa gaolyaamauLo maIca naanaaÊ kakUMnaa airport laa nyaayacaM zrvalaM . saakotcaM flight vaoLovar AalaM. saakotlaa baahor yaotanaa baGauÙ jaaNavalaM %yaalaa Amaoirka iktI maanavailayao to. %yaacaa saat vaYaa-pUvaI-caa fÜTÜ AaiNa ha baahor yaoNaara saakot (at iktI frk hÜta² bauiwma<aocaM toja saakotcyaa caoháyaava$na AÜsaMDUna vaaht hÜtM. %yaacyaa caalaNyaat Ébaaba hÜta. saaQaI KakI pant AaiNa nevy blue blazer AaiNa Gaatlaa Aaho ka naahI Asa caYmaa. kakuMsaarKo Gaaro inaLo dÜLo. naanaaMcaI tIxNa najar. na} vaYa- Amaoirkot rahUna AjaUna ]jaLlaolaa %yaacaa gaÜra vaNa-. saakot javaL yaot hÜta tsao naanaaÊ kakUMcyaa DÜL\yaatUna AanaMdaXrU vaahU laagalao. %yaaMnaI Qaavat jaa}na saakotlaa imazI maarlaI AaiNa itGao na baÜlata f> rDt hÜto. iktI p`oma hÜtM %yaaMcaM ekmaokaMvar² maI maa~ 5 tasaavar rahNaaáyaa AašXaI CÜT\yaa CÜT\yaa karNaaMva$na BaaMDt hÜto. Baavanaavaoga AÜsarlyaavar naanaaMnaI saakotcaI maaJyaaXaI AÜLK kÉna idlaI. baÜlaNaM pNa iktI polished ² AgadI naanaa² %yaaMnaa GarI saÜDUna maI ir@Xaa kÉna GarI jaayalaa inaGaalao tsaa saakot mhNaalaa
" yaovhZ\yaa ra~I ekTI nakÜ jaa}. Its not safe. we will drop you . "

malaa (a gaÜYTIcaa AaMnad vhayacyaa eovajaI ragaca Aalaa. saat vaYaa-MnaI yao}na ha kaya malaa saaMgatÜyaÊ its not safe . maI [qaoca rahtoÊ malaa maaihtI Aaho kaya safe Aaho AaiNa naahI. pNa maI kahIhI na baÜlata naanaaMkDo paihlaM. %yaaMnaa bahuda kLlaM AsaavaM. %yaaMnaI malaa kar Gao}na jaayalaa saaMigatlaI. GarI jaatanaa saakotcaa caohra DÜL\yaapuZo idsat hÜta. GarI ja}na prt dIpcao papers gaÜLa k$na punha punha vaacalao. ]Va Aaš Aalyaavar kahI hÜNaar naahI kama.
saakot na@kIca Aaš naanaaMnaa Amaoirkolaa nyaayalaa Aalaa Asaola. Aata malaa jaast idvasa naahI Aahot %yaaMcyaa barÜbar. maI khIhI k$na hI case naanaa jaayacyaa Aat maagaI- laavaayalaa hvaI.


sakaLI Aaš AalaI. iktI mhatarI idsato hI Aata. Krca qaklaI Aaho. mhNato maaJyaa lagnaasaazI Aata jagatoya tI. dÜna idvasa clinic baMd AsalyaamauLo maI AašbarÜbar sakaLI shopping maga baahor jaovaNa duparI naaTk AaiNa ra~I naanaaMkDo Asaa plan kolaa hÜta. AašXaI [kDcyaa itkD\cyaa gaPpa Jaalyaa tÜca naanaaMcaa fÜna Aalaa kI [qaoca yaa. malaa Krca jaayacaI [cCa navhtI. pNa qaÜDa vaoL imaLalaa tr dIp ba_la baÜlata yaošla Asaa ivacaar k$na AamhI itkDo gaolaÜ. lavakrca maI naanaa AaiNa saakot tr Aaš AaiNa kakU Asao dÜna groups Jaalao. AamhI medical field maQaIla navaIna XaÜQaÊ GaDamaÜDI vagaOro ivaYayaI gaPpa maart hÜtÜ. malaa kahIhI k$na dIp ba_la baÜlaayacaM hÜtM. saakotlaa maI maaigatlaolao papers imaLalao ka mhNaUna ivacaarlao tsaa tÜ ~aisak caohra k$na mhNaalaaÊ
"looks like you nave no life outside of your work. maI AjaUna maaJaI bag pNa ]GaDlaI naaihyao. please give me a day or two" .
ho sagaL JaalaM trI naanaaMcyaa najarot saakot saazI Ô> kÝtuk hÜtM. %yaacyaa field maQyao tr %yaacaM p`Bau%va vaaKaNaNyaa jaÜgaM hÜtM pNa jyaa pwtInao tÜ maaJyaaXaI baÜlalaa to malaa far KTklaM. malaa kQaI ekda Aašlaa Gao}na baahor pDtoya AsaM JaalaM. Aaš AaiNa kakUMcaM saakotsaazI maulaI short list krNaM caalaU hÜtM. naanaaMcyaa dRYTInao Aata jagaat saakotiXavaaya kahIca navhtM. malaa itqao Aata AgadI ek saokMd sauwa qaaMbaayacaM navhtM. maI kahItrI karNa kaZuna clinic laa Aalao. saakot Aalyaavar iktI badlalaya sagaL. Aata naanaa f> ek vaDIla Aahot. maI %yaaMcaM ho $p kQaI paihlaM navhtM. dIpcyaa case ba_la Aata %yaaMnaa kahIca vaaTt navhtM. Aata maI ekTI hÜto. ka maI naanaaMnaa kQaI kuNaabarÜbar share kolaM naahI mhNaUna malaa AsaM vaaTt hÜtMÆ dova jaaNao. clinic laa Aalao tÜca naanaaMcaa maÜbaašla var fÜna. pilakDUna saakotcaa AavaajaÊ
"I am sorry if I hurt you. I didn’t realize I was being hurtful. It was American dark humor".

maI Á "How did the airline allow your excess 'american dark humor' baggage? How much did you pay for it?"

saakot Á " baapro² Aata malaa kLlaM baabaa %yaaMcaI practice tulaa ka dotayat to. Looks like I have created a really bad first impression. How do I make it upto you? maI tuJyaasaazI ek gift AaNalaMya. maI Aataca tuJyaa clinic laa yao}na tulaa dotÜ. "

maI Á " tXaI kahI AavaXa.. "

fÜna kT Jaalaa hÜta. Aata ha [qao yao}na malaa ek perfume caI baaTlaI doNaarÊ naahItr digital camera AaiNa chocolate . malaa vaoL naaihyao (a Asalyaa gaÜiYTMsaazI. ho Amaoirkotlao laÜk samajatat kaya svatÁlaaÆ

maI pustk kaQaUna vaacaU laagalao. saakot AQyaa- tasaanao Aalaa. %yaanao ca@k ek laKnavaI kuDta AaiNa jaInsa GaatlaI hÜtI. %yaacyaa kosaatUna ÉporI CTa DÜkavat hÜtI. mhatara.. %yaanao sava-p`qama malaa ek palm pilot idlaa. mhNaala tÜ sauwa hoca vaaprtÜ. KUp saÜpM jaatM appointments handle krayalaa. maga %yaanao iKXaatUna ek CD kaZlaI. %yaat %yaaina naanaaMsaazI AaiNa Aata pyaa-yaanao maaJyaasaazI tyaar krvaUna GaotlaolaM ek software hÜtM. jyaat patient records, history, tests, medicines vaOgaro sagaLM zovata yaoNaar hÜtM. to software AapÜAap sagaLo graphs, progress reports vagaOro eka click sarXaI do} Xakt hÜtM. maI Aata KrMca impress Jaalao hÜto. %yaanao tasana tasa GaalavaUna eka south Indian ima~a barÜbar to software tyaar kolaM hÜtM. maI Aata (a baap laokaMcyaa p`omaanao AgadI gaaMga$na gaolao hÜto. ksao rahtat naanaa [qao saakot iXavaaya AaiNa tÜ itqao dova jaaNao. naanaaMnaI jaayalaaca hvaM Aata saakotkDo. AaiNa to jaayacyaa Aat maI dIpcaI case saÜDvaayalaa hvaI.

maI svatÁlaa idvasa ra~ (ca kosa maQyao JaÜkUna idlaM. saakot tIna AazvaDo hÜta %yaat naanaa maaJya vaaTolaa jast Aalao naaiht. Aaš maa~ AazvaDabar rahUna prt gaolaI. jaÜ kahI vaoL malaa itcyaa barÜbar imaLalaa %yaat f> lagna kr yaovhZMca tI mhNaayacaI. Aata Aamacyaat dusaro kahI ivaYayaca ]rlao navhto. maI Aašlaa vacana idlaM kI dIpcaI case sauTlaI kI maI lagnaacaa ivacaar krona. maI dIplaa AazvaD\yaatUna dÜna appointments dot Asao. pNa malaa satIXa BaoTlaaca naahI. (a appointments caa taNa dIp var maat- KUp pDt hÜta. %yaacyaa caoháyaavarcaM toja laÜpt caalalaM hÜtM. %yaacao paNaIdar DÜLo kayama qaklaolao idsat hÜto. QaIracaI gaÜYT ekca hÜtI kI (a ek maihnyaat %yaalaa ekhI black out jaalaa naahI. mhNajao satIXa dIplaa saÜDUna gaolaa hÜta kaÆ ksaM kaya AcaanakÆ kaihca kLt navhtM.

(a kaLat saakot AaiNa maI na kLt javaL yaot gaolaÜ. p`oma mhNaavaM ka yaalaaÆ ka malaaca AsaM vaaTt hÜtMÆ idvasaBar maI clinic maQyao Asaayacao AaiNa saako%caM maulaI baGaÊ shopping Ê kahI maÜz\yaa hospitals laa BaoT do}na %yaaMcyaa complicated cases var sallaa doNaM AsaM caalalaM hÜtM. ra~I maa~ maI naanaaMkDo jaat Asao. AaiNa AamhI KUp gaPpa maart AsaU. saakotcaa naanaaMba_lcaa ijavhaLa AaiNa p`oma ivalaxaNa hÜtM. saakot %yaacyaa idvasaBaracyaa GaDamaÜDI AitXaya rMgavaUna saaMgat Asao. saarKM eokt rahavasaM vaaTo. naMtr naMtr [tkI savaya JaalaI kI malaa %yaacyaaXaI baÜlalyaaiXavaaya JaÜp yaot nasao. %yaalaa pNa AsaM hÜt hÜtM kaÆ saakot jaayacyaa Aadlyaa ra~I maI %yaalaa lavakrat lavakr naanaaMnaa [qaUna Gao}na jaayalaa saaigatlaM. tr tÜ gamatIt mhNaalaa ik ‘tU rahU XakXaIla ka %yaaMcyaaiXavaayaÆ tU pNa yao %yaaMcyaa barÜbar.’ malaa ek saokMd hÜ mhNaavasaM vaaTlaM. pNa svatÁlaa saavart maI ]Dvaa ]DvaI kolaI.

saakot gaolaa AaiNa sagaLM ksaM prt normal JaalaM. naanaa maaJyaa vaaTolaa yao} laagalao. kakU punha vaOtagalaolyaa Asaayacyaa. saakotnao sagaL\yaa maulaIMnaa nakar idlyaamauLo Asaola. farca naKrola Aaho ha.

dIpcyaa (a AazvD\yaacyaa dusaáyaa appointmet laa %yaanao dÜna black outs JaalyaacaM saaMigatlaM. malaa KUpca AaXcaya- vaaTlaM. ekdma ksaM kayaÆ treatment farca stressful hÜtoya ka %yaalaaÆ maI %yaacyaa appointments punha kmaI kolyaa. malaa satIXa kQaIca BaoTlaa naahI. maJaI AXaI zama samajaUt JaalaI kI dIplaa MPD naaihyao. dusarM kahItrI AsaavaM. May be some neurologic disorder . jarI %yaacyaa neurological tests AaQaI Jaalyaa hÜ%yaa trIhI maI punha krvaUna GyaayacaM zrvalaM. pNa %yaatUna kahIca inaGaalaM naahI. naanaaMcaM diagnosis caukNaar naahI mhNaa. naanaa Amaoirkot jaayalaa Aata f> tIna AazvaDo raihlao hÜto AaiNa maI dIp ba_la khIhI k$ Xaklao navhto. maI saakotcyaa software maQaUna dIpcyaa case caa report print kolaa. saakot [qao Asatanaacao tIna AazvaDo saÜDlao tr dIplaa black outs hÜtca hÜto. AaiNa maaJyaa ivacaaraMcaI caËM if$ laagalaI. KUp ivacaar kolyaavar ek ]paya maaJyaa DÜ@yaat Aala pNa tÜ medically unethical hÜta. trIhI maI puZo jaayacaM zrvalaM. maI 3 idvasa clinic baMd kolaM. maI AaiNa maaJaa assistant idnaUÊ dIpcyaa paLtIvar AsaayacaÜ. tÜ kuzo jaatÜÊ kaya krtÜÊ kuNaalaa BaoTtÜ ho sagaLM AamhI note k$ laagalaÜ.


Asawari
Monday, January 24, 2005 - 4:34 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Eliza sundar lihit aahes ani katha patapat pudhe sarkavte aahes te changle :-) nahee tar mag vachtaana link tutate.

Maitri
Monday, January 24, 2005 - 5:54 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

eliza
chhan chalalay. vachatanna kuthetari nayikechya bhumiket shiralyasarakha watay. jas kahi sagal swataha anubhavatoy asa watatay
keep it up!!!!!

Jo_s
Tuesday, January 25, 2005 - 12:16 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

eliza mastach
puddhacha lavakar yeude.

Kiru
Tuesday, January 25, 2005 - 1:21 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

eliza Ja@kasa jamalaIya Ba+I.. puZo kayaÊ yaacaI p`caMD ]%saukta laagalaIya..

Orchid
Tuesday, January 25, 2005 - 4:30 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

eliza
AitXaya saundr kqaa Aaho.puZo kaya
hÜ[la yaacaI ]stukta vaaZt Aaho.


Sayonara
Tuesday, January 25, 2005 - 6:19 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

wow, mast caalalaIyao gaÜYT. lavakr kr pUNa-.

Araspani
Tuesday, January 25, 2005 - 11:09 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

khoop masta ga.
fatafat lihi.
amhi sagale wat baghatoy.


Araspani
Tuesday, January 25, 2005 - 11:14 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ek guess maru ka?
Deep ani Saket chya parents chi adalabadal tar nahi na zali? Mhanaje Deep actually nanacha tar mulaga nahi na?

Ani hya Aoni mavshi che kay kam ahe?

Keshar
Tuesday, January 25, 2005 - 11:27 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

lihi g bai lavkar aadhich mazyat patience kami aahet...

Manee
Tuesday, January 25, 2005 - 12:44 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

eilaJaaÊ sahIca²
pNa lavakr ilahIÊ AamacaI ]%saukta jaast taNaU nakÜsa.


Eliza
Tuesday, January 25, 2005 - 5:26 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

[kDo saakot Amaoirkolaa gaolaa trIhI AamhI rÜja fÜnavar baÜlat AsaU. maaJyaap`maaNao %yaalaahI kdaicat savaya JaalaI AsaavaI. saakot rÜja ra~I %yaacyaa 9 vaajata malaa fÜna krayacaa. tasaBar baÜlaUna AamhI naa[laajaanao maaJyaa clinic caI vaoL JaalaI kI fÜna zovaayacaÜ. naanaaMcyaa laxaat pNa hI gaÜYT AalaI AsaNaar. saakotcaa ivaYaya inaGaalaa kI to imaYkIla hsaayacao. pNa maI AaiNa saakot (a ivaYayaI kahIhI na baÜlalyaamauLo %yaaMnaa kahIca baÜlata yaot navhtM. malaa maa~ saakotnao kQaIca (a ivaYayaI baÜlaU nayao AsaM vaaTt hÜtM. kaya ]<ar došna maI %yaalaaÆ maaJaI AašÊ clinic, practice saÜDUna %yaacyaakDo jaaNaM Xa@ya navhtM. It’s never gonna work. kXaalaa maI maaJyaa Baavanaa gauMtvatoya dova jaaNao. Aašlaa kLlaM tr kaya vaaTolaÆ ka itlaa maaihtIca Asaola.Æ itcyaapasaUna kahIhI lapUna raht naahI. maI iktI ivacaar krtoya (acaaÊ pNa saakotlaa kaya vaaTtMya (acaa malaa p<aa pNa naaihyao.

idnaUlaa dIpcyaa factory kDo pazvaUna maI GarI jaayalaa inaGaalao tÜca fÜna vaajalaa. pilakDo saakot hÜta.

maI :" Aro iktI vaajalao Aahot itqaoÆ tulaa insomnia caI treatment hivayao kaÆ "

saakot :" ÉpaÊ I am falling in love with you. What we have is very special. AgaM tuJaa Aavaaja eoklaa naahI tr maI JaUpU Xakt naahI. "

malaa kaya baÜlaavaM toca kLt navhtM.

saakot :" Aga kaihtrI baÜla. Your silence is killing me. "

maI :" You know it very well it's not going to work. Please don’t waste your emotions. Aro maI ho sagaLM saÜDUna ksaM yao} itqaoÆ naanaaMnaI iktI ivaXvaasaanao malaa practice ]BaI k$na idlaI Aaho AaiNa malaa sauwa maaJao patients Ê AašÊ Gar ho gaavaÊ AazvaNaI Aahot [qao. maI ksaM saÜDUna yao} itqao. AaiNa tU Amaoirka maaJyaasaazI saÜDavaI AsaM malaa vaaTt naahI. You love your work . tuJyaa bauiwma<aocaM itqaoca KrM caIja hÜtya. naahI saakotÊ ho Xa@ya naahI. "

saakot :" Please don’t say that. I will make it work, Somehow. tU hÜ mhNa. maI Aataca naanaaMnaa fÜna k$na saaMgatÜya. tU please itqao jaa. tuJyaa Aašlaa baÜlaavaUna Gao. naanaa na@kIca (atUna maaga- kaZtIla. "

maI :" malaa ivacaar krayalaa vaoL do please . ho AsaM iktI Cana sauÉ Aaho² p`%yaok naatM naavaat baaMQaayalaa hvaM kaÆ AapNa Asaoca naahI ka rahU XaktÆ malaa pNa jaaNavatM maI tuJyaaiXavaaya ApUNa- Aaho pNa sagaLI pirisqatI maaihtI Asatanaa ksaM kaya maI naa%yaacaa h+ Qa$Æ "

saakot :" maaJyaavar ivaXvaasa zova. tulaa tuJyaa [cCo ivaÉw kahIhI kravaM laagaNaar naahI. f> ekda ja}na naanaaMXaI baÜla. AaiNa tuJaM ]<ar tU Aaramaat do. "

saakotnao fÜna zovalaa. malaa kahIca saucat navhtM. maI Aašlaa fÜnao k$na sagaLM saaMigatlaM. itcyaa mato maI saakot saar#yaa maulaalaa naahI mhNaNaM maUK-pNaa hÜta pNa maaJaI baajaUhI itlaa pTt hÜtI. maI naanaaMkDo jaayalaa inaGaalao. idnaUcaa AjaUna fÜna Aalaa naahI mhNajao dIpkDo ivaXaoYa kahIca GaDlaM naahIyao.

naanaaMkDo gaolao tr kakU far upset hÜ%yaa. naanaaMnaI maaJaI baajaU samajaUna GaotlaI. to mhNaalao kI saakotcaa AanaMd tÜca %yaaMcaa. AaiNa maI kahIhI decision Gaotlaa trI to maaJyaa pazIXaI ]Bao rahtIla. kakUMnaI ek saaDI idlaI. maI GarI gaolao. JaÜp yaoNaM tr Xa@yaca navhtM. idnaUlaa fÜna kolaa. %yaanao kahI ivaXaoYa naahI hoca saaMigatlaM. JaÜpayacyaa AaQaI saakotlaa fÜna kolaa.

dusaáyaa idvaXaI sakaLI sakLI idnaUcaa fÜna² %yaanao jao saaMigatlaM %yaanao malaa Qa@kaca basalaa. malaa kahI saucaonaasaM JaalaM. naanaaMXaI baÜlaayalaa hvaM. pNa Gaaš k$na ]pyaÜga naahI. AjaUna dÜna idvasa Aahot. sagaL\yaa notes gaÜLa k$na maga jaata yaošla. AaiNa sagaLa QaIr pNa gaÜLa krta yaošla. mat saOra vaOra pLt hÜtM. dÜna idvasa maI f> ivacaar krt hÜto. naanaaMkDo jaa}na tÜMDatUna Xabd trI baahor yaotIla ka naahI dova jaaNao. saakotcaa fÜna Aalaa kI kahItrI karNa saaMgaUna maI baÜlaayacaM TaLt hÜto.

dÜna idvasa gaolao sauwa. maI naanaaMkDo jaa}na baÜlaayacaM zrvalaM. dIpcyaa baabatIt maaJaI XaMka KrI zrlaI hÜtI. sagaLa QaIr gaÜLa k$na maI naanaaMcyaa kDo inaGaalao.

maI :" naanaa dIp MPD caa patient naaihyao AsaM malaa vaaTtM. " maaJaa Aavaaja kapt hÜta.

naanaaMnaI camakUna maaJyaakDo paihlaM.

naanaa :" maga kaya vaaTtM tulaaÆ kXaava$na tU ho mhNatosaÆ tÜ gaolaI ik%yaok vaYa- maaJaa poXaMT Aaho. maaJaM inadana caukNaar naahI. "

Aata maaJyaa tÜMDUna Xabd fuTt navhto. naanaa maaJao gauÉÊ maaga-dXa-k AaiNa Jaalyaasa hÜNaaro saasaro hÜto³Æ´. maaJaM sagaLM AayauYya %yaaMcyaa Ìponao saaqa-kI laagalaM hÜtM. naanaa tr maaJyaasaazI dova hÜto. pNa maI jao paihlaM to sauwa KrM hÜtM. naanaaMcaM AaiNa saako%caNa p`oma AaiNa ivaXvaasa AaiNa maaJyaatIla Da^@Tr (at WMW sauÉ JaalaM. sagaLI Xa>I gaÜLa k$na maI mhMTla
" naanaaÊ maI AaiNa idnaUnao dIplaa tumacyaabarÜbar paihlaya. GaarI yaotaMnaa AaiNa jaataMnaa. yaÜgaayaÜgaanao tovhaca %yaalaa black out Jaalyaacao tÜ mhnaalaa. ka krtaya tumhI hoÆ eka inaYpap ijavaalaa Asaa ~asa dotaya. " .

maaJaM baÜlaNaM eokUna naanaa maTkna KalaI basalao. maaJyaa DÜL\yaatUna GaLaGaLa AEaU vaaht hÜto. naanaa maUkpNao iktItrI vaoL ekTk kuzotrI baGat hÜto. XaovaTI mhNaalaoÊ " malaa vaaTlaM maI dÜna AazvaD\yaat jaatÜya Amaoirkolaa AaiNa this will be over. Nobody will ever know . pNa tulaa maI underestimate kolaM. "

maI :" maI tumhI jaayacyaa Aat (a kosacaa CDa laavaayacaa mhNaUna idvasa ra~ kama kolaM. tumhalaa ekca daKvaUna VayacaM hÜtM malaa kI tumacao p`ya%na AaiNa ivaXvaasa vaayaa naahI gaolaa. mao ek caaMgalaI Da^@Tr Aaho AaiNa tumacaM kaya- maI puZo caalaU zovaona. pNa tumhI ho kaya kolaMt naanaaÆ ka kolaMtÆ "

sauQaa kakU sauwa Aata rDt hÜ%yaa. malaa mhNaalyaa :" %yaaMnaa kahI baÜlaU nakÜsa gaM. tÜ dova maaNaUsa Aaho. maaJyaasaazI AaiNa saakotsaazI %yaaMnaI kaya naahI kolaMÆ "

maI :" kakU pNa to Da^@Tr pNa Aahot. AaiNa poXaMTsaazI Da^@Tr dovaca AsatÜ. dIpcao vaDIla iktI ivaXvaasaanao Aalao AsatIla tumacyaakDo naanaa AaiNa tumhI..Æ maI naahI Aata practice k$ Xakt. sagaLM saMplaMya Aata. kahI naahI raihlaM maaJyaa AayauYyaat. "

iktItrI vaoL maI rDt hÜto. naanaa puZo Jaalao %yaaMnaI maaJyaa DÜ@yaava$na hat ifrvalaa. mhNaalaoÊ
" malaa xamaa kr. maI gaunhogaar Aaho. f> ekda maaJaM eokUna Gao. "

maI DÜLo pusaUna naanaaMkDo paihlaM. (a saha vaYaa-t pihlyaaMda naanaa mhataroÊ htbala idsat hÜto. naanaa baÜlato Jaalao.
" lagnaapsaUna maI kQaIca sauQaacyaa manaacaa ivacaar kolaa naahI. I always took her for granted . tI mana laavaUna sagaL\yaaMcaM krayacaIÊ naohmaI AanaMdat AsaayacaI. pNa kuNaalaa itcyaa kYTaMcaIÊ p`ya%naaMcaI ikMmat navhtI. saakot Jaalaa tr tÜ sagaL\yaaMcaa laaDka Jaalaa pNa %yaacyaa AašcaI ikMmat XaUnyaca hÜtI. dIp Jaalyaavar sauwa AaQaIca AQa-maolaI JaalaolaI sauQaa dIpsaazI svatÁlaa saava$na manaapasaUna dIpcaM k$ laagalaI trIhI kuNaalaa itcyaaba_la sahanauBaUtI ikMvaa Ìt&ta vaaTlaI naahI. AgadI malaa sauwa naahI. dIplaa prt %yaacyaa AaškDo do}na AamhI idllaIlaa gaolaÜ tovha (a sagaL\yaa GaTnaaMcaa itcyaa manaavar kaya pirNaama hÜtÜya (acaa ivacaar maI naahI kolaa. idllaIlaa gaolyaavar saakot AaiNa sauQaa hoca maaJaM jaga hÜtM. sauQaatlaa frk malaa idvasaoMidvasa jaaNavaU laagalaa. tI depression maQyao jaat hÜtI. saakotcaM sauwa tI kahI kronaaXaI JaalaI. kuzotrI baGat rhayacaI. saakotlaa sakaLI tyaar k$na XaaLot naoNaMÊ %yaalaa dUQa doNaMÊ %yaacaa Dbaa BarNaM AgadI sagaLM maIca krt Asao. sauQaalaa maI GarIca treatment Vayalaa sauÉvaat kolaI. maI rÜja dovaakDo xamaa maagat Asao. %yaacyaakDo f> ekca maagaNaM hÜtM - dovaaÊ sauQaalaa barM kr. maI kQaIca kahI maagaNaar naahI tuJyaakDo. maaJaaÊ sauQaacaa AaiNa saakotcaahI depression XaI JagaDa paca vaYa-M caalaU hÜta. sauQaacaMÊ saakotcaM krta krta AaiNa clinic AaiNa iXakvaNaM k$na maI qakUna jaayacaÜ. pNa maI hrlaÜ naahI. maaJyaa p`ya%naaMnaa yaXa AalaM. XaovaTI sauQaa barI JaalaI. Aata saakotca itcaM jaga hÜta. [kDo saakot na} vaYaa-caa Jaalaa hÜta. AitXaya huXaar ivaVaqaI- mhNaUna %yaacaM XaaLot naava hÜtM. maI AaiNa sauQaanao tovhaca zrvalaM Aata saakotlaa KUp iXakvaayacaM. %yaalaa khIhI kmaI pDU VayacaM naahI. "

maI Avaak\ hÜ}na eokt hÜto. naanaa baÜlat hÜto..


Eliza
Tuesday, January 25, 2005 - 5:38 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

naanaa :" AamhI prt [qao AalaÜ. Aata maaJaM naava sauwa KUp JaalaM hÜt (a field maQyao. saakot 10vaI 12 vaIlaa maoirTmaQyao Aalaa AaiNa medical college laa gaolaa. maI punha ek GaÜD caUk kolaI. saakotlaa maI sauQaacaa ivacaar na krta hostel laa pazvalaa. maaJaa vyaap tr KUpca vaaZlaa hÜta. maaJaa qaÜDa far irkamaa vaoL maI saakotvar Kca- krt Asao. sauQaakDo prt maaJaM dula-xa JaalaM. sauQaacaI depression caI icanho punha yao} laagalaI. saakot %yaacyaa career maQyao eka naajauk vaLNaavar hÜta. sauQaaba_la %yaalaa kLlaM AsatM tr tÜ college saÜDUna Aalaa Asata. maI sauQaalaa KUp samajaavalaM pNa itcyaavar khIca pirNaama hÜt navhta. itcaI pirisqatI idvasaoMidvasa Kalaavat jaat hÜtI. tInao ekda Aa%mah<yaa krNyaacaa p`ya%na kolaa AaiNa maI had$na gaolaÜ. Asao Anaok poXaMT\sa maI paihlao hÜto pNa sauQaacaI pirisqatI phUna maI Gaaba$na gaolaÜ. sauQaamaQalaI Aaš AjaUna AtRPt hÜtI. saakotcaM f> itcaa DÜL\yaapuZo AsaNaM iktI mah%vaacaM hÜtM ho malaa kQaI ]magalaMca naahI. (avaoLI malaa kaya kravaM saucat navhtM. maagacyaa vaoLI saakotkDo baGaUna sauQaa barI JaalaI hÜtI (avaoLI maa~ maaJyaakDo kahIca navhtM. itcyaavar AÝYaQaaMcaa ip`Naama hÜ[naasaa Jaalaa. "

naanaa baÜlat raihlaoÊ " maaJyaa manaat ekdma ivacaar Aalaa. dIp AaiNa sauQaacaI BaoT GaDvaUna idlaI trÆ kdaicat tI barI hܚla. maI dadasaahobaaMnaa BaoTayalaa gaolaÜ. %yaaMnaa maaJaI sagaLI khaNaI saaMigatlaI. %yaaMnaI madt krayalaa spYT nakar idlaa. dIpcyaa dRYTInao to yaÜgya hÜNaar naahI AsaM mhNaalao. GarI ja}na %yaaMnaI hI gaÜYT AašMnaa saaMigatlaI. %yaaMcaI sauQaa naohmaIca laaDkI hÜtI. %yaa maaJyaa GarI sauQaalaa BaoTayalaa Aalyaa. sauQaalaa baGaUna %yaaMnaa rDUca AalaM. dadasaahobaaMcyaa nakLt %yaa dIplaa maaJyaakDo Gao}na yaoNaar hÜ%yaa.

dIp Aalaa AaiNa sauQaacaM $pca palaTlaM. maa~ dadasaahobaaMnaa ho kLU VayacaM navhtM. maI dIplaa hypnotize k$na %yaacaM maajyaakDo yaoNaM %yaacyaa memory tUna kaZUna Takt Asao. sauQaa barI hÜt hÜtI. malaa dIplaa AsaM krNaM yaÜgya vaaTt navhtM pNa sauQaalaa vaacavaayalaa malaa ho krNaM Baagaca hÜtM. dIpcyaa AajaIlaa dIp maaJyaakDo yaayalaa kahIca hrkt navhtI. AnaGaalaa dIpsaazI kQaIca vaoL navhta. dÜna Xabd p`omaanao baÜlaayacaI sauwa naahI tI dIpXaI. AašMnaa far vaašT vaaTayacaM (a sagaL\yaa gaÜYTIMcaM. dIpcyaa maaJyaakDo yaoNyaanao maIÊ sauQaaÊ Aaš AaiNa [qao Asalaa kI dIp sauwa AanaMdat hÜtÜ. pNa lavakca- dadaXaobaaMnaa ho kLlaM AaiNa %yaaMnaI AašMnaa saaMgaUna dIpcaM [qao yaoNaM baMd kolaM. dIp tovha 10vaIt hÜta.

sauQaa barI hÜt hÜtI pNa dIpcyaa na yaoNyaanao prt pirisqatI ibaGaDlaI. saakot AQaUna maQaUna yaayacaa tovha tI barI AsaayacaI. saakotvarhI (acaa pirNaama hÜ} laagalaa hÜta. [kDo Aaš AaiNa dadasaahoba kaLacyaa pDVa AaD gaolao AaiNa malaa punha QaIr Aalaa. maI dIplaa %yaacyaa college ikMvaa class cyaa baahor BaoTUna maaJyaa GarI nao} laagalaÜ. dIp f> sauQaaXaI gaPpa maarayacaa AaiNa jaovaUna GarI jaayacaa. rÜja naahI pNa ek dÜnada maihnyaatUna. sauQaa hLuhLU barI hÜt hÜtI. dIplaa maa~ ho black outs ~asa Vayalaa laagalao hÜto. malaa ho maahIt hÜtM kI tÜ maanaisak ÉgNa naahI AaiNa sabanaIsa qaklyaavar %yaacaI kosa XaovaTI maajyaacakDo yaoNaar. [kDo saakot Amaoirkolaa gaolaa AaiNa sauQaacaI pirisqatI punha KalaavalaI. dIplaa maI vaarMvaar Gao}na yao} laagalaÜ. maÜhna AaiNa AnaGaalaa ksalaa p<aaca navhta. pNa dIpcaM engineering caM to vaYa- gaolaM. maI sauQaacaI treatment severe kolaI kI Aata dIplaa saÜDvaavaM (atUna pNa itcyaavar kahIca pirNaama hÜt navhta. maI dÜnhIkDUna ADklaÜ hÜtÜ. maI dIplaa kQaImaQaI GarI AaNaayacaÜÊ sauQaalaa tovaZMca barM vaaTayacaM. saakot ekdaca Aalaa hÜta residency sauÉ Asatanaa. tovha sauwa AgadI barI hÜtI. saakotlaa Aaš maQalaa badla jaaNavat hÜta. pNa maIca %yaalaa prt jaayalaa saaMigatlaM. tÜ punha Aalaa naahI. [cCa AsaUnahI² sauQaalaa vaacavaayalaa dIp ha ekca ]paya maaJyaajavaL hÜta.

Da^ sabanaIsaaMnaa dIpmaQyao kahIca AaZLlaM naahI. tI kosa maaJyaakDo AalaI. maI dIplaa MPD Aaho AsaM saaMgaUna maaJyaasaazI maaga- maÜkLa k$na Gaotlaa. malaa vaaTlaM AamhI Amaoirkolaa gaolyaavar saakotkDo sauQaa barI hܚla AaiNa ho sagaLM saMpola. pNa tulaa ho kLlaM. malaa vaaTlaM hÜtM sabanaIsaaMp`maaNao tU sauwa hat TokXaIla. "

maI Aata kahI kLNyaacyaa plaIkDo gaolao hÜto.

naanaa :" malaa xamaa kr. maI gaunhogaar Aaho tuJaa. sauQaacaaÊ saakotcaa AiNa dIpcaa. pNa Aaja samaaQaana ekaca gaÜYTIcaM Aaho kI maaJaa tuJyaavarcaa ivaXvaasa tU Kra zrvalaasa. dusarM kuNaI AsatM tr maaJyaa ]pkaraMcyaa AÜJyaaKalaI dbaUna kahI baÜlalaM nasatM. pNa tuJaI tuJyaa poXaMTbaabatcaI kLkL malaa sauKavaUna gaolaI. I am proud of you my child .


 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators