Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
Archive through August 21, 2001

Hitguj » Living Abroad » General issues » परदेशात आपले मूल वाढवताना.. » Archive through August 21, 2001 « Previous Next »

Lalu (Lalu)
Friday, August 17, 2001 - 2:42 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maO~oyaIÊ ha KUp caangalaa ivaYaya sauÉ kolaa Aahosa.
Ô> tuJyaa purtoca baÜlayacao Jaalao tr malaa AaQaI kahI p`XNa
Aahot. tumacaa yaoqao iktI idvasa rahnyaacaa ivacaar AahoÆ kayama kI
Baartat prt jaaNaar AahtÆ tumhI [qaoca rhNaar Aahat Asao samajaUna ilaihto­
maaJaa maulagaa Aat saaDo paca vaYaa-caa Aaho. [qaoca janmalaa. dÜna vaoLa
Bartat Gao]na gaolao. magacyaa vaYaI- idvaLIlaa gaolao hÜtoÊ %yaalaa
KUp majaa AalaI. lahana maulaancao ek baro Asato. badlalaolya vaatavarNaat
pTkna ÉLtat. tÜ 2Ê3 vaYaa-caa AsalyaapsaUna maI puNa- vaoL naÜkrI
krto. lavakr XaaLot jaa] lagalyaamauLo
[inglaXa AaQaI baÜlaU lagalaaÊ pNa Aata marazI hI puNa- samajato. %yaanao marazI
ilahavaoÊ vacaavao Asao malaa KUp vaaTto. p`ya%na caalalao Aaho saQyaa trI Ô> naava ilaihta yaoto.
AapNa GarI yaasaazI p`ya%na kravao lagatat. tu rhatosa %yaa izkaNaI
marazI kuTumbao AaNaI manDL vagaOro Aaho kaÆ AamhI [qao maDLat sava-
BaartIya saNa saajaro krtÜ %yaacaa AaplaI sansËUtI caI AÜLK vhyalaa
Ôar ]pyaÜga hÜtÜ. [qao maaJaI ek maO~INa rivavaarI marazI cao class Gaoto
maulaansaazI. AQauna maQauna AajaI­AajaÜbaa naI BaoT idlaI tr %yaacaa KUp Ôyada hÜtÜ.
pNa malaa evaZo maahIt Aaho kI tÜ XaovaTI [qaoca rhNaar Aaho %yaamauLo
[qalyaa samajaat yaXasvaIpNao rhNyaasa lagaNayaa- gaÜXTIhI iXakavyaa lagatIla.
(a doXaalaahI %yanao Aaplao maanalao paihjao AaNaI Aaplao vaogaLopNhI japlao
paihjao. AXaI barIca caangalaI ]dahrNao maI AajaUbaajaUlaa paihlaI Aahot.
Ôar kaLjaI k$ nakÜ. maI var ilaihlyaap`maNao Aaplyaa gaÜXTIncyaa sampka-t
rha mhNajao tÜ AapÜAap iXakola.


Maitreyee (Maitreyee)
Friday, August 17, 2001 - 3:11 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

vaOXaaila.. tU KrÜKrca AapulakInao idlaolyaa sallyaaba_la Qanyavaad ² maI bao eiryaa maQao Aaho %yaamauLo [qaohI BaartIya families Ê maharaYT/ maMDLo vagaOro baáyaaca activites Aahotca. Aaplyaa saMsaÌtIcaI AÜLK k$na doNyaasaazI tÜ ek maÜzaca AaQaar Aaho.

Aparna (Aparna)
Friday, August 17, 2001 - 4:24 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Ajun ek:
Ethe palakaanchihi dwidha man:stithi aste.
T.V. var khule aam prasaarit hoNare sexy programs,kuthehi ,mall madhe suddha disNaare chumban va etar chaaLe karNaari joDpi. yaachaa aaplyaa mulaanvar vaaiT pariNaam hoil kaa? he aapLya culture madhe agdich na basNaare aahe.
Tyamule kaahi bhaartiy (visheshtaa Gujju ) aaplya mulaanna (khaas karun mulinna) 3-4 varshe bhaartaat thevun parat ekDe aaNataat.
Maajhyaa oLkhichi ek baai saangat hoti' ab mai mere beti ko 2 saal ke liye India bhejnewali hun.Apna culture seekh ke aayegi.'
Culture shikNe mhaNje kaahi crash course karNyaasaarkhe aahe kaa? 2-3 varshaat degree miLate tashi culture chi degree hataat gheun aale ki te mul susanskaarit hote kay?

Aaple kay mat aahe manDaLi yaavar ?

Yogibear (Yogibear)
Friday, August 17, 2001 - 5:05 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Aparna: tu vyakta keleli bhiti agadhi barobar aahe. Ethlyaa culture chaa thoda bahut prabhav ethee vadhlelya mulanver nakkich honaar tyaala konich kahi karu shakat nahi. 2-3 varshe mule indiyaat thevun jaar tyanna cultura-chi degree milaali ter aapan sagle pahile teh sadhyaa nahi kaa karnaar. Tu je Udaharan dile aahes tyaat "gujju" aase mhaanlis....kadhi vichar kela ahe kaa ki "gujju" family bahutaushi 'ekatra kutumba' padhatine rahtaat. Sagli family ekaach mothyaa gharat ekatra rahat aastaat. Gharatlyaa pratyek mulaala gujju boltaa yete waa kalte sudhaa...ani gharat baryaach daa tee mandali proper gujarati madhey boltaat (anubhavache bol aahet)

Thodkyaat sangayckaa mudda aasa ki "gujju" lokaa khup ekatrit waa ekjutine aastaat......unfortunately tashi ekjut me aaj tagayaat marathi families madhey baghitleli nahi aahe. Sadhe gharat sudhaa marathi aai-wadil apalya mulanshi barechdaa engrajee madhey boltaana aadhaltaat ter marathi family ekjut vagaire khupaach lambchi baat aahe. Tari sudhaa kahi marathi families kharach khup prayatna kartaana adhaaltaat tyaat kahich prashna nahi :))

Aparna (Aparna)
Friday, August 17, 2001 - 5:21 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Yogi mala ase mhaNaayache aahe ki aaplyaa mulaala 2-3 varshe Indiat thevle tar te susanskaarit hoil kaa?
Baaki ekatra family asNe vagaire tyaancha kharokharach plus point aahe. Ek aalaa ki tyaamaagun sagaLe ethe yetaat.

Aparna (Aparna)
Friday, August 17, 2001 - 6:19 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

raYT/gaIt
Hi link check kara aaplya mulaanna rashtrageet shikavaayalaa khup madat karate.

Rshubha (Rshubha)
Friday, August 17, 2001 - 7:24 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

I am relating my experience here. This posting does not imply that this approach is a right approach. Nobody really starts a job of parent with training or previous experience :(. I am just trying to narrate what I did and what I got so far.

Also, most of the stuff I am stating is more reactive than proactive. I am not bringing anything new to the discussion; rather responding to the issues that came up earlier.

1. First of all, I don't think I am really a role model. So I don't try to make my daughter like me. Also I have a limited expectations. My goal is to make her a good human being, not a good indian.

2. Since my daughter has spent half of her life so far in India, probably she has developed some of the attachment. so it may not be relevant to the situation discussed here.

3. In case of my daughter, her parents do not share mother-tongue. so any way we needed to make a decision about the language she should be learning. My doctor advised me to use one language till she becomes fluent in it; then introducing other languages. I chose mine (which was also a local language of communication), the advantage was that my husband could speak it as well. My daughter started speaking when she was 15 months and was fluent by 2 1/2. so I really didn't have to wait long.

4. we chose english medium, since we needed the mobility for our careers, even within India. She was introduced to english in school. It helped that her pre-schooling was in India, where teachers didn't expect children to be fluent in English.

5. We stay in predominantly white area with very low diversity. She was the only asian in her school; with very few africans (hatacyaa baÜTavar maÜjaNyaa[tko). she refused to carry indian food in lunch box. She loves indian food and relishes it at home / indian restaurant. At the same time, she feels the need to conform with her peers. Fortunately for me, meat was not a problem, as her father's family is traditionally non-vegeterian.

She visits India alone for months in her summer vacation. When she is there, she shares the same food habits as the family she is staying with. She also shares liking for "vaishali" to my delight :)

6. She used to get upset if we speak to her in public (park, mall) in indian language, when she came here. Now she has gotten over it. she enjoys having a secret language for communication and also knowing more than one language. Though she had no exposure for hindi, she can manage it when she visits my sister in B'bay. All the children in their building speak in hindi with each other and she does not feel out of place.

7. She enjoys ivaM da. cao raNaIcaa baaga as much as "falling up" by shel silverstein. she needs baaLa jaÜ jaÜ ro to fall asleep. She really surprised me the other day. She was asked to sing a sauravaT, She was getting confused. then she tried using saa ro ga ma and it worked ! I haven't taught her indian classical music (though she was exposed to it at home). Children tend to pick up these things.

8. She likes some things in india, like food, dresses, people. Her favourite holiday destination is "goa". At the same time she enjoys her school, friends and her dog here. I should be grateful that she feels at home in both places.

9. jaajvalya AiBamaanaacaa ~asa hI hÜ] XaktÜ. when children in her class used to say US is best, she used to respond that "you feel this way, since you have not seen any other country". Though it is right, kids at that age are not mature enough to understand / accept it. I positively dreaded the fights this caused :(

Yogibear (Yogibear)
Friday, August 17, 2001 - 7:32 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Rshubha: wah....khup chaan experience lihilaa aapan.....anandaa zala hey baghun ki aapali mulgi apalyaa sauskrutishi kuthetari jodleli aahe, changlya awadi nivdi aahet waa changle chhandaa sudhaa aastil :))

Tumhi varnan kelyaa pramane kahi pramanaat ethlyaa kahi indian families che tasech hote hey me baghitle aahe....pun tari sudha aase vatul jaate ki 'gujju' family madhali mule aani apalyaa family madhli mule...kiti faraq....in terms of language, culture, tradition vagaire.

Aparna: 2-3 varshaat susaukrut nakkich honaar nahit pun tyaa 2-3 varshaat tyaanchya achranaat jyaa goshti swatahun yetil tyaa ethe 10 varsha kadhun sudhaa yenaar nahit.....!!!

Rshubha (Rshubha)
Friday, August 17, 2001 - 7:41 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

yogi, language, culture, tradition mhanashil, tar tine aaichya follow karayachya, ki vadilanchya? :0) aaichya follow karane, ithalya janatela patanar nahi; ani mi vadilanchya shikawu shakanar naki (mulat mala "shikawanyaitakya" mahiti hawyat, ho na?) ani he aaiche kam ahe :)

jau de, gammat karatey ! ha vishay ugach "sa.n skR^itI mhaNaje kAy" ya dishelA lagayala nako.

Maitreyee (Maitreyee)
Friday, August 17, 2001 - 8:25 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

rshubha tuJyaa maulaIba_la vaacaUna Cana vaaTlao.tumhI itcyaavar kolaolao caaMgalao saMskarca %yaalaa karNa Aahot.%yaaba_la AaiNa ivaXaoYat tU tuJao ivacaar jyaa saMyaimat p`karo maaMDlaosa %yaaba_la malaa AanaMd vaaTlaa

Paragkan (Paragkan)
Friday, August 17, 2001 - 8:26 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Krca ....... saM saÌtI hI kaya BaanagaD Aaho hÜ ?

Yogibear (Yogibear)
Friday, August 17, 2001 - 8:48 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

khan: aare re.....tuje marathi kacche aahe kaa!!! chakka sauskruti mhanje kay aase vicharto aahes mhanun ;)

Rshubha: Majhyaa maate Aai je shikvel ti tya mulachi 'matru bhaasha'...nahi kaa! :)

Paragkan (Paragkan)
Friday, August 17, 2001 - 9:11 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

marathi cha nahi mahit paN samany dnyaay matr kaccha aahe maza :)
ya ithalya gambheer aaNi mattwapurN charchet aamache tuNtuNe nako.....manDaLi tumacha chalu dya. Sorry for the interruption.

Kiran (Kiran)
Friday, August 17, 2001 - 10:23 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Surekh, farach chhan!!
Hemant, itka negative vichar asa ka bare mandala ahes tu?
of course aplyaitake ithe janmalelya mulanna bharatavishayi akarshan/jivhala vatanar nahi pan apan tithlya interesting goshti, anubhav satat saangat rahilo ki nakkich mulanna bharatabaddal ek prakarache vegalepan, tikade janyachi utsukata generate karata yeil.

hyaa-ulat, India trip mhatale ki naake muraDaNaari aani Indiat gelyavar pryatek goshtila 'shhi - nako' mhananari mulehi kami naahit.

mala vatate hyababatit pryatek palakane sakaratmak dhoraN theun mulanshi vagale pahije. nidaan apali pudhachi peedhi 'thevalay kaay tyaa bhartaat' ashya swarupachaa tiraskaar tari vyakt karu nayet evadhich ichchhaa. pan jar palakanchech jar ase mat asel tar mag te kaay sanskar karaNaar mulanvar, naahi ka? :o)

Rshubha (Rshubha)
Friday, August 17, 2001 - 11:10 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

on the practical side, I would suggest that if you are staying here for considerable years, and if you don't have indian neighbours (rather neighbours who share your values) with kids, think about having more than 1 child. It gives them a playmate and reduces their dependancy on outside friends. Also they have somebody who'd support them, when it comes to defend their values.

Also teach them to judge what is good and what is bad. You can talk about situations, describe the behaviours of tom & dick and ask your child what is right behaviour. Also teach them how to stand peer pressure.

If possible, invite their friends home, instead of sending your child to their place. This way you can observe and see what influence they might bring. Never criticize their friends (respect that a person and his/her behavior are different and later can be changed). However make sure to discuss the things you didn't approve, when you are alone with child. Invite his/her opinion and allow him/her to defend it.

I think this is universal enough. even if I had stayed in india, I'd need to do this. Even our parents had to bear with some of the things, like change in food habits, dress etc for us. So I guess, one has to make sure that issue is important enough to be raised and discussed.

Maitreyee (Maitreyee)
Saturday, August 18, 2001 - 12:27 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

XauBaa .. tuJao mau_o Krca AitXaya caaMgalao Ahot. especially talking about situations and teaching to judge which is right
maulaalaa AaplaI caUk kLlaI tr to AapNahUna sauQaarayacaa p`ya%na krola.Aata tsaohI maarÊQaakʑmaI saaMgatÜ mhNaUna Asao Asao kr’ Asao mhNaayacao idvasa raihlao naahIt.maulaaMXaI jaastIt jaast saMvaad saaQaUna %yaayaÜgao %yaaMnaa GaDvaavao laagaola.AaiNa Aqaa-tca yaat jaast kYT Gyaavao laagaNaar Aahot.


Rshubha (Rshubha)
Tuesday, August 21, 2001 - 4:02 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

homaMtcao mhNaNao Kro Aaho. AaiNa %yaat caUk kaya ho malaa kLt naahI. Aaplyaalaa Baartaba_la AapulakI vaaTto karNa AapNa itqao janmaalaa AalaÜÊ vaaZlaÜ. pNa yaa maulaaMcaI janmaBaUmaI US Aaho. %yaaMnaa US XaI javaLIk vaaTNao svaaBaaivak naahI ka Æ %yaaMcaI maULo [qao ÉjalaI Aahot

Yogibear (Yogibear)
Tuesday, August 21, 2001 - 4:51 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Rshubha: "Tyanchi mule(roots) ethe rujli aahet".....teech mule (roots) apalyaala sata samrudaa palide rujvaychi nastaat kaa!!! Teech ter khari mothi jababdaari aahe aase nahi ka vataat!

Maitreyee (Maitreyee)
Tuesday, August 21, 2001 - 5:00 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

malaa yaÜgaIcao pTto.Balao %yaaMcaa janma [qalaa AsaolaÊ%yaa Aqaa-nao to [qalao naagarIk AsatIla
pNa mauLat %yaaMcaI maayaBaUmaI Káyaa Aqaa-nao Baart AahoÊtÜca %yaaMcaa vaarsaa Aaho.
Aaplyaa maulaaMnaI Baartalaa Aaplaa maanaavao hIca tr [cCa Aaho.


Rshubha (Rshubha)
Tuesday, August 21, 2001 - 5:01 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

yogi, tuzya olakhit ashi kahi loke ahet ka, ji marathi ahet, pan dusrya rajyat wadhali; kinwa tu mumbaicha asashil tar anek parabhashik mule ji maharashtrat wadhali. hi mule aai-wadilanshi tyanchya bhashet bolatat, pan apapasat local bhasha waparatat. nusatich bhasha navhe, tar jya mulanbarobar khelatat, tashach awadi-niwadi, khane-pine, bolanyache vishay jawal karatat. apalyala he phar khatakat nahi, karan ti paraprantiy sanskruti asali, tari bharatiy ahe.

mule rujayala mati lagate. :)

maitreyi, bharatala apale manawe he thik ahe, pan fakt bharatalach apale manawe ase pan adhyarut ahe ka tyat ? bharatiyatwa tyancha warasa asel; pan warasa waparun je milawale jate, tyni ayushya ghadate.

चोखंदळ ग्राहक
महाराष्ट्र धर्म वाढवावा
व्यक्तिपासून वल्लीपर्यंत
पांढर्‍यावरचे काळे
गावातल्या गावात
तंत्रलेल्या मंत्रबनात
आरोह अवरोह
शुभंकरोती कल्याणम्
विखुरलेले मोती


हितगुज गणेशोत्सव २००६


 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators