Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
Archive through October 17, 2005

Hitguj » Language and Literature » पद्य » संदीप खरे » Archive through October 17, 2005 « Previous Next »

Shirish_kk
Wednesday, June 08, 2005 - 11:45 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Hey, Ayushyavar bolu, madhil ek gan coolgoose var ahe, (nasates ghari tu jevha)...Keval apratim!

Ankur5
Thursday, June 09, 2005 - 6:13 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Hi Shirish..

Tula aajun kuthali gani havi aasatil tar sang mazykade Tya karykramatil bahutek gani aahet. :-)

Shreyas2mail
Thursday, June 09, 2005 - 6:22 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

malaa pNa saindp Krocyaa kivata Kup AavaDtat.%yaacao mp3 imaLu Xakitla kayaÆmaola
shreyasforyou@rediffmail.com
maI kahI gaaNaI coolgoonse vaÉna GaotlaIt.

AaiNa tI ‘AlkÜhÜla’ kivata Aaho ka kÜNaakDoÆAnkur5
Monday, June 13, 2005 - 4:57 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

MeghNasata Vij Nasata...

Paragkan
Sunday, July 10, 2005 - 5:14 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

AJ, 6 jaUnacyaa kaya-Ëmaalaa hÜtasa tUÆ maI pNa hÜtÜ. laagaÜpaz 2 vaoLa gaolaÜ hÜtÜ. 1 AaiNa 6 jaUna.

Naatyaa
Monday, July 11, 2005 - 2:41 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kÜNaakDo saMdIpcaI ‘dovaa malaa rÜja ek ApGaat kr’ ih kivata Aaho kaÆ

Swaroop
Monday, July 11, 2005 - 3:04 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kalaca AayauYyaavar baÜlau kahI dhavyaaMda paihlaa.... Aata pihlyaasaarKI majaa yaot naahI.... tÜcatÜcapNaa jaaNavatÜ.... %yaa dÜGaaMcaa enthu hI kmaI JaalyaasaarKa vaaTtÜ.... naahI mhNaayalaa kahI navyaa kivataMnaI majaa AaNalaI.
Ajauna trI ÉL saÜDuna sauTlaa naahI Dbbaa hI navaI kivata mast jamalaIya.


Aj_onnet
Monday, July 11, 2005 - 4:29 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

pragaÊ maI hÜtÜ %yaa kaya-Ëmaalaa. %yaavaoLI %yaanao saadr kolaolaI ‘AatUna duKavalaolaÜ AsalaÜ trIÊ caoháyaavar maa~ hsaro Baava Aahot’ (a Aqaa-caI kivata farca AavaDlaI hÜtI. baGauyaa Ê Aata prt ekda jaaNaar Aaho %yaa kaya-Ëmaalaa. bahuQaa XaMBaravyaa p`yaÜgaalaa. sva$pÊ ek~ca jaavaUyaa.
naa%yaaÊ %yaacyaa navyaa Albama maQyao Aaho tI kivata. Aata hܚlaca tÜ p`kaiXat..


Saavni
Monday, July 11, 2005 - 7:38 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kunitari "deva mala roj ek apghat kar" post kara naa

Swaroop
Monday, July 11, 2005 - 8:08 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

hÜ AjayaÊ tÜ Albama 5 augast laa p`kaiXat hÜNaar Aaho... iTLk smaarklaa Aaho p`kaXana samaarMBa.

Vishweshji
Wednesday, July 13, 2005 - 10:48 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

aaj me aayushya maze chachapayala lagalo...
nemake harawale je me japayala lagalo...
geet mazya lekhaniche ethuke bhinale tila....
ti lihaya lagali ana me suchaya lagalo...

hya aaoli kuthalya kavitechya aaheta....??
kunala mahiti asalyasa post karavi...

Sakheepriya
Thursday, July 14, 2005 - 9:41 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

saMdIpcaI hI gaJala %yaacyaa pustkat / k^saoTmaQyao naahIyao... kaya-Ëmaat eokUna eokUna laxaat rahIlaI.
cau. BaU. do. Gao.


Aaja maI AayauYya maJao caacapayaa laagalaÜ
naomako to hrvalao jao maI japayaa laagalaÜ...

XaÜQalao maaJaoca p<ao Aat maI maaJyaa iktI
ja,ra hrvalaÜ tovhaca kÜzo saapDayaa laagalaÜ...

zrvalao ho pahIjaoÊ to pahIjaoÊ to hI hvao
maagaNyaa tajyaa tvaanyaa maI qakayaa laagalaÜ...

maI sauKalaa paLlao baaMQaUna darI maaJaIyaa
to sauKanao JaÜplao maI gast Vayaa jaagalaÜ...

gaIt maaJyaa laoKNaIcao [tuko iBanalao itlaa
tI ilahayaa baOsalaI Ana maI saucaayaa laagalaÜ...

maja na Aata qaÜDkI AaXaa kuNaI kI ‘vaa’ mhNaa
Aaja maI maaJyaaca saazI gauNagauNaayaa laagalaÜ...

kaya ho AayauYya maaJaoÊ kaya ho jagaNao trI
malaa saÜDUna maI savaa-M AavaDayaa laagalaÜ...
Ajauna eKad dusara Xaor Asaola.. Aazvat naahI.
kuNaakDoÊ

1.AataXaa maI f> rkanao idvasaaMcao BartÜ
caakÜrIcao KrDUna kagad sahIsa pazvtÜ

2. tuJyaa maaJyaasavao kQaI gaayacaa pa}sahI
tulaa baÜlaavata pÜhÜcaayacaa pa}sahI

yaa kivata Aahot kaÆ


Swaroop
Thursday, July 14, 2005 - 10:26 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

hÜ yaa %yaacyaa naivana kivata Aahot...

... rkanao idvasaaMcao BartÜ... caI caala mast jamalaIya...Mitthaas
Monday, July 18, 2005 - 12:41 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

MitraHo,
Kaalach Yashawantrao la "Aayushyawar..." paahila. Afaaat aawadala. Sandip ne announcement keli aahe ki 5 Aug la tyacha
"Naamanjoor" navacha album prakaashit kartoy.

Tasech..aaplyapaiki kunakade
khaalil kavita astil tar plz. post karavyat

"Tuzyamaazyasave kadhi gayacha paausahi.."
"Ajun tari rool sodun gela nahi dabba"
"ubhi aadavi...ek goshtach gosht.."


Sumati_wankhede
Thursday, July 21, 2005 - 9:11 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

saMdIpcyaa ‘maÝnaacaI BaaYaaMtro’ (a kivatasaMga`hatIla malaa AavaDlaolyaa caar AÜLIMcyaa kivata ...

AsaonahI jarI maI savaa-MnaI saÜDlaolaa ²
AsaonahI jarI saaMp`tkaLI maÜDlaolaa ²
prMtu [tuko inaiXcat majalaa zava kI
maI [qalaa pNa naxa~aMXaI jaÜDlaolaa ²²

tI ]nho roXamaI hÜtIÊ caaMdNao QagaIcao hÜto
kivatocyaa XaotamaQalao to idvasa saugaIcao hÜto ²
saMkotsqaLaMcao saUr %yaa laalasa AÜzI hÜto
tI vaoL pUiryaa hÜtI Ana JaaD maarvaa hÜto ²²


maI jaata jaata tulaa baÜlalaÜ kahI...
to Asaola saaro Kroca eosao naahI ²
r>at ]trlaI hÜtI saMQyaakaL
vadvaUna Gaotlao itnaoca kahIbaahI...
Meghraj
Tuesday, July 26, 2005 - 8:56 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Mandali namaskar,
Mala "Sparsha Sangel sari Kahani, Shabda bolu nakos aaj raani" hi gazal havi aahe...Ti sandeep kharenchi nasavi kadachit...Chukichya BB var ha message post kela asel tar kshamasva...


Neeta_boltiy
Wednesday, July 27, 2005 - 9:14 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

mi ek group tayar kela ahe
Just_Kavita
swatachya kinwa swatachya collection madhalya kavita share karanya sathi
jar konala ha group join karaycha asel tar please mala
neeta_boltiy@yahoo.co.in war mail kara...mhanaje mala tumhala invite karata yeil...
ya group la bhasheche badhan nahi matra vishayche ahe

Aj_onnet
Wednesday, August 03, 2005 - 4:28 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

XauËvaarIÊ saMdIp va salaIlacaI ‘naamaMjaUr’ hI QvanaIfIt p`isaw hÜtoya. 5 tarKolaa saMQyaakaLI 6.15 laaÊ ha kaya-Ëma iTLk smaark maMdIrlaa Aaho.
kÜNaI yaoNaar Aaho kaÆ


Swaroop
Friday, August 05, 2005 - 7:52 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

haya Ajaya... Aaja Aaho naa naamaMjaUrcaa p`kaXana samaarMBaÆ.... tulaa p`vaoiXaka imaLalyaa Aahot kaÆ

Aro kala sakaLmaQyao naamaMjaUr ivaYayaI Aalao hÜto... Aazcyaa AazhI gaaNaI sahI Aahot yaa AlbamamaQalaI.... naamaMjaUr GaotlaIca paihjao...

naamaMjaUr maQalaI gaaNaI

1´ dovaa malaa rÜja ek ApGaat kr
2´ Ajauna trI ÉL saÜDuna sauTlaa naahI Dbbaa
3´ maI hjaar icaMtaMnaI ho DÜko KajaivatÜ
4´ maoGa nasata vaIja nasata
5´ tuJyaa maajyaasavao gaayacaa pa]sahI
6´ AataXyaa maI f> rkanao

AaiNa Ajauna dÜna kivata Aahot...

Ajaya gaolaasa tr kLva kaya-Ëma ksaa Jaalaa to²


Swaroop
Saturday, August 06, 2005 - 3:41 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kaya AjayaÊ gaolaa hÜtasa ka kala kaya-ËmaalaaÆ

kalacyaa kaya-Ëmaacaa ha vaRtaMt

http://www.esakal.com/today/pune24.html

Vishweshji
Saturday, August 06, 2005 - 9:56 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

I have been to the show. Show 1 number zala.
Udghatan prekshakanmadhil 2 representatives chya haste zale.
1 vayaskar aaji hotya aani 1 chhoti mulagi.

Aajjini best takala "Tumhi aalyapasun aamachya gharatale hindi kami zale"
:-)


Sakheepriya
Saturday, August 06, 2005 - 4:34 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ही कविता इथे टाकण्याची फर्माईश अनेक वेळा अनेक जणांकडून झाली होती. 'नामंजूर' मध्ये आहे ही...


देवा मला रोज एक अपघात कर
आणि तिच्या हातांनीच जखमा या भर!

कधीतरी कुठेतरी बसावी धडक
कळ मला यावी, तिला कळावे तडक!
घायाळाला मिळो एक घायाळ नजर!!

अपघाती सोंग माझे वाटावे खरे
तिला येता प्रेम मला वाटावे बरे!
दवादारू मध्ये कुठे असतो असर!!

खरी व्यथा तेव्हा मग सांगेन तिला
विचारेन जेव्हा, 'कुठे दुखते तुला?'
जरा डाविकडे... जरा पोटाच्या या वर!!

टेकवता छातीवर डोके एकवार
ठोका घेई झोका उडे आभाळाच्या पार
व्यथांचाच काय... पडे जगाचा विसर!!
Sakheepriya
Saturday, August 06, 2005 - 4:41 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

'नामंजूर' मधली आणखी एक सुरेख गझल...


तुझ्या माझ्यासवे कधी गायचा पाऊसही
तुला बोलावता पोहोचायचा पाऊसही!

पडे ना पापणी पाहून ओलेती तुला
कसा होता नि नव्हता व्हायचा पाऊसही

तुला मी 'थांब' म्हणताना, तुला अडवायला
कसा वेळीच तेव्हा यायचा पाऊसही!

मला पाहून ओला विरघळे रुसवा तुझा
किती युक्त्या मला शिकवायचा पाऊसही!

कशी भर पावसातही आग माझी व्हायची
तुला जेव्हा असा बिलगायचा पाऊसही!

अता शब्दांवरी या फक्त उरलेल्या खुणा
कधी स्मरणे अशी ठेवायचा पाऊसही!!Ankur5
Monday, August 08, 2005 - 3:19 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Aatasha Mi...

Ankur5
Monday, August 08, 2005 - 3:23 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Varil kavita Nmanjur madhil aahe..
Keval Apratim !!!

Udghatan Karykram pharach Sundar zala..

Pan ... "Megh Nasata Vij Nasata " ya Gazalala chal dilyamule tyachi maja geli ..

Tumhala kai vatate ??

--Ankur

Kshipra
Thursday, September 01, 2005 - 7:35 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

कितीक हळवे, कितीक सुंदर
किती शहाणे आपुले अंतर
त्याच जागी त्या येऊन जाशी
-माझ्यासाठी... माझ्यानंतर

अवचित कधी सामोरे यावे
अन श्वासांनी थांबुन जावे
परस्परांना त्रास तरीही-
.. परस्परांविण ना गत्यंतर

मला पाहुनी दडते, लपते
आणिक तरीही इतुके जपते
वाटेवरच्या फुलांस माझा
लावून जाते हळूच अत्तर

भेट जरी ना या जन्मातून
ओळख झाली इतुकी आतून
प्रश्न मला जो पडला नाही
त्याचेही तुज सुचते उत्तर

मला सापडे तुझे 'तुझेपण'
तुझ्याबरोबर माझे 'मीपण'
तुला तोलुनी धरतो मी अन
तू ही मजला सावर सावर

मेघ कधी हे भरून येता
अबोल आतून घुस्मट होता
झरते तिकडे पाणी टपटप
अन इकडे ही शाई झरझर


Paragkan
Thursday, September 01, 2005 - 12:58 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

p`Xna malaa jaÜ pDlaa naahI
%yaacao hI tuja saucato ]<ar

@yaa baat hO ²²²²²


Abhis_enigma
Monday, September 05, 2005 - 8:07 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Kuni tari sandip chi "ubhi adavi.." he kavita post kara.....baryach diwasan pasun shodto aahe me pan kahi sapadli nahi....

Swapnagandha
Monday, September 05, 2005 - 6:14 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Sandeep kharenchi "shapath sutali mhan..goshta futali mhan" hi kavita koni post karel ka plz...

Sandeep_chi_fan
Sunday, October 02, 2005 - 6:03 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

koni mala sandeep cha email id deu shakel ka?

Kshipra
Monday, October 03, 2005 - 4:48 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

saMdIpcaa AayaDI kQaIca vaarlaa. pNa AapNa saaMgaU hM %yaalaa Aata tuJyaasaazI :-)

Sandeep_chi_fan
Tuesday, October 04, 2005 - 8:04 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

hey kshipra ... thanx for this info .. pan tyala kuthlya karyakramala bhetlis tar nakki sang ha. :-D

ani varla mhanje? adhi hota ka? ...

Aj_onnet
Wednesday, October 05, 2005 - 5:21 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

AayauYyaavar baÜlaU kahI caa XaMBaravaa p`yaÜga 13 Aa^@TÜMbar laa saMQyaakaLI saha vaajaUna 30 imanaITaMnaIÊ gaNaoXa klaa ËIDa maMcalaa Aaho. kÜNaI yaoNaar Aaho kayaÆ

Chaitrapalvi
Thursday, October 06, 2005 - 2:59 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

today is saleel's birthday!

Maetrin
Monday, October 17, 2005 - 1:08 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kÜiNa sandIPsailala caa kaya-Ëma ksaa j,halaa sangaola kayaÆ
 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators