Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
सुलभा हेर्लेकर ...

Hitguj » Language and Literature » पद्य » सुलभा हेर्लेकर « Previous Next »

Sumati_wankhede
Monday, August 08, 2005 - 10:08 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

saulaBaa holao-kr (a ivadBaa-tIla naagapur yaoqao rhaNaaáyaa ek jaoYz kvaiya~I.
%yaaMcao ‘phaTpxaI’Ê ‘inatLaš’Ê
‘AaBaasavaoLa’Ê ‘AarsapanaI’Ê ‘XauBa` sakaL’ [. kivatasaMga`h p`kaXaIt Jaalaolao Aahot.
%yaaMcyaa ‘phaTpxaI’ (a pihlyaaca kavyasaMga`halaa maharaYT/ Xaasana purskar p`aPt Jaalaolaa Aaho. kivatolaa laaBalaolaI kusaumaaga`jaaMcaI p`stavanaaÊ [Midra saMtaMcaI saimaxaa%mak p`stavanaa tsaoca Da^ Axayakumaar kaLo (aMcao blaba- (a pustkacyaa jamaocyaa baajaU.
p`stut kivata %yaaMcyaa (a saha purskar laaBalaolyaa pihlyaaca saMga`hatIla...


Sumati_wankhede
Monday, August 08, 2005 - 10:17 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

pana ]Dalao

ifkT jaahlaI XabdaMmaQalaI Aaja-vao
Ana DÜL\yaaMmaQalaI ‘tI’ BaaYaa
svaPnaamaQyao gaZLUna gaolyaa
hatamaQalyaa sauMdr roYaa...
pusaUna gaolyaa spXa-KuNaahI
baÜTamaQalaI navaKI qarqar
pana ]Dalao pacaÜL\yaatUna
nausato ]rlao vaadL... vaadL...


naBa ivatLlao

ra~ lavaMDlaI Alagad
iKDkIcyaa gajaavar
maaJyaa jaaga%yaa manaI
caMd` ZLlaa ra~Bar.
AbaÜlaIcyaa pakLIt
dva raihlao Jaulat
kLlao naahI ka tulaa
nha}nahI caaMdNyaat Æ
iKDkIcyaa Aasapasa
svaPna roMgaaLo caahulaIt
idsalao naahI ka tulaa
naBa ivatLlao paNyaat Æ


Sumati_wankhede
Monday, August 08, 2005 - 10:29 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

jaayacaoca tr jaa

naohmaIca ksaa ro saaMgaUna jaatÜsaÊ
‘kayamacaa inaGaUna jaašna’
manaatlyaa baagaotUna ksaa jaaNaar ho trI saaMga.
tulaa Qa$na AaNaNaaro gaMQadUt tr maaJaoca.
ivacaarpUva-k maI ihlaa ijaMkt gaolaÜ
ha AaiNak ek Ba`ma.
naBaat caaMdNao ivarGaLavao
tsaa Aalaasa [cCa AÜMjaLIt Gao}na
tovhaca maI maavaLUna gaolao
tuJyaat saazavao mhNaUna.
ho doNaohI maaJao malaaca.
tU %yaat bauDavao hI Xapqa kuzo GaatlaI Æ
ekUNa AjaaNaca tU
ragavaNao trI ksao fulalaolyaa pLsaasaarKo.
XauBa` maÜgaáyaatUna Aalaasa tÜ maaJaaca.
]dasa maÜrpMKI rMgaatUna tÜhI maaJaaca.
]gaaca kurkur trI iktIÊ ]trlaolyaa satarIgat
jaayacaoca tr jaaÊ pNa pakL\yaaMcao dana kXaalaa Æ
maaJaI fulao tr tuJyaa AMgaNaat
kovhaca bahralaa AalaIt...


Sumati_wankhede
Thursday, August 11, 2005 - 8:12 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Baana raQaocao

inavaDlaolyaa maagaa-nao sarL jaaNao
evaZoca kLlao hÜto.
kahI ‘qaaMbao’ maagaa-var Asatat
yaacao Baana navhtoca.
fulaaMcyaa sauvaasaatUna
kaT\yaaMjavaLhI kuNaI qaaMbatMÊ ho kLlaM AsalaM trI
samaÜrcyaa laaTaMva$na yaoNaara p`vaah
gaMiQat Asaolaca Asao navhto
saMdBa- saaro ivasa$na jaaNao
kQaI jamalao naahI
AamaMi~t gaMQaaMnaa Aakar doNaohI jamalao naahI
kLlao f> ekca
vaaT inavaDuMgaacaI AsalaI
trI saugaMQaI pavalaaMnaI BaarlaolaIya
%yaa vaaTovar saaMDlaolaI
baohÜYaI tovaZI AaplaIyao...


Sumati_wankhede
Thursday, August 11, 2005 - 8:19 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

AaËMdnaacao p`doXa

tU javaL Asatanaa eokU yaotat
tuJyaa ri>ma dohatUna
saUyaÜ-dyaacao AnaaklanaIya naad
AaiNa vyaakuLtÜ saara
AaËMdnaacaa p`doXa.
kuzo Gao}na jaaNaarosa
ho gad- inaLo ]saasao Æ
bahratlyaa AartIt
AjaUna ipLuna GaotÜyaosa
)dyaacao vaoNaoÊ
ka bagaL\yaaMcyaa raMgaot
qaoMbaUna TakNaarosa maÜgaáyaacao XauBa` traNao....Æ


Dhruv1
Thursday, August 11, 2005 - 9:33 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

sauMdr Aahot kivata....²²

XaovaTcaI Kupca AavaDlaI.


Sherloc
Thursday, August 11, 2005 - 10:23 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

saumatIÊ

tumhI svat
: št@yaa caaMgalyaa kvaiya~I AsatanaahI ca@k dusaáyaa kvaiya~IMcyaa kivata ]QaRt kolyaat ho baGauna tumacyaaba_lacaa Aadr ³jaÜ kovaL ek caaMgalyaa kvaiya~I mhNauna hÜta´ tÜ duNaavalaa. sadr kivata šqao do}na AamacyaasaazI AanaMdacao navao BaaMDar ]GaDuna idlyaaba_la Qanyavaad ²

Kshipra
Friday, August 12, 2005 - 4:06 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

saumatIÊ ‘%yaa vaaTovar saaMDlaolaI baohÜYaI tovaZI AaplaI Aaho’ mastca.

Sumati_wankhede
Friday, August 12, 2005 - 4:21 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

AaiNa (a ‘XauBa` sakaL’ maQaIla kahI kivata...

Baušca sagaLI fulavaUna do

]nhacaI saavalaI ivatLt yao
vaaáyaacaI pavalaM ]QaLt yao
maaJyaa tLvyaat AÜz saaMDUna
]gaaca paNaI maagaUna Gao...
ranaacyaa vaaTot naarLpaNaI
salaÜKIca vaaT caalat yao
maaJyaa roYaat... tuJyaa roYaa
jara jara AÜvaUna Gao...
AakaXa saÜDUna Baušvar yao
gaMgaolaa AQya- %yaatUna do
Aat daTt... sagaLM vyaapt
Baušca saarI fulavaUna do......


trMga

gacca Barlaolyaa tL\yaamaQyao
tU AXaa ibayaa fokU nakÜsa
maI %yaat svaPnaM lapvaUna zovalaI Aahot...
ibayaaMcaa kaya Barvasaa...Æ
trMgaacaa vaRxa ]Baa$na
maaJaI svaPnaM toÊ
tuJyaa hatat TaktIla...


Sumati_wankhede
Friday, August 12, 2005 - 4:31 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

AMgaNaat Aata

kuNaasa za}k vaadL Aalao Kro
AaBaaLca saaro ihMdkLUna gaolao
pana na pana AMgaNaBar Jaalao
kLonaa %yaatlao maaJao kuzlao Æ
p`a>naacyaa mahaWarI kÜNa hÜto Æ
sauz\yaa sauT\yaa xaNaaMcaI vas~o
paMGa$na JaaDaMcao ?tU
hrvalao hÜto...
bauMQyaapasaUna AMtraLat AaBaaLca AaBaaL
kÜNaI kXaI maÜjaavaI bagaL\yaaMcaI maaL Æ
bgaL\yaaMnaI naKavar idlaolao duQaacao izpko
tovaZo maÜjaavao AaiNa hatavarcyaa
roYaaMvarcao jaaLo panaapanaatUna gauMft jaavao...
eKado pana fuMkrInao ]DvaUna laavaavao
]Dola toca pana Aaplao mhNaavao
yaa fuMkrIcyaa KoLat panaM saarI
hrvalaI AahotÊ AMgaNaat Aata
maatIivanaa dgaDaMcaI Aarasa JaalaI Aaho...


Meghdhara
Saturday, August 13, 2005 - 2:28 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

saumatI Qanyavaad..

hoca to.. AsaM vaacalyaavar vaaTtM.. tXaa yaa Krca AarsapanaI kivata..

QaRvaa baa tU AjaUna [qaoca..

maoGaaSumati_wankhede
Tuesday, August 16, 2005 - 9:32 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

[MglaMDcaa pa}sa

[qalaa pa}sa malaa
inaraLaca vaaTtÜ
jaÜ itrpa irmaiJamat yaotÜ AaiNa
saaáyaa rMQa`atUna vaahU laagatÜ baodrkarpNao...

[qalaa pa}sa malaa inaraLaca vaaTtÜ
jaÜ DofÜiDlsacyaa AakaratÊ
T\yauilaPsacyaa baagaotUnaÊ vaogavaogaL\yaa rMgaatUna
icaMba k$na jaatÜ...
ijaqao Aakarapoxaa saugaMQaatUna pa}sa kÜsaLtÜ...

[qalaa pa}sa malaa inaraLaca vaaTtÜÊ
jaÜ rs%yaavar idsat naahIÊ maatIt
imasaLt naahIÊ AaBaaLat maavat naahI
yaotÜ maa~ rÜja... manaalaa $javatÊ
XarIralaa iBajavat ekhI AazvaNa
na zovataca iJarpt rahtÜ...

[qalaa pa}sa malaa inaraLaca vaaTtÜ
jaÜ Xao@sapIArcyaa GaratÊ Garavar
laoKNaItUna kÜsaLtÜ... malaa
maa~ kÜrDIca zovatÜ...
Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators