Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
Dnyanesh Wakudkar

Hitguj » Language and Literature » पद्य » Dnyanesh Wakudkar « Previous Next »

Sumati_wankhede
Friday, May 06, 2005 - 4:22 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

p`a. &anaoXa vaakuDkr ho ivadBaa-tIla ek saupiricat naava.
vaMdo maatrma ³naBaÜnaaT\ya´Ê camacyaaMcao saMmaolana ³ivanaÜdI kivata´Ê kuyaa-t sada maMgalama ³saamaaijak naaTk´Ê f> tuJyaasaazI ³caarÜLIsaMga`h ´Ê saKosaajaNaI ³maailaka kivata´ hI %yaaMcaI p`kaiXat pustko.

‘AMgaar AaiNa XaRMgaar’ (a %yaaMcyaa navyaanao p`kaiXat Jaalaolyaa kivatasaMga`hat %yaaMnaI caarÜLIÊ Ébaaš AaiNa saMvaaidnaI ³saha AÜLIMcaI kivata´ Asao ivaivaQa p`kar hataLlao Aahot.
%yaatlyaaca (a kahI Ébaayaa AapNaasaar#yaa risakaMsaazI...


Sumati_wankhede
Friday, May 06, 2005 - 4:37 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kQaI pavasaanao qara$ nayao
itcyaa yaÝvanaanao Xaha$ nayao
fulaaMnaI iktI Jaolalao pavasaaLo
fulaaMnaa kQaI ivacaa$ nayao

haya ² yaa doXaat Aata KUp JaalaI maaNasao
kMsa AaiNa ravaNaacao $p JaalaI maaNasao
h@k Apulao maagaNyaalaa poTlyaa hÜ%yaa maXaalaI
ek tukDa paihlaa Ana caUp JaalaI maaNasao

jaLNaaro AsatIla kahIÊ CLNaaro AsatIla kahI
sala salaNaaáyaa jaKmaaMcao kLNaaro AsatIla kahI
tU ]gaI evaZ\yaasaazI Asvasqa kXaalaa hÜto
DÜL\yaatUna tuiJayaasaazI ZLNaaro AsatIla kahI

doXaIla tr Kro doÊ maI maagaNaar naahI
Baavauk laajaro doÊ maI maagaNaar naahI
jyaa DÜL\yaat f> maaJaoÊ maaJaoca svaPna Aaho
Asalyaasa to ihro doÊ maI maagaNaar naahI

pakLIcao fula JaalaoÊ saaMgaNaara.. maIca hÜtÜ
jaÜ tulaa spXaU-na gaolaaÊ QauMd vaara.. maIca hÜtÜ
caohra JaakUna tovhaÊ tU jarI [Mkar kolaa
]YNa XvaasaatUna tovhaÊ vaahNaara.. maIca hÜtÜ

maaNasaaMnaa Aismatocao Baana yaavao laagato
payacaaTU XvaapdaMnaI [nsaana vhavao laagato
maga ]Vacaa saUya- payaI GaalatÜ laÜTaMgaNao
dÜsthÜ ² AaQaI kL\yaaMcao dana Vavao laagato

Sumati_wankhede
Friday, May 06, 2005 - 5:05 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ho Kro.. maI saMt naahI
vaa kuNaI BagavaMt naahI
maa~ [tuko jaaNatÜ kI
raK mhNajao AMt naahI

ptqaraMcyaa dovataMcao ho qavao kÜzUna Aalao Æ
AaQaIcao tohtIsa kÜTIÊ ho navao kÜzUna Aalao Æ
‘%yaagaI’ Amaucyaa saMsaÌtIlaa ‘BaÜgaI’ banavaU pahNaaro
fXanaobala dovataMcao ho qavao kÜzUna Aalao Æ

QauMdÊ vaoDa GaaT JaalaÜÊ maIca maaJaI vaaT JaalaÜ
maIca maaJyaa maOiflaIcaaÊ gaMQavaoDa qaaT JaalaÜ
ka malaa ivasarayasaazI tU AXaI vyaakUL hÜto
maI tulaahI paz JaalaÜÊ maI jagaalaa paz JaalaÜ

manaacao manaaXaI jarI yauw Aaho
tirhI JaáyaasaarKa Xauw Aaho
tulaa maI jasaa pahIjaoÊ tU tsaa Gao
kQaI ‘ÌYNa’ AahoÊ kQaI ‘bauw’ Aaho


Rajanishj
Monday, May 09, 2005 - 5:26 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Dnyanesh Wakudkar yanchya
kavya sangrahache
nav kay? to kuthe milel?

Sumati_wankhede
Thursday, May 12, 2005 - 8:25 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

‘AMgaar AaiNa XaRMgaar’ maQalyaa saMvaaidnaI....

]BaI poTlaI Asaola maatI
tÜf Gaabaro baGaUna CatI
iXar CaTlao trIhI jyaaMcaI
puZoca Asato Qaava
%yaa XaihdaMcao drIdrItUna
AjaUna Gaumato naava ²


naaL jaÜDlaI jarI GaraXaI
]Dayacao tr ]D jaraXaI
punha fuTU do pMK manaalaa
ivasar kalacao Gaava
tU kaT\yaaMcyaa vaaTovartI
baaga fulaaMcaI laava ²


Sumati_wankhede
Thursday, May 12, 2005 - 8:32 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

rjanaIXaÊ
tulaa ‘AMgaar AaiNa XaRMgaar’ ho pustk hvao Asalyaasa KalaIla p<yaavar tU saMpk- saaQaU XaktÜsa.
iXavamaud`a kmyauinakoXansaÊ
roiXamabaagaÊ naagapUr.
dUrQvanaI.. 0712 2745553


Sumati_wankhede
Friday, May 13, 2005 - 4:26 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

AaiNa (a kahI caarÜL\yaa....

maaJao kahI XaMK iXaMplao
tuJyaa naBaatIla qaÜDo paNaI
imaLUna dÜGao ilahayacaI ka
rotIvar maÜ%yaaMcaI gaaNaI Æ


do fulaaMcao hat hatI
doh Jaalaa Aaga Aata
kaya maI badlyaat do} Æ
raK qaÜDI maaga Aata


tuJyaa JauMjaNyaacaI iktI kÝtuko
trIhI naBaalaa ksaa Cod naa Æ
jasaa KÜla Aaho tuJaa huMdka
tXaI KÜla naahI tuJaI vaodnaa
Sumati_wankhede
Thursday, May 19, 2005 - 8:28 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

AÜzavar baÜlaI ADKLlaI... ]gaaca naahI
gaalaavar laalaI GauTmaLlaI... ]gaaca naahI
[qao JaaklaoÊ itqao JaaklaoÊ Jaak iktIhI
maI idsalaÜ Ana tU saLsaLlaI... ]gaaca naahI ²


Doctor
Sunday, October 02, 2005 - 7:01 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kahI jarI kolaosa tU
imaTtIla Aata to ksao
gaalaaMvarI ...maaJao zsao
AÜzaMvarI ... maaJao zsao
Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators