Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics

अरण्यवाचक मारुती चितमपल्ली ...

Hitguj » Language and Literature » साहित्यिक » अरण्यवाचक मारुती चितमपल्ली « Previous Next »

Bee
Thursday, April 14, 2005 - 9:52 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

[qao maaÉtI icatmapllaI (aMcao kuNaI pMKo Aahot kaÆBee
Thursday, April 14, 2005 - 10:31 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

hI ek KUp Cana link Aaho.

http://www.astro.caltech.edu/~vam/mchitam/

AaiXaYa AaiNa AnaudÜna (aMcao AaBaar.

Bkashish
Friday, April 15, 2005 - 1:22 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

baIÊ
Qanyavaad. laoK vaacalaoÊKup Cana Aahot


Bhagya
Wednesday, September 14, 2005 - 1:07 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

bee, mi maruti chitampalli hyanchi barich pustake wachlit. Ha BB mi ushirach baghitala. Nilavanti wachlat ka?
mi tyani varnan keleli barich thikanepan baghitalit.


Dineshvs
Wednesday, September 14, 2005 - 4:23 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

BaagyaÊ %yaaMcaM cakvaacaaMdNa ho Aa%macair~pr pustk nauktca Gaotlaya. pNa ih pustkM AQaaXyaasaarKI na vaacata purvauna purvauna vaacatÜ maI.

Bhagya
Wednesday, September 14, 2005 - 11:46 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

idnaoXaÊ yaa baabatIt maaJaM evaZM ‘Baagya’ kuzoÆ [qao hI pustko kuzUna AaNaUÆ jamalaM baabaa marazIt ilahINaM.

Dineshvs
Thursday, September 15, 2005 - 12:13 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maga maI kXaalaa Aaho Æ ranavaaTa vaacalaya ka Æ

Bee
Thursday, September 15, 2005 - 9:11 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

BaagyaÊ idnaoXa -- XaaLot Asatanaa %yaaMcaa ek QaDa hÜta tÜ manaat Gar k$na basalaa %yaamauLo %yaaMcao saaih%ya imaLola toMvha maI vaacaNaarca hÜtÜ. tÜ yaÜgaÊ maagao ga`Mqaalayaat stock taking Gaot Asatanaa Aalaa. %yaaMcao ek pustk imaLalaoÊ to maI lagaoca ]calaUna ba^gaot zovalao AaiNa caaMgalaI tIna caar parayaNao kolaIt. pustk prt Vavaosao doKIla vaaTt navhto malaa. %yaa naMtr varcyaa ilaMkva$na %yaaMcao AaNaKI kahI laoK vaacaavayaasa imaLalao. %yaaMcao ek pustk Aaho %yaacao maI naava ivasarlaÜ to maI BaartatUna yaotanaa AaNalao. ittko ekca hÜto ivaiËsaazI zovalaolao.

XardInaI DhaNaUkraMcaohI pustko malaa vaacaayacaI Aahot. pNa [qao imaLt naahI.

inasaga-pr laoKna krNaaro KUp kmaI Asatat. AaiNa Aaplyaalaa laaBalaolao marazI laoKk tr KUpca ]<ama Aahot. dugaa-baašMcao ?tucaË KUp iÔko vaaTto (a laÜkaMcao pustko vaacaUna. [tko Ba`maNa k$naÊ Aaplao p`aNa saMkTat TakUna maa$tI icatmapllaI (aMnaI ek ek AnauBava Gaotlao Aahot.

XardInaI taš tr gaolyaat pNa ek hLhL ]rlaI Aaho.. %yaaMcao pustk vaacaUna malaa KUp vaašT vaaTlao.. DÜLo Ba$na Aalao hÜto.


Dineshvs
Thursday, September 15, 2005 - 2:39 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

laÜksa<aacyaa rivavaar purvaNaIt Atula Qaamanakr Asao laoKna saQyaa kratahot.
puvaI- saulaxaNaa GaÜlap naavaacyaa ek laoiKka iXakar kqaa ilahIt Asat. Aata %yaaMcaI pustko idsat naahIt.


Bhagya
Thursday, September 15, 2005 - 11:01 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maI BaartatUna inaGaayacyaa AaQaI laalau duvao- yaaMcao Asaoca kahI laoK vaacalao hÜto. maaiht naahI AjaUna ilaihtat ka to.

Gajanandesai
Friday, September 16, 2005 - 4:16 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

laÜkrMga maQyaoÊ %yaa ‘ranavaaTa’ cyaaca baajaUlaa AiBaijat GaÜrpDo yaaMcaM ‘dgaDaMcyaa doXaa’ ho sadr pNa maI AavajaU-na vaacatÜ.

Shil1
Friday, October 13, 2006 - 3:05 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

पहिल्यांदाच हितगूज वर आले आणि साहित्यिकांच्या यादित मारुती चितमपल्लींच नाव दिसल.खूप आनन्द झाला कारण "चकवाचांदण" सारख 'वनोपनिषद' लिहीणारा हा आरण्यवाचक प्रसिध्दी पासुन दूर राहिला आहे.येत्या नोव्हेंबर मधे ते पंचाहत्तराव्या वर्षात पदार्पण करताहेत त्या निमित्त सर्व 'मायबोलिकरांकडून ' हार्दिक शुभेच्छा जातीलच

Dineshvs
Monday, October 24, 2005 - 12:00 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this messageAaja ilahayacao haotoÊ to maa$tI icatmapllaIMcyaa “cakvaa caaMdNa ³ek vanaaopinaYad ´ ” yaa pustkaba_la. tbbala 687 panaaMcaa ha ga`Mqaca Aaho.mhNauna tibayaitnao vaacaavaa laagatao.

ho pustk Ad\Baut rsaanao kazaokaz Barlaoya.yaalaa jarI Aa%makqana mhMTlaolao Asalao trI ho Anaok laoKaMcao saMklana Aaho. prIpuNa-ta yaoNyaasaazI kaih laoK navyaanao ilaihlaot. tr kaihMcao saMpadna kolaoya.pNa ek kalaanauËma Aavajau-na paLlaa Aaho.

laoKkacao baalapNaÊ naatovaa[-k yaaMnaI pihlaI pnnaasa saaz panao vyaaplaIt. laoKkanao maaozopNaI jaI AavaD jaaopasalaI %yaacaI baIjao yaa baalapNaat AahotÊ Asao laoKkacao mat Aaho. ih maaNasao ivalaxaNa AsalaI trI %yaaMnaa Eaoya doNyaat laoKkacyaa ivanayaacaa Baaga jaast Aaho.

puZo vanaaiQakarI haoNyaacao zrvalyaanaMtr pustk ]<arao<ar caZ%yaa kmaanaInao rMgat gaolaoya. laoKkacyaa p`iSaxaNaacao vaNa-naca far vaacanaIya Aaho. maga vaogavaogaL\yaa izkaNaI Jaalaolyaa naomaNauik AaiNa itqao BaoTlaolao pxaIÊ p`aNaI AaiNa vanaoÊ ho Aaplyaalaa Apiricat jaga. Kro mhNajao ho sagaLo GaTk AaiNa itqalao vanavaasaI yaaMcao ho eksaMQa ica~Na Aaho.

eKaVaa xao~atlaa Ba`YTacaar AapNa [-tka gaRiht Qarlaolaa Asatao ik laoKkacao yaabaabatItlao AnauBava Aijabaat vaogaLo vaaTt naaiht. vaogaLa vaaTtaoÊ tao laoKkacaa p`amaaiNakpNaa.laoKkacao pirEama.

sagaLoca laaok vaa[-T BaoTlao Asao naaiht. yaa xao~atlyaa caaMgalyaa laaokaMcaI pNa laoKkanao naaoMd kolaIya. pNa to Apvaadca.
saunaItabaa[-naI mhMTlyaap`maaNao AavaD%yaa xao~atca paoTapaNyaacaa ]Vaoga AsaNyaacao Baagya yaa laoKkalaa laaBalao. kQaIih iSakar na krNaaraÊ maasaaMhar na krNaara laoKk malaaÊ eKaVa yaaogyaap`maaNaoca vaaTtao.
yaa xao~atlaI maaihtI ha p`Sna kQaIca navhta yaa laoKkapuZo. pNa to naomakopNaanao maaMDta yaavao yaasaazI laoKkaMnao Gaotlaolyaa QyaasaÊ maa~ idpvauna Taktao. %yaaMnaI vaacalaolyaa ga`MqaacaI naavaoca CatI dDpuna Taktat. kovaL laoKnaasaazI saMskRtcaa AByaasa krNyaasaazI laoKkanao kolaolao p`ya%na kuzlyaaih tpEcayao-poxaa kmaI naaiht.

yaa pustkatlyaa pxaIÊ p`aNaI AaiNa vanaspit jagataba_la kaya ilahu Æ [-tko Ad\Baut jaga Aaho ho ik Aa<aca jaMgalaat pLuna jaavaosao vaaTtoya.[-tik naavaoÊ [-tko navao Sabd Aahot ik eka baOzikt dhavaIsa poxaa jaast panao vaacata yaot naaiht.]QaRt krayacao tr bahutaMSa pustkca ]QaRt kravao laagaola. pNa ek ]dahrNa baGaa. ranaku~\yaanaa maakDacao maaMsa AavaDto.pNa %yaaMnaa JaaDavar caZta yaot naaih. maga to JaaDaBaaovatI gaaolagaaola ifrt rahtat. maakDaMnaa far ]%saukta. topNa %yaaMcyaakDo baGatabaGata jaagacyaajaagaIca gaaola ifrtat. AaiNa BaaovaL yao]na KalaI pDtat.
yaahuna ek saaopI yaui> mhNajao ranaku~o JaaDaKalaI inapicat pDuna rahtat. to ijavaMt Aahot ka maolao yaacao maakDaMnaa far kutuhla. to KalaI yao]na %yaaMnaa hat laavauna baGatat. AaiNa ku~\yaaMnaa AayatI iSakar imaLto.

laoKkacaa vyaasaMga p`caMD Asalaa trI ho sava- laoKna Aaho to maa~ Agaid sahja saaoPyaa BaaYaot. yaa sahjasauMdr SaOlaImauLoca Anaok qaaor laoKkÊ yaa laoKkacao caahto haoto.yaat pulaM pasauna jaIe pya-t sagaLoca Aalao. yaa sava- laoKkaMcyaa p`%yaxa BaoTIcao ivanama` vaNa-na Aaho.
laoKkacaa ima~pirvaar far maaoza. yaat gaaoinada AaiNa Da^ sailama AlaI saarKo piricat laaok Aahotca.pNa pvanaIcao maaQavarava paTIlaÊ maMga$ gaaoMD saarKo Anaagar trIih A%yaMt laaoBasa vanavaasaI Aahot. yaa savaa-ba_la laoKkanao idlaKulaasapNao ilaihlaoya.
“pRqvaIvar maaNausa ]praca ” ho Da^. sauroSacaMd` naaDkNaI-Mcao pustk eka vaogaL\yaa ivaYayaalaa hat Gaalato.%yaaMcyaa mato AapNa [-qalyaa maakDaMpasauna ]%ËaMt Jaaloalao nasaunaÊ kuzlyaatrI prga`hava$na Aalaolyaa maaNasaaMnaI ³Æ´ kolaolyaa p`yaaogaacao filat Aahaot. yaabaabat %yaaMnaI davaa kolaa nasalaa trI yaabaabat saMSaaoQana vhayalaa hvaoÊ Asao mhMTlao Aaho. to pustk vaacalyaavar AapNa AarSyaakDoca saMSayaanao baGaayalaa laagatao ho maa~ Kro. maInaa p`BauMcao maoi,@sakaopva- vaacatanaapNa to jaaNavat rahto. AaiNa “cakvaa caaMdNa ³ek vanaaopinaYad ´ ” ho vaacatanaa pNaih ho jaaNavato. icatmapllaIMnaI yaa ivaYayaavarcyaa saMSaaoQanaacaa ]llaoK kolaaya.

cakvaa caaMdNa mhNajao GaubaD. yaa naavaacaa Kulaasaa mauLatuna vaacaayalaa hvaa.yaa GaubaDacao jalarMgaatlao doKNao mauKpRYz pustkalaa Aaho.p`%yaok p`krNaacyaa SaovaTI pxyaaMcaI CaoTISaI roKaica~o Aahot.pNa %yaaMcyaaKalaI %yaaMcaI naavao naaiht.
pustkat BaoTlaolyaa p`%yaok vyai>cyaa paoSaaKacao vaNa-na laoKk krtaoÊ to jara majaodar vaaTto.
yaa pustkatlaI vaNa-nao [-tik sahjasauMdr Aahot ik p`%yaok sqaLÊ vyai> DaoL\yaapuZo ]Bao rahto. pNa trIih malaa Asao vaaTto ik jaona gauDalacyaa kayaa-cao jasao icai~krNa Jaalaoya tsao yaa laoKkacyaa kayaa-cao Jaalao paihjao.naaihtr hudaLa kaya AaiNa paoKrDaoMgarI kayaÊ AapNa kQaI baGaNaar Æ

pustkacaI ikMmat 500 $pyao Aaho. mauMba[-laa ma^jaoYTIk kDo 450 $pyaaMnaa imaLola.Bhagya
Monday, October 24, 2005 - 12:19 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

AaiNa hÜÊ maaÉtI icatmapllaIMcaM ilaKaNa ho AgadI sahjaÊ sauMdrpNao ‘AatUna’ yaotM AsaM jaaNavatM Aaplyaalaa.

Bee
Monday, October 24, 2005 - 5:15 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

idnaoXaÊ KUpca Cana² jasao AapNa national geographic varcao kaya-Ëma Tk laavaUna baGat basatÜ tsaaca AnauBava malaa (a laoKkacaI pustko vaacatanaa yaotÜ. ]laT pustko vaacatanaa AaNaKI kutuhla jaagao hÜto. %yaaMcyaa p`%yaok vaa@yagaiNak kahItrI gauZ ilaihlaM gaolaolaM AsatM. ho sagaLM ilaihNyaasaazI %yaaMnaa kuzo prdoXaat jaaNyaacaI garja BaasalaI naahI. Aaplyaa AajaUbaajaUcyaa jaMgalavanaatUna BaTkMtI k$na ilaihlaM Aaho. [tr samast laoKkaMpoxaa maa$tI icatmapllaI ho laoKk mhNaUna Ôar Ôar vaogaLo Aahot.

Ajjuka
Friday, October 28, 2005 - 5:58 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maa$tI icatmapllaI na mhNata icaMtnapllaI mhNaavaM [tk to sahja trI ivacaar krayalaa laavatM. sahjaÊ saÜpo AaiNa caÜK saÜnyaasaarKo Kro.. AjaUna %yaaMcao CÜTo CÜTo laoK yaa pilakDo maI jaa} Xaklao naahI karNa %yaaMcao vaacaayalaa ek vaogaLa inavaaMtpNaaÊ XaaMtpNaa laagatÜ tÜ AjaUna vaaT\yaalaa Aalaolaa naahI.
kahI kahI ilaKaNaaMcaI AXaI maagaNaIca Asato Asao naahI vaaTtÆ kahI pustko AapNa kuzlyaahI gadarÜLathI vaacaU XaktÜ tr kahI vaacaayalaa Cana vaatavarNaÊ XaaMt vaoL AsaM sagaLM laagatM... ha kuNaacyaahI ilaKaNaacaa gauNadÜYa mhNat naaihyao maI.


Dineshvs
Friday, October 28, 2005 - 8:06 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

AgadI barÜbarÊ ho pustk vaacatanaa Kup XaMt XaaMt vaaTto evaZo Kro.

Aj_onnet
Wednesday, March 29, 2006 - 11:09 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

नुकतीच मारुती चित्तमपल्लींची 'सुवर्ण गरूड' आणि 'नीळवंती' ही दोन पुस्तके वाचली. सुवर्ण गरूड खरेच खूप छान आहे. त्यांच्या वनातील अनुभवावर बेतलेल्या काही कथा त्यात आहेत. त्या फार सहजसुंदर भाषेत चितारल्या आहेत.
नीळवंती हे पुस्तक, त्यांनी लहान मुलांसाठी काही मासिकात लिहलेल्या वन्यजीवनविषयक लेखांचा संग्रह आहे.
Add Your Message Here
Post:
Username: Posting Information:
This is a private posting area. Only registered users and moderators may post messages here.
Password:
Options: Automatically activate URLs in message
Action:

 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions