Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
मल्लिका अमर शेख ...

Hitguj » Language and Literature » पद्य » मल्लिका अमर शेख « Previous Next »

Zaad
Friday, April 01, 2005 - 6:01 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maillaka Amar XaoK hI XaahIr Amar XaoK yaaMcaI maulagaI AaiNa kvaI naamadova ZsaaL yaaMcaI p%naI..

malaa ]w\vast vhayacaMya.. ho Aa%macair~ AaiNa [trhI barMca ilaKaNa..

mau>a ica~pTat %yaaMcao ek gaaNao Aaho...

tU tlama AignacaI pat
jasaa ranaat Jara baoQauMd
tU baMQamau> svaCMd...

ho gaaNaM kuNaalaa puNa- maaiht Aaho kayaÆ


Dhruv1
Friday, April 08, 2005 - 2:47 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

/cgi-bin/hitguj/show.cgi?tpc=34&post=130989#POST130989
ho Gao [qao Aaho to gaaNaM...

" doh?tu " (a pustkat saMga`hIt Aaho ho gaaNaM


Zaad
Monday, April 11, 2005 - 6:41 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Thank You very much Dhruv....!!!

Paragkan
Sunday, July 10, 2005 - 5:08 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ek vaDacao JaaD icamauklao ek idvaaNaa icamaNaa
caÜcaImaQyao GarTo hÜto GarT\yaamaQyao ek XahaNaa
ek XahaNaa basalaa hÜta ivaNat nadIcaI gatI
kazavartI Aalao kahI gaÜijarvaaNao h<aI
ek khaNaI zumakt zumakt paNaI Barayaa AalaI
XahaNaa Jaalaa vaoDa %yaacaI kuMizt JaalaI matI
ivaNahI sauTlao Qaagao sauTlao caukta tÜla jarasaa
GaagarIt %yaa ADkuna basalaa XahaNaa Jaalaa maasaa
Gaagar Gao]na inaGaUna gaolaI gaÜYT jara saavaLI
pa}lavaaTa imaTlyaa ivarlyaa rat ]ro jaaMBaLI
caikt Jaalaa icamaNaa AaiNa vaTvaT krto nadI
saaro saÜDUna inaGaUna jaaNao jamalao naahI kQaI
kazavarlao JaaD vaDacao hsalao panaat
kuNyaavaoLcyaa kuzlyaa gaÜYTI saaMgao kanaat


saMga`h - doh?tuTopics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators